Logotyp på utskrifter

Hippo centre

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTorek
KontaktpersonJan Öhrvall
E-postjan@overang.com
Telefonnummer070-5905359
Beviljat ESF-stöd433 800 kr
Total projektbudget433 800 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-07-02
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Torek ek förening, skall tillsammans med Bodens kommun och Norrbottens Hästklinik AB, kartlägga möjliga arbetsuppgifter för utlysningens målgrupper i den tillväxtskapande hästsatsning som kommunen gör tillsammans näringen. Kommunens omvärldsanalys pekar på att hästnäringen och allt som rör hästsport har under lång tid vuxit och förväntas ha en fortsatt kraftig tillväxt. En vanlig tumregel säger att var tionde häst genererar ett arbetstillfälle.

Kartläggningsarbete syftar till att matcha ridskolornas, hästnäringens och hästklinkens behov av arbetskraft på kort och lång sikt och matcha behoven mot målgruppens förutsättningar. Under förprojekteringen arbetar vi tillsammans fram utbildningsprogram, analyser och tilltäkt bas för ett genomförandeprojekt. Den långsiktiga vision är att en det skapas en organisation för ständig utveckling med ett 20 tal anställda ur målgruppen.

Bakgrund

För ett antal år sedan beslutade Bodens kommun har tillsammans med branschföreträdare att bli ett regionalt hästcentrum inkluderade hästklinik, stor ungdomsverksamhet, träningsbanor, gymnasieutbildning med inriktning mot hästsport samt en KY utbildning för blivande hovslagare. Dessutom skall kommunen stödja utvecklingen av travverksamheten mot större arrangemang och tävlingar.
Kommunen är huvudman för byggnader och träningsbanor för ungdomsverksamheten och hästkliniken samt gymnasie- och KY utbildningen. Privata aktörer är genomförare av diverse medicinska insatser i hästklinkens byggnader. Travet organiseras och drivs av Norrbottens travsällskap. Den ideella ungdomsverksamheten drivs av föreningen Bodens ridklubb.
En samarbetsgrupp bestående av representanter från olika intressentgrupper har bildads. Det övergripande målet för gruppens arbete är att i alla avseende profilera och skapa verksamheter som gör Boden till ett regionalt centrum för hästsport i Barentsregionen. Gruppen leds av kommunalråd Bo Strömgren. Uppbyggnadstiden beräknas till 3 år.
I sammanfattning omfattar hästcentrum följande verksamheter

• Hästkliniken – Hästkraft
Verksamhet: I byggnaden kommer privata aktörer att erbjuda hästägare
- Kirurgiska ingrepp
- Massage och akupunktur för hästar
- Medicinska behandlingar
- 12 uppstallningsplatser för behandling
- LTU (forskning, utbildning)
- Rörelsemekanik
Aktörer verksamma i huset:
- Veterinärgruppen Norrbottens hästklinik
- Massageterapeut
- Ponnytravet
- Wiksténs AB
Behov av fastighetsskötare, vaktmästare, städ av lokaler och stallar, cafeteria: ca 7 personer med 24 timmars drift (hästar inlagda på kliniken dygnet runt)

• Ridskolan
Verksamhet: I anläggningen bedrivs en omfattande idrottslig verksamhet för barn och ungdomar i Boden. Den ideella föreningen Bodens ridklubb är ansvarig för verksamheten. Kommunen ansvarar för skötsel av fastigheter, träningsbanor och stallar. Träningsbanor och hagar kan samnyttjas av hästkliniken och verksamma företag i kliniken.

Behov av fastighetsskötare, vaktmästare, städ och stallar: ca 5 personer under vardagar och helger.

• Gymnasieutbildning och KY utbildning
Verksamhet: Utbildning av ungdomar inom ramen för gymnasieprogrammet med inritning mot hästskötare samt utbildning av blivande hovslagare. Utbildningarna beräknas fylla mer än en gymnasieklass.
Hästar som behövs i utbildningen kommer att placeras i kommunens anläggningar för ridskolan.
Behov av vaktmästare för städ av stallar och skötsel av hästar: 2 personer

• Ponny travet
Travet ligger idag utanför samarbetsgruppens område, men kommer att byggas ut för större tävlingar och behov av vaktmästarservice förväntas öka.

TOREK ek förening är ett arbetsintegrerat socialt företag som under ganska lång tid fört samtal med Bo Strömbäck med flera om möjligheten att skapa arbetsplatser anpassade till utrikesfödda och funktionsnedsatts speciella behov. På lång sikt bedöms behovet till minst 15 personer verksamma inom vaktmästeri, banskötsel, fastighetsskötsel/underhåll, stallskötsel med flera uppgifter. Visionen är vidare att Boden ska bli ett ”bemanningscentrum” för hästverksamheter i kranskommunerna. Bodens kommun, ideella organisationer och privata aktörer uttrycker behov av servicelösningar som med fördel kan utföras av ESF rådet målgrupper.

Utanförskapsproblematik i Boden
Boden är en migrationskommun med stora behov av arbetsplatser anpassade till utrikesföddas behov. De som idag beviljas asyl i Sverige är i flera fall personer som är traumatiserade och har dålig eller ingen utbildning. Deras arbetslivserfarenheter i hemlandet är ofta djurhållning och odling. Arbete med djurhållning och vaktmästeri kan vara viktiga ingångar till svenskt arbetsliv och för vissa personer blivande stadigvarande arbetsplatser.
Boden har liksom andra kommuner en grupp individer med funktionsnedsättningar som efter utbildning och anpassning skulle kunna vara målgrupp för anställning/sysselsättning inom ramen för hästcentrum. Arbete med djur uppskattas mycket av vissa personer i målgruppen.

Projektidé
TOREK vill tillsammans med parter kartlägga
• Intresset för projektdeltagande bland målgruppen utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning.
• Matcha branschens behov av arbetskraft med målgruppens förutsättningar
• Kartlägga utbildningsbehov
• Utarbeta utbildningsprogram anpassade till målgruppens behov
• Utarbeta förslag till organisation för en tänkt ”bemanningsenhet inom hästbranschen”
• Kartlägga intresset för projektdeltagande bland organisationer i Boden kommuns kranskommuner

Förtydligande från Svenska ESF-rådet:
I "utarbeta utbildningsprogram" ingår endast att kartlägga vilka delar som bör ingå.

Målsättning

De långsiktiga tänkta övergripande målen efter ett genomförandeprojekt är att
- minst 20 arbetsplatser anpassade till målgruppens behov skapas i samarbete med projektets parter
- arbetsplatserna har en mångkulturell sammansättning och genomförandeorganisation har stor andel anställda/praktikanter från andra länder vilket är viktiga mål för Boden som migrationsstad.
- utbildningsmaterial / verksamhetsutveckling som testats i genomförandeprojekt är permanentat i en ordinarie organisation
- Partnerskapet i genomförandeprojektet har tillsammans utarbetat en väl förankrad genomförandeorganisation
- internationellt samarbete utarbetats som syftar till att ge impulser och idéer om hur olika strukturella eller praktiska frågor kan lösas

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under kartläggningsarbetet kommer vi att fokusera de fyra integrerade delarna enligt ESF rådets beskrivning. Vi kommer att kontakta processtödet för stöd/hjälp med beskrivningen av hur vi i genomförandeprojekt skall öka tillgängligheten för målgruppen.

Exempel på frågor som vi kommer att ställa vid kartläggning av arbetsplatser är
- Hur är lokalerna utformade för att personer med röresenedsättning kan arbete? Vilken anpassning krävs? Hur är anläggningar anpassade till personer med rörelsehinder?
- Hur anpassas arbetsplatserna till personer med hörsel/syn nedsättning? Slingor?, Tecken?
- Hur utformas information så att alla kan ta del av informationen? Blindskrift?, Tala information? Språklig anpassning till utrikesfödd?
- Vilken är kulturen på arbetsplatsen? Hur arbetar man med fördommar och förutbestämda uppfattningar? Hur beter vi oss mot kvinnor och män? Hur behandlar vi våra nya svenskar? Finns fördommar om svenskar bland utrikesfödda? Hur gör vi för att nå varandra?

Transnationellt samarbete

OMVÄRLDSANALYS

Kommunens omvärldsanalys inför byggandet av hästkliniken visade på behov av avancerad kirurgi för hästar i hela Barentsregion samt hela Norra Sverige. Vidare pekade analyserna på att hästbranschen är en tillväxtbransch som bedöms ha stadig framtida tillväxt.
Tillsammans med kommunen vill vi utveckla samarbeten med kommuner i främst Norge/Finland som är framstående i att arbetsintegrera funktionsnedsatta, ungdomar och utrikesfödda till arbete i skogsvård, djurskötsel, naturvård med flera områden. Vi känner till en del goda exempel som vi vill analysera och därefter kartlägga möjligheterna till fördjupat gränsöverskridande samarbete med en internationell aktör i kommande genomförandeprojekt.

FINANSIERING
Svenska kostnader betalas av svensk finansiering och samarbetslandet betalar för egna kostnader.


Samarbetspartners

  • Norrbottens Hästklinik AB

Kommun

  • Boden