Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidens lärcentra

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHögskoleutbildning
KontaktpersonMonica Lundkvist Renström
E-postmonica.lundkvist@jokkmokk.se
Telefonnummer0971-17367
Beviljat ESF-stöd263 760 kr
Total projektbudget263 760 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-11-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska kompetensutveckla personal vid lärcentra i Gve, Jmk, Ki och Paj samt kansliet för Lkf utifrån den kompetensutvecklingsanalys som är gjord tidigare. Kompetensutveckling ska rusta personalen för förändringar och att utveckla de egna organisationerna. Projektet kommer att stärka samverkan

Bakgrund

Lapplands kommunalförbund arbetar tillsammans med lärcentra i Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner med att bidra till tillväxt i regionen genom att förse företag och organisationer med kvalificerad arbetskraft. För att verksamheten ska kunna möta de ökade krav som ställs från näringsliv och samhälle krävs att verksamheten genomgår en konternuerlig utveckling. Under 2005/2006 arbetade Lapplands kommunalförbund och lärcentra i kommunerna Jokkmok, Gällivare, Kiruna och Pajala med ett Växtkraftprojekt, kompetensutvecklingsanalys.
För den individuella kompetensutvecklingsanalysen utgick personalen från nuvarande verksamhet samt de handlingsplaner för utveckling av verksamheten som fastställts. Varje medarbetare har utifrån sina kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter bedömt vilken kompetensutveckling som är nödvändig för att på ett kvalificerat sätt utföra de arbetsuppgifter som han/hon har idag och i framtiden. De individuella kompetensutvecklingsplanerna har ytterligare konkretiseras under utvecklingssamtal.

De utvecklingsområden som fastställdes för organisationerna var

- öka samverkan med näringslivet, utveckla behovsinventering gente näringsliv och organisationer
- utveckla metoder att identifiera kursönskemål hos enskilda individer
- utveckla metoder för marknadsföring
- utveckla och bredda utbildningutbudet
- utveckla samverkan med fler utbildningsanordnare såväl nationellt som internationellt

För att våra organisationer ska lyckas med dessa utvecklingsområden fullt ut krävs att personal på lärcentra och kansli ges möjligheter till kompetensutveckling. Organisationerna har arbetat med organisationsutveckling men arbetet behöver fortsätta.

De områden som identifierats som är nödvändiga att fortbilda medarbetare inom är
- marknadsföring av en person per lärcentra/kansli
- engelska för de som kommer att ha internationella kontakter
- IT teknik. fortbildning för tekniker
- ledarskap i förändring för arbetsledare
- ekonomi

Syfte

Syftet med projektet är att kompetensutveckla personal på lärcentra i Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala samt kansliet för Lapplands kommunalförbund. Detta för att personalen ska ha den kunskap som krävs för att utveckla samverkan med näringsliv och utbildningsanordnare i framtiden. En förändrad omvärld ger förändrade arbetsuppgifter och en utbildad personal har större möjligheter att följa med i utvecklingen.

Målsättning

Ökade kunskaper i ekonomi, engelska, marknadsföring samt data.
90 % av personalen vid lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala samt kansliet för Lapplands kommunlförbund ska ha genomfört utbildningsinsatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningsinsatserna ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder, det innebär att lokal och aktiviterer ska vara anpassad till personer med fysiska funktionshinder som till exempel rörelsehinder och nedsatt syn och hörsel. Informationsmaterial ska utfomas så att det vänder sig till samtliga i personalen, alla ska känna delaktighet. Samtliga medarbetare ska bemötas så att de uppmuntras att delta i aktiviteter.

Jämställdhetsintegrering

Projekt innehåller utbildningsinsatser kring kunskap om jämställdhet. Vi har insett att kunskapen kring dessa frågor behöver stärkas hos samtliga medarbetare.

Deltagande aktörer

  • Kommunledningskontoret
  • Kunskapssmedjan
  • Näringslivs- och utvecklingsen
  • Service- och teknikförvaltningen

Kommun

  • Gällivare
  • Jokkmokk
  • Kiruna
  • Pajala