Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kartläggning av utbildningsbehov för småföretagare i AC län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonTorbjörn Halvardsson
E-posttorbjorn.halvardsson@foretagarna.se
Telefonnummer090-2061401
Beviljat ESF-stöd402 300 kr
Total projektbudget402 300 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-06-23
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Potentiell tillväxt i AC-län finns hos småföretagen. Därför måste mindre företag även sätta av tid och resurser för utbildning.

Fortlöpande kompetensutveckling kan vara avgörande för företagets framtida tillväxt. Detta ligger som grund till ansökan om kartläggning och analys av utbildningsbehov.

Bakgrund

Företagarna Västerbotten har c:a 2.000 medlemmar. Företagen består oftast av 1-10 anställda. Småföretagen är mycket viktiga för tillväxten i Västerbotten. Många av företagen är direktledda, dvs där företagaren ensam tar de viktigaste besluten och ansvarar för ekonomi, investering, produktion, inköp, försäljning, marknadsföring och personalfrågor.

Företagaren ser för det mesta framåt i ett ganska kort perspektiv. De leder företaget där det mesta kretsar kring henne/honom. Drivkraften är viljan och tron på den egna affärsidén.

Generellt har småföretagaren ofta en låg utbildning förutom den yrkesmässiga kunskap som ligger till grund för affärsidén och prioriterar inte sällan bort de utbildningsbehov som föreligger, till förmån för produktionen. Fortlöpande kompetensutveckling kan dock vara avgörande för företagets framtida tillväxt.

På grund av detta är avsikten med projektet att kartlägga och analysera de utbildningsbehov som småföretagen har inom Västerbotten.

Kartläggningen kommer att genomföras vid seminarier. Upplägg:
Inbjudan till informationsmöten
Planering & genomförande av 9 informationsmöten
Skapa annonsunderlag – säljbrev – PDF-material
Kontakt med tidningar & lokalblad
Bokning av lokaler – m.m.
Ta fram selekterade kundregister, vilka ligger som bakgrund för inbjudningar som går ut – kontakter med ett stort antal företag för att tillförsäkra att vi får ett bra underlag till olika informationsmöten – kontakter med olika aktörer i näringslivet

Informationsmöten – analys & kartläggning
Genomförande av 9 möten

Uppföljning av informationsmöten – dvs deltagare för genomförandet
Uppföljning av deltagare – c:a 150 företag

Tillvägagångssätt
Att samla seminariedeltagare på olika informationsmöten kräver ett mycket stort antal nedlagda timmar. Det räcker sannerligen inte bara att sända ut brev med inbjudan, utan det stora arbetet är att ringa, ringa och återigen ringa för att få en god uppslutning som kan ge projektet ett bra analysutfall.

Att samla c:a 150 deltagare på 9 olika seminarier kräver alltså åtskilliga timmar i hårt nedlagt arbete. När sedan informationsmöten ska genomföras har vi dessutom vår geografi att ta hänsyn till, d.v.s relativt långa reseavstånd som kräver sin tid.
Det finns med andra ord inga genvägar att ta när man ska genomföra de aktiviteter som är beskrivna.

Personal hos Företagarnas kansli i Umeå kommer att ha ett huvudansvar för rekrytering till olika informationsmöten. Konsulten kommer att hålla i genomförandet av alla seminarierna och den efterhandskontakt som måste ske.

Syfte

Mindre företag som ofta leds av "starka" entreprenörer satsar som beskrivits oftast arbetstiden på produktionen. Avsikten är att genomföra en analys och kartläggning av de behov företagen har av kompetensutveckling.

Projektägaren, Företagarna Västerbotten får ofta frågan från näringslivet kring tre specifika områden, vilka särskilt ska kartläggas. Dessa är:
- att anställa personal
- att göra affärer med offentlig sektor (c:a 8 miljarder i Västerbottens län)
- cash management, (göra pengar av pengar) - förbättra kostnader och intäkter.

- därutöver ska självfallet andra utbildningsbehov också kartläggas och fastställas.

Målsättning

Förprojektet ska resultera i:
- Att företagaren får en ökad insikt på vilket sätt man kan delta på den offentliga upphandlingsmarknaden = 8 miljarder i Västerbotten
- Att företagaren på sikt stärker sin kompetens hur man bättre arbetar med företagets penningflöde, kostnader och intäkter.
- Att företagaren får en ökad insikt hur man anställer ny personal = lagar & regler. Det finns en sannolik potential att småföretag kan växa, men då måste adekvat kunskap finnas.
- Att företagaren visar att behov föreligger inom andra utbildningsområden.
- Att förstudien når c:a 150 företag i informationsfasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler som används i samband med informationsmöten ska vara anpassade för funktionshindrade. I den SWOT-analys som genomförs under förprojektet kommer arbetsmiljömässiga frågor att belysas, vilket bör leda till behov av utveckling/utbildning.

Kommun

  • Lycksele
  • Nordmaling
  • Robertsfors
  • Skellefteå
  • Storuman
  • Umeå
  • Vilhelmina
  • Vindeln
  • Vännäs