Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensförsörjning i Åsele

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonAgneta Nordin
E-postagneta.nordin@asele.se
Telefonnummer0941-14238
Beviljat ESF-stöd588 500 kr
Total projektbudget588 500 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2010-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att både skapa förutsättningar för och erbjuda utbildningar för anställda i Åseles basindustri, allt från enstaka föreläsningar till hela program. På så sätt blir de värdefullare i de företag där de arbetar och dessutom attraktivare på arbetsmarknaden i händelse av fler varsel.

Bakgrund

Åsele Kommun i Västerbottens inland är en kommun som till stor del är beroende av en fungerande basindustri då några av kommunens största arbetsgivare finns i verkstads- och tillverkningsbranschen. Hösten och vinterns lågkonjunktur skapar därför en stor osäkerhet i dessa företag och det har redan idag varslats ett antal tjänster. För att skapa bättre förutsättningar för de anställa ser många chansen att använda tiden med lägre produktion till att kompetenshöja sin personal.

För att inventera varsel och kompetensbehov skickades i december 2008 en förfrågan från näringslivsstiftelsen till kommunens företag över deras beräknade varsel. Inventering av utbildningsbehov har därefter också skett med personliga kontakter genom telefon eller besök till de företag som finns inom basindustrierna.

Kommunen och Åsele Lärcentrum är också medlem i kommunalförbundet Akademi Norr tillsammans med elva andra inlandskommuner som jobbar för kompetensförsörjning. Akademi Norr genomför ett projekt -motorfunktionen- där de lokala lärcentra ska jobba med de lokala näringslivsenheterna ut mot näringslivet och bygga strukturer för att öka kompetensen hos anställda. I detta projekt finns redan ett påbörjat arbete ut mot våra företag och inventeringen har skett i samverkan med motorfunktionen.

För att få ytterligare en bild av hur varslen ser ut i kommunen har LO förbunden, Byggnadsarbetarförbundet och IF-Metall, kontaktats och därifrån har vi fått en likadan bild av läget som inventeringen visade.

Utifrån dessa undersökningar kan det konstateras att utbildningsbehovet och intresset är stort men är inte något som tidigare satts i fokus av företagsledarna. Med ökad osäkerhet på arbetsmarknaden och stora kostnader för att köpa in extern kompetens ses nu möjligheter att utbilda personal och därmed även bredda möjligheten för arbetstagarna att passa in i basindustrins framtida kompetensbehov.

Många företag är beroende av varandra och efterfrågar liknande utbildningar. Det ger möjlighet till samverkan i utbildningarna, möjlighet att lära av varandra och att jobba över företagsgränser. Ett projekt som detta är kan ge ett lyft för hela basindustrin då den generella kompetensnivån höjs och bidrar till ökad utveckling och produktion, nya målgrupper och marknader samt en högre säkerhet för de anställda. Genomförs inte projektet ökar risken att fler blir arbetslösa och då tvingas flytta från kommunen till framförallt storstäderna där jobben är fler.

Bakgrund medverkande företag

Åsele Mekaniska Verkstad (ÅMV)
ÅMV tillverkar alla på markanden förekommande plåtarbeten på legobasis med modern verkstadsutrustning. Företaget har idag 41 anställda och är därmed kommunens största privata arbetsgivare. Av de anställda är en stor majoritet män, 39 av de 41. Åldern på de som är anställda är varierad men med en medelålder på cirka 40 år. Utbildningsnivån är låg, gymnasienivå eller lägre hos de flesta som jobbar inom den direkta produktionen. Detta gör att utbildningsbehovet är stort då tekniken i branschen utvecklas och förändras hela tiden. Därför behövs mer spetskompetens inom svetsning samt en allmän certifiering av truckförare och kurser i ritningsläsning. Eftersom det ekonomiska läget i världen gör att konkurrensen blir hårdare blir kompetens och kvalitet på produkterna en allt viktigare konkurrensfaktor.

FREKAB
FREKAB är ett tillverkningsföretag som tillverkar en mängd olika kablage exempelvis till telecomindustrin. I företaget finns idag åtta anställda men en varslades under 2008 och eventuellt kommer ytterligare en till två anställda att varslas under 2009. De anställda får utbildning i företaget för lödning men de blir inte certifierade vilket gör att de inte är lika konkurrenskraftiga, vissa företag väljer att köpa från andra leverantörer med certifiering istället. En kompetenshöjning och certifiering kan bidra till att FREKAB ökar sin trovärdighet på marknaden och öka produktionen och därmed minskar risken för uppsägningar och ytterligare varsel.

Sitting Feather AB
Sitting Feather AB är ett tillverkningsföretag som syr kläder för funktionshindrade i samarbete med kunder och terapeuter och har tre kvinnor anställda med en ungefärlig medelålder på 65 år. Idag har företaget både direktförsäljning i egen butik och ett antal återförsäljare runt om i Sverige. För att öka sin marknad och antalet anställda behöver de vända sig ut i Europa vilket innebär att nya kunskaper behövs i ekonomi och redovisning.

Stolphus/F:a Mikael Gavelin
Stolphus tillverkar stugor i furu efter kunders önskemål. Husen levereras både i Sverige och i Norge. I företaget jobbar två personer, en man och en kvinna, båda i fyrtioårsåldern. För att ha möjlighet att öka sin försäljning och kanske också ge förutsättning för att anställa fler behöver de höja sin kompetens inom träteknik och också inom ekonomi och marknadsföring.

Åsele Varmförzinkning
Varmförzinkningen utgör en viktig del i basindustriernas tillverkningsprocesser då de varmförzinkar flera av våra andra företags produkter, likväl som från företag utanför kommunen. Företaget hade under 2008 tio anställda men sex av dessa varslades, varav två redan har slutat. Förhoppningar finns om att två av dessa får fortsätta sin anställning. De anställda är män i blandad ålder men med en medelålder på cirka 35 år. Företaget betalar stora kostnader för service och underhåll av sina traverser och ser där en möjlighet att själva utbilda sin personal att klara dessa uppgifter och därmed öka chansen att behålla sina anställda. För den här typen av servicejobb finns också en lokal och regional marknad då flera industrier har traverser.

Timra AB
Timra är ett företag som säljer timrade hus, framförallt fritidshus. Deras marknad finns främst i Sverige men även i övriga Skandinavien och till viss del också i England. I företaget jobbar tre män, alla i fyrtioårsåldern. Liksom för Stolphus behöver de höja sin kompetens inom träteknik och också inom ekonomi och marknadsföring för att ha möjlighet att öka sin försäljning och kanske också ge förutsättning för att anställa fler. En ständigt ökad turism och nybyggande av fritidshus i fjällen gör att det finns en potential att öka produktionen.

Åsele Traktortjänst/Lycksele Bildemontering
Lycksele Bildemontering är ett en del i Åseleföretaget Åsele Traktortjänst. De demonterar bilar och återvinner material och delar för reservdelar och rekonditionering. I företaget jobbar sju personer av vilka en är en kvinna. I företaget är den genomsnittliga ålder ca 45 år. Företaget behöver en kompetenshöjning och certifiering i truckkörning och i hantering och användning av skylift.

Åsele Vulk AB
Åsele Vulk är ett företag som jobbar med däck i alla former, justerar, lagar och monterar. I företaget finns tre anställda män med en medelålder på ca 35 år. I företaget har en av de anställda gått en specialistutbildning i däcklagning och de anser att ytterligare en anställd behöver den utbildningen för att möta kundernas krav på service, varav en stor andel finns inom basindustrin. Däcklagningskursen finns endast i München i Tyskland och är gratis eftersom den ges av deras däckleverantör, därför söker vi endast för deras resekostnader.

Danielsson Ko & Co
Ko & Co. är ett företag som föder upp Chianina-kor för köttproduktion, en ras som härstammar från Toscanadistriktet i Italien. I företaget arbetar två personer, en man och en kvinna i femtioårsåldern. Eftersom rasen är ny i Sverige är den än så länge mycket ovanlig och för att få den specifika kunskap om rasen och dess skötsel behöver de göra ett studiebesök i Toscana.

Inlandsfrakt AB
Inlandsfrakt är ett kombinerat transport och verkstadsföretag. De utför reparationer och försäljning av reservdelar till basindustrin. I företaget jobbar 23 personer varav sex är kvinnor. Företaget har haft väldigt få kompetenshöjande kurser och utbildningar under de senaste tio åren och därför är behovet mycket stort med tanke på den tekniska utveckling som skett.

Syfte

Det övergripande syftet är att kompetenshöja arbetskraften inom basservice i Åsele så att vi höjer möjligheten att säkerställa sysselsättning för att möta det kommande arbetsläget.

Målsättning

Målet med projektet är att skapa möjlighet för anställda att vidareutbilda sig och höja sin kompetens. Detta ska göras genom information och uppsökandeverksamhet från lärcentrums personal som också hjälper till att hitta och forma behovsanpassade utbildningar.

Målet är att under tiden för projektet ska 50 anställda från basindustrierna fått ta del av någon eller några former av kompetenshöjande aktivitet/utbildning.

På sikt skapar en generellt höjd kompetens en bättre kvalitet och ett starkare näringsliv som vid en konjunkturuppgång har bättre möjligheter att lyckas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De kurser som planeras för i projektet kommer att förläggas till största delen på kommunens lokala lärcentrum som idag är fullt anpassat till personer med funktionshinder. Där finns utrustning som gör att teoretiska föreläsningar kan ges via videokonferens och därmed behövs inga resor till annan ort.

De praktiska delarna, exempelvis svetsning och truckkörning kommer att ske ute på företagen i deras lokaler när det är möjligt. Eftersom det är företagens egna anställda som ska läsa kurserna är respektive företagens lokaler anpassade efter anställdas eventuella funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Nuläget i företagen vad gäller jämställdhet, antal kvinnor och män, har vår basindustri övervägande män. Statistiskt sett har männen i vår region lägre utbildningsnivå än kvinnorna, vilket skulle kompenseras med hjälp av detta projekt. Styrkor med den arbetskraft som finns inom vår basindustri, är att de föredrar att stanna i vår region och därför är risken liten att de väljer att flytta när de får en högre utbildningsnivå.

Kommun

  • Åsele