Logotyp på utskrifter

JIO JämställdhetsIntegrerad Organisation

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonChristian Behrens
E-postchristian.behrens@skelleftea.se
Telefonnummer0910-740279
Beviljat ESF-stöd392 921 kr
Total projektbudget392 921 kr
Projektperiod2009-03-09 till 2009-09-07
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

I projektet JIO (Jämställdhetsintegrerad organisation), vill vi undersöka möjligheterna att utbilda chefer i jämställdhet organisationen och finna lämpliga verktyg för att jämställdhetsintegrering.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Skellefteå har i november 2007 undertecknat Europarådets deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Undertecknandet medför ett mycket omfattande åtagande avseende att planera, besluta, agera och medvetet följa upp verksamhet utifrån en jämställdhetsaspekt i kommunens alla verksamheter. En plan för jämställdhet som svarar mot deklarationens 30 artiklar skall senast upprättas inom två år från dess att deklarationen undertecknats och därefter genomföras.

Då de åtgärder som behövs inom kommunens verksamhet för att uppfylla deklarationens artiklar är betydande, krävs kunskap om jämställdhet på alla nivåer i organisationen. För chefer är förmåga och färdighet att analysera den egna verksamhetens processer ur ett jämställdhetsperspektiv betydelsefull. I de fall förändring skall ske krävs dessutom att chefen förmedlar ett tydligt budskap till sina medarbetare och aktivt leder förändringen och ser till att förändringarna blir dokumenterade. Som stöd för chefen behövs förutom kunskap även effektiva verktyg för systematisk jämställdhetsintegrering.

Det finns idag 64 % kvinnor och 36 % män som är chefer i Skellefteå kommun. Samtliga chefer ska omfattas av ett genomförandeprojekt om förstudiens resultat pekar på att det finns förutsättningar att bedriva projektet.

Det finns idag ett antal granskade och tillgängliga metoder/verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering. För organisationens förmåga att på ett övergripande plan följa upp och återrapportera förändringsarbetet är det önskvärt om gemensamma verktyg används i kommunens alla verksamheter. I JämKom-projektets huvudrapport "Härifrån till jämställdheten" finns ett antal steg angivna för att lyckas i ett jämställdhetsintegreringsarbete, dessa är:

1. Policybeslut, ett klart och uttalat stöd från organisationens högsta nivå behövs för att lyckas.
2. Resurser, eftersom jämtegreringsarbetet betyder nya rutiner, behövs även nya resurser.
3. Kunskap, detta är en kunskapsfråga och för att bedriva ett aktivt arbete behövs kunskap.
4. Jämställdhetsstrukturer, jämtegreringen kräver stöd av jämställdhetsstrukturer, det vill säga jämställdhetshandläggare och dylikt, för att kunna genomföras.
5. Metoder, eftersom detta är ett nytt arbetssätt måste nya metoder utarbetas.
6. Controllers eller "vakthundar", eftersom själva arbetet ska utföras av hela organisationen behövs en kontrollfunktion nära ledningen.
7. Skapa efterfrågan, genom att lyfta jämställdhetsfrågor kommer efterfrågan att öka.

I det nuvarande chefsförsörjningsprogrammet i Skellefteå kommun finns en strävan att information om jämställdhet ska ingå som en integrerad del i programmets alla delar. Det saknas däremot en egen modul eller kurs som ger möjlighet till fördjupade kunskaper om jämställdhetsintegrering och metoder/verktyg/arbetssätt en chef kan tillämpa som en naturlig del av verksamhetsstyrningen. För att Skellefteå kommuns ledare skall kunna agera professionellt, framsynt och med engagemang i jämställdhetsfrågor behövs en analys av organisationens behov samt en utveckling av befintligt chefsförsörjningsprogram inom aktuellt område.

För att analysera organisationens behov kommer sannolikt en kombination av intervjuer, enkäter och dokumentstudier att behövas. En viktig del av förstudien blir att ta del av ledarnas egna beskrivningar av sina behov och önskemål samt att göra en utblick i Sverige och andra länder inom EU för att ta del av erfarenheter av liknande insatser. Utifrån den kunskap som uppkommer under förstudiens genomförande kan kartläggningsmetoden behöva anpassas.

Syfte

Avsikten med förstudien är att utreda förutsättningarna att i huvudsak:

-Välja, anpassa eller skapa nya metoder, verktyg eller arbetssätt för jämställdhetsintegrering som kan användas i Skellefteå kommun.

-Genomföra kompetensutvecklande åtgärder för chefer på alla nivåer i organisationen i syfte att skapa förutsättningar att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering av verksamheten.

-Användandet av metoder/verktyg samt kompetensutvecklande åtgärder kan genomföras så att bästa genomslag uppnås i organisationen på ett resurseffektivt sätt.

-Skriva en ansökan till genomförandeprojekt inom Europeiska Socialfondens programområde 1 och om förutsättningar finns, färdigställa ansökan.

Målsättning

Mätbara projektmål för förstudien är att förutsättningarna för att:

-Metoder, verktyg eller arbetssätt för jämställdhetsintegrering som kan användas i Skellefteå kommun har klargjorts och dokumenterats.

Effekten av ett klargörande kan komma att innebära att chefer har fastställda verktyg/metoder/arbetssätt att använda för att kunna genomföra jämställdhetsintegrering av Skellefteå kommuns verksamheter. Det kan även finnas möjlighet att på en övergripande nivå kunna följa upp jämställdhetsintegreringsprocessen om det fastställs vara sannolikt att finna en gemensam modell för jämställdhetsintegrering.

-Genomföra kompetensutvecklande åtgärder för chefer på alla nivåer i organisationen i syfte att skapa förutsättningar att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering av verksamheten har klargjorts och dokumenterats.

Effekten av ett klargörande kan komma att innebära att kompetensutvecklande insatser för samtliga chefer i kommunen kan implementeras i ett kommande genomförandeprojekt inom programområde 1.

-Användandet av metoder/verktyg samt kompetensutvecklande åtgärder kan genomföras på ett sådant sätt att bästa genomslag uppnås i organisationen på ett resurseffektivt sätt har klargjorts och dokumenterats.

Effekten av ett klargörande kan komma att innebära att kompetensutvecklande åtgärder kan genomföras resurseffektivt i ett genomförandeprojekt och att de metoder och verktyg som skall användas för att genomföra jämställdhetsintegrering är långsiktigt möjliga att använda sig av då de inte förbrukar orimligt mycket personella och finansiella resurser.

-Skriva en ansökan till genomförandeprojekt inom Europeiska Socialfondens programområde 1 och om förutsättningar har funnits, färdigställt ansökan.

Effekten kan bli att en ansökan om ett genomförandeprojekt inom programområde 1 skickas in till Europeiska Socialfonden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojektering kommer en god grund för det fortsatta arbetet med tillgänglighet för personer med funktionshinder att läggas. Vi kommer att belysa vad som krävs för att uppnå fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet under ett genomförande men även förutsättningar för att uppnå tillgänglig verksamhet kommer att analyseras.

En kartläggning av möjliga lokaler för kompetensutvecklingsinsatser i ett genomförandeprojekt skall färdigställas under förstudien där samtliga ovan angivna aspekter av tillgänglighet ska beaktas. En inventering utifrån kända behov av till exempel nödvändiga hjälpmedel hos den tilltänkta målgruppen för genomförandet ska färdigställas under förprojekteringen för att ytterligare förbättra förutsättningar att möta tillgänglighetsbehoven i projektet.

Samarbetspartners

  • Bygg- och miljökontoret
  • Fritidskontoret
  • Räddningstjänsten
  • Skol- och kulturkontoret

Kommun

  • Skellefteå