Logotyp på utskrifter

Hälsans trädgård

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSolkraft Skellefteå kommun Enheten för Försörjningsstöd
KontaktpersonKarin Dahlgren
E-postkarin.dahlgren@skelleftea.se
Telefonnummer0910-702600
Beviljat ESF-stöd4 233 898 kr
Total projektbudget10 728 216 kr
Projektperiod2010-06-01 till 2013-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Med resultaten från förstudien Hälsans trädgård vill vi utveckla arbetssätt och en modell för att kunna effektivisera och korta vägen till arbete för deltagarna baserat på teorier och metoder från kunskapsfältet "grön rehabilitering".

Bakgrund

Under perioden första september 2008 till första mars 2009 genomfördes förstudien Hälsans trädgård diarienummer 2008-3080159. Med resultat från den förstudien ansöker vi nu om ett genomförande projekt inom programområde 2. Förstudien är genomförd vid Solkrafts verksamhet Rosengård i Skellefteå Kommun i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens Läns Landsting, och Brukarföreningen.

Resultatet från förstudien visar på att det finns ett behov av att utveckla den redan befintliga rehabiliteringen med de nya erfarenheter och forskningsrön som gjorts inom området Grön rehabilitering. Framförallt rehabiliteringsinsatser riktade till individer med diagnosen ångest/utmattning. Forskning och de redan etablerade rehabiliteringsträdgårdar har visat på att om individer med dessa diagnoser erbjuds möjligheten att närvara bland andra människor, utan direkta krav på prestation och i en hälsofrämjande miljö, så underlättas och förkortas tiden till återgång till arbetslivet. Att i tidigt skede ta hand om människor med utmattningssyndrom och ångest för att förhindra passivitet och negativa spiraler med missbruk m.m. Det finns ca 40 verksamheter i Sverige som använder grön miljö varav två i Västerbotten som ett sätt att stärka individer.
Målgruppen för befintliga verksamheter skiftar hos de befintliga verksamheterna men få har en så bred målgrupp som Hälsans trädgård vänder sig till.
Projektet kommer att vända sig till flertalet målgrupper eftersom vi vet att olika målgrupper stöttar varandra i rehabiliteringsfasen.
I projektet kommer vi att anpassa och utveckla metoden, inte bara tillämpa ett arbetssätt som redan finns på andra håll. Framförallt handlar utvecklingen om att metoden ska vara anpassad till projektdeltagarnas behov, vårt geografiska läge och den regionala arbetsmarknadens förutsättningar. Vårat geografiska läge ser vi inte som ett hinder för att kunna arbeta med grön rehabilitering. Grön rehabilitering innehåller en rad olika aktiviteter och är inte helt beroende av klimatet.

Idén kring en verksamhet som Hälsans trädgård har presenterats för kommun- och landstingspolitiker inom Folkhälsorådet. Mottagande var mycket positivt och förhoppningen om att ett genomförandeprojekt ska komma igång i Skellefteå är stort. Enligt försäkringskassan så har c:a en tredjedel av 1100 sjukfall psykiska diagnoser i Skellefteå (se bilaga 2 i förstudien). Alla parter välkomnar en tidig rehabiliteringsmöjlighet till de individer som är i behov av en sådan insats.
Träffarna med psykiatrins ledningsledningsgrupp angående planerna kring Hälsans trädgård har varit mycket positiva. De tycker att idén är mycket bra och ser fram emot att Solkraft förverkligar projektet. Psykiatrins ledningsgrupp uttrycker vikten av att utveckla samarbetet och kommer att arbeta för detta gentemot kommunen.

Även privata aktörer med rehabiliteringsinriktning har uttryckt sig positiva och ser möjligheter att nyttja en verksamhet med inriktning mot grön rehabilitering.

Många har under förstudien uttryckt en övertygelse om att denna typ av rehabilitering är bra och viktig. Vissa har dessutom inspirerats och börjat påverka sin egen organisation för att i samarbete med Solkraft även kunna utveckla en egen grön miljö. Dessa tankegångar måste dock förankras på chefsnivå för att kunna förverkligas.

Det sociala företaget "Föreningarnas hus" har deltagit med åsikter och synpunkter om en verksamhet som kan erbjuda rehabilitering i en grön miljö. De uttryckte sig positiv till detta och ser enbart möjligheter med en sådan verksamhet. Förhoppningen är att Hälsans Trädgård kan bli en stadig grund att stå på. Företaget uttrycker en tydlig önskan om att hitta vägar till få stopp på snurren av projekt som efter ett tag faller ut i tomma intet och där konsekvensen ofta har blivit att inblandade individer kommit tillbaks till ruta ett om och om igen.

Det genomförandeprojekt vi nu söker medel för att genomföra kommer att förstärka de möjligheter som finns hos samverkande aktörer men kommer att vara tydligt avgränsad från den ordinarie verksamheten. I projektet kommer vi att utveckla och anpassa metoder som arbetssätt som är nya och oprövade, vi hoppas att projektet ska leda till hållbart mervärde utöver de rehabiliteringsinsatser som kommunen och andra aktörer genomför och som utvecklar ordinarie verksamhet både under projekttiden men naturligtvis även efter projektet har avslutats.

Solkraft har sedan 1985 arbetat med rehabilitering av individer som stått långt ifrån arbetsmarknaden.Målet var att verka för att människor som har fysiska, psykiska eller andra svårigheter i sin livsföring fick möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som "andra" individer.

Man satte upp fem rättigheter för brukarna:
1. Rätten till kravlös kontakt.
2. Rätten till social gemenskap och social träning.
3. Rätten till tillgodoseende av individuellt hobbyintresse.
4. Rätten till meningsfull sysselsättning, arbetsuppgifter utan krav på arbetsförberedelse.
5. Rätten till meningsfulla arbtetsuppgifter i syfte att förbereda sig för arbete på arbetsmarknaden.


Solkrafts befintliga verksamhet har därför lång erfarenhet och ett stort kunnande av att bemöta och stötta individer där de befinner sig för att få individerna närmare eller till arbete/studier.
Solkrafts största egenskapen är att se människan där hon befinner sig och arbeta utifrån det.
På så sätt växer individerna i sin egen takt och utvecklas.

Genomförande projketet kommer att ge fler individer möjlighet att hitta en rehabiliteringsinsats som passar dem.
Hos Solkraft finns förutsättningar för att starta upp verksamheten, detta innebär att markarbeten är slutförda, ett stort växthus finns på plats och är uppfört, lokaler för verksamheten i övrigt finns tillgängliga. Den (levande) gröna miljön i sig behöver ständig tillsyn och skötsel och är inte färdig i förväg utan skapas och omskapas ständigt under projektperioden av deltagarna.

I projektet ingår även inslag av praktik utanför Solkrafts verksamheter, det är av stor vikt att syftet med praktikperioden är att projektdeltagarna utvecklar sådan kunskap att de kan få anställning hos praktikanordnaren eller hos liknande verksamhet. Praktiken i sig inte är att betrakta som något annat än en lärandeperiod där lärande ska planeras och följas upp. I diskussioner med praktikanordnare ska det tydligt ange vad praktiken syftar till och att den person som deltar under inga omständigheter får ersätta en befintlig eller planerad anställning. Praktikplatser kommer i huvudsak att sökas inom områden som trädgårdsanläggningar, skogsbruk, jordbruk och blomsterhandel. Då vi uttalat strävar efter att skapa bästa möjliga resultat utifrån de enskilda projektdeltagarnas förutsättningar och egna vilja kan det förekomma att praktik sker inom andra lämpliga branscher där arbetsplatsen upplevs svara mot projektdeltagarens förutsättningar och önskemål.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla ett arbetssätt och en verksamhetsmodell som stödjer individer att förkorta vägen till arbete/studier. Detta baserad på teorier och metoder från området "grön rehabilitering".

Målsättning

50 % ska under projekttiden uppnå egen försörjning genom arbete eller studier.
90 % ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
90 % av deltagarna ska uppleva att de kan mer om jämställdhet.
90 % av deltagarna ska uppleva att de kan mer om tillgänglighet. Beslut tas att Hälsans trädgård efter projekttiden ska permanentas.

Genom utveckling av arbetssätt och metoder i grön rehabilitering skapas förutsättningar för deltagarna att omfattas av effektiva insatser som stärker deras position i samhället. Genom att bryta utanförskapet och med rätt stöd i högre utsträckning kunna påverka sina möjligheter att ta steget till arbete, studier och ett självständigt liv. Viktiga beståndsdelar för att uppnå detta är kunskap och medvetenhet om jämställdhet och tillgänglighet dels för att vidga sitt urval i yrkes- och studieval, men även att vara medveten om andra viktiga perspektiv på arbetsliv och samhälle.

Då arbetssättet Hälsans trädgård ska använda har visat sig vara effektivt i andra delar av Sverige är det viktigt att under projekttiden analysera hinder och om möjligt undanröja dessa för att möjliggöra att verksamheten permanentas.

För deltagande myndigheter medför projektet bland annat att fler effektiva verktyg tillförs för att snabba upp återgång till arbetsmarknaden. Vi tror också att projektet kommer att avlasta handläggare hos samverkande myndigheter som inte kunnat bistå individer effektivt. Projektet ger också möjlighet till fler personella nätverk som medför att samverkan mellan myndigheterna förenklas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets lokaler och gröna miljö, information och kommunikation ska i möjligaste mån vara tillgänglig för så många som möjligt, i första hand kommer projektdeltagarnas förutsättningar och behov att beaktas men även övriga intressenters behov av anpassning av information och kommunikation kommer att mötas i enlighet med de riktlinjer och policys för tillgänglighet som redan gäller för samverkande myndigheter.

I Skellefteå kommun finns en handikappkonsulent som kan ge utökad vägledning och stöd för personer med funktionsnedsättningar och kan bland annat ge stöd med att få information översatt till lättläst svenska, inläst på band eller i punktskrift. Föreningarnas hus kommer i ett tidigt skede att involveras för att tillse att deltagare med den typ av funktionshinder som föreningen samlar har lika förutsättningar som övriga deltagare att vara delktiga i aktiviteterna.

Även i planering av aktiviteter utanför projektets ordinarie lokaler och växthus ska tillgänglighetsaspekter beaktas. Det är viktigt att ingen deltagare diskrimineras på grund av en eventuell funktionsnedsättning. I projektets målgrupp finns det personer med konstaterad eller misstänkt psykisk funktionsnedsättning som projektmedarbetarna ska ha kompetens och beredskap att möta, men det gäller även att externa aktörer som möter projektdeltagarna har tillräcklig kunskap och förståelse för att hantera de funktionsnedsättningar projektdeltagarna de möter har.

För att säkerställa att medarbetare i projektet kan hålla i planerade workshops om tillgänglighet som hålls för deltagarna samt möta projektdeltagarna på bästa sätt oavsett eventuella funktionsnedsättningar kommer kompetensutveckling av projektets personal att genomföras.
Inför varje placering av praktikanter på arbetsplatser sker en arbetsplatsanalys där både den fysiska och psykiska arbetsmiljön kartläggs. Som verktyg kan vi att tillämpa en arbetsplatsanalys som Misa AB utvecklat och som på ett strukturerat och grundligt sätt ger svar på om den aktuella arbetsplatsen kan vara lämplig för den tilltänkte praktikanten.

Arbetsplatsanalys sker via intervju med en anställd som är väl insatt i arbetsuppgifter och rådande kultur på arbetsplatsen. Exempelvis frågas det efter tillgänglighet, kärnrutiner, episodiska rutiner och arbetsrelaterade rutiner. En utförlig beskrivning av den fysiska och även psykosociala miljön, såsom stress, tider, pauser, organisation/beslutsordning och arbetsklimat efterfrågas för att få en så bra bild av platsen som möjligt. Beskrivningen görs för att öka möjligheterna att placera rätt person på rätt plats och även hitta anpassningar och lösningar för den person som arbetstränar. I analysen undersöks även vem i arbetsgruppen som har störst intresse och är mest lämpad för att handleda personer med nedsatt arbetsförmåga (om deltagaren har nedsättning). Utifrån detta i kombination med deltagarens intresse matchas plats och arbetsuppgifter med lämplig deltagare. Därefter sker uppföljningar med analysen som grund. För att skapa förståelse för och kunskap om Hälsans trädgårds tillgänglighetssträvanden kommer vi att skicka ut informationsträffar för remitterande myndigheter.

Jämställdhetsintegrering

I SWOT-analysen tittade vi på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som fanns i Skellefteå som skulle ha betydelse för vårt fortsatta arbete. Vi vill kunna forma en rehabiliteringsmiljö som ska passa alla individer oavsett kön, ålder, nationalitet, funktionsnedsättning eller ohälsa. En risk vi ser är att Hälsans trädgård kommer att uppfattas som en rehabilitering som vänder sig enbart till kvinnor och att vi av både erfarenhet och forskningsresultat vet att grön rehabilitering passar alla
I en analys av den planerade verksamheten kom vi fram till att Hälsans trädgård kan anpassas för att passa i stort sett alla individer. Det finns god vetenskaplig grund för att hävda att den gröna miljön påverkar både kvinnor och män positivt oavsett problematik eller könstillhörighet. Genom erfarenhet och kunskap vi har av olika former av särskilda behov kan anpassning av insatserna ske utifrån deltagarens behov.
Vi ser ett behov av att lägga mycket arbete på att informera handläggare hos våra samverkanspartners och projektets styrgrupp. Information ska understryka att Hälsans trädgård inte är riktat enbart till kvinnor, (även om vi i analysen ser att det är just kvinnor som Hälsans trädgård tilltalar mest) männen har som grupp betraktat samma behov och ska därför erbjudas samma möjligheter till bra rehabilitering i miljön.
Det är många gånger handläggaren eller behandlade personal som ger förslag på och styr valet av rehabiliterings- eller arbetsmarknadsinsats och att övervägda val inte sällan begränsas utifrån deltagarens könstillhörighet.
Det är inte bara handläggare hos samverkanspartners som behöver mer kunskap utan även deltagarna behöver involveras i diskussioner om jämställdhet och uppmärksammas på till exempel de könsrolls- och maktstrukturer som påverkar oss alla i vardagen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen HK
 • Försäkringskassan Skellefteå
 • Psykiatriska kliniken
 • Socialkontoret

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Föreningarnas hus i Skellefteå
 • Försäkringskassan Skellefteå
 • Psykiatriska kliniken
 • Solkraft Skellefteå kommun Enheten för Försörjningsstöd
 • Solviks folkhögskola

Kommun

 • Skellefteå