Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Inventering, analys och kartläggning av kompetensbehovet inom testnäringen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArvidsjaurs kommun
KontaktpersonAnn Engberg
E-postann.engberg@arvidsjaur.se
Telefonnummer0960-15817
Beviljat ESF-stöd325 000 kr
Total projektbudget325 000 kr
Projektperiod2008-05-12 till 2008-11-12
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Testbranschen har sedan starten för drygt 30 år sedan vuxit organiskt till en stor och viktig industri i norra Norrlands inland. Mycket tack vare en förmåga att tillvarata och omsätta de förutsättningar som normalt sett kan tyckas negativa för tillväxt; mörker, snö och kyla samt stora områden med gles befolkning.

Hotet näringarna idag står inför är att verksamhetens säsongsbundna karaktär ger en hög personalomsättning vilket i sin tur innebär att kompetens och värdefull erfarenhet lätt försvinner från branschen.

Tradition och kultur kring utbildning i regionen är relativt svag eftersom det historiskt sett varit något man lämnat området för att kunna få ta del av. Kommunerna lider dessutom av en ofördelaktig demografisk struktur då tjugofem procent av innevånarna är över sextio år. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv är bristen på kvalificerad personal den största utmaningen för det lokala näringslivet idag.

En viktig faktor i den långsiktiga arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i inlandet är en fungerande infrastruktur för vuxnas flexibla och livslånga lärande. Satsningar på utbildning och kompetensutveckling är avgörande i ansträngningarna att skapa inflyttning, eller minska utflyttning, i inlandet.

Under förstudien kommer kompetensutvecklingsbehovet, relevant geografiskt område samt definitiv målgrupp att kartläggas. För att nå största möjliga framgång i ett framtida huvudprojekt är det av högsta vikt att graden av samverkan mellan målgrupp och intressenter är så hög som möjligt. En förstudie skulle möjliggöra detta genom en gemensam process vid framtagande av lösningar på de behov som kartläggningen blottlägger. Detta borgar för ett väl förankrat arbetssätt, direkt kvalitetssäkring och sprider dessutom kunskap om huvudprojektets vision, mål och byggstenar. Tack vare de omfattande nätverk projektets samverkanpartners erbjuder finns goda möjligheter till ett effektivt spridnings och påverkansarbete.

Bakgrund

Testbranschen har sedan starten för drygt 30 år sedan, mycket tack vare en förmåga att tillvarata och omsätta de förutsättningar som normalt sett kan tyckas negativa för tillväxt; mörker, snö och kyla samt stora områden med gles befolkning, vuxit organiskt till en stor och viktig industri i norra Norrlands inland. Branschföretagen i regionen visar en ständigt stigande omsättning och trenden de senaste åren har varit väldigt positiv. Investeringsvolymerna i och kring branschen är dessutom betydande.

Branschen som, inte utan fog, kan kalla sig Europas ledande biltestcentrum vintertid har under de senaste åren haft en tillväxt av sällan skådat slag. För att kunna bibehålla eller helst höja den tillväxten står branschen inför ett antal utmaningar. Vertikal tillväxt där man strävar efter att kunna erbjuda kunderna en högre nivå av tjänster kräver tillgång till kvalificerad personal med mycket hög kompetens. En horisontell tillväxt strävar efter en längre säsong eller nya marknader. Utvecklingen går idag sakta i den riktningen genom att branschen växer mot nya sorters tester. Från att totalt ha dominerats av bil och komponenttillverkare finns numera även växande inslag av spårbundna tester, motorcyklar, snöskotrar, tunga fordon och idrottsredskap. De har liknande arbetsmetodik vilket medför ungefär samma personal- och kompetensbehov. Gemensamt för alla typer av tester är att de genererar stora mängder besökare med höga krav på service varför turist-, event- och besöksnäringen i stort hänger intimt samman med testnäringen.

Hotet näringarna idag står inför är att verksamhetens säsongsbundna karaktär ger en hög personalomsättning vilket i sin tur innebär att kompetens och värdefull erfarenhet lätt försvinner från branschen. För närvarande projekterar gruvbranschen på flera platser i regionen och öppnandet av fler gruvor innebär att konkurrensen om arbetskraften kommer att hårdna ytterligare.

Tradition och kultur kring utbildning i regionen är relativt svag eftersom det historiskt sett varit något man lämnat området för att kunna få ta del av. Kommunerna lider dessutom av en ofördelaktig demografisk struktur, tjugofem procent av innevånarna är över sextio år. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv är bristen på kvalificerad personal den största utmaningen för vårt lokala näringsliv idag. Den förestående bristen på kvalificerad kompetens utgör därför ett allvarligt hot mot näringarnas fortsätta utveckling.

En viktig faktor i den långsiktiga arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i inlandet är en fungerande infrastruktur för vuxnas flexibla och livslånga lärande. Satsningar på utbildning och kompetensutveckling är avgörande i ansträngningarna att skapa inflyttning, eller minska utflyttning, i inlandet.

Om något inte görs föreligger stor risk för att branschens starka utveckling hämmas. I värsta fall kan branschen som helhet försvinna från regionen.

Branschens framtid hänger därför i mångt och mycket ihop med om dessa utmaningar tas på allvar. Rätt hanterat kan de i stället vändas till nya utvecklingsmöjligheter. I jämförelse med andra nationer i världen har vi svårt att konkurrera med prissättning. Vår möjlighet ligger i att erbjuda hög grad av kompetens och service.

Under förstudien kommer kompetensutvecklingsbehovet, relevant geografiskt område samt definitiv målgrupp att kartläggas. För att nå största möjliga framgång i ett framtida huvudprojekt är det av högsta vikt att graden av samverkan mellan målgrupp och intressenter är så hög som möjligt. En förstudie skulle möjliggöra detta genom en gemensam process vid framtagande av lösningar på de behov som kartläggningen blottlägger. Detta borgar för ett väl förankrat arbetssätt, direkt kvalitetssäkring och sprider dessutom kunskap om huvudprojektets vision, mål och byggstenar. Tack vare de omfattande nätverk som projektets samverkanpartners erbjuder finns goda möjligheter till ett effektivt spridnings och påverkansarbete.

Syfte

Projektet syftar till att inventera, analysera och kartlägga befintligt kompetensutvecklingsbehov hos ett antal (för regionen) representativa företag, verksamma inom eller kring testbranschen samt hitta vägar för hur detta skall tillgodoses. Förstudieprocessen ska säkerställa ett brett och djupgående engagemang hos alla inblandade parter genom en genuin förankringsprocess, medbestämmande och samverkan.

Målsättning

Målsättningen är att utföra en kartläggning som ska bilda underlag till en genomförandeplan.
Målsättningen är att kartläggningen skall:
- Omfatta fem till tio representativa företag
- Identifiera och synliggöra utbildnings och kompetensutvecklingsbehovet
- Resultera i en definition av optimal geografisk omfattning för genomförandet
- Bidra till förankring och ökad samverkan mellan berörda parter

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska arbeta för att tillgängliggöra kompetensutveckling med möjlighet till lärande på olika nivåer, i olika former och miljöer, oberoende av tid och rum samt anpassat till företagen och de anställdas behov. En viktig del av arbetet med kartläggningen är därför att inventera särskilda behov hos arbetstagaren, vilket kan vara funktionshinder eller annat som påverkar den enskildes livssituation.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Bland våra samverkanpartners finns en viktig aktör, GEBRIS (Getting the Best out of the Regional Innovation System), som syftar till ökad transnationalitet med aktivt nätverksbyggande mellan länderna samt närmare koppling mellan forskning och utveckling och mindre företag. Deltagande nationer är utöver Sverige; Finland, Island och Norge.

Det internationella nätverket innebär:
- Utökade möjligheter att komma i kontakt med nya leverantörer, vilket i sin tur leder till ett vidgat utbildningsutbud.
- Utbyte av erfarenheter och kunskap om hur dessa frågor behandlas
- Möjligheter till utvidgade internationella kontakter för lärcentras studenter

Ökad transnationalitet tar innehållet och resultatet i vårt projekt till nya och mer utvecklade former än vad som annars skulle ha varit möjligt.

Samarbetspartners

 • Swedish Proving Ground Association

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå