Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Gellivare kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareExpandum AB
KontaktpersonKjell-Åke Johansson
E-postkjell-ake.johansson@expandum.se
Telefonnummer0970-64 160
Beviljat ESF-stöd3 322 697 kr
Total projektbudget3 322 697 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2010-02-28
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Företagen i Gällivare ser risken att i en lågkonjunktur mista kompetens och därigenom riskera företagets fortlevnad. För att motverka detta så har företagen i samverkan planerat att genomföra utbildningsprojekt med stöd av ESF-projekt PO1. Projektet syfte är att utbilda och kompetenshöja personalen.

Bakgrund

Gällivares företag har befunnit sig på toppen av en investeringsboom och stora delar av näringslivet gått på högvarv. Det senaste året har präglats av en extrem lokal högkonjunktur med stora investeringar i LKAB, Boliden och fantastiska ekonomiska resultat även för Gällivares små- och medelstora företag. Gällivare har haft en expanderande handelsutveckling, framförallt i handelsområdet Malmheden och återigen rönt framgångar som bästa kommun i landet när det gäller genomsnittlig lönsamhet.
Just nu befinner sig stora delar av vår omvärld i en kraftig stagnation och lågkonjunktur, vilket också börjar märkas i Gällivare. Gruvbranschen har drabbats av en kraftigt vikande efterfrågan och en stor osäkerhet har spridit sig i branschen. Det stora gruvföretagen LKAB drar i bromsen och pelletverk stoppas kortsiktigt. Detta innebär att visstidsanställdas kontrakt löper ut och användningen av entreprenörer begränsas, dock fortsätter investeringarna på en ny huvudnivå i Kiruna och Malmberget enligt plan. Boliden Aitik drabbas också av kraftigt minskad efterfrågan och en minskning av råvarupriserna på världsmarknaden, dock fortsätter investeringarna för utbyggnaden av Aitik 36. Denna pessimism har börjat sprida sig i hela samhället och stora delar av näringslivet börjar nu märka av en vikande lokal, nationell och internationell marknad.

Tack vare alla dessa satsningar i kommunen så ser framtiden för Gällivare ändock ljus ut och arbetsgivarna kommer att fortsatt behöva anställa kompetenta medarbetare inom bl a vården, kommunen och näringslivet. Stora delar av arbetskraften kommer också att gå i pension inom den närmaste tiden och för att fortsatt klara tillväxten behöver vi ersätta dessa med kompetent personal.

Vi är alla överraskade av den fart som senaste tidens utveckling haft från att gå från en investeringsboom utan motstycke i modern tid till en lika kraftig stagnation i konjunkturen vilket innebär ett förhoppningsvis kortsiktigt avbrott i den råvaruboom som vi tror återkommer med oföminskad kraft när världsmarknaden återkommer och Kina och Indien fortsätter utvecklingen och industrialiseringen.

Som ett viktigt led i denna strategi är det viktigt för Gällivare att bibehålla den kompetens företagen lyckats få tag i under senaste årens högkonjunktur. När arbetsgivarna väl fått tag på arbetskraft så hotar permitteringar och neddragningar vilket kan innebära att kompetensen försvinner från regionen och när högkonjunkturen återkommer finns inte rätt kompetens att tillgå. En del företag har redan varslat delar av sina anställda och många fler funderar på att göra detta om efterfrågan inte vänder.

Åtgärd
Expandum har gjort en förstudie för att få underlag för att göra en utbildnings- och kompetensutvecklingsplan tillsammans med basnäringen, verkstadsbranschen och Arbetsförmedlingen för att tillsammans kraftsamla för att övervintra lågkonjunkturen genom att höja kompetensen och därigenom bibehålla arbetskraften och vara startklar när konjunkturen vänder
• Vilka företag och branscher drabbas hårt av lågkonjunkturen/finanskrisen
• Vilket behov av kompetensutveckling är aktuella för utvecklingen av dessa företag och Gällivare.
• Hur ska insatserna organiseras och genomföras

I Gällivare kommun har genomförts en kartläggning av behovet för kompetensutveckling
för att möta framtida krav på kompetens på arbetskraft hos kommunens företag.
I kartläggningen har förutom frågor om kompetensbehov också kartlagts arbetsmarknadsläget för kommunens företag.
Basindustrin, entreprenadföretag och verkstadsföretag har i flera fall behov av att under lågkonjunkturen reducera antalet anställda, de har också i behov av kompetenshöjande åtgärder såsom utbildning o.d. för att stärka anställdas kompetens när väl ”hjulen börjar snurra igen” och efterfrågan på både varor och tjänster ökar som ställer krav på ökad kompetens.

För närvarande är situationen för framförallt underleverantörer till basindustrier att basindustrier ersätter inhyrda entreprenörer med eget folk under lågkonjunkturen vilket skapat en situation för underleverantörer att från en period med problem att få tag på arbetskraft till att nu står inför att de inte har sysselsättning för alla sina anställda.

En åtgärd för att behålla den arbetskraft som vi tror oss behöva i framtiden är att arrangera utbildningar för att höja kunskapsnivån och andra kompetenshöjande åtgärder såsom bredda kunskaper hos personalen.

Som underlag för denna ansökan har Näringslivsbolaget Expandum i Gällivare kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen, LKAB, Boliden låtit genomföra en undersökning av situationen bland företagen, vilket redovisas i bifogad bilaga.

Inriktning och innehåll.
I förstudien fick vi fram synpunkter från företagen vad de anser behövs för att stå rustade inför framtiden.

Svetsutbildning både grundläggande och olika grader av certifiering. Utbildningen avser vara både nivåhöjande och breddande.

Ritningsläsning; En grundläggande kunskap för mekaniker är ritningsläsning, inom ritningsläsning sker moderniseringar och beteckningsändringar som utgör en del av utbildningen, även att kunna förstå vyplaceringar, skärningar, detalj- och sammanställningar.

Materialära; inom branschen sker ständigt förändringar av stålkvaliteér och beteckningar på olika material. I detta avsnitt ska ingå dels dessa delar samt vilka egenskaper olika nya material har beträffande svetsegenskaper, hållfasthetsegenskaper o.d.

Hydraulik; hydraulik ingår i många maskiner och installationer varför det är en viktig kunskap för entreprenörer och underleverantörer som arbetar med reparation av maskiner och utrustning. I detta avsnitt ingår komponentkännedom, kunna läsa hydraulschema, handhavande av hydraulkomponenter.

Kvalitets- och miljöutbildning; allt fler företag kräver av sina leverantörer att de ska ha kvalitets- och miljöcertifikat. Inom dessa områden finns stora utbildningsbehov. I detta avsnitt ingår att förstå kraven på kvalitet från kunder, hur man uppnår kvalitetsmål. Inom miljöavsnittet ingår att förstå vad miljöcertifiering innebär, vilka krav som ställs på företag och anställda för att uppnå en certifiering.

Förarutbildningar för tunga maskiner; trots lågkonjunktur så finns det några företag som har svårt att hitta personer med ex. C-körkort, personer med utbildning för lastmaskiner och andra tunga fordon.

Språk allt fler av företagen har behov av att personalen behärskar engelska, dels de som har kundkontakter men även de som kommer i kontakt med instruktioner och manualer eftersom de i allt större utsträckning är på engelska. Mycket av datorers program- och mjukvara är på engelska .
Även kunskaper i tyska efterfrågas främst från turistföretagen och solcellsföretagen.

Bergarbetsutbildning. Utbildningar i bergarbete är stort, inom gruvindustrin finns ett rekryteringsbehov av bergarbetare som kommer att öka med kommande pensionsavgångar.

Arbetsledarutbildning. Ledningsfrågor är ständigt aktuellt och behovet av kompetensutveckling av arbetsledare riktas främst framtidens ledarskap och roll.

IT- utbildning riktas främst mot grundläggande nivåer med förståelse av tillämpande programvaror

Syfte

Projektet ska medföra att personer som ev. är uppsägningshotade eller varslade blir kvar på orten och bygger på sin kompetens i väntan på att "hjulen ska börja snurra igen". I och med att basindustrierna börjar få fart på sin försäljning så vet vi också att behoven av arbetskraft med rätt kompetens ökar. Ett annat syfte är också att under lågkonjunkturen bredda personers kompetens enl. bifogat utbildningspaket.

Målsättning

De mätbara mål vi siktar på är att av de personer som får utbildning ska 80 % kunna tillmötesgå framtidens kompetenskrav och nya befattningar inom yrkesområdet senast inom 12 månader efter utbildningens start.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet skall vi säkerställa att alla kan delta i projektets verksamheter genom att garantera fysisk tillgänglighet till lokaler, deltagande på möten, konferenser och utbildningar samt möjlighet att använda toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar. Vi ska även säkerställa och öka kunskapen om tillgänglighet bland projektdeltagarna genom integrering av dessa frågor i utbildningsinsatserna. Vi ska se till så att det är möjligt för alla att ta till sig av projektets information och kunna kommunicera med projektet.
Vid upphandling av tjänster i projektet kommer villkor för projektets tillgänglighet särskilt att beaktas.

Jämställdhetsintegrering

I vår förstudie har en behovs- och problemanalys utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomförts. Nuvarande styrkor är en ökande jämställdhet, från en mycket ojämlik nivå, mellan kvinnor och män i de analyserade organisationerna.
Svagheten är att de positiva resultat som uppnåtts under de senaste årens medvetna arbete för ökad jämställdhet går förlorat vid överhängande hot om varsel hos företagen då i många fall kvinnor är de som nyligen anställts och då riskerar att vara de som först varslas.
Till vårt förfogande har vi en mycket bra statistik från samtliga aktörer i projektet, inte minst från LKAB och Boliden Mineral AB samt Arbetsförmedlingen. I dessa organisationer finns även en gedigen kompetens och erfarenhet av jämställdhetsintegrering som genom deras medverkan kommer hela projektet till gagn i genomförandet.
Vår förhoppning är att vi genom detta projekt skall kunna övervintra lågkonjunkturen genom att under en period satsa på kompetenshöjande insatser och därigenom behålla och stärka arbetskraften så att kompetensen finns kvar och är starkare när konjunkturen vänder.
Vi kommer att eftersträva en jämn könsfördelning i arbetsgrupper och styrgrupper.
Vi kommer att tydligt informera om jämställdhetsperspektivet i de insatser som genomförs och i de utbildningar som verkställs skall jämställdhetsperspektivet tydliggöras. I våra uppföljningar och utvärderingar kommer särskild hänsyn att tas till jämställdhetsintegreringen.
Vid upphandling av tjänster i projektet kommer villkor för projektets jämställdhetsintegrering särskilt att beaktas.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå