Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning Furuhedsskolans gymnasieverksamhet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonMona Sundqvist-Morin
E-postmona.sundqvist@kalix.se
Telefonnummer0923-65232
Beviljat ESF-stöd1 089 993 kr
Total projektbudget1 089 993 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2010-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet bygger på den analys som är gjord för Furuhedsskolans gymnasieverksamhet i Kalix Kommun. Syftet är att höja kompetensen hos all personal för att skapa hållbar utveckling när det gäller vår organisation, innehåll och arbetssätt. Utbildningen ska leda till en gemensam syn på lärande.

Bakgrund

Skolverket har genomfört en undersökning av hur elevunderlaget kommer att utvecklas. Resultatet pekar på att antalet gymnasieplatser nationellt kommer att minska från 390 000 år 2008 till 290 000 år 2015, en minskning med ca 25 procent. Denna negativa utveckling kan för den kommunala skolan förstärkas av att friskolor ökar i antal. Viktiga beslut om lärartillgång, lokaler och programutbud är nödvändiga, enligt myndigheten. Enligt prognoserna kommer elevantalet i Kalix att i stort sett halveras under de kommande 6-7 åren. Kommunen kommer också med all sannolikhet att i framtiden bli utsatt för konkurrens från fristående gymnasieskolor. Att bibehålla och förstärka den kommunala gymnasieskolans attraktionskraft är därför nödvändigt för att undvika negativa effekter i form av uppsägningar.

Furuhedsskolans gymnasieverksamhet har under höstterminen 2006 genomfört fem verksamhets- och kompetensanalyser med stöd från Växtkraft Mål 3. Eftersom dagens organisation bygger på att arbeta i arbetslag, har en bärande tanke med vårt analysarbete varit att skapa möjligheter att utveckla arbetslagen så att det leder till ett väl fungerande samspel mellan var och en i organisationen.

För att motverka arbetslöshet bland ungdomar kommer vi att arbeta aktivt med information till såväl föräldrar som närsamhälle. Tanken är utöka samarbetet med närsamhället och att eleverna genom förändrade arbetssätt och arbetsformer ska bli mer företagsamma. I ett företagsamt lärande ska eleverna få ta eget ansvar genom att vara aktiva och delaktiga i det egna lärandet. Därför bör vår skolas organisation utformas på ett sådant sätt att det möjliggör ämnesövergripande och tematiska arbetssätt. Kompetensutveckling är nödvändigt för att vi ska kunna förändra vår lärarroll och öka gymnasieskolans attraktionskraft i Kalix.

Slutsatsen av analysarbetet är att arbetslagsutveckling, jämställdhet, pedagogisk kvalitet, IT och extern samverkan bör prioriteras.

Syfte

Projektet är viktigt och anges som ett prioriterat område i den regionala planen nämligen insatser som riktar sig till personer som arbetar till stöd för individers kompetensutveckling). Dessutom uppfylls målet som anges för programområde 1 att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Det övergripande syftet med projektet är att höja kompetensen och skapa hållbar utveckling när det gäller vår organisation, innehåll och arbetssätt. Vi kommer att genom processinriktade utbildningsinsatser varva teoretiska inslag med praktiskt vardagsarbete. Särskilt viktigt är att förbättra lärandet i organisationen, dels genom gemensamma utbildningar, dels individuellt anpassad fortbildning. Hantering av konflikter, ett mer effektivt sätt att använda IT i undervisningen och fördjupade kunskaper om elever med särskilda behov är områden vi vill utveckla. Viktiga slutsatser:
- Halvering av elevunderlag inom 6-8 år
- Risk att gymnasieskolan splittras av alltför många program
- Elevernas fria val är ett hot och en möjlighet som gymnasieskolan i Kalix måste anpassa sig till och dra nytta av
- Bra sammansatt personalgrupp med ett brett programutbud
- Många elever har idag stora problem med att koncentrera sig, vilket kräver nya pedagogiska metoder
- Pojkarna har ur ett övergripande perspektiv sämre studieresultat än flickor

Målsättning

Genomförandet av projektet har som övergripande mål att säkerställa att medarbetarnas kompetens anpassas utifrån de utmaningar som identifierats i analysen. Samtliga utbildningar ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt inom en tvåårs period. 100 procent av medarbetarna ska få relevant fortbildning.
Utbildningsförslaget ska leda till en gemensam syn på lärande, där samverkan i och mellan arbetslagen är en nödvändighet.
Det processinriktade utbildningsförslaget ska leda till ett nytänkande om hur teoretisk kunskap kan omsättas i det praktiska vardagsarbetet.
Att samordna fortbildningsinsatserna mellan de olika verksamheterna för att hålla nere kostnaderna. Procentsatserna anger hur stor del av personalgruppen som har angett detta som kompetensutvecklingsbehov.
- Barn och ungdomar med beteendestörningar 14 %
- Konflikthantering 14 %
- Inlärningssvårigheter 13 %
- Ungdomspsykiatri 11 %
- Neuropsykiatriska funktionshinder 8 %
- Ungdomar med funktionshinder 6 %

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den fysiska tillgängligheten på Furuhedsskolan är utformad så att det möjliggör för elever och lärare med funktionshinder att fungera i vardagsarbetet.
En likabehandlingsplan har antagits av gymnasienämnden i december 2007. Planen lyfter fram hur vi ska tillämpa Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling pga kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Likabehandlingsplanen ska medvetandegöra och vara ett stöd i verksamheten för både personal och elever. Enligt planen ska all personal samt skolledning regelbundet utbildas.

Jämställdhetsintegrering

Målet vi har är att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor utifrån kommunens nyskrivna likabehandlingsplan. Vi är medvetna om att det finns hinder i form av gamla traditioner attityder och kulturer. Det behövs större kunskap i jämställdhetsfrågor vilket innebär att vi föreslagit en genusutbildning i vårt utbildningsförslag.

Kommun

  • Kalix