Logotyp på utskrifter

Kompetenslyftet, Burlingruppen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonThomas Burlin
E-postthomas.burlin@telia.com
Telefonnummer0910-355 25
Beviljat ESF-stöd1 282 224 kr
Total projektbudget1 282 224 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vår avsikt är att skapa ett kompetensutvecklingsprojekt för våra anställda, främst till de med låg untbildningsnivå.
Detta är väsentligt för oss p.g.a den snabba tekniska utvecklingen.
Personer med låg eller felaktig utbildning löper stor risk för utanförskap om inte åtgärder sätts in.

Bakgrund

Vi har sedan 080501 drivit en förstudie inom ramen för Socialfonden.
Denna har vi avslutat och kommer att vara slutredovisad då ett beslut gällande denna ansökan tas.
De företag som nu anmäler intresse för stöd för ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram är alla inom en teknikbransch som arbetar med fordon. Medarbetarna har i jämförelse med ett genomsnitt en låg utbildningsnivå och det är inte ovanligt att denna nivå endast innehåller grundskola. De är genom detta mycket sårbara för förändringar i anställbarhet och andra omställningar som kan tänkas komma i en framtid. Viss teknikutblidning erhålls från några leverantörer men i huvudsak är företagen utlämnade att utbilda internt genom någon form av lärlingsarbete. Framtiden innebär - och detta håller redan på att ske - att tekniktvecklingen går mot allt mer avancerade produkter och tekniksystem att arbeta med. Leverantörer blir allt mer sofistikerade i att använda internet och datorbaserade system för utprovning, kontroll och beställningar.
IT är ett område där utbildningsbehov finns inom såväl interna som externa rutiner. Beställningsrutiner till leverantörer förändras/förbättras ständigt. Testutrustning tas fram och utvecklas i väldigt snabb takt. Interna rutiner måste förbättras vilket innebär att även dessa är föremål för datorisering. Målet med insatserna är att individen ökar sin kunskapsnivå så att denne kan dels stärka sin anställningsbarhet och bidra till att befintliga företag kan fortsätta att finnas i regionen och konkurrera. Vidare skall målet för insatsen vara att forma en grund för fortsatt lärande och stimulera till egna initiativ till detta lärande. Till sist skall målet för denna insats också vara att minska sårbarheten för individen i det fall antingen konjunkturen blir sämre eller teknikutvecklingen innebär strukturella förändringar och bredda kunskapen och möjligheterna att ta arbete i andra branscher samt i ett längre perspektiv grunda för att mer kvinnor kommer in i branschen - som är dominerad av män - och att arbetsmiljö och arbetsorganisation kan utvecklas så att både de från andra kulturer och arbetshinder kan hävda sig.
Det grundläggande målet är att stärka individens anställningsbarhet och kunna arbeta i många olika branscher och utveckla sin kompetens inom ramen för de nationella och internationella mål som är utarbetade och kommer att utarbetas. Visionen för medarbetarna är att de skall kunna bidra med bra kunskap och insatser för att fungera i det arbete som kommer inom både denna bransch och andra och öka möjligheterna för att de företag som de arbetar på skall kunna konkurrera och utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle.

Syfte

Bättre ta tillvara kunskaper hos våra medarbetare genom en kunskapsinventering o profil av varje medarbetare.
Bättre trivsel på arbetsplatsen genom mätning av bl.a NMI, mindre sjukfrånvaro, högre lönsamhet för företaget, större befogenheter för anställda, jämnare könsfördelning i framtiden.
Vi vill också följa principen, Ongoing Evaluation.
Detta innebär att grunden ligger fast i kontinuerlig dokumentation samt fyra grundläggande frågeställningar, Vad ska utvärderas? Hur ska det utvärderas? Vem ska utvärdera, extern, intern eller en kombination?
Hur tar vi vara på resultatet och lärandet?
Höja vår s.k. lägstanivå på utbildning.
Stimulera individen med satsning på denne.

I utvärderingen kommer vi att varje månadsskifte analysera resultat av den utbildning som skett gällande innehåll, syfte, kostnader och måluppfyllelse. Dessa analyser kommer vi i kombination med extern konsult att göra.
Alla i projektet ska kunna följa projektet löpande samt de aktiviteter som sker och ev. förändringar. Detta ska ske löpande vi egna utvärderingar.
Detta kommer att ske bl.a via återkommande intervjuer med deltagare.

Målsättning

Trivsel på arbetsplats genom mätning av NMI.
Mindre sjukfrånvaro.
Lägre personalomsättning.'
Större initiativförmåga bland personalen.
Bättre lönsamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personer med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med "högt i tak" för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Jämställdhetsintegrering

Satsning på inidvider med svag utbildning, här är kvinnor en stor grupp.
Utökad o reviderad jämställdhetsplan som vi aktivt kommer att fortsätta arbeta efter.
Satsning på lågutbildade där kvinnor är högt representerade.
Motivera, stötta och uppmuntra kvinnor som vill byta arbetsuppgifter till det som i dag ses som manliga arbetsområden.
Regelverk som styr hur vi umgås med varandra, former för umgänge samt språkbruk.

Deltagande aktörer

  • Burlin Motor i Luleå AB

Kommun

  • Luleå
  • Skellefteå
  • Umeå