Logotyp på utskrifter

KEN Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalix Electropolis AB
KontaktpersonÅsa Tjärnberg
E-postasa.tjarnberg@iucnorrbotten.se
Telefonnummer0920-88112
Beviljat ESF-stöd2 451 477 kr
Total projektbudget2 451 477 kr
Projektperiod2009-06-15 till 2011-06-10
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Resultatet från projektet KEN visar på ett kompetensutvecklingsbehov hos 40 elektronikföretag i regionen. För att elektronikindustrin skall klara en allt hårdare konkurrensen, ny teknikutveckling, samt fler affärer krävs det att regionen genomför ett kompetensutvecklingsprogram de närmaste 2 åren.

Bakgrund

Elektronik är en strategisk viktig beståndsdel i princip i alla typer av produkter på marknaden och i alla typer av branscher (ofta som delsystem inom verkstads-, process-, trä- och byggindustri, vård- och omsorg, bil- och transportindustri, etc). Genom att integrera inbyggda elektroniksystem i nya produkter på marknaden så kan man öka produktens funktionalitet och kundnytta vilket stärker de produkt ägande företagens förmåga att konkurrera på världsmarknaden. Elektronikindustrin i Norr- och Västerbotten utgör en viktig bransch för länens framtida tillväxt.

Under det senaste året har Kalix Electropolis AB (nedan kallat Electropolis) och IUC Bothnia AB (nedan kallat IUC Bothnia) etablerat ett nära samarbete inom elektronikbranschen Norrbotten och Västerbotten med målsättning att skapa bättre samverkan inom branschen samt driva tillväxtfrämjade aktiviteter baserat på företagens behov. Antalet elektronikrelaterade företag i Norr- och Västerbotten uppgår till ca 60 företag varav de flesta är små och medelstora företag.

Inom ramen för Förprojekteringsprojekt KEN (Kompetensutveckling Elektronik i Norr), som genomförts under perioden augusti 2008 till och med januari 2009, har vi tillsammans inventerat och dokumenterat företagens kompetensutvecklingsbehov för de kommande åren i syfte att bättre klara den globala konkurrensen från elektronikindustrin i Europa och Asien och de allt större kraven som ställs på regionens elektronikbransch med avseende på bl.a. teknikkompetens, kostnadseffektivitet, miljökrav, affärsförmåga, etc.

I behovsinventeringen har fler än 40 elektronik intervjuats (se bilaga 1) och resultatet har dokumenterats. Slutsatsen är att det finns ett stort behov hos elektronikföretagen att vidareutbilda sina befintligt anställda annars är risken att regionen på sikt tappar denna strategiskt viktiga industri.

Nedan redovisas några orsaker till varför en riktad utbildningssatsning mot elektronikindustrin måste genomföras närmast året:

o Konkurrensen från omvärlden ökar. Inom elektronikproduktion ställs allt hårdare krav på företagens förmåga att kostnadseffektivisera tillverkningen av elektronik med bibehållen kvalitet. Effektiva arbetsprocesser inom företagen behöver utvecklas i syfte att öka beläggningsgraden på genomförda investeringar.

o Den snabba utvecklingen i världen inom elektronikområdet (komponenter, byggteknik, produktionsteknik, testteknik, etc) ställer helt nya kompetenskrav på de anställda i våra regionala elektronikföretag och där man måste sätt in åtgärder för att kompetensutveckla sin befintliga personal. Några av dessa områden är: Konstruktion ( hård- och mjukvara), Tillverkning, Ledningsfunktioner, Affärer etc.

o Bristen på utbildade och erfarna elektronikingenjörer ställer större krav på mer intern kompetensutveckling. Framför möjlighet att vidareutbilda befintlig produktionspersonal som till stor del idag består av kvinnor. Genom riktade satsningar mot kvinnor under de kommande åren kommer att skapa förutsättningar för mer avancerade arbetsuppgifter och fler kvinnliga ledare inom elektronikindustrin.

o Nya miljökrav (t.ex. blyfri produktion) och kvalitetskrav (olika certifieringskrav t.ex. för medicinsk teknik, etc) ställer nya krav på tillverkande företag konstruktionsföretag och produkt ägande företag.

o En allvarlig faktor som på sikt kan påverka branschen är att vi har allt färre sökande till eftergymnasiala högskoleutbildningar inom elektronikområdet som minskat med 60 % under de senaste 3 åren över hela landet och där Norrbotten/ Västerbotten inte är något undantag. Det blir allt viktigare att vidareutveckla sina befintligt anställda.

o Under genomförandet av förprojekteringsprojektet KEN har den ekonomiska krisen även börjat påverka elektronikbranschen i regionen med sjunkande orderingång. Detta ökar ytterligare behovet av att under de 2 kommande åren genomföra riktade utbildning mot befintligt anställda i elektronikbranschen i Norrbotten och Västerbotten.

