Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fryshuset Luleå

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonMattias Carlsson
E-postmattias.carlsson@amf.lulea.se
Telefonnummer0920 454969
Beviljat ESF-stöd447 100 kr
Total projektbudget447 100 kr
Projektperiod2014-03-03 till 2014-09-03
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

I spåren av en långvarig och hög ungdomsarbetslöshet har att en allt större andel ungdomar visat sig stå utanför de samhälleliga insatserna inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitikens område. I Arbetsförmedlingens rapport "Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden" från mars 2013 konstateras att gruppen som inte har någon annan känd aktivitet i åldern 20-29 år uppgår till 59 000 individer i landet. I denna förstudie vill vi undersöka möjligheten att i Luleå bygga upp en verksamhet enligt "Fryshuskonceptet" för att skapa en arena som är ett komplement till befintliga samhällsstrukturer för att nå de unga individer som i dag varken arbetar eller studerar och som inte nås av samhällets insatser för att komma närmare arbetslivet. I förstudien ligger också att bygga upp ett brett partnerskap mellan myndigheter och övriga intressenter för att tillsammans med de berörda ungdomarna själva hitta nya vägar i övergången mella utbildning och arbetsliv.

Bakgrund

I Luleå finns en politisk vision att arbeta för en nolltolerans mot arbetslöshet bland unga kommunmedborgare. Unga är en viktig framtida arbetskraftsresurs. Det är också viktigt att unga personer ges möjlighet till inträde på arbetsmarknaden eftersom det annars får konsekvenser på såväl individnivå som samhällsekonomiskt. Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver en omfattande verksamhet i både ordinarie verksamhet och i projektform för att underlätta och stödja ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Ett kvarvarande problem är att nå de ungdomar som vi av olika skäl inte når med information och stödjande insatser och som varken arbetar, studerar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som inte heller söker bistånd från Socialförvaltningen. Denna grupp uppmärksammades i strukturerad form av Ungdomsstyrelsen i rapporten "Unga utanför" redan 2003 och många försök har gjorts via det kommunala upföljningsansvaret (för unga upp till 20 år) och via andra insatser för unga mellan 20 och 29 år för att aktivera dessa ungdomar. I Arbetsförmedlingens rapport "Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden" från mars 2013 konstateras att gruppen som varken studerar eller arbetar eller har någon annan känd aktivitet i åldern 20-29 år uppgår till 59 000 individer i landet. Dessa ungdomar har heller inte kontakt med vare sig Socialtjänsten eller Försäkringskassan. Den problemformulering vi nu gör är att det måste skapas nya arenor eller mötesplatser för denna stora grupp unga individer om samhället ska kunna förhindra mycket långvariga eller livslånga utanförskap för dessa unga individer. Problemet är inte verkningsfulla verktyg och metoder utan att de myndighetsstrukturer som finns i dag inte förmår attrahera de unga individer som kanske har det största behovet av samhällets stöd. Under 2013 har Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun, genomfört en omfattande analys av verksamheter runt om i landet - och även tittat på verksamheter i andra EU-länder för att försöka hitta alternativa verksamhetsformer för den ovan nämnda målgruppen. Det som vi funnit som den mest framgångsrika är det så kallade Fryshus-konceptet med sitt ursprung på Fryshuset i Stockholm men som nu också har verksamhet i Göteborg och Malmö. Fryshuset har genom skapandet av aktiviteter som lockar unga som lever i ett stort utanförskap också kunnat göra insatser inom social verksamhet, utbildningsinsatser och insatser inom det arbetsmarknadsinriktade området. Fryshuskonceptet bygger också på ett fördjupat samarbete mellan myndigheter, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra som vill verka för ett minskat utanförskap för unga individer. Vad som också utmärker Fryshuset är att man på ett mycket aktivt och genomarbetat sätt har samverkan med föreningslivet och olika organisationer som ger möjlighet att locka ungdomar oavsett ungdomens intresseområde. Viktigast av allt är den s k "Fryshusandan" som innebär att ungdomarna alltid själva är med och planerar och genomför verksamhet på Fryshuset. På detta sätt har man lyckats få en mycket hög grad av ansvarstagande från de ungdomar som kommer till Fryshuset. Luleå kommun vill nu genom Arbetsmarknadsförvaltningen göra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att starta ett "Fryshus Luleå" som ett kompement till befintliga samhällsstrukturer för att nå de unga individer som i dag varken arbetar eller studerar och som inte nås av samhällets insatser för att komma närmare arbetslivet. I arbetet med denna ansökan har vi också sett kopplingen till inriktningen för "EU 2020" som väsentlig. Vi har också funnit stöd i den regionala utvecklingsstrategin för hållbar utveckling i Norrbotten. Citat : "Alla människor ska ha möjlighet att delta i arbetslivet efter egen arbetsförmåga. Stora utmaningar kvarstår för att underlätta för människor med svagare förankring på arbetsmarknaden att komma i arbete. Utanförskap ska brytas och förvandlas till innanförskap."

Målsättning

Tanken med förstudien "Fryshuset Lueå" är att undersöka förutsättningarna för att starta en "Fryshusverksamhet" i Luleå enligt ett liknande koncept som i Stockholm, Göteborg och Malmö - men anpassat till de lokala förutsättningarna i Luleå. Det övergripande och långsiktiga målet är att skapa förbättrade förutsättningar att möta de som är "Unga utanför" i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som av olika skäl väljer att inte ha kontakt med de myndigheter som skulle kunna bistå dessa ungdomar på vägen ut i arbetslivet. I det långsiktiga målet ligger också att engagera föreningslivet på bred front i dessa unga individers utveckling och framtid. Slutligen ska förstudien och det tänkta genomförandeprojektet utgå från den berörda målgruppens idéer och intressen när det gäller att skapa en verksamhet som är till för dessa ungdomars utveckling och vägen till kompetenshöjning och arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för individer med funktionsnedsättning är väsentligt i denna förstudie då vi bedömer att det i målgruppen finns en större andel av individer med olika typer av funktionsnedsättningar än i åldersgruppen som helhet. Här kommer vi att dra nytta av de erfarenheter som gjorts på de befintliga Fryshusen som finns och speciellt studera hur man har skapat möjligheter för unga med funktionsnedsättningar att kunna delta i verksamheten. Vi kommer också att ta kontakt med unga med olika typer av funktionsnedsättningar för att få deras egen syn på hinder och möjligheter i en verksamhet som Fryshuset. I förstudien kommer vi också att tillsammans med övriga partners använda oss av processstöd Tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

I förstudien planeras ett utbyte med Jongerenwerk Barkema en De Han med säte i Groningen, Holland. Förutom stöd från de befintliga Fryshusen är det värdefullt med internationella perspektiv och erfarenheter för att få en diversierad input för att kunna göra en lokal anpassning. Jongerenwerk Barkema en De Haan har ca 12 års erfarenhet av att stödja och arbeta konsultativt mot kommuner som vill starta ungdomsverksamheter i form av olika projekt. Framförallt har insatserna varit inriktade på ungdomsdialog och uppstart av kommunala ungdomsverksamheter och mötesplatser för unga där de unga själva succesivt tar över ansvaret för drift och innehåll av lokalerna och verksamheterna.
En kritisk faktor för att nå framgång i ett genomförandeprojekt blir att skapa en verksamhet som är attraktiv och inkluderande för minoriteter och andra grupper som är eller anser sig vara marginaliserade i samhället. I förstudien planeras därför för att även besöka Rumänien och där studera projekt som utvecklar nya verksamheter för social inkludering av unga oavsett etnisk eller social tillhörighet.

Kommun

  • Luleå