Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetens i Framtidens Verkstadsindustri

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareA S C Arctic Steel Circle ekf
KontaktpersonÅsa Fredriksson
E-postinfo@arcticsteel.com
Telefonnummer0920-201884
Beviljat ESF-stöd3 978 600 kr
Total projektbudget3 978 600 kr
Projektperiod2010-01-11 till 2011-07-10
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

10 företag, drygt 200 medarbetare inom verkstadsbranschen ska genom samverkan utveckla ytterligare spetskompetens och därmed stärka sina organisationer och marknadspostioner. Projektet samordnas i föreningen och skapar ökad samverkan mellan medlemsföretagen och en långsiktig utveckling.

Bakgrund

I Arctic Steel Circle ekonomisk förening samverkar 10 företag i Norrbottens verkstads- och basindustri. Föreningen verkar för att få fler uppdrag och marknadsföra sig gemensamt samt att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter ibland annat höghållfast stål. Att utveckla nya produkter är viktigt för att vi i Norrbotten inte bara blir leverantörer av råmaterial. Det skapar nya jobb i befintliga företag och det uppmuntrar fler företag att starta verksamhet. I föreningen utvecklas produkter inom transport, säkerhet och byggnadsmaterial. Genom att använda höghållfasta stål i transportsektorn reducerar man vikten och kan ta mer last vid varje transporttillfälle, vilket minskar koldioxidutsläppen och gynnar miljön på ett positivt sätt. Stålprodukterna är till 100 procent återvinningsbara. Produkter i höghållfasta stål påverkar även arbetsmiljön positivt genom lättare hantering, detta attraherar även kvinnor att arbeta inom verkstadsindustrin.

Projektet med produkt- och marknadsutveckling leder till ett ökat behov av kompetensutveckling för medarbetarna i företagen. Exempelvis ökad kunskap om nya metoder för konstruktion och tillverkning av produkter i höghållfasta stål, trender på marknaden och ledarskap. Trots positiva framtidsutsikter för företagsgruppen har inte den sämre konjunkturen lämnat företagen opåverkade. Det nya läget möjliggör dock att företagen kan arbeta vidare på de idéer som finns, vässa sina verksamheter såväl organisations som kompetensmässigt samt stärka samarbetet i nätverket ännu mer.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka företagen organisations- och kompetensmässigt för att företagen ska stå väl rustade inför en förväntad konjunkturuppgång, samt en utökad marknad. Ökad spetskompetens inom verkstadsindustrin är strategiskt viktigt för att möta den konkurrens som finns på världsmarknaden och ligger i linje med de långsiktiga strategier som företagens ledningsgrupper har utarbetat. I den lågkonjunktur som råder är det nödvändigt att utveckla medarbetare och företag för att vara väl rustade för framtiden. Det är viktigt att behålla och utveckla den kompetens som redan finns i verkstadsindustrin, tillföra spetskompetens samt attrahera unga kvinnor och män att söka sig till branschen. Projektet samordnas i föreningen och skapar ökad samverkan mellan medlemsföretagen och en långsiktig utveckling av företagen för att möta nya krav på marknaden. Förprojekteringens resultat ligger till grund för ansökan om stöd till ett genomförandeprojekt av aktuella kompetensutvecklingsbehov.

Förprojekteringens resultat

Under april och maj 2009 har Arctic Steel Circle ekonomisk förening bedrivit en förstudie med syfte att kartlägga kompetensutvecklingsbehov i företagen. Kartläggningen har visat att det finns gemensamma kompetensutvecklingsbehov hos företagen i förening. Fördelen med att genomföra projektet i nätverk är att det finns bra samordningseffekter vid inköp av utbildning samt att det leder till mer samverkan och erfarenhetsutbyte. De olika kompetenserna i nätverket är till stor nytta i föreningens utvecklingsarbete med produkter i bland annat höghållfast stål.

Högre kompetens hos varje enskild medarbetare höjer kvaliteten i företagen och i hela nätverket. För att kunna utföra ett bra jobb är kompetens en viktig faktor. Det är viktigt att följa utvecklingen och utbildning behövs. Ibland upplever medarbetarna att de finns en brist på vissa baskunskaper samt spetskunskaper inom vissa arbetsmoment. De testar sig fram vilket tar både tid och resurser. Företagen tillhandahåller bra hjälpmedel och program men kompetens saknas inom vissa områden för att arbetet ska kunna utföras bra och effektivt.

Medarbetarna känner sig rätt nöjda med det de jobbar med, jobbet är rätt fritt och varierande. De anser att det är viktigt med kompetensutveckling och utbildning. Många tycker att de har bra variation i sitt arbete men vid högproduktion kan det bli mer monotont och stressigt.

Flera företag i nätverket arbetar idag mot bil- och basindustri och kunderna ställer höga miljö- och kvalitetskrav på företagen vilket kräver miljömedvetenhet och effektiva sätt att arbeta på. Arbetsmiljö är också en viktig fråga för att attrahera arbetskraft till verkstadsindustri.

Mer kompetens och erfarenhet ger effektivare jobb och lönsammare företag. Exempelvis ökad kunskap om nya material, metoder för konstruktion och tillverkning, kvalitet och miljö, trender på marknaden och ledarskap. Trots positiva framtidsutsikter för företagsgruppen har inte den sämre konjunkturen lämnat företagen opåverkade. Det nya läget möjliggör dock att företagen kan arbeta vidare på de idéer som finns samt utveckla sina organisationer och kompetens.

Den kartläggning som är gjord visar att företagen i nätverket har relativt lika behov av kompetensutveckling och det gör att vi får bra samordningseffekter vid inköp av utbildning, blir effektivare, samtidigt som vi skapar en mötesplats för att enkelt kunna bolla idéer och utbyta erfarenheter, kanske även på sikt dela resurser. Ett förslag till kompetensutvecklingsplan har tagits fram som ligger till grund för ansökan till ett genomförandeprojekt.

Målsättning

Målet är att drygt 200 medarbetare i gruppen av 8 företag får kompetensutveckling i form av ytterligare spetskompetens, samt starta och delvis genomföra förändringsarbete i organisationerna. Kompetensutveckling av medarbetare ska stärka företagens konkurrenskraft och leda arbetet med produktutveckling framåt samt ytterligare stärka samarbetet inom Arctic Steel Circle.

Att medarbetarna i verkstadsföretagen tillförs ytterligare viktig spetskompetens är avgörande för industrins utveckling i regionen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I inledningen av förprojekteringen kartlades behovet av tillgänglighet för personer med funktionshinder. I nätverket finns, i nuläget, inte någon deltagare som har behov av någon form av anpassning.

Vi har tagit största möjliga hänsyn och beredskap för att personer med funktionshinder ska kunna medverka i projektet, ex. vid seminarieträffar. Fysisk tillgänglighet vid behov bland annat genom handikappanpassade lokaler.
Information har utformats på ett sådant sätt att alla medverkande kan tillgodogöra sig informationen, genom den projektplats där all information om projektet finns tillgänglig, även ljudfiler kan läggas in på denna projektplats. Det har funnits en öppen atmosfär i projektet som inbjudit samtliga till aktivt deltagande.

Jämställdhetsintegrering

Vår analys pekar på de problem inom jämställdhet som är generellt inom verkstadsbranschen. Våra arbetsplatser är mansdominerade och vi har svårt att attrahera kvinnliga medarbetare.

Det är viktigt att utveckla arbetsplatserna och göra dem mer attraktiva för kvinnor genom att skapa bra arbetsmiljöer och goda utvecklingsmöjligheter.

Vi har också konstaterat att vi har mycket att lära inom området. Företag som arbetar med mångfald är lönsamma. Att medvetet arbeta med mångfald är en strategisk framgångsfaktor såväl för näringslivet som för regionen. Det handlar om att värdesätta människor med olika bakgrund, kunskap och personlighet med förvissningen om att blandade grupper ger högre produktivitet, ökad kreativitet, nya kundgrupper och ökad lönsamhet.

Vi tror att verkstadsindustrin kan få svårt att rekrytera medarbetare i den omfattning som behövs i en förväntad konjunkturuppgång på några år. Att vara duktiga på integration skulle vara en bra lösning på detta problem. Utöver detta ser vi möjligheter att dynamiken i företagen och nätverket kan utvecklas på ett mycket positivt sätt med människor med annan bakgrund (avser kön, nationalitet, etc). Att ta nästa steg i detta arbete är alltså strategiskt viktigt för ASC.

I projektet kommer vi att strategiskt arbeta med integration och jämställdhet. Kvinnliga kursdeltagare i företagsledande position kommer därför att särskilt uppmanas medverka vid träffarna. Vi har också sett över vilka hinder som finns för detta, och lägger planering av utbildning för att detta ska passa för ex. småbarnsföräldrar, och deltagare med specifika behov när det gäller utbildningsort, tider etc. Dessutom kommer hållbarhetsfrågor där jämställdhet är en faktor finnas med som en viktig del i projektet.

Samarbetspartners

  • Duroc Special Steel AB

Deltagande aktörer

  • Tooltech Töre AB

Kommun

  • Boden
  • Kalix
  • Luleå
  • Övertorneå