Logotyp på utskrifter

KOMP

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkellefteå kommun Handikappomsorgen
KontaktpersonBerit Noren
E-postberit.noren@skelleftea.se
Telefonnummer0910-71 22 40
Beviljat ESF-stöd1 636 071 kr
Total projektbudget1 636 071 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2010-08-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Handikappomsorgen i Skellefteå kommun befinner sig i en häftig utveckling med betydande tillväxt på många plan. Ansvarsområdena växer, mycket beroende på förändrad tolkning av befintlig lagstiftning. Antalet brukare ökar konstant på grund av ett ökat antal diagnoser och symptom. Dessutom har vi en betydande tillväxt och behov av personal. Dessa utmaningar bemöter vi genom att initiera KOMP-projektet (Kvalitet i Omsorgen med Kompetent Personal). Projektet omfattar nästan 800 medarbetare.

Den genomförda analysen delades upp i fem delmoment: Medarbetaranalyser, Processledarutbildning, Jämställdhets- och Tillgänglighetsanalys, Kompetensdeklarationer samt Tolkning av resultaten. Vi betonade allas delaktighet för ett lyckat resultat. Analysen visade tydligt behovet att inom verksamheten arbeta med ämnet bemötande, hitta struktur, att göra insatser för att öka medarbetarnas flexibilitet, samt hitta vägar för att öka jämställdheten inom omsorgen.

Målsättningarna med detta genomförandeprojekt är att dels skapa trygghet och trivsel för brukare och medarbetare, dels skapa förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt och ökad flexibilitet hos medarbetarna. En förväntad effekt är att sysselsättningsgraden ökar.

Bemötande med brukaren i fokus är avsedd för samtliga anställda och där går man igenom samt dokumenterar hur man på bästa sätt ska bemöta varje brukare utifrån dennes individuella behov. Man tar även upp hur man ska bemöta varandra på arbetsplatsen. Ett Ledarskapsprogram har tagits fram för att säkerställa att verksamhetens leds åt rätt håll och att medarbetarna får det stöd de behöver i takt med att verksamheten utvecklas. Genom utbildningen Skapa ambassadörer kommer frågan om en flexibel arbetskraft att lyftas samtidigt som budskapet kan spridas till brukare, anhöriga, beslutsfattare och andra intressenter. För att skapa förutsättningar för en bra kommunikation i verksamheten satsas på en utbildning som vi benämner Trygg kommunikation. För att konkret förenkla medarbetarnas möjlighet att byta arbetsplats satsar vi på en utbildning som vi kallar Ökad flexibilitet. Där i ingår kunskaper om Asperger, Neuropsykiatri, Autism och Psykisk ohälsa.

För att säkerställa att alla medarbetare kan delta i utbildningarna samt tillgodogöra sig innehållet har vi valt att samarbeta med olika forum, dels handikappkonsulenten inom Skellefteå kommun, dels Info-mix som arbetar med att göra information och text mer tillgänglig för personer med läshandikapp.

Bakgrund

Den 28 april 1987 antog kommunfullmäktige ett handikappolitiskt program för Skellefteå kommun. Programmet fick namnet ”Ett samhälle för alla”. Kommunfullmäktige beslöt att programmet skulle få utgöra planeringsunderlag för kommunala åtgärder som kan förbättra situationen i kommunen för människor med funktionsnedsättning. Målet för handikappolitiken är att människor med funktionshinder ska garanteras full delaktighet och jämlikhet. Den enskildes integritet och rätt till självbestämmande är central i verksamheten. Personer med funktionshinder ska få förutsättningar att leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Nyligen tog dessutom Handikappomsorgen i Skellefteå kommun fram en verksamhetsidé att arbeta efter. Den lyder: Vi vill att du med funktionsnedsättning har ett självständigt och meningsfullt liv. Tillsammans med dig kan vi utforma och ge det stöd du behöver. Vår verksamhet kännetecknas av respekt för människors egenvärde, är tillgänglig och av god kvalitet.
Idag är det inom Handikappomsorgen ca 1000 personer som jobbar för att den som har behov av stöd enligt LSS-lagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får den insats som lagen föreskriver. Omräknat i tjänster är det ca 720 årsarbetare. Dessa anställda finns inom tre avdelningar nämligen, boenden, daglig verksamhet samt personlig assistans. Sammanlagt har ca 570 personer i kommunen insatser enligt LSS.
Idag befinner sig handikappomsorgen i en häftig utveckling med betydande tillväxt på många plan. Handikappomsorgens ansvarsområden växer, mycket beroende på förändrad tolkning av befintlig lagstiftning. Vi ser idag en fortsatt stor tillväxt av brukare med olika behov pga ett ökat antal diagnoser och symptom. Sist men inte minst ser vi även en betydande tillväxt och behov av personal.
Inte minst på grund av denna tillväxt står Handikappomsorgen idag och i framtiden inför flera stora och viktiga utmaningar. Utmaningar som på ett eller annat sätt kommer att påverka utvecklingen av arbetets utformning och de tjänster Handikappomsorgen levererar. Detta kan enklast presenteras enligt nedan:

• Fortsatt snabb tillväxt
• Höga krav på kostnadseffektiv drift
• Ökande brukarkrav när det gäller inflytande, service, tillgänglighet och kompetens
• Nya diagnosgrupper och diagnoskombinationer
• Stort rekryteringsbehov pga generationsskifte samt vår snabba tillväxt
• Verksamhetens alltför låga status bland annat bland forskare och studenter
• Förändringskompetens i takt med utmaningarna
• Ökad konkurrens

Mot bakgrund av våra identifierade utmaningar genomförde vi under inledningen av 2008 ett betydande analysarbete av vår organisation, våra framtidsutsikter och vårt kompetensbehov. Analysfasen, där vi betonade delaktighet, delades upp i fem delmoment: Medarbetaranalyser, Processledarutbildning, Jämställdhets- och Tillgänglighetsanalys, Kompetensdeklarationer samt Tolkning av resultaten. Under analysarbetet tog vi hjälp av Entru AB, vilka har lång erfarenhet av kompetensarbete och medarbetarutveckling.

Medarbetaranalyser:
Inledningsvis genomfördes 12 medarbetaranalyser med fokus på nio huvudkompetensområden. Huvudkompetensområdena var; Autism, Utvecklingsstörning, Demens, neuropsykiatriska diagnoser, MS, Förvärvade hjärnskador, Mindre vanliga diagnoser, Psykisk ohälsa och Stroke. Vid varje analystillfälle deltog ett antal medarbetare med särskild kunskap om varje huvudkompetensområde och de uppmanades att ta särskilt hänsyn till detta under analyserna. Medarbetaranalyserna var mycket samstämmiga och visade på följande:
Handikappomsorgens unika fördelar:

• Känslan av att vara betydelsefull och få dela den glädje som finns är roligt!

• Arbeta med människor på ett mycket utvecklande sätt, vi lär oss mycket!

• Varierande och stimulerande att arbeta under fria förhållanden och vi gillar utmaningarna därefter!

Hur TROR vi att vår framtid ser ut?

• Nya utmaningar. Ökat krav på kompetens, snävare ekonomiska ramar, nya brukar diagnoser, ökat brukarinflytande samt ökade krav från anhöriga.

• Ökad kompetens. Både inträdeskrav och specialkompetens.

• Fortsatt arbetsglädje med drivande, duktig personal. Yrkets ökade status. Ett ”riktigt” yrke, inte bara kunna ta in någon från gatan
Hur VILL vi att vår framtid ser ut?

• Önskegrupper för brukarna, fler boendeformer, att brukarna blir mer delaktiga

• Satsningar på ökad kompetens och status på yrket. Arbeta med kvalitetssäkring – Vad är god kvalitet för en snabbare/bättre organisation?

• Arbeta för ökad öppenhet och ett flexiblare samarbete med andra, t ex fler mobila team

Vilka kompetenser/egenskaper behöver vi?

• Personlig kompetens (Hur ska jag vara); Positiv, handlingskraftig, ha tålamod, ordningsam, vårdande, ”ha bondförnuft”

• Strategisk kompetens (Utveckling): Tydligt ledarskap och organisation, ifrågasätt och utvärdera, helhetssyn, se brukarens möjligheter

• Kommunikativ kompetens (Möten med andra): Kunna föra brukarens talan, bra bemötande, lagspelare, ett bra nätverk, skapa ambassadörer

• Yrkesteknisk kompetens (specialkompetens): Uppbackning av expertis, grundutbildning, diagnoser utifrån brukare, dokumentation,

Processledarutbildning:
Resultatet från medarbetaranalyserna presenterades senare i en processledarutbildning för verksamhetens 30 chefer. Där fick cheferna ta ställning till de förslag på kompetensbehov som framkommit under analyserna samt fundera på vikten av varje kompetens utifrån verksamhetsperspektiv. Med detta som grund färdigställde processledarna den kompetensdeklaration (enkät) som senare skickades ut till samtliga medarbetare inom handikappomsorgen.
Jämställdhets- och tillgänglighetsanalys:
Inför sammanställningen av informationen från kompetensdeklarationerna fick processledarna fundera på hur man säkerställer att alla, oavsett funktionshinder eller kön, deltar i och tillgodogör sig den kompetensutveckling som handikappomsorgen ansvarar för. Resultatet av analysen redovisas under rubrikerna Jämställdhetsintegrering och Tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Kompetensdeklaration:
Kompetensdeklarationen innehöll 42 förskrivna kompetenser samt högst tre specialkompetenser framtagna av respektive chef för varje enskild arbetsplats. Varje medarbetare fick ta ställning till om man ansåg sig ha kompetensen eller inte samt huruvida man ville/behövde utbilda sig inom ämnet. Cheferna fungerade som medarbetarnas bollplank genom processen med att fylla i enkäterna, en roll som man även diskuterade under processledarutbildningen.

Tolkning av resultaten:
Med våra speciella förutsättningar som grund och de fyra första delmomenten i analysen som bas för vår fortsatta analys har vi kommit fram till följande:

1) Kunskap är en viktig förutsättning för att skapa ett jämlikt samhälle. Det är nödvändigt att alla som arbetar och verkar inom området har en gemensam plattform att stå på och ett gemensamt synsätt. Vår plattform är det arbete vi gör utifrån uppdraget gentemot LSS, den övergripande verksamhetsidén samt vårt styrkort. Det är viktigt att alla vet vad målet för handikappolitiken är och har klart för sig vilka vägledande principer som gäller. Allt detta kan bara uppnås genom utbildning och information. För att komma vidare och möta upp mot våra utmaningar är det av vikt att vi ger vår personal tid och möjlighet för kompetensförstärkning. Genom en ansökan om genomförande till ESF får Handikappomsorgen ytterligare resurser för att sig över tröskeln och påbörja arbetet med en tydlig struktur och ett praktiskt kompetensarbete. I framtiden kan handikappomsorgen sedan tack vare sin tydliga struktur fortsätta arbetet med egna medel. Vi har valt att benämna projektet ”KOMP – Kvalitet i Omsorgen med Kompetent Personal”.
Text rymdes ej i EBS se Diarienummer2008-01514 i Pact,se bakgrund till Projekt sid 4.

Syfte

Kopplat mot vår bakgrund syftar KOMP till att genom kompetensförstärkning skapa trygghet och trivsel hos både brukare och medarbetare, oavsett befattning, inom Handikappomsorgen i Skellefteå kommun.

Målsättning

Vi har två huvudsakliga målsättningar med KOMP.

1. Förbättrad upplevd trygghet och trivsel hos medarbetare och brukare.
- genomföra kompetensplan

2. Kompetensförsörjning
- Implementera nytt strukturerat arbetssätt
- Öka flexibiliteten hos befintlig personal

För att säkerställa att målen uppnås gör vi följande:

• Vi säkerställer att samtliga utbildningar genomförs och att alla kan delta vid dessa, oavsett kön och eventuellt funktionshinder

• Vi mäter Nöjdmedarbetarindex (NMI), brukarindex och ledarskapsindex före, under och efter projektet

• Vi mäter sysselsättningsgraden hos våra anställda

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglig verksamhet – För att säkerställa att alla förstår samt respekterar olika funktionsnedsättningar kommer vi att lyfta frågan under flera av aktiviteterna.

Fysisk tillgänglighet - Vi kommer att kontrollera att alla de lokaler vi reserver i syfte att genomföra aktiviteterna svarar upp mot de krav som ställs för att aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla.

Kommunikativ tillgänglighet – Portabla hörselslingor finns att tillgå. Andra hjälpmedel för hörsel- eller synskadad, ex teckentolk, kommer att garanteras om det behövs.

Informativ tillgänglighet – Vi kommer att nyttja Info-mix tjänster för att säkerställa att deltagarna kan tillgodogöra sig informationen vid aktiviteterna. Info-mix kan hjälpa oss att få information och text mer tillgänglig för personer med läshandikapp. Materialet kan göras tillgängligt som tal, lättläst på webben samt cd, punktskrift och i tryck. Vem som helst inom kommunens verksamheter kan beställa material där.

Vi kommer att nyttja Skellefteå kommuns handikappkonsulent som resurs i det fall tveksamheter uppstår.

Jämställdhetsintegrering

Mot bakgrund av vår analys kommer vi göra en bred satsning på att medvetandegöra rådande genusproblematik. Det är viktigt för oss att lyfta ämnet till en högre nivå än vad vi tidigare haft.

Genom två av våra utbildningsinsatser kommer vi att lyfta jämställdhetsproblematiken. I Bemötande med brukaren i fokus och Ledarskapsprogrammet tar vi upp frågan internt. I utbildningen Skapa ambassadörer riktar vi vårt budskap utåt mot våra brukare, anhöriga, beslutsfattare och andra intressenter. Vi vill nå ut med följande budskap:

• Inte ta för givet att kvinnor och män ska ta olika arbetsuppgifter på grund av kön.
• Försöka påverka brukarna att det går lika bra med en man som en kvinna. Jobba med brukarnas fördomar.
• Ta upp behovet av att medarbetare ska få vara olika kön hos brukarna lika självklart som att vi som jobbar ska ha en bra arbetsmiljö. Föra in jämställdhetsarbetet i arbetsmiljöarbetet.

För att kunna göra uppföljningar på kommande utbildningar om fördelning kvinna/man tar vi hjälp av kompetensdatabasen PLUTO för att ta fram relevant statistik. Finns det skillnader i deltagandet, i så fall varför?

Vi förväntar oss att utbildningarna väsentligen bidrar till ökad kunskap om och insikt i jämställdhetsproblematiken.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå