Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning För Framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArvidsjaurs kommun
KontaktpersonMarina Nikitina
E-postmarina.nikitina@arvidsjaur.se
Telefonnummer0960-158 17
Beviljat ESF-stöd8 839 236 kr
Total projektbudget8 839 236 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Sammanfattning av projektet.

Målgruppen tillhör två av regionens prioriterade tillväxtområden: personer sysselsatta inom
test- och övningsverksamhet eller dess kringbranscher. De agerar på en internationell och snabbt föränderlig marknad med stora krav på ständig utveckling och anpassning på individen. Projektet syftar till att stärka individens konkurrenskraft genom att utveckla befintlig kompetens samt arbeta för att fylla upp ett uttalat behov av nyckelkompetenser och samtidigt stödja individens omställningsprocesser. Arbetsmetoden med förprojektering har säkerställt ett genuint engagemang och inflytande hos såväl framtida deltagare som offentliga och privata aktörer. Projektets partnerskap är därför brett och väl sammansatt vilket ger goda möjligheter till effetivt spridnings och påverkansarbete. Projektet väntas ha en positiv inverkan på andelen helårsanställningar, säkerhet och servicenivå samt öka flexibiliteten inom och mellan yrkesgrupper i branscherna. Projektet ska dessutom utveckla en tekniskt plattform för kvalitativ informationsspridning och medverkan från målgruppen. Projektet är en viktig del i processen att genom samarbete skapa ett hållbart, heltäckande och långsiktigt system för lokal kompetensförsörjning i regionen.

Bakgrund

Bakgrund till projektet:
- Beskriv slutsatser från en eventuell förprojektering.
Testbranschen har sedan starten för drygt 30 år sedan vuxit organiskt till en av de viktigaste industrierna i norra Norrlands inland. Detta mycket tack vare en förmåga att tillvarata och omsätta de förutsättningar som normalt sett kan tyckas negativa för tillväxt; mörker, snö och kyla samt stora områden med gles befolkning. Gemensamt för alla typer av tester är att de genererar stora mängder besökare med höga krav på service varför turist-, event- och besöksnäringen i stort hänger intimt samman med testnäringen. Även där är den stora bundenheten till vintersäsongen ett problem som till viss del har sin lösning i kompetensfrågor. I dagsläget är testindustrins och dess kringbranschers betydelse för regionens näringsliv, tillgången på arbetstillfällen och lokal service betydande.

Dagens situation.
Vintertestbranschen har under de senaste åren haft en tillväxt av sällan skådat slag. Den domineras av ett antal starka företag som genom åren vuxit till en klusterbildning, vilket är en av förklaringarna till framgången. Kundföretagen får en ojämförlig närhet med sina samarbetspartners, leverantörer och kunder på köpet om de väljer att förlägga sina vintertester till området. Branschen har ett starkt gemensamt service och säkerhetsfokus som gynnas av lokalbefolkningens erkända förståelse för behovet av sekretess inför den här typen av verksamhet. Förutom det är de främsta konkurrensmedlen kunskap, erfarenhet och kompetens. Krav på erfarenhet tillsammans med höga ingångsinvesteringar gör tröskeln för inträde på marknaden hög vilket försvårar för nya aktörer att etablera sig. Branschen strävar ständigt efter förlängda säsonger men är fortfarande starkt förknippade med verksamhet under vintermånaderna.

Ett av många hot näringarna idag står inför är att verksamhetens säsongsbundna karaktär ger en hög personalomsättning vilket i sin tur innebär att kompetens och värdefull erfarenhet försvinner från branschen. För att kunna bibehålla eller helst höja den hittillsvarande tillväxten står man dock inför ett antal utmaningar. Vertikal tillväxt med möjlighet att erbjuda kunderna en högre nivå av tjänster kräver tillgång till kvalificerad personal med mycket hög kompetens. En horisontell tillväxt strävar efter en längre säsong eller nya marknader.

Utvecklingen går idag sakta i den riktningen genom att branschen växer mot nya sorters tester. Från att totalt ha dominerats av bil- och komponenttillverkare finns numera även inslag av spårbundna tester, motorcyklar, snöskotrar, tunga fordon och idrottsredskap. Även för bilar och komponenttester märks en ökning under sommaren. Dock finns det fortfarande stor tillväxtpotential kvar att utforska.

Paradigmskifte inom energisektorn och framtida förändringar skapar krav på föränderlighet hos individen.
Miljöhänsyn och behov av att hitta alternativa bränslekällor till fordonsindustrin tillsammans med den pågående finansiella oron i världen påverkar verksamheten i regionen redan nu och det är inte troligt att det kommer att minska inom omedelbar framtid. Vad det kommer att resultera i är ännu osäkert men branschernas framtid beror till mångt och mycket på hur de nya utmaningar detta medför hanteras. Den globala finansiella krisen kommer med all sannolikhet också att påverka regionens verksamhet. Även där är det svårt att sia om effekterna i detaljnivå men det är inte otroligt att den nuvarande internationella marknaden kan komma att genomgå vissa strukturella förändringar samtidigt som nya kunder och marknader kan komma att öka i betydelse.

De anställdas situation
Idag är de flesta inom båda branscherna anställda på säsongsbasis med hög arbetsbelastning under säsong och arbetslöshet eller alternativa sysselsättningar under sommaren, vilket inte är en ideal lösning vare sig för arbetstagare eller för arbetsgivare. Detta gör att arbetsstyrkan såväl som projektets målgrupp har relativt hög omsättning. De flesta anläggningarna stänger helt under sommaren, vilket får en naturlig återverkan även på besöksnäringen. De senaste åren har det dock skett en ökning av helårsanställningar. Detta genom uthyrningsverksamhet mot kundföretag och försök till samarbeten med andra säsongsbaserade företag med verksamhet sommartid. Det är dock långt ifrån någon helhetslösning och mycket finns kvar att göra.

Målgruppens behov
Det klart dominerande behovet hos målgruppen är möjligheter till stabil helårssysselsättning, primärt genom fasta anställningar eller genom ökade möjligheter att hitta återkommande alternativa anställningar under lågsäsong. Andra behov har att göra med den personliga utvecklingen hos deltagaren. Det finns behov av insatser för att stärka den egna konkurrenskraften och möjligheten till diversifiering på arbetsmarknaden. Exempel på detta är att när företagen växer får ofta trotjänare anta nya, ibland ledande, roller vilka det i många fall behövs kompetensutveckling för att känna sig bekväm i. Marknadens ökade krav på flexibilitet, högre service och ständig utveckling påverkar naturligtvis också målgruppen direkt. Med en relativt hög personalomsättning krävs en bra grundstruktur för introduktion för att hjälpa nyanställda att lättare komma in i verksamheten och helst stanna där.

Den största flaskhalsen för ytterligare tillväxt i helårsanställningar är behovet av skräddarsydd kompetens i regionen. Förundersökningen visar bland annat stort behov av kompletterande kompetens hos ingenjörer vilket skulle påverka säsongslängden i positiv riktning. Tradition och kultur kring utbildning i regionen är relativt svag eftersom det historiskt sett varit något man lämnat området för att kunna få ta del av. Den förestående bristen på kvalificerad kompetens utgör därför ett allvarligt hot mot näringarnas fortsätta utveckling. En viktig faktor i den långsiktiga arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i inlandet är därför en fungerande infrastruktur för vuxnas flexibla och livslånga lärande.

Målgruppens framtida situation hänger därför i mångt och mycket ihop med om dessa utmaningar tas på allvar. Rätt hanterat kan de i stället vändas till nya utvecklingsmöjligheter. I jämförelse med andra nationer i världen har regionen svårt att konkurrera med prissättning. Möjligheten ligger i att erbjuda hög grad av kompetens och service med säkerhet och sekretess i fokus.

Under förprojektet har kompetensutvecklingsbehovet, relevant geografiskt område samt definitiv målgrupp inventerats och kartlagts. För att nå största möjliga framgång i ett huvudprojekt är det av yttersta vikt att graden av samverkan mellan målgrupp och intressenter är så hög som möjligt. Förprojekteringen möjliggjorde detta genom en gemensam process vid framtagande av lösningar på de behov som kartläggningen visade. Detta borgar för ett väl förankrat arbetssätt, direkt kvalitetssäkring och sprider dessutom kunskap om huvudprojektets vision, mål och byggstenar. Tack vare de omfattande nätverk som projektets samverkanpartners erbjuder finns goda möjligheter till ett effektivt spridnings och påverkansarbete.

Modell och metod
Projektet kommer därför att anta ett behovsdrivet arbetssätt där företag och dess anställda bestämmer utformning i fråga om innehåll utformning, tid och plats genom referensgrupp och ständig kommunikation. Projektet ska sträva efter en långsiktig tankesätt, bland annat genom att applicera en standardiserad utprovad utvärderingsmetod på vissa relevanta insatser för att på så sätt försäkra sig om användandet. Till stöd finns lokala lärcentra ute i kommunerna där samverkan skall borga för kvalitet, närhet och driftsäkerhet när det gäller lokaler och teknik, samt ett utvidgat nätverk vad gäller utbildning. Projekt och lärcentra/motorfunktionen tillsammans borgar för ett mer heltäckande perspektiv.

Syfte

Projektet syftar till att stärka individens och därigenom regionens konkurrenskraft på en ständigt föränderlig marknad genom att utveckla den kompetens som redan finns samt arbeta för att fylla upp ett behov av nyckelkompetenser. Projektet är en viktig del i processen att genom samarbete skapa ett hållbart, heltäckande och långsiktigt system för lokal kompetensförsörjning i regionen.

Målsättning

Projektet ska skapa en teknisk plattform för extern och intern informationsspridning.
Projektet skall genomföra två insatser som i förprojekteringen identifierats som av strategisk vikt.
Projektet ska applicera standardiserad utprovad utvärderingsmetod på minst två insatser
10 av de i förprojektet identifierade yrkeskategorierna skall ha deltagit i projektets insatser.
Deltagare från 18 företag ska ha deltagit i projektets insatser

Förväntade effekter:
Projektet väntas ha en positiv inverkan på andelen helårsanställningar, säkerhet och servicenivå samt öka flexibiliteten och samverkan inom och mellan yrkesgrupper i branscherna. Projektet väntas dessutom ha en positiv effekt på samverkan mellan regionens företag, mellan företag och andra aktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Aspekten har funnits med under förstudien men har inte påvisat något uttalat behov i nuläget. Arbetet kommer att fokusera på att tillgängliggöra insatser för alla berörda, till exempel genom utformande av plattform/informationsflöde, anpassade lokaler, hjälpmedel och utformning av insatser.

Projektet kommer att lägga stor vikt vid användandet av tillgänglig teknik vid undervisning och möten för att öka tillgängligheten och möjligheten för alla deltagare, oavsett funktionshinder, att tillgodogöra sig innehållet.

Projektet har, liksom fallet med jämställdhetsintegrering, en stor och betydande roll som informationsbärare för att ge en rättvisande bild av den personal som efterfrågas hos företagen.

Jämställdhetsintegrering

Speciell hänsyn skall tas till att fallenhet och intresse ligger till grund för yrke och utbildningsval och inte traditionella roller. Uppdrag och roller i projektet skall utses mot bakgrund av kompetens, tidigare erfarenheter, yrkesroll och intresse och inte kön.

Projektet har strategisk betydelse för jämställdhetssträvanden inom regionen genom att föra fram en mer rättvisande bild av de kvalifikationer företagen söker hos sina anställda i olika yrkesgrupper och att poängtera att den ideala testföraren till exempel inte enbart är en motorintresserad man mellan 25 och 40 år. Detta är möjligt genom att projektet av dess partners ses som ett utmärkt marknadsföringsverktyg och därigenom väntas få stor spridning mot potentiella anställda, omgivning, intressenter och kunder.

För att attrahera en mer diversifierad sökmarknad.
Eftersom utbildningar och andra insatser kommer att vara integrerade mellan olika branscher, företag och yrkesgrupper kommer projektet att resultera i ökad förståelse internt inom målgruppen och därigenom också bidra till att underlätta en ökad rörlighet över traditionella barriärer.

Genom att tillgängliggöra utbildning och kompetensutvecklingsmöjligheter lokalt torde tröskeln för att prova nya vägar i livet sänkas vilket i sin tur borde göra det lättare för män att komma in i kvinnodominerande branscher och yrkesgrupper och tvärt om. Projektet kommer i sin information och design att uppmuntra till en utvidgad och breddad kompetensbas hos deltagarna för att öka rörligheten även inom arbetsplatserna, mellan yrkesgrupperna och över den traditionella könsindelningen.

Ökad kompetens medför också att man som arbetstagare kan komma i fråga för flera olika sorters arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till möjligheten att arbetstagaren kan jobba mer och kanske också längre säsonger.

Transnationellt samarbete

Transnationalitet:
Samverkan med det internationella projektet GEBRIS sker kontinuerligt ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter, överföring och anpassning av lyckade modeller mellan länder eller regioner
Internationell verksamhet: Marknadsförings och kommunikationsinsatser (AWTG)
Kontinuerligt nätverksbyggande även utomlands är viktigt för utvidgad förståelse för målgruppen och branschernas situation.

Samarbetspartners

 • Arvidsjaurs kommun
 • Kommunkontoret
 • Medicinska fakulteten
 • Näringsilvskontor
 • Socialtjänsten

Deltagande aktörer

 • Arctic Falls AB
 • Arjeplog Hotel Silverhatten AB
 • ARJEPLOG TEST MANAGEMENT AB
 • Colmis Proving Ground
 • TJINTOK FÖRVALTNING AKTIEBOLAG
 • TJINTOKK AKTIEBOLAG
 • Tjintokk KB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå