Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

GULDLINJEN - företag och kommun i samverkan III

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunstyrelsens förvaltning
KontaktpersonJohneric Halvarsson
E-postjohneric.halvarsson@lycksele.se
Telefonnummer0950-166 23
Beviljat ESF-stöd5 926 461 kr
Total projektbudget5 926 461 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

GULDLINJEN - samverkan mellan privat företagande och offentlighet för att skapa och uppnå långsiktiga effekter

Bakgrund

Lycksele kommun som projektägare har under tiden 080101 -- 090131 genomfört en förprojektering gällande kompetensbehovet i ett 40-tal privata företag i Lycksele kommun, samt Storuman och Lycksele kommunförvaltningar. Engagemanget och deltagandet har varit väldigt stort från samtliga parter. Detta beror på en allt tydligare medvetenhet om kompetensutvecklingens betydelse men även naturligtvis rådande läge vad gäller konjunkturen. Ett tydligt mål har varit att se hur resp deltagande företag/organisation kan förbättra sin situation och konkurrenskraft med sikte på framtiden. I en allt snabbare förändringstakt i omvärlden skapas behov av kontinuerlig kompetensutveckling i företag och kommun. Ett annat viktigt resultat som kommit fram är kompetensinsatser för att öka kunskapen om hur man på bästa sätt skall tilvarata nästa generation, ungdomarna, inom resp företag som framtida arbetskraftsresurs. Dessutom har förprojekteringen också tagit fram kompetensinsatser för branscher med underrepresentation vad gäller kön. Idag finns det i de deltagande företagen och kommunerna ett kompetensbehov som motsvarar ca 28 - 30 miljoner i kostnader för kompetensinsatser. Både företag och kommun inser naturligtvis att alla dessa insatser inte är möjliga att genomföra. Ett annat viktigt resultat är effekterna av samverkan. Samtliga deltagande företag och de två kommunerna ser stora fördelar med att samverka när det gäller kompetensinsatser. Dels kan vi i projektet genomföra utbildning så nära målgruppen som möjligt, vi har fler företag som deltar i samma utbildning och vi får möjligheter att erbjuda utbildning mot flera individer. En tydlig kostnadseffektivitet. Kvalitén i kompetensinsatserna ökar då vi kan scanna marknadens utbud på ett tydligare sätt än resp företag kan. En annan viktig aspekt av samverkan är att privat och offentligt anställda möts i resp utbildning vilket ökar kunskapen om varandra, om företagen och kommunerna på ett väsentligt sätt.
Kompetensinsatser är idag en investering vilket kommer att ha oerhört stor betydelse för utvecklingen av företagen och kommunerna, inte minst i rådande lågkonjunktur. Allt för att bibehålla och utveckla sysselsättningen i de deltagande företagen och kommunerna. Dessutom är en viktig del att kunna stå bättre rustade inför en kommande uppgång, att stå bättre rustade i samverkan när det väl vänder.
I projektet fokuserar vi på kompetensutveckling utifrån förprojekteringens resultat, att genomföra insatser så nära deltagarna som bara är möjligt och att arbeta för utvecklad samverkan mellan företag och kommun.

Syfte

Avsikten med projektet är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser utifrån resultatet av genomförd förprojektering. Syftet är också att skapa effektivitet genom samverkan och resursutnyttjande, ex vis att i stället för att skicka deltagare med fördyrade kostnader lyfter vi kunskapen till Lycksele eller Storuman för genomförande.
Syftet är också att skapa lärande miljöer där människor från såväl privat som offentlig sektor deltar. Ett annat syfte är också att öka kunskapen om betydelsen av kompetensutveckling som investering med sikte på framtiden, samt även utifrån behovet av framtida behov av arbetskraftsrekrytering. Ett ytterligare syfte är naturligtvis att med all kraft motverka de negativa effekter på sysselsättningen som nuvarande lågkonjunktur medför. I detta sammanhang är projektets samverkan av mycket stor betydelse.

Målsättning

Mål med projektet är att samtliga företag/kommuner som deltagit i förprojekteringen skall få del av kompetensinsatser utifrån en egen upprättad prioritering av önskad kompetensutveckling.
Ett annat mål är att kompetensinsatserna skall förläggas så nära målgruppen som möjligt d v s i Lycksele och Storuman kommun.
Ett annat mål är att kompetensinsatserna skall präglas av samverkan mellan privat och offentlig sektor och därmed skapa lärande miljöer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att vara tillgängligt för personer med funktionshinder då vi uteslutande skall använda oss av lokaler och utrustning anpassade för deltagarnas behov.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att arbeta utifrån de erfarenheter vi har från tidigare projekt och förprojektringen, se jämställdhetsintegrering i ansökan.
Styrgrupp och arbetsgrupper skall präglas av jämställdhet i enlighet med deltagarnas jämställdhetsplaner.

Kommun

  • Lycksele
  • Storuman