Logotyp på utskrifter

Komatsu produktion för framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKomatsu Forest AB
KontaktpersonJonas Jonsson
E-postjonas.jonsson@komatsuforest.com
Telefonnummer090-709541
Beviljat ESF-stöd1 037 500 kr
Total projektbudget1 037 500 kr
Projektperiod2009-03-16 till 2009-07-03
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Utveckling av ambassadörer och föredömmen i en pilotgrupp inom produktion avseende arbetsmodell, metoder, synsätt samt rutiner.

Bakgrund

Komatsu Forest tillverkar skogsmaskiner och fristående aggregat för avverkning av skog. Komatsu Forest är en del av Komatsus internationella koncern. Komatsu är en av de världsledande företagen inom sin bransch, där förutom skogsmaskiner, även gruvmaskiner, grävare och traktorer ingår.
Denna ansökan avser Komatsu Forest fabrik i Umeå som producerar skördare, skotare och aggregat. Våra produkter kan studeras vidare på våran hemsida www.komatsuforest.com.
Fabriken i Umeå är en komplett montageanläggning och alla ingående delsystem och komponenter för skotare, skördare och aggregat köps upp av underleverantörer, på underlag framtagna av vår konstruktionsavdelning som är en fristående enhet i koncernen med huvudkontor i Umeå. I koncernen igår vidare Distribution, som via våra dotterbolag tillhandahåller produkterna till respektive marknad, Parts som tillhandahåller reservdelar och service, Marknad som via dotterbolag säljer framtagna produkter både i Sverige, Norden, Europa, Amerika och Asien. Marknad styr tillika det framtida utvecklingsarbetet via kravinsamling från dotterbolag, marknad och slutkunder. Verksamheten i Umeå består av montagefabriken, ankomstkontroll, insatsvarulager, montage, justering, slutkontroll samt även av stödfunktionerna inköp, logistik, ekonomi, och personal. Fabrikens personal består av kollektiv personal och tjänstemän såsom arbetsledare, produktionstekniker, produktunderhåll och montagechef.

Bakgrunden till denna ansökan är att kunna fortsätta den kompetensutveckling kring samarbete och helhetssyn som initierades för två år sedan under en tid när vi har möjlighet att nyttja den befintliga nedgången i orderläget och behålla och utveckla våra medarbetare inför en kommande ökad efterfrågan, istället för att ytterligare varsla främst kollektiv personal i fabriken och bara skicka hem de. Denna kompetensutvecklingsinsats bidrar till att fortsatt öka deltagarnas kompetensnivå inom taktad produktion vilket gör att Komatsu står väl rustade när efterfrågan ökar igen, sannolikt under senare del av 2009 början av 2010. I det fall efterfrågan inte kommer igång eller rent av minskar, så ökar denna insats deltagarnas möjligheter att även i lågkonjunktur erhålla andra jobb inom eller utanför Komatsu, då de kunskaper vi försöker bygga upp är användbara inom olika verksamheter.
De kompetensutvecklingsinsatser som initierades för ca tre år sedan med att en ny fabrik byggdes. Dessförinnan hade montaget genomförts i så kallade kortflöden på olika ställen i den gamla fabriken. Bakgrunden till satsningen på en ny fabrik syftade till att öka produktionskapacitet i fabriken i Umeå, där en flödesfilosofi i enlighet med Komatsus filosofi The Komatsu Way ligger i botten. Denna filosofi bygger på den så kallade Lean filosofin med rötter inom den Japanska fordonsindustrin. En ökad kapacitet behövdes för att kunna leverera sålda enheter till kunderna i rätt tid. I samband med att den nya fabriken togs i bruk under 2006, antogs en ny organisationsform, där fabriken inte hade hela ansvaret för flödet genom fabriken. Man kan enkelt säga att 2006 års organisation innebar att montaget jobbade för sig, insatsvarulagret för sig och slutkontroll för sig. Samarbete skulle vara nyckeln till framgång, men en utvärdering 2007 visade att samarbetet inte var effektivt mellan dessa funktioner i och med att den kollektiva personalen jobbade i kortflöden i grupper. År 2007 formulerades nya mål i fyra stora projekt och de projekten handlar bland annat om att korta montage och leverenstider genom att arbeta enligt en tunn flödesfilosofi, lean produktion enligt The Komatsu Way, skulle montaget i fabriken öka samarbetet, öka kvaliteten samt leveransprecisionen . Allt i syfte att bibehålla och ge möjligheter att öka företagets marknadsandelar i branschen. För fabriken i Umeå i stort innebar detta att montaget betraktas som huvudprocess som styrs av kundorder som ger taktad produktion som kräver samarbete mellan alla funktioner inom fabriken.

Syfte

Under 2007 inledde företaget ett kompetensutvecklingsprogram för chefer och ledare inom verksamheten i Umeå, med syftet att påbörja aktiviteter för att nå målen formulerades dessa i fyra projekt. För fabriken innebär detta att minska ledtiderna i montageflödet genom att arbeta i flödet på ett standardiserat sätt med ständiga förbättringar initierade från montörer, som en vital del. Målsättningarna var att öka samarbete mellan fabrikens funktioner, som vid denna tidpunkt var organiserade mer vertikalt än flödesorienterat.
En effekt av utvecklingsprogrammet var att fabriken under 2008 initierade ett antal projekt i produktionen för kompetensutveckling för arbetsledare, t.ex. metodstudier och lean produktion. Ledningen för Montaget och Fabrikschefen utvecklade en enkel metod för kompetensbedömning, en så kallad kompetensprofil, framtagen för bedömning av operatörernas kompetens, färdigheter och attityd.
Resultatet av denna inventering är att operatörernas behov av utveckling finns dokumenterade. Sammanfattningsvis består behoven av följande:
- Veta mer om lean produktion och kopplingen till The Komatsu Way, vilket handlar om olika produktionssätt, att jobba med en kundorderstyrd produktion och att eliminera alla slöserier som finns kring arbetsplatsen i form av väntan, spill, kassation, materialbrist etc. Vad är skillnaden mot kortflöden.
- Umeåfabrikens tillämpning av The Komatsu Way, nuläge och framtida mål i enlighet med företagets pågående fyra utvecklingsprojekt, som handlar om att korta ledtider, jobba med kaizen och ständiga förbättringar för att höja arbetstrivsel, kvalitet och samarbetet.
- Taktat flöde och presentation av komatsuverktyg för produktion, hur använda metoden 5S, visualiserad målstyrning (VMS), samarbete mellan montörer och produktionsteknik, vad får opertören göra, vad förväntas operatören göra, att använda enkäter för att mäta var vi står. Att lära och göra praktik i den egna produktionen.
- Mänskligt beteende, hur grupper fungerar, montörens roll, ansvar och befogenheter i lean produktion och vikten av att samarbeta i ett flöde där vi internt är varandras kunder.
- Lära mer om samarbete, driv, mänskigt beteende, hantera konflikter, personlig utveckling, kvinnligt, manlig , rättigheter, skyldigheter, arbetsrätt, krav på montören i framtiden (Kompetensprofilen), både fackkunskap och färdigheter som samarbete driv,kommunikation, attityd och beteende.
Montageledningen beslutade att i slutet av 2008 inleda en pilotutvecklingsinsats med ett urval av 30 operatörer. Målsättningen är att utbilda dessa montörer så att de kan fungera som föredömen och ambassadörer för det nya flödesorienterade arbetssättet som the Komatsu Way betyder, omsatt till Umeåfabrikens villkor.
Efter denna första insats kommer utvärderingar av utbildning och metoder att ske. Därefter är målet att utbilda alla operatörer efter samma modell. Samarbete sker med de lokala personalorganisationerna för att säkerställa att alla montörer, efter genomförd pilotomgång, får samma möjligheter och att särskilt uppmuntra kvinnliga operatörer att delta.

Målsättning

Utvecklingsarbetet kring pilotprojektet avstannade hösten 20008, då den nu eskalerade lågkonjunkturen först inleddes med den världsomfattande bankkrisen. Denna kris slår i synnerhet mot Komatsu Forest kunder, då de är beroende av bankfinansiering för investering i nya skogsfordon. Med denna ansöka vill Umeåfabriken genomföra den planerade kompetensutvecklingsinsatsen som en konstruktiv åtgärd både för företaget och anställda oberoende av hur framtiden ser ut så är detta kunskap som är positiv för den enskilde medarbetaren och företaget.
Denna ansökan avser en kompetensutvecklingsinsats för framtiden, och är den första pilotomgången som kommer att följas av att all personal inom fabriken får genomgå detsamma. För den övriga koncernen kommer ett annat separat projekt att formuleras, där koncernen i övrigt, förutom denna pilotgrupp, börjar med att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven. Denna ansökan avser pilotomgången i projektet Komatsu produktion för framtiden.
Projektmålen är att:
1.Ge deltagarna fördjupade kunskaper i produktionskunskap med fokus på montering i en modern flödesorienterad fabrik byggd efter principen med kundorderstyrd eller dragande produktion. Lean produktion
2.Ge deltagarna specifika kunskaper om Komatsus produktionsfilosofi och därtill koppade verktyg som bygger på filosofin lean produktion, 5S, VMS, Kaizen med ständiga förbättringar
3.Ge deltagarna kunskaper och insikt kring jämställdhet och allas lika värde oavsett olikheter i kön, religion, etnisk bakgrund och sexuell läggning samt sträva efter att locka fler kvinnor till fabriken.
4.Träna färdigheter i lagsamarbete, ställa upp för och lära av varandra, kommunikation, att vara proaktiv, att ta fram rutiner och dokumentera dem, att göra kostnads/intäktskalkyler för ständiga förbättringar, att läsa ritningar och montageanvisningar.
5.Deltagarna skall fungera som goda förebilder och ambassadörer för operatörer på Komatsu och de kommer att kunna stödja sina kamrater då de efter utvärdering av denna pilotomgång, genomför detsamma.
Projektmålen mäts dels med kunskapsprov dels genom att deltagarna faktiskt skall utföra praktikarbeten som lämnar synbara resultat via fem s, VMS och ständiga förbättringar. Dessutom är detta starten på ett kontinuerligt arbetssätt som kommer att mätas av minst en gång per år i samband med fabrikens budgetering och målarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att underlätta för personal med funktionshinder kommer både utbildnings- och förbättringsarbetet i produktion, att aktivt identifiera och föreslå åtgärder som förbättrar deras arbetssituation

Jämställdhetsintegrering

Av verksamheten i Umeås totalt 381 st medarbetare är 35 st kvinnor. Andelen kvinnor i produktionen ligger dock på en alldeles för låg nivå, endast 3% är kvinnor i denna verksamhet. För att öka andelen kvinnliga montörer i fabriken har våra analyser kommit fram till att föredömen och ambassadörer är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att öka andelen kvinnor, både i produktion och arbetsledande ställning. Montagechefen har beslutat att samtliga kvinnor i monteringen kommer att delta i pilotgruppen, vilket också ger kvinnorna ökade möjligheter att erhålla arbetsledande befattningar i produktionen.

Kommun

  • Umeå