Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens Metallurgi MEFOS

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMEFOS AB
KontaktpersonLars-Olov Nordberg
E-postlars-olov.nordberg@mefos.se
Telefonnummer0920-200228
Beviljat ESF-stöd1 022 695 kr
Total projektbudget1 022 695 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2010-02-26
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling Metallurgi MEFOS riktar sig till teknikergruppen och driftsledningen för Pilotförsökshallarna. Huvudmålet är att behålla, föra vidare och utveckla kompetensen i MEFOS kärnområden -processmetallurgi, värmning & bearbetning samt genomförande av processförsök i pilothallarna.

Bakgrund

En långsiktig kompetensutveckling måste genomföras vid MEFOS för att bibehålla och utveckla MEFOS som en världsledande aktör inom den tillämpade processmetallurgiska forskningen. MEFOS har en viktig och världsunik pilotanläggning för att genomföra försök i industriskala. Pilotanläggningen leds av en operativ chef tillsammans med en driftsingenjör och en driftsassistent. Det löpande arbetet utförs av en 23 personer stor tekniker grupp, bestående av operatörer, mekanisk, el och instrumentkonstruktion och underhållspersonal. Behovet av en ständig kompetensutveckling för att kunna ge kunderna den bästa servicen har blivit eftersatt de senaste åren pga en hög beläggning. Detta har lett till att överförningen av kompetens dels mellan forskare och operatörer och dels mellan olika specialister inom teknikergruppen har blivit eftersatt. Det pågår även en föryngring av teknikergruppen vilket kräver ett ökat fokus på utbildning och kompetensutveckling.
Förprojekteringen vid MEFOS har utgått ifrån följande kriterier:
I. Utfallet vid utvecklingssamtal
II. Kravet på kompetens för att säkerställa drift av pilotanläggningen; samt
III. Föra vidare kunskaper och erfarenheter, dels mellan seniora tekniker och yngre tekniker men framförallt mellan forskare och tekniker.

Syfte

Kompetensutveckling i form av utbildning och industribesök är nödvändig för att föra vidare kompetenser och erfarenheter från industriprojekt mellan forskare och tekniker, men även mellan industrikunder och tekniker. En bibehållen och ökad kompetens är nödvändig dels inom grundläggande processmetallurgiska områden iform av analysberäkningar,slaggreduktion, processteknik och eldfasta material & murning, som inom MEFOS spetskompetenser dvs, Reduktionsmetallurgi, Värmning & Bearbetning, Restproduktteknik,Mätteknik & Processanalys, och Processintegration

Målsättning

Förbättrad baskompetens processmetallurgi - utföra analysberäkningar för legeringar, kunna processvägen för rostfritt stål, övergripande kunskap pulvermetallurgi. Processvägar för en effektiv slaggreduktion.
Processteknik - känna huvudkriterier för en effektiv materialhantering. Bibehålla och utveckla MEFOS unika kompetens inom injektionsmetallurgi.
Eldfasta material - grundläggande praktisk och tillämpad kunskap av murning, uppbyggnad och val av keramiska infodringar för smältmetallurgiska och uppvärmningsugnar.
Restproduktteknik - kunskap om på vilka sätt energi och material kan återvinnas i processen.
Verkstadsteknik - upprätthålla nödvändig svetskompetens enligt myndighetskrav.
Mätteknik & Processanalys - kunna hantera olika mättekniker och genomföra förändringar i styr & reglerteknik i form av omprogrammering och presentationsfönster i datormiljö för användaren. Processintegration för utökad helhetsförståelse.
Planeringen av kundbesöken redovisas i bifogat dokument. Separat ekonomisk och platsredovisning för varje kundbesök.
Hur har implementeringen av Pilotförsöken fungerat? Hur ser upplevelsen ut hos teknikerna, vad är bra och dåligt? Vilka behov av förbättringar krävs ?
Hur väl fungerar rutinerna i processen ? Vad kan MEFOS lära av detta? Hur kan MEFOS bidra till utvecklingen?
En viktig reflektion är att se hur man genom att lära ut och lära sig av andra kan utveckla sitt sätt att lösa processförbättringar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

MEFOS säkerställer att alla kan delta på lika villkor genom att utbildningslokalerna har anpassats för rörelsehindrade, deltagande kan ske på lika villkor och utifrån de enskilda behov i form av lärande som krävs. I försökshallarna är detta inte fullt möjligt pga industriella säkerhetskrav.
Kursmaterialet är visuellt utformat så att kopplingen mellan teoretisk och praktisk kunskap förstärks. Utbildningsmaterialet delas ut till alla deltagare och finns tillgängligt i elektronisk form vid respektive arbetsplats.

Jämställdhetsintegrering

Målsättningen för MEFOS enligt jämställdhetsplanen är att minst nå en 40/60 fördelning kvinnor/män.
Under de senaste fyra åren så har fördelningen bland nyanställda forskare varit ca 40/60. Detta medför att fler kvinnor kommer att fungera som projektledare tillsammans med våra tekniker. Vid de tillfällen då flera forskare anställts samtidigt så har MEFOS haft en lika fördelning av kvinnor och män.

Rekryteringen av tekniker har styrts av kompetens och vi har inte nått fördelningsmålet. MEFOS har begränsat antalet fast anställda tekniker och köper in tjänster extern för att klara produktiosntoppar.
MEFOS står under ett generationsskifte och kommer sålunda att kontinuerligt anställa ny personal, varför detta arbete är högst aktuellt.

Ett naturligt sätt att utveckla jämställdhetsmedvetandet hos MEFOS tekniker är att:
Under förberedelserna inför kundbesöken gå igenom MEFOS jämställdhetsplan och ge feedback från tidigare besök.
Vid kundbesök iaktta och utvärdera hur respektive företag integrerat kvinnor och män inom olika produktionsområden.
Finns det någon uppdelning i kvinno- respektive mansområden?
Har man anpassat arbetplatsen på något sätt för att nå en jämnare könsfördelning?
Hur ser fördelningen ut totalt ut mellan män och kvinnor i teknikergruppen?
Med hänsyn till de intryck ni fått vid besöket, på vilket sätt skulle MEFOS kunna förändra arbetsplats och information utåt till förmån för en ökad fördelning av kvinnor / män?
Resultaten från dessa frågeställningar redovisas skriftligen efter respektive kundbesök. Ansvarig för sammanställningen är medföljande koordinator.
Enligt rådande jämställdhetsplan så är målsättningen att 50% vara kvinnor av dem som gör industripraktik och examensarbete på MEFOS.
Jämställdhetsplanen finns tillgänglig för alla på intranätet.

Kommun

  • Luleå