Resultatet från kompetensbehovsinventeringen har sammanställts och analyserats av genomförande parter och visar på ett utbildningsbehov inom följande huvudområden:

- Konstruktion (konstruktion av både hårdvara och mjukvara)
- Tillverkning och produktion (produktionsteknik, lödteknik, komponenter, produktionsflöde, kvalitet, test, felsökning)
- Affärer (Affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, affärsjuridik)
- Ledarskap (ledarutvecklingsprogram, projektledning, organisation, styrelsearbete, strategi)
- Utvecklingsprogram för kvinnor inom elektronikindustrin (öka antalet kvinnor i ledande roller i företagen)

En detaljerad beskrivning finns i bilaga 2. Beroende på vilken typ av företag, storleken på företaget, i vilken fas och situation företaget just nu befinner sig i (bl.a. rådande ekonomiska läge) har företagen prioriterat olika kompetensutvecklingsbehov.

Syfte

Syftet med projektet KEN Genomförande är att genomföra ett antal riktade utbildningsinsatser mot elektronikindustrin i både Norrbotten och Västerbotten under de närmaste två åren för att stärka företagens kompetens inom ett antal strategiska kompetensområden för att säkra företagens fortsatta utveckling i regionen och rusta sig för den allt hårdare konkurrensen från omvärlden.

Sammanfattningsvis ingår följande fem utbildningsområden inom projekt KEN Genomförande:

1. Konstruktion (konstruktion av både hårdvara samt programutveckling):
2. Tillverkning och produktion (produktionsteknik, lödteknik, komponenter, produktionsflöde, kvalitet, test, felsökning):
3. Affärer (Affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, affärsjuridik)
4. Ledarskap (ledarutvecklingsprogram, projektledning både internt och mot kund)
5. Utvecklingsprogram för kvinnor inom elektronikbranschen - Ett anpassat utvecklingsprogram för kvinnor som vill utvecklas inom elektronikindustrin. Programmet vänder sig till befintligt anställda kvinnor inom elektronikbranschen som har intresse att vidareutveckla sig inom sina företag till mer ledande roller eller stärka sina kompetenser inom specifika områden.

Målsättning

Det övergripande målet med projekt KEN Genomförande är att säkerställa kompetensutvecklingen hos befintligt anställda inom elektronikbranschen i Norrbotten och Västerbotten så att man är bättre rustade för att klara den globala konkurrensen som finns inom elektronikbranschen och därmed kunna säkerställa tillväxten inom både elektronikindustri och produkt ägande företag i norra Sverige.

Utbildningssatsningen sker i nära samarbete med regionala utbildningsaktörer och anpassas för att effektivt kunna riktas till befintligt anställda inom elektronikbranschen i Norrbotten och Västerbotten. Målsättningen med utbildningssatsningarna (1-5 ovan) att:

o Ett 30-tal konstruktörer inom elektronikindustrin kommer att erhålla riktade utbildningsinsatser som stärker företagens förmåga att snabbare och mer kostnadseffektivt utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster på en både en nationell och internationell marknad.

o Ett 40-tal personer inom tillverknings- och produktionsindustrin kommer att erhålla anpassad produktionsutbildning under de kommande 2 åren vilket kommer att öka tillverkningsindustrin förmåga att konkurra.

o Ett 20-tal personer kommer att genomgå en specialanpassad affärsutbildning som ökar företagens förmåga att skapa nya affärer och stärka deras försäljning, vilket kommer att öka företagens lönsamhet och omsättning.

o Ett 20-tal ledare inom elektronikindustrin kommer att genomgå olika former av ledarskapsprogram som kommer att öka företagens förmåga att kunna utvecklas och växa de kommande åren.

o Ett 20-tal utvecklingsbara kvinnor inom elektronikindustrin kommer att gå ett anpassat utvecklingsprogram vilket kommer resultera till att:
- öka antalet kvinnor i VD position med ca 200 % inom 3 år.
- möjliggöra att ca 70 % har en ledande post inom elektronikindustri.

o Två år efter genomförda utbildningar kommer företagens genomsnittliga omsättning att ha ökat med minst 25 % , samt företagens genomsnittliga resultat ökat med minst 30 %.

Om inte dessa utbildningsåtgärder genomförs under den ekonomiska nedgångsperiod som vi nu befinner oss i så är risken stor att företagens fortsatta utveckling försämras samtidigt som det finns risk att vissa företag lämnar regionen och flyttar närmare de större städerna där elektronikkompetens är lättare att erhålla.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har vi undersökt bl.a.:

o Behovet av speciellt riktade åtgärder mot funktionshindrade inom elektronikbranschen

o Behovet av åtgärder vid ett genomförande projekt för att underlätta för funktionshandikappade att medverka.

Från behovsinventeringen kan vi konstatera följande:

o De elektronikföretag som har anställda som är funktionshandikappade har utformat individuellt anpassade löningar och utvecklingsprogram beroende på personen funktionshandikapp. Eftersom inget funktionshandikapp är likt det andra är det svårt att identifiera generella kompetensutvecklingsprogram.

o Vid kompetensbehovsinventeringen finns huvuddelen av de funktionshindrade inom Samhall Elektronik i Kalix och Pajala. Samhall har som ett av sina huvuduppdrag att ansvara för att anställa och vidareutveckla funktionshandikappade inom arbetsområdet elektronik, samtidigt som de ska vara konkurrenskraftiga och erbjuda sina tjänster på marknaden. Målsättningen inom Samhall är att man löpande skall kunna bygga upp och utveckla personer med funktionshandikapp så att de kan erhålla anställningar ute hos industrin. Detta ställer krav på ett löpande behov av att effektivt och snabbt flytta om personal mellan olika arbetsuppgifter inom Samhalls elektronikindustri eftersom man successivt tappar anställda som går vidare till tjänster i andra företag.

För att bli effektivare med att snabbt kunna lära upp personal på andra arbetsuppgifter så krävs det att det finns väl utformade utbildningspaket för olika arbetsuppgifter och är de väl anpassad för olika typer av funktionshandikapp. Det har framkommit ett behov från Samhall att:

o dels utforma några utbildningspaket för speciellt känsliga och viktiga arbetsuppgifter/platser inom Samhall Elektronik och att de är anpassade för olika funktionshandikapp.

o några av de grundutbildningar som tas fram generellt riktat mot elektronikindustrin kan anpassas mot olika funktionshandikapp.

Förslag till åtgärd: Med fokus på funktionshandikappade operatörer inom tillverkningsindustrin kommer vi att i nära samarbete med tillverkande företag , utforma anpassa användarmanualer /utbildning för funktionshandikappade.

Generellt under genomförande av projekt KEN Genomförande kommer vi att:

o säkra att de arbetslokaler som nyttjas för utbildning är anpassade för funktionshindrade med bl.a. hiss.

o att möjligaste mån se till så att utbildningen kan genomföras på distans och interaktivt vilket innebär att utbildningsmaterialet måste vara digital form vilket underlättar nyttjande av olika hjälpmedel (allt beroende på funktionshinder).

o att utbildningen kan vara uppdelad i olika steg (efter svårighetsgrad) för att kunna lättare anpassas mot olika behov.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet från förprojekteringen och den SWOT-analys som genomförts kring jämställdhet (se resultat ovan) visar på behovet av att genomföra ett gemensamt och speciell riktad utvecklingsprogram för kvinnor inom elektronikbranschen. Programmet vänder sig till befintligt anställda kvinnor inom elektronikbranschen som har intresse att vidareutveckla sig inom sina företag till mer ledande roller eller stärk sina kompetenser inom specifika områden. Genom ett riktat utvecklingsprogram för kvinnor inom branschen skapas både förutsättningar för att stärka deras självförtroende att kliva fram och utveckla sig inom branschen och vilket skapar förebilder för unga kvinnor att utbilda sig inom elektronikområdet

Transnationellt samarbete

Genomförandet av projektet kommer att nyttja redan etablerade kontakter med elektronikindustrin i Finland och dess utbildningsaktörer. Idag finns redan ett etablerat samarbete med Tornå-Kemi yrkeshögskola och Uleåborgs Universitet i Kemi och Uleåborg. Finland har väl utvecklade utbildningar inom produktionsteknik och kommer att kunna nyttjas i projektet. Kontaktperson (Seppo Saari).

Information och erfarenhetsutbyte kommer även att ske med de nätverk som finns i Finland, bl.a. ett testnätverk med 5 Micropolis (Ii), Digipolis (Kemi), Technopolis (Uleåborg), mfl. Kontaktperson: Antti Tauriainen, Micropolis

Samarbetspartners

 • IUC Bothnia AB
 • IUC Norrbotten AB
 • Luleå Tekniska Univerisitet

Deltagande aktörer

 • IUC Bothnia AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå