Logotyp på utskrifter

Kompetensinventering Vindeln

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVindeln Utveckling
KontaktpersonMaria Hedblom
E-postmaria.hedblom@vindeln.se
Telefonnummer0933-14210
Beviljat ESF-stöd386 565 kr
Total projektbudget515 420 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet handlar om att kartlägga kompetensbehovet hos de individer som förlorat arbetet på grund av lågkonjunkturen samt att de som står längst från arbetsmarknaden en individuell handlingsplan.

Bakgrund

I Vindeln har eller kommer cirka 220 personer att sägas upp från sina arbeten. De flesta kommer från tillverkningsindustrin en del från trä-och byggföretag men också fler av oss ännu okända företag. Utöver det kommer kommunen att minska sin personal samtidigt som kommunen behöver rekrytera inom andra grupper/yrken.

Företagen i Vindeln har länge arbetat för att erbjuda befolkningen arbete på orten. Mycken energi och pengar har lagts ned på kort- och spetsutbildningar för att locka de unga att stanna kvar på orten. Det har varit lyckosamt och många, både unga och kvinnor har också fått jobb. I och med att nära 10 % av den arbetsföra befolkningen varslas och eller sagts upp, mister många unga och kvinnor jobben först. Konsekvensern för individen blir att de antingen måste gå sysslolösa eller flytta. För industrin innbär det rekryteringproblem vid återgång till högkonjunktur. För samhället är det också mycket olyckligt eftersom vi lyckats vända trenden och lockar unga att flytta och stanna i Vindeln.
Förutom att vi får negativ demografi så riskerar vi att många unga hamnar i en ond cirkel och riskerar bli beroende av försörjningsstöd.

Vindelns kommun har tillsammans med företag och Arbetslivsresurs, Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen var och en kunskaper om vilka som blir ställda utanför arbetsmarknaden men vi behöver samordna våra kundskaper och insatser. Vi känner ganska väl tillverkningsindustrins kompetensbehov. Därutöver har kommunens näringslivskontor, Vindeln Utveckling frågat företag med fler än 5 anställda vilka kompetenser de tappar nu och vilka kompetenser de kommer att behöva när lågkonjunkturen är slut och högkonjunkturen tar vid. Många har svarat men inte alla. Vi vet med andra ord att ett stort antal personer har och/eller kommer att mista sina arbeten. Vi vet delvis vilka dessa är, detta tack vare att om fler än 4 personer sägs upp så måste varsel läggas och då för de flesta av företagen en dialog med såväl kommunen som med arbetsförmedlingen.

Däremot finns det fler företag och inom fler branscher än tillverksningsindustrin som säger upp mellan 1 - 3 personer. Dessa individer har vi ännu inte lyckats identifiera. Förstudien ska alltså ge Vindelns kommun en samlad information om vilka som hamnat i utanförskap och vilka kompetensinsatser dessa behöver för att kunna fortsätta att bo och verka i kommunen samt machta de behov som den regionala arbetsmarknaden har för kommande högkonjunktur. Vi behöver bättre förstå vad individen behöver och vill förstärka för att snabbare bli återanställd.

Företagen i kommunen har också väldigt aktivt arbetat för jämställdhet och lockat många kvinnor till alla poster i företagen. När lågkonjunkturen slog till så blev sorgligt nog flera av dessa kvinnor utan arbeten. Ambitionen hos företagen ligger dock kvar när det gäller att arbeta med jämställdhet och flera företag ser många fördelar med bättre jämställdhet och mångfald på sina arbetsplatser.

Ett gemensamt arbete utgör grunden för denna ansökan. Kommunen via näringslivskontoret Vindeln Utveckling, komvux, utbildning och fritid, kommunledning och personalkontoret har tillsammans med organisationen Företagarna, Indexator, Cranab, Protab, Martinssons trä och Arbetsförmedlingen, Vindelns folkhögskola samt med representant för LO-facken tagit fram ramen för denna ansökan. Samtliga är överens att en kompetenshöjning av de personer som satts i utanförskap gynnar såväl individen, företagen, kommunen och regionen. Företagen i regionen tillhör tillväxtbranscher är inte involverade i någon strukturomvandling utan deras produkter och system kommer kommer att ha en fortsatt stark efterfrågan när högkonjunkturen återvänder. Av den anledningen är det ännu viktigare att personer med förankring i branscherna kompetenshöjs och ser att framtiden finns i regionen och att de snabbt åter kan komma i arbete.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga målgruppen långtidsarbetslösa och vilka insatser som kan behöva tillsättas för att dessa skall möjliggöras inträde på arbetsmarknaden. Därmed bidrar projektet till att säkra kompetensförsöjningen i regionen så att företag och arbetsplatser får tillgång till kompetenst arbetskraft i framtiden.

Målsättning

Målsättningen är att alla långtidsarbetslösa i Vindelns kommun mer eller mindre skall ingå i kartläggningen, i nuläget beräknar 123 personer är långtidsarbetslösa. 80 personer har varit arbetslösa i minst 12 månader och 43 ungdomar (18-24) har varit arbetslösa i minst 3 månader. Vi har angett 185 personer eftersom vi vet att tills beslut kan tas så hav i mer än 40-145 långtidsarbetslösa. En fördjupad individuell kartläggning kommer att riktas till de individer som kan bedömmas vara särskilt utsatta i konjunkturnedgången. Målet är att minst 15 antal kvinnor och 35 antal män skall ha fått en individuell handlingsplan för kompetenshöjande insatser.
Målsättningen är att projektet skall finna lösningar och insatser som motsvarar arbetslivets efterfrågan så att deltagarna i förlängningen ökar sina chanser till ett återinträde på arbetsmarknaden. Därför är målsättningen också att detta projekt skall ske i bred samverkan med arbetsplatser i näringslivet men också i kommunen.

Målet är också en ny ansökan inom programområde 2, genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien ska gälla personer som förlorat sitt arbete, finns där personer som har funktionshinder så kommer de att få ett för sig anpassad rådgivning och handlingsplan. Likaså gäller för unga som nyss slutat skolan och befinner sig mellan skola och jobb. Ett sådant arbete kan innehålla kompetenutveckling, anpassning av arbetsplats vid återanställning och behovsanalys utifrån individens behov av anpassning på arbetsplats.

Transnationellt samarbete

Nej

Medfinansiärer

  • Vindeln Utveckling

Samarbetspartners

  • Cranab AB
  • Indexator
  • Protab i Slipstenssjön AB
  • Utbildnings och fritidsförvaltningen
  • Vindeln Utveckling

Kommun

  • Vindeln