Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jobbakuten - kompetensanalys

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonKajsa Pösö
E-postkajsa.poso@amf.lulea.se
Telefonnummer0920-45300
Beviljat ESF-stöd294 020 kr
Total projektbudget294 020 kr
Projektperiod2009-02-24 till 2009-04-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar primärt till att identifiera behovet av kompetensutveckling och utbildningar för den aktuella målgruppen och företagen samt att föreslå ett utvecklat FoU-samarbete med forskningsaktörer inom ett antal avgränsade områden.

Bakgrund

Under senare delen av 2008 stod det klart att en mer eller mindre global avmattning i konjunkturen, i kombination med en kris inom finanssektorn, kommer att ge olika återverkningar på den regionala arbetsmarknaden. I Norrbotten och Västerbotten är det redan nu tydligt att framförallt verkstadsindustrin, fordonsindustrin inklusive underleverantörer samt stål- och metallindustrin står inför stora utmaningar med anledning av en kraftig nedgång i efterfrågan på olika produkter. Ett stort antal företag i regionen Övre Norrland, verksamma inom ovanstående branscher, har redan varslat om uppsägningar och samtidigt aviserat nedläggningar av vissa verksamheter samt omstruktureringar inom företag och koncerner som såväl på kort som på lång sikt påverkar anställda och företagens verksamheter på den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Under 2008 varslades 2360 personer i Norrbotten, de allra flesta (nästan 1700) under perioden september-december. Tillverkningsindustrin varslade drygt 800 personer under 2008 och av dessa varslades ca 450 i de företag i Luleå som denna kartläggning omfattar. I de företagen finns nästan 1700 personer kvar i anställning efter genomförda varsel och kartläggningen avser att undersöka vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att minimera riskerna för ytterligare varsel i de företagen.

Scania har tidigt under hösten påbörjat ett eget arbete för att slippa varsla personal genom att planera ett mycket omfattande utbildningsprogram för hela koncernen. Det arbetet omfattar även Ferruform i Luleå med drygt 600 anställda (inklusive Dynamate).
Utbildningsprogrammet hanteras centralt av Scania tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm. Vi har därför valt att inte ta med Ferruform i det kartläggningsarbete som denna ansökan avser.

De aktuella företagen som omfattas av ansökan är Gestamp Hardtech AB, BAC, SSAB och Plannja AB. Nedan följer kort information om företagen:

Gestamp Hardtech AB: Företaget har varslat 100 personer den 2 december 2008, varav 78 kollektivanställda och 22 tjänstemän. Företaget är verksam inom Automotive på i huvudsak tre områden: Produktion, Verktygsframställning och FoU. De nu varslade kollektivanställda kommer från produktionen medan tjänstemännen kommer från administrationen. De första reella avgångarna från företaget beräknas ske 2009-04-02 då nära hälften av de kollektivanställda som är varslade får gå. Resten förväntas gå succesivt därefter under våren.

För företaget är det viktigt att säkerställa bibehållen och utvecklad kompetens hos de som blir kvar. Det gäller särskilt personal som är sysselsatt med verktygsframställningen, där Luleåföretaget är leverantör till alla Gestamps anläggningar worldwide inom området.

BAC: I BAC-koncernen ingår sågverk, hyvleri samt tillverkning av vissa produkter som bygger på sågade trävaror i Örarna. Vidare ingår ett antal byggvaruhus (Ångsågen) i några städer längs norrlandskusten. Kartläggningen omfattar inte byggvaruhusen.

BAC har varslat 40 personer under julhelgen 2008. Det rör de personer som handhar driften av själva sågverket. Sågverket läggs i och med detta i malpåse i väntan på en konjunktursvängning. Verksamheten på BAC i Örarna blir därför utveckling, tillverkning och försäljning av de övriga produkter man arbetar med - framförallt undertaksskivor till byggindustrin. För utvecklingen av produkterna avser man också att investera i nya maskiner. Kartläggningen omfattar utbildningsinnehåll, omfattning mm. för att stärka nödvändig kompetens för verksamheten som blir kvar.

SSAB: SSAB har den 8 december beslutat skära ner personalen med 1300 personer. Av dessa utgör 1100 anställda i företaget. I Luleå berörs (förutom Plannja) c:a 200 personer. I dessa 200 ingår hela "Hard and special Steels" som tidigare hette Lulcoil. För den delen kommer en utredning att göras, som inte omfattas av denna ansökan, rörande möjligheterna till en sk outsourcing.

Kartläggningen omfattar utbildningsinnehåll, omfattning mm. för att stärka nödvändig kompetens för verksamheten som blir kvar.

Luleå Näringsliv AB har av Kommunstyrelsen getts uppdraget att inom ramen för en "jobbakut" samordna insatserna riktade mot ovanstående branscher. Arbetet har organiserats via en Vidare har även ett antal arbetsgrupper med olika inriktningar och uppdrag organiserats. Dessutom har Luleå Näringsliv sammankallat en arbets-/referensgrupp innehållande ett stort antal olika aktörer med bred och varierad kompetens, med syfte att diskutera olika handlingsalternativ och med en målsättning att kunna erbjuda de aktuella företagen och målgrupperna ett flertal olika möjligheter. Vid ett inledande möte med några av aktörerna, där även Lars-Erik Sjöblom, regionchef ESF-rådet deltog, diskuterades möjligheterna att söka socialfondsmedel för att hantera olika typer av insatser riktade mot de aktuella branscherna. Diskussionen mynnade ut i ett förslag som innehåller flera olika komponenter och projekt inom socialfondens bägge programområden, och inkluderar även uppbyggnaden av en struktur som stödjer, samordnar och förstärker befintliga aktörer och verksamheter inom områdena arbetsmarknad, utbildning, kompetensförsörjning, företagande och till dessa angränsande områden.

Förslaget innebär i stora drag att Luleå Näringsliv kommer att ta initiativet till och samordna ett flertal ansökningar av socialfondsmedel och andra utvecklingsmedel. Vidare kommer även ett antal andra insatser inom ordinarie verksamhet att samordnas och avgränsas mot de aktuella projekten. En inledande del i detta är föreliggande ansökan om förprojekteringsmedel, med Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun som projektägare. Vidare finns avsikter att eventuellt komplettera denna ansökan och andra koordinerade insatser med en ansökan till den ordinarie utlysningen som stänger den 12 februari. Förväntningar på föreliggande förprojektering är minst en, förmodligen flera, ansökningar om genomförandeprojekt till nästa aviserade extrautlysning med motsvarande inriktning.

Inom ramen för förprojekteringen är ansatsen främst att kartlägga och identifiera olika typer av spetsutbildningar, exempelvis inom processteknik och metallurgi, som ska kunna öka de aktuella företagens konkurrenskraft på sikt och även kunna bredda och öka företagens utbud av varor och tjänster. Förprojekteringen förväntas även bidra till uppbyggnaden av ett "paraply" - en funktion - där man via en ingång och en formaliserad struktur organiserar och leder in målgruppen mot olika aktiviteter med fokus på, kompetensutveckling, utbildning, eventuell omställning och dylikt. Ytterligare ska förprojekteringen och dess analys och kartläggning även, främst i samverkan med forskningsaktörer och genom fördjupad omvärldsbevakning, undersöka möjligheterna till utvecklad samverkan mellan såväl lokala och regionala som nationella FoU-satsningar som görs inom relaterade och aktuella branscher. En annan del i förprojekteringen är att identifiera och fånga upp idéer kring företagande och entreprenörskap och via "paraplyet"/ den koordinerande funktionen, förmedla kontakt och visa på de lokala och regionala strukturer som finns etablerade för att hantera denna typ av insatser och initiativ, t ex nyföretagarcentrum, inkubatorer och kommunala samt regionala näringslivs- och tillväxtfunktioner.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är främst att kartlägga och identifiera behovet av kompetensutveckling och spetsutbildning (även behov av breddutbildning/annan utb är aktuellt, bl a med syfte att öka anställningsberhet mot andra branscher) inom branschrelaterade områden för den aktuella målgruppen. Kartläggningen och den fördjupade omvärldsbevakningen förväntas precisera framtida utbildningsinnehåll, men redan i dagsläget finns tydliga indikationer på att spetsutbildningar inom processteknik och metallurgi är ytterst relevanta och angelägna för att höja såväl individens som företagens konkurrenskraft och möta framtida förväntningar från befintliga och nya kunder.

I förprojekteringen ska en fördjupad omvärldsbevakning av aktuella branscher göras, vilket bl a inkluderar fördjupad samverkan med forskningsaktörer (t ex Centrum för högpresterande stål, Luleå tekniska universitet). En fördjupad kännedom om aktuell forskning och behov av FoU-satsningar ska göras för att man med initiativkraft och framsynthet ska kunna möta befintliga och framtida branschspecifika krav med hög och anpassad kompetens, och med ett ytterligare vässat utbud av varor och tjänster. Kartläggningen och identifieringen av spetsutbildningar ska även kunna ge förutsättningar att, med utgångspunkt i exempelvis en tydligt definierad kompetens och avgränsad nisch inom respektive bransch, fånga upp idéer och initiativ som i förlängningen skulle kunna utvecklas till nya företag och/eller "outsourcade" verksamheter.

Ett sekundärt syfte är att förprojekteringen ska bidra till uppbyggnaden av ett "paraply"/en koordinerande och samordnande funktion, där man via en ingång och en formaliserad struktur samordnar, organiserar och leder in målgruppen/målgrupperna mot olika aktiviteter och insatser med fokus på kompetensutveckling, utbildning, företagande, eventuell omställning och dylikt. Uppbyggnad av denna funktion sker även till stor del via ordinarie aktörers reguljära verksamhet och genom den samordning av detta som Luleå Näringsliv AB genomför inom sitt uppdrag inom den s k "jobbakuten".

Målsättning

Målsättningen är att förprojekteringen ska:

- Kartlägga behov av kompetensutveckling hos aktuell målgrupp med utgångspunkt i branschspecifika krav och förväntningar, vilket i sin tur ska utmynna i ett konkret förslag på ett antal spetsutbildningar med koppling till aktuella branscher och verksamheter (t ex avgränsade utbildningar inom metallurgi och processteknik). Förprojekteringen kommer även att ta fram förslag på breddutbildningar, t ex mot gymnasial vuxenutbildning riktade mot de i målgruppen som uppvisar lägst formell utbildningsnivå.

- Bidra till en fördjupa omvärldsbevakning och analys av branschspecifika FoU-satsningar, vilket i sin tur ska ge ett förslag på ytterligare utbildningssatsningar och kompetensutveckling samt förslag på fortsatt FoU-samverkan mellan akademi/forskningsaktörer, samhälle och aktuella företag inom ett eller flera utpekade områden.

- Bidra till uppbyggnaden av en koordinerande funktion - ett "paraply"- bl a med ansatsen att samordna olika insatser riktade mot målgruppen och även visa på olika strukturer och funktioner som finns tillgängliga på lokal och regional nivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De aktiviteter som genomförs inom förprojekteringen kommer att vara tillgängliga för samtliga deltagare som omfattas av projektet. Lokaler som används vid intervjuer, kartläggning, informationsinsatser och samverkan kommer att vara tillgänglighetsanpassade, exempelvis genom hörslingor, rullstolsanpassning och även anpassade för människor med eventuella allergiska besvär. Under förprojekteringen, i samband med planeringen av ett eller flera genomförandeprojekt, kommer Processtöd Tillgänglighet (Handisam) att kontaktas med syfte att redan i planeringsstadiet få tips och råd och kunna vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att projekt och aktiviteter anpassas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Projektet kommer även att säkerställa att kunskapsöverföring inom detta område sker från projektet till de aktuella företagen och dess reguljära verksamhet.

De andra verksamheter och strukturer som omfattas av "paraplyet" kommer även dessa att bli föremål för viss kunskapsöverföring inom området Tillgänglighet, vilket på sikt förhoppningsvis kan bidra till att andra verksamheter och aktörer ökar sin kunskap och anpassning inom detta område.

Samarbetspartners

  • Luleå Näringsliv AB

Deltagande aktörer

  • BAC Örarna
  • Gestamp Hardtech AB
  • Plannja Division Tunnplåt
  • SSAB TUNNPLÅT AKTIEBOLAG

Kommun

  • Luleå