Logotyp på utskrifter

Kompetensbehov inom Träindustrin i BD Län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIUC Norrbotten AB
KontaktpersonJohn Sandström
E-postjohn.sandstrom@iucnorrbotten.se
Telefonnummer070 383 26 00
Beviljat ESF-stöd371 636 kr
Total projektbudget371 636 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Träindustrin är mkt viktig m.a.p sysselsättning+export. Utifrån ekonomiska läget ökar behovet av anpassade utbildningar. IUC kommer kartlägga behoven gm intervjuer av 45 trämanufakturftg i BD län. I genomförandefasen engageras privata+offentliga utbildare att verkställa efterfrågade utbildningar.

Bakgrund

Sedan ett par år tillbaka har IUC Norrbotten [IUC] tillsammans med träindustriföretagen i länet utvecklat ett väl fungerande samarbete inom ett flertal områden. Detta arbete har bl a resulterat i att ett par väl fungerande grupper av företag har inlett samarbete inom bl a marknadsföring, försäljning samt leverantörsnätverk.

Utöver detta har IUC byggt upp ett väl fungerande samarbete med Luleå Tekniska Universitet [LTU], och man driver idag TräIN, Trä Innovation Norrbotten -ett gemensamt projekt för ytterligare utveckling av träindustrin i länet. TräIN består av tre olika verksamhetsområden med fokus på FoU, teknik- och marknadsutveckling, samt kompetensförsörjning och rekrytering. Inom det sistnämnda verksamhetsområdet är målet bl a att bygga upp ett långsiktigt väl fungerande samarbete med nationella och internationella utbildningspartners, samt att utarbeta och förankra en långsiktig handlingsplan för kompetensutveckling inom träindustrin i Norrbotten.

Under tidigare genomförda projekt och inom TräIN har framkommit tydliga signaler från deltagande företag att man har ett stort behov av kompetensutveckling hos redan anställd personal. De starkaste skälen är den långsiktiga överlevnaden i den allt mer hårdnande konkurrensen, samt att ungdomar och andra som kommer direkt från gymnasium eller liknande utbildningar inte har tillräckligt bra kompetens för att snabbt kunna utföra tillräckligt effektivt och kvalitativt arbete. Några av de OMSTÄLLNINGSBEHOV som redan har utpekats av företagen som mycket viktiga att utveckla är fördjupad kompetens inom bl a inköp, underhåll och programmering av CNC-maskiner, samt produktionsplanering.

Det främsta PROBLEMET som framförs av industrin, som också är den avgörande orsaken till varför företagen vill att IUC som opartisk aktör skall driva denna fråga, är att företagen saknar möjligheten att snabbt och enkelt kunna identifiera och till rimlig kostnad beställa behovsanpasade utbildningar.

I syfte att så snart som möjligt kunna erbjuda träindustrin de mest efterfrågade utbildningarna måste i första hand en kartläggning av de verkliga behoven genomföras. METODEN för denna kartläggning är utskick av enkät som följs upp med besök och intervju av ca 45 av knappt 70 träföretag i Norrbotten. En mycket stor fördel med IUC's metod är att denna förundersökning fångar upp synpunkter och behov från en majoritet av företagen, vilket i sin tur ger ett mycket säkert underlag för vilka utbildningar som är mest efterfrågade och giltiga för ALLA träföretagen i länet.

Med utgångspunkt från denna kartläggning avser IUC att gå vidare till genomförandefasen där några av de strategiskt viktigaste och mest efterfrågade utbildningsinsatserna kommer att genomföras.

Den lågkonjunktur som i dagsläget ser ut att förvärras gör att IUC har som ambition att genomföra förprojekteringen inom så kort tidsperiod som möjligt. Detta för att snarast därefter kunna erbjuda företagen strategiskt viktiga utbildningar som kan bidra till möjligheterna att behålla och utveckla befintlig personal.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga och verifiera vilka faktiska utbildningsbehov som föreligger inom den norrbottniska träindustrin.

Utifrån genomförd kartläggning kommer IUC att utforma en prioriterad plan för kompetensutveckling inom träindustrin. Denna plan syfter i sig till att säkra utvecklingen av både anställd personal samt av företagen, vilket kommer att bidra till att säkra den långsiktiga överlevnaden.

Med hänsyn till strategisk vikt för företagen, samt utifrån antal berörda per utbildningsområde har IUC som mål att i genomförandefasen engagera mest lämpade utbildningsanordnare att verkställa några av de högst prioriterade utbildningsinsatserna.

Målsättning

I Norrbotten finns idag knappt 70 privatägda företag med hela eller viktiga delar av sin verksamhet inom trämanufaktur. Företagen är grupperade i affärsområdena: Möbler och inredningar, byggkomponenter,
trähustillverkning, trämekanik (sågverk & hyvlerier), samt övriga.

IUC Norrbotten har klassificerat dessa företag som A, B resp C-företag. Klassificeringen grundar sig bl a på intresse, möjligheter och ambition vad avser: samverkan, expansionsplaner, samt produkt- och tjänsteutveckling. A-företagen har bedömts ha största intresset, bästa möjligheterna och hög ambitionsnivå, B-företag något lägre intresse, möjligheter eller ambitioner än A, samt C-företagen har bedömts ha lågt intresse, små möjligheter eller låg ambitionsnivå vad avser dessa kriterier.

Den övergripande MÅLSÄTTNINGEN med förprojekteringen är att kartlägga och verifiera det totala kompetensutvecklingsbehovet i första hand hos A- samt B-företagen, sammanlagt ca 45 företag. Målet är att samtliga företag skall besökas för att i detalj kartlägga totala kompetensutvecklingsbehovet vid resp företag.

Efter genomförd förprojektering är målet att i genomförandefasen arrangera behovsanpassade utbildningar, vilka självklart även C-företagen kommer erbjudas att delta i.

Förväntade EFFEKTER är att intresset för deltagande i konkreta utbildningsinsatser skall bli så stort att strategiskt viktiga utbildningar kan anordnas så snart som möjligt efter genomförd förprojektering.

Andra mätbara mål är:
I. Genomförande av en workshop tillsammans med de företag som medverkar i förprojekteringen. Syftet med denna aktivitet är att presentera de kvantitativa resultaten, förslag till genomförande av prioriterade utbildningsinsatser, samt att utifrån företagens synpunkter vid behov korrigera det förslag som presenteras.

II. Sammanställning av genomförda SWOT-analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Fokus ligger på identifering av åtgärder som möjliggör för redan anställda kvinnor att utvecklas i sitt arbete, samt på vad som underlättar för och attraherar fler kvinnor att söka anställning inom samtliga områden och nivåer vid träindustriföretagen.

III. Fastslå eventuellt behov av särskilt anpassade utbildningar för anställda med funktionshinder.

IV. Fastslå eventuellt behov av särskilt anpassade utbildningar för anställda av annan nationalitet.

V. Fastslå eventuellt behov av särskilt anpassade utbildningar för att underlätta för ungdomar att erhålla anställning inom branschen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Planering och analys av genomförd kompetensinventering sker vid IUC's kontor som är anpassat för personer med funktionshinder. I det fall någon besökande har en funktionsnedsättning vars behov av hjälpmedel inte tillgodoses av dessa lokaler så förläggs vid behov sådant möte till lokal som tillgodoser behovet, alternativt inlånas nödvändig utrustning.

Under inventeringsfasen vid enskilt företag förläggs vid behov inventeringen till den del av lokalerna där den kan genomföras utan hinder för personer med funktionsnedsättning.

Planerat arbetsmöte/workshop förläggs till anläggning anpassad för personer med funkstionsnedsättning.

Enkät och resultatspridning görs förutom muntligt även i digitalt format, vilket underlättar tillgängligheten av informationen.

Planering och analys av genomförd kompetensinventering sker vid IUC's kontor som är anpassat för personer med funktionsnedsättning. I det fall någon besökande har en funktionsnedsättning vars behov av hjälpmedel inte tillgodoses av dessa lokaler så förläggs sådant möte till lokal som tillgodoser behovet, alternativt inlånas nödvändig utrustning.

FÖRTYDLIGANDE:
Planerade inventeringar görs med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning, på kvinnor, samt personer med utländsk bakgrund. Detta kommer särskilt att poängteras vid intervjuer av företagen. Samtliga kategorier utgör av hävd en minoritet av de anställda inom träindustrin. IUC är övertygad om att ökat antal anställda av resp kategori stärker företagen och dess möjligheter att utvecklas både vad avser jämlikhet, trivsel, samarbete och resultat. Inventeringen kommer därför bl a att svara på frågorna:

Antal anställda med funktionsnedsättning?
Andel personal med funktionsnedsättning?
Antal funktionsnedsatta i ledande befattning?
Exempel på yrkesroller?
Behov av riktade kompetensinsatser för funktionshindrade?
Behov av anpassning av lokaler, maskiner och organisation för att kunna anställa fler funktionsnedsatta?
Andra förändringar som krävs för att funktionsnedsatta skall behandlas och uppleva sig lika behandlade som övrig personal?
Villkor för funktionsnedsatta jmf med övrig personal?
(Lön? Befordring? Möjlighet att medverka i och kunna påverka beslut? m m)


Under inventeringsfasen vid enskilt företag förläggs vid behov inventeringen till den del av lokalerna där den kan genomföras utan hinder för personer med funktionsnedsättning. Vid behov anlitas teckentolk för genomförande av intervju.

Planerat arbetsmöte/workshop förläggs till anläggning anpassad för personer med funktionsnedsättning. Vid behov anlitas teckentolk för genomförande av workshop.

Enkät och resultatspridning görs förutom muntligt och skriftligt även i digitalt format på IUC´s hemsida, vilket underlättar tillgängligheten till informationen. Vid behov översätts rapporten till blindskrift eller spelas in på CD eller liknande.

Inför den planerade genomförandefasen kommer en särskild åtgärdsplan att tas fram, där det närmare kommer att beskrivas hur utbildningarna kommer att anpassas för att anställda med funktionsnedsättning enkelt skall kunna medverka.

Kommun

  • Arjeplog
  • Arvidsjaur
  • Boden
  • Kalix
  • Luleå
  • Pajala
  • Piteå
  • Älvsbyn
  • Överkalix
  • Övertorneå