Logotyp på utskrifter

Hälsans trädgård

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSolkraft Skellefteå kommun Enheten för Försörjningsstöd
KontaktpersonKarin Dahlgren
E-postkarin.dahlgren@skelleftea.se
Telefonnummer0910-702600
Beviljat ESF-stöd306 750 kr
Total projektbudget409 000 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-03-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Utgångspunkten i förprojekteringen är att kartlägga behov och möjligheter till att i Skellefteå regionen bedriva rehabilitering inom den gröna sektorn, så kallad "Grön rehabilitering", som alternativ/komplement till traditionella metoder.

Studier visar på att den totala samhällskostnaden för depression i Sverige har fördubblats mellan 1997 och 2005, från 16,1 till 32,9 miljarder kronor per år.

Hos cirka 2 – 5 procent av befolkningen förekommer kliniskt signifikant depression och ungefär 12 till 17 procent av befolkningen lider av någon form av ångestsyndrom. Det är även konstaterat att risken att insjukna är betydligt högre hos kvinnor än hos män och att obehandlad ångestsyndrom ofta blir kronisk. Dessutom så är återfall ofta förekommande hos de som en gång drabbats av depression.

Det finns studier som visar på att vistelser i en levande miljö, natur, och trädgård stärker människans fysiska och psykiska välbefinnande (b l a ”Trädgården som ett verktyg i rehabiliteringen” Marie Boije). En rehabilitering i trädgårdsmiljö tillsammans med teorier och metoder hämtade från bland annat trädgårdsterapi, arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi stärker individens möjligheter och motivation till återgång i arbete och ger en ökad insikt och kunskap om sitt stressbeteende och möjlighet att förändra sina copingstrategier i vardagen.

Vi kommer inledningsvis att kalla en bredd av tilltänkta samarbetspartners, bland annat Samordningsförbundet och intresseföreningen "Föreningarnas Hus" i Skellefteå, till en upptaktsträff där idén om grön rehabilitering kommer att presenteras och där även frågan om jämställdhetsintegrering kommer att lyftas fram.

Målet med förprojekteringen är att bygga ett partnerskap med relevanta aktörer som gemensamt ska arbeta fram en ansökan om genomförandeprojekt till ESF angående Grön rehabilitering. Förprojekteringen ska även resultera i en rapport som visar på behov av Grön rehabilitering i Skellefteå.

Bakgrund

Utgångspunkten i förprojekteringen är att kartlägga behov och möjligheter till att i Skellefteå regionen bedriva rehabilitering inom den gröna sektorn, så kallad "Grön rehabilitering", som alternativ/komplement till traditionella metoder.

FÖRTYDLIGANDE EFTER FÖRFRÅGAN AV ESF- RÅDET.
Under förprojekteringen kommer fokus att läggas på det kommande genomförandeprojektet, ett projekt där deltagarna ska få ta del av "grön rehabilitering" som metod i den arbetsrehabilitering som Solkraft bedriver.
Vi kommer inte att ha fokus på någon uppbyggnad av anläggning.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PÅGÅENDE VERKSAMHET, "SOLKRAFT"
Solkraft är en kommunal verksamhet som erbjuder arbetsrehabiliterande insatser inom en rad olika områden. Vi ger ett meningsfullt arbete åt arbetslösa, långtidssjukskrivna och andra personer som har svårt att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Solkrafts mål är att:
Vara en plats där alla människor känner sig välkomna, oavsett bakgrund och funktionsförmåga.
Bedriva en arbetsrehabiliterande verksamhet med meningsfulla arbetsuppgifter anpassade till medarbetarens förmåga och intresse.
Stärka medarbetarnas självförtroende.
Vara en professionell och fullvärdig leverantör av tjänster och produkter till våra myndighets- och företagskunder.

Hos Solkraft kan man prova på att tillverka eller klä om möbler, olika typer av byggnationer, köra flytt- eller mattransporter, jobba med hunddagis eller stall, jobba i skogen, sågverksarbete, bageriarbete, caféarbete, prova att jobba som tryckare, arbeta med olika typer av monteringar, arbeta i en secondhandbutik, reparera cyklar med mera.
Den sociala gemenskapen är viktig inom Solkraft och det skapas därför träffpunkter på varje arbetsplats genom till exempel gemensamma aktiviteter. Som komplement till arbetet erbjuds också olika utbildningsinsatser via Vux, folkhögskolor och studieförbund.

PÅGÅENDE SAMARBETE
På ”Rosengård” som är en av Solkrafts verksamheter finns i dagsläget en individuellt anpassad hästunderstödd behandling som Skellefteå lasarett - Psykiatriska klinken ansvarar för. Rosengård har ansvar för skötsel och undehåll av hästar och lokaler medans personal från Psykiatriska kliniken står för innehållet i behandlingen Verksamheten går under namnet ”Passage” vars syfte är att deltagarna ska lära sig hantera sin vardag på ett bättre sätt, identifiera sina styrkor och svagheter, bryta destruktiva mönster och hitta nya strategier att lösa problem.

I det behandlingsarbete som pågår i Passage medvetandegörs styrkor och svagheter, samtal om kroppsspråket och dess betydelse, sin egen och andras del i vad som händer och sker. Man tränar på saker som att vara tydlig, ta och släppa kontroll, ta ledarskap, hur man gör när man misslyckas, ta emot positiv och negativ kritik, samarbeta med andra och att våga prova på utmaningar. Allt sker med hästarnas hjälp, och man går framåt i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Behandlare inom psykiatrin remitterar till Passage. Önskemålet kommer oftast från patienten, men kan också vara ett förslag från behandlaren. Patienten kan fortsätta med sin samtalsbehandling som tidigare, och ha Passage som komplement, men det går också bra att ha Passage som enda behandling.

ANNAN PÅGÅENDE VERKSAMHET PÅ ROSENGÅRD
På Rosengård finns även hunddagis, bageri, och cykelverkstad där remitterade från bland annat Försäkringskassan, Psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten erbjuds arbetsträning och sysselsättning utifrån individens förmåga och behov.

PROBLEM/UTVECKLINGSOMRÅD
Studier visar på att den totala samhällskostnaden för depression i Sverige har fördubblats mellan 1997 och 2005, från 16,1 till 32,9 miljarder kronor per år.

Hos cirka 2 – 5 procent av befolkningen förekommer kliniskt signifikant depression och ungefär 12 till 17 procent av befolkningen lider av någon form av ångestsyndrom. Det är även konstaterat att risken att insjukna är betydligt högre hos kvinnor än hos män och att obehandlad ångestsyndrom ofta blir kronisk. Dessutom så är återfall ofta förekommande hos de som en gång drabbats av depression.

Forskningen visar på att det i större utsträckning är kvinnor än män som drabbas av utmattningssyndrom så är risken överhängande att kvinnor som blir sjukskrivna i hemmet oftare har längre sjukskrivningsperiod. Denna slutsats grundar vi på den statistik som visar på att det är kvinnor som i större omfattning än män står för det obetalda hushållsarbetet och att risken är överhängande att detta blir ett hinder för snabb rehabilitering då kravet på prestation finns kvar i den miljö där man befinner sig under sjukskrivningsperioden. Det vill säga, att den tid för återhämtning i en kravlös miljö som är nödvändig för individer som drabbats av olika depressions- och/eller ångestsyndrom inga fall inte finns i hemmiljön. Generellt kan sägas att sjukskrivas i hemmiljö utan tidiga rehabiliteringsinsatser under en längre tid försvårar återgång till arbetet eller studier på grund av att inaktivitet passiviserar individen.

