Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Job till JoBB

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen i Gällivare
KontaktpersonTerja Raattamaa
E-postterje.raattamaa@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 87 69
Beviljat ESF-stöd8 217 650 kr
Total projektbudget50 017 650 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Job till Jobb beräknas starta 2008-08-01 och löpa under två år. Målgruppen för projeket är personer som är i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgaranting (JOB), men målgruppen omfattar även personer som arbetsförmedlingen bedömer kommer att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden eller som bedöms att ha svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden och som motsvarar målgruppen för programområde 2.
Samarbetspartners för projektet är Företagarna, övriga arbetsgivare, AF Kundtjänst, AF Företagsbokning. Syftet är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom genom förstärkt jobbsökning, via arbetspraktik med tät uppföljning, geografisk- och yrkesmässigrörlighet ska komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är även att utveckla metoder och att skapa nätverk mellan viktiga samarbetspartners och arbetsförmedlare i regionen.

Under projekttiden ska minst 250 arbetssökande delta i projektet. Målsättningen är att för de som deltar i projektet ska andelen som är i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutat projekt vara minst 10 procent högre än det viktade genomsnittliga resultatet för dem som deltagit i programmet Jobb- och utvecklingsgarantin. Det är då möjligt att se effekterna av projektet.

Bakgrund

På grund av för stor textmassa ryms inte text i EBS.

Syfte

Syftet är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom förstärkt jobbsökande via praktikplats med tät uppföljning, valda delar ur metoderna Jobbnätet och Supportet employment och ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet snabbare ska komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är även att utveckla metoder, vidareutveckla kontakterna med Af Kundtjänst, Af Företagsbokning och Företagarna, skapa nätverk mellan arbetsgivare och arbetsförmedlare och systematiskt ta tillvara nyvunna kunskaper.

Målsättning

Under projekttiden kommer minst 250 arbetssökande att delta i projektet. Målsättningen är att 18 procent av projektdeltagarna är i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutat projekt, vilket är 10 procent högre än det viktade genomsnittliga resultat för dem som deltagit i programmet Jobb- och utvecklingsgarantin.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet
Arbetsförmedlingens lokaler i hela länet är anpassade så att de är tillgängliga för funktionshindrade och det finns skrivna tillgänglighetsplaner på samtliga kontor. För att göra arbets- och praktikplatser tillgängliga för projektets deltagare kan arbetsgivarna vara i behov av kompetenshöjning och lokalerna i behov av förändringar. Arbetsförmedlingspersonalen kommer i projektet att informera om tillgänglighetsanpassning i sina kontakter med arbetsgivare och därmed öka kunskapen om behoven och lösningarna. Inom Arbetsförmedlingen finns stor erfarenhet och specialistkunskap som kan ge stöd till arbetsgivarna så att fler arbetsplatser blir tillgängliga för funktionshindrade.

Tillgänglig verksamhet
Som arbetsförmedlare möter man dagligen personer med olika behov och förutsättningar. För att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt får personalen utbildningar och samtal förs internt regelbundet om etik, värderingar och bemötande. Den personal som rekryteras till projektet ska ha goda kunskaper i samtalsmetodik, jämställdhet och gruppprocesser. De täta uppföljningskontakterna med arbetsgivaren och projektdeltagaren gör att missförhållanden på praktik- och arbetsplatser kommer att uppmärksammas så att de kan åtgärdas snabbt.

Kommunikativ tillgänglighet
De lokaler man använder för gruppaktiviteter ska vara utrustade så att det är möjligt för samtliga deltagare att närvara och tillgodogöra sig samtliga aktiviteter. Det ska finnas tillgång till teckentolkning, teleslinga och god akustik samt ett intranät för den som är blind, om deltagarna är i behov av detta. För att anpassa praktikplatser efter deltagarnas behov kommer Arbetsförmedlingens specialister (arbetsterapeuter och psykologer mfl) att anlitas. Dessa finns tillgängliga för samtliga arbetsförmedlingskontor och de har lång erfarenhet samt specialist utbildning för att kunna tillgodose samtliga funktionshinder.

Informativ tillgänglighet
All information som deltagarna ska få kommer att anpassas utifrån deras behov och möjligheter att tillgodogöra sig den. Information kommer alltid att presenteras både skriftligt och muntligt. Finns det behov av fler utformningar kommer projektpersonalen att anpassa informationen efter deltagarnas behov.

Jämställdhetsintegrering

Arbetsförmedlingen har utarbetat policydokument och handlingsplaner för att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I projektet kommer deltagande män att uppmuntras att göra sin praktik inom traditionellt kvinnliga yrkesområden, och kvinnor inom traditionellt manliga yrken. Projektpersonalen kommer att genomföra både individuella- och gruppaktiviter som informerar deltagarna om den könssegregerade arbetsmarknaden och vilka problem det innebär båda könen och samhället. Inom Arbetsförmedlingen genomförs projekt och utbildningar för att stärka verksamhetens medvetenhet om problemen. I länet finns således goda erfarenheter och hög medvetenhet bland personalen.

De som rekryteras till projektet kommer att arbeta metodiskt med jämställdhet för att uppmuntra deltagarna till att bryta traditionella yrkesmönster på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och företagare inom både manliga och kvinnliga branscher kommer att kontaktas både för studiebesök och praktikplatser. Det ökar möjligheterna för deltagarna att komma i kontakt med för dem nya yrkesområden och -möjligheter. Konsekvenser av en segregerad arbetsmarknad kommer att diskuteras med deltagarna så att de får en ökad medvetenhet om problematiken (exempelvis den stora andelen deltider inom kvinnoyrken, och könsmässiga skillnader i löne- och utbildningsnivåer).

För att underlätta för deltagarna att genomföra praktik inom ett otraditionellt yrkesområde kommer projektpersonalen att, i den mån det är möjligt, placera två personer på samma arbetsplats. Det kan exempelvis vara två män som gör praktik på samma äldreboende (traditionellt ett kvinnodominerat yrkesområde). Genom att vara minst två gör att deltagarna får stöd av varandra under praktikperioden. Arbetsförmedlingen kommer också att tillsammans med arbetsgivaren tillvarata den personal som finns på arbetsplatserna i den mån det redan finns könsmässiga minoritetsgrupper. Dessa personer kan fungera som ett extra stöd för deltagarna under projektperioden.

Projektet kommer också systematiskt att arbeta så att både kvinnor och män kommer att få tillgång till exempelvis programmedel, praktikplatser, studiebesök i lika stor utsträckning.

Projektet kommer även att rekrytera både deltagare och anställda så att jämställdhet uppfylls.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmdling Arvidsjaur
 • Arbetsförmedlingen i Gällivare
 • Arbetsförmedlingen i Haparanda
 • Arbetsförmedlingen Kiruna

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå