Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetens Wipro

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareWipro IE AB Skellefteåfabriken
KontaktpersonBertil Almgren
E-postbertil.almgren@wipro.com
Telefonnummer0910-848 00
Beviljat ESF-stöd1 673 225 kr
Total projektbudget1 673 225 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2010-02-28
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Bakgrunden till "WIPRO kompetens" är konjunkturläget och omställningen till flödesorienterad produktion. Utbildningarna syftar till att höja personalens kompetens och sker inom områdena anställningsbarhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Förutom intern uppföljning anlitas Luleå tekniska universitet.

Bakgrund

Företaget har under två års tid bedrivit ett lean production projekt i syfte att ställa om produktionen till en mer flödesorienterad och effektiv organisation. Ett av resultaten är att man kommit fram till att Skellefteåfabriken är i behov av en förändring av verkstadslayouten för att få ett tydligare flöde genom hela tillverkningsprocessen. I och med denna förändring kommer kraven på personalens kompetens att öka och vi har därför i avsikt att genomföra ett stort antal utbildningar för all personal. Omorganisationen kommer att drivas som ett WPS-projekt (WIPRO production system). WPS är uppbyggt i horisontella flöden med specifika mål och pelare som utgörs av tvärsektoriell spetskompetens genom de olika flödena.

Syfte

Syftet med projektet är att på grund av rådande konjunkturläge bibehålla kompetensen och öka anställningsbarheten hos all personal för att möta de krav den framtida verksamheten kommer att ställa.

Målsättning

1.Öka anställningsbarheten genom
a) generella och specialiserade utbildningar. (Se bilaga Utbildningsplan)

Efter projektets slut har samtliga anställda god kunskap om vilka krav som ställs och vad flödesorienterad produktion innebär.

2.Ökat kvalitetsmedvetande hos ledning och personal genom
a) utbildning (Se bilaga Utbildningsplan).

Efter projektets slut har all personal god kunskap om kvaliténs betydelse och på vilket sätt varje anställd kan bidra till att stärka företagets konkurrenskraft.

3. Förbättrad arbetsmiljö
Efter projektets slut har arbetsmiljön väsentligen förbättrats genom uppbyggnad av nya arbetsplatser där personalen varit delaktig

Efter projektets slut kommer tillbud och anmälan om olycksfall att minska genom förändrad arbetsorganisation och minskade transportflöden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att öka tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer vi inför varje förändring i vår verkstadslayout att göra riskanalyser och bedömningar för att se till att varje arbetsplats blir utformad så att alla kan ta sig fram och på ett enkelt sätt fungera i sin arbetssituation.
Vi kommer att utbilda all personal i gruppdynamik för att öka medvetenheten och förståelsen över varje individs olikheter.
Vi kommer vid behov att sätta in utrustningar som underlättar för personer med t.ex. nedsatt hörsel eller syn. På samma sätt kommer vi att ge information muntligt, i pappersform och digitalt anpassat till olika personers egna behov.

Jämställdhetsintegrering

Vi har för avsikt att i likhet med tidigare ta med ett jämställdhetsperspektiv i de kommande förändringarna.

Kommun

  • Skellefteå