Logotyp på utskrifter

Framtidsjobbet 2008

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonEini Kemi
E-posteini.kemi@haparanda.se
Telefonnummer0922-152 07
Beviljat ESF-stöd268 984 kr
Total projektbudget380 772 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Haparanda har många arbetslösa med socialbidrag, trots att arbetsmarknaden blivit bättre. Samtidigt finns behov av arbetskraft på grund av pensioneringar. Projektet vill i samverkan utveckla för arbetslösa får möjlighet att pröva på olika arbete och återgå tillarbetslivet.

Bakgrund

Haparanda kommun har många arbetslösa, både kvinnor och män, som måste leva på socialbidrag på grund av de antingen stämplat ut eller har mycket låg arbetslöshetsersättning. Många av dem har sökt arbete men inte lyckats att få det, trots att Haparandas arbetsmarknad blivit mycket bättre under de senaste åren. Ofta har de även bristfällig utbildningsbakgrund.

Vi har samtidigt, som det finns många arbetslösa, ett växande behov av arbetskraft på vissa områden såsom vårdsektorn, där många anställda går i pension under de närmaste åren. Redan 2011 är det så många som 10 undersköterskor som avgår. Sedan ökar det till 14, 13 och 2015 är det 10. Socialförvaltningen behöver alltså anställa ett 50-tal vårdpersonal de närmaste sju åren.

Projektet vill tillsammans med lämpliga samverkansparter och arbetssätt utveckla metoder och plan som leder till att de arbetslösa som uppbär socialbidrag får möjlighet att pröva på t.ex. vårdarbete och genom prövning och lärande i arbete finna en ingång till arbetslivet.

Syfte

Vi vill under förprojektet kartlägga möjligheterna till att genom samverkan med andra aktörer, såsom arbetsförmedlingarna i Haparanda och Tornio i Finland och socialförvaltningarna i Haparanda och Tornio utveckla och testa metoder för att aktivera arbetslösa, möjliggöra genom lärande i arbete en återgång till arbestlivet och därigenom egen försörjning.

Detta vill göra i syfte att avbryta passivitet bland de arbetslösa som uppbär socialbidrag och verka för att de finner en ny ingång till arbetslivet.

Vi ser att tillsammans med arbetsförmedlingarna och socialförvaltningarna i Haparanda och Tornio kunna nyttja de kompetenser som finns i dag och hitta nya oprövade metoder som ger den arbetslösa, som ofta är passiviserade och utan hopp om egen försörjning, en ny möjlighet att hitta arbete och därmed en plats i samhället.

Vi ser här en möjlighet att använda bl.a den vård- och socialsektorn som en lärandemiljö och en prövningsplats för arbete i framtiden.

Målsättning

Mål:

att samverkansparterna skall vara klara och beredda på att köra ett genomförandeprojekt i samverkan.

att efter förprojekteringen skall projektplanen för genomförandefasen vara klar

att kartläggningen av de arbetslösa som skall delta i genomförandefasen skall vara klara såväl i Finland som i Sverige.

att jämställdhetsplanen i genomförandefasen skall vara klar -
viktigt att ta reda på om den finska och svenska jämställdhetspolicyn överensstämmer
(detta avser jämställdhetsstrategi och att hitta en gemensam ståndpunkt i jämställdhetsarbetet för kommande samverkan under genomförandefasen.)

att tillgänglighetsaspekten är med i planeringen för genomförandet.
Vi ska ta hänsyn till:
-fysisk tillgänglighet vid planering av lärande i arbete
-förhållningsätt gentemot funktionshindrade på prövningsplatserna
-kommunikativ tillgänglighet, språk, lätt svenska mm aspekter skall tas hänsyn till
- informationen skall utformas så att den är lätt att förstå, lätt att komma åt och finnas på flera språk

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

tillgänglighetsaspekten är med i planeringen för genomförandet
vi ska ta hänsyn till:

-fysisk tillgänglighet vid planering av lärande i arbete
-förhållningsätt gentemot funktionshindrade etc. på prövningsplatserna
-kommunikativ tillgänglighet, språk, lätt svenska mm skall tas i hänsyn
- informationen skall utformas så att den är lätt att förstå, lätt att komma åt och finnas på flera språk

.
Funktionshindrade skall kunna pröva på arbete och genom analyser av ev. arbetstekniska hjälpmedel skall arbete göras möjligt att utföras. Här kommer gammal "Ami-metod" att vara möjlig.

Transnationellt samarbete

Genom att sträva efter transnationellt samarbete mellan Sverige och Finland -kan leda till större samverkan över gränsen - framtida samarbeten inom området.

Medfinansiärer

  • Kommunledningsförvaltningen

Kommun

  • Haparanda