MÖJLIGHETER
Det finns studier som visar på att vistelser i en levande miljö, natur, och trädgård stärker människans fysiska och psykiska välbefinnande (b l a ”Trädgården som ett verktyg i rehabiliteringen” Marie Boije). En rehabilitering i trädgårdsmiljö tillsammans med teorier och metoder hämtade från bland annat trädgårdsterapi, arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi stärker individens möjligheter och motivation till återgång i arbete och ger en ökad insikt och kunskap om sitt stressbeteende och möjlighet att förändra sina copingstrategier i vardagen.

FRAMTIDSSCENARIO
Att i ett tidigt skede av sjukskrivningen erbjudas möjlighet till att vistas i en kravlös miljö i stället för att vistas i hemmiljö tror vi är en faktor som är av avgörande betydelse för sjukskrivningsperiodens längd och möjlighet till återgång till arbetslivet. Att i ett framtida genomförandeprojekt kunna kombinera Grön rehabilitering med den redan befintliga verksamheten med närhet till djur som finns på Rosengård, tror vi ytterligare kan bidra till en rehabiliteringsmiljö som främjar välbefinnande och möjlighet till återgång i arbete eller studier.

Att kunna erbjuda en sådan miljö som start i en rehabiliteringskedja som sedan kan fortsätta med arbetsrehabilitering eller arbetsträning dels i de verksamheter som erbjuds på Rosengård men även i Solkrafts övriga verksamheter eller annan verksamhet utifrån individens intresse, funktionsnivå, resurser, behov och motivation anser vi främjar individens möjligheter till återgång till arbete eller studier. Tanken är att ett framtida genomförandeprojekt även ska erbjuda bedömning av individens funktionsnivå, resurser, behov och motivation.

BEHOV
Det som i dagsläget saknas för att möjliggöra detta är alla relevanta samverkanspartners och studier eller undersökningar som visar på om det finns behov av en tvärvetenskaplig trädgårdsinriktad rehabiliteringsverksamhet i Skellefteå där långtidssjukskrivna med utmattningsdepression, stressrelaterade besvär, olika smärttillstånd samt personer med diagnosen depression och ångesttillstånd erbjuds en kvalitativ insats i en naturlig och kreativ miljö. Utifrån det framtidsscenario som är beskrivet ovan så är tanken att undersöka möjligheten till att på Rosengård bedriva Grön rehabilitering då den miljön i övrigt är lämplig för ett sådant arbete. Det behövs en plan för att finansiera uppbyggnad och drift av en sådan anläggning samt ett partnerskap som verkar för att möjligöra detta.

Då det krävs engagemang från samtliga deltagare i förprojektet så ska ett partnerskap bildas för ett gemensamt planerings och målarbete för hur det fortsatta arbetet med genomförande av uppbyggnaden av grön rehabilitering ska möjliggöras. Detta ska i sin tur även resultera i en gemensam projektansökan till ESF om stöd till genomförande av projektet.

Syfte

Syftet är att bilda ett brett partnerskap som ska resultera i möjliggörandet av en verksamhet som inriktar sig mot psykisk rehabilitering i en kreativ och skapande trädgårdsmiljö i kombination med tvärvetenskapliga metoder och teorier som verktyg.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är att bygga ett partnerskap med relevanta aktörer som gemensamt ska arbeta fram en ansökan om genomförandeprojekt till ESF angående Grön rehabilitering. Förprojekteringen ska även resultera i en rapport som visar på behov av Grön rehabilitering i Skellefteå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler och informationsmaterial ska vara anpassade så att funktionhindrade kan ta del i förprojekteringsarbetet. En policy och handlingsplan för hur genomförandeprojektet ska vara tillgängligt för funktionshindrade ska tas fram. Vi kommer att knyta en redan inom Skellefteå kommun befintlig resurs till förprojekteringen som har kompetens och erfarenhet av dessa frågor. En av de två arbetsgrupper som ska bildas i förprojekteringen ska bestå av parter från övriga aktörer i förprojekteringen.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Medfinansiärer

 • Solkraft Skellefteå kommun Enheten för Försörjningsstöd

Samarbetspartners

 • Föreningarnas hus i Skellefteå
 • Samordningsförbundet

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå