Logotyp på utskrifter

Framtid för unga med utländsk bakgrund i Jokkmokks kommun

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonTom Norrgård
E-posttom.norrgard@jokkmokk.se
Telefonnummer0971-171 21
Beviljat ESF-stöd234 000 kr
Total projektbudget312 000 kr
Projektperiod2009-04-20 till 2009-10-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Genom individuella intervju kartl och analysera unga kvotflyktingars och ensamkom ungas verkliga kunskaps-o kompetensnivå för utforma av individuella,generella utbildningsplaner för målgruppen o utforma modell för hur skolan tillsammans med det lokala näringslivet, arbetsförmedl mfl kan ge målgruppen arbets-utbildningsmöjligheter.

Bakgrund

Bakgrund
Jokkmokks kommun har sedan december 2006 tagit emot ca 35 kvotflyktingar från främst Colombia och Afganistan samt 8 st ensamkommande ungdomar från Somalia, Afganistan, Palestina, irakiska Kurdistan. Andelen kvotflyktingar i åldern 16-24 uppgår till 12 st och andelen ensamkommande ungdomar i åldern 16-24 är
8 st.

Problem
Utbildningsbakgrunden varierar kraftigt bland den aktuella gruppen unga invandrare. Det finns unga som i det närmaste är analfabeter till att vissa av ungdomarna gått 5-6 år i skola i sitt hemland. Utbildningen i det egna hemlandet skiljer sig väldigt mycket från vårt svenska skolsystem. Jokkmokks kommun har funnit att alla i den aktuella gruppen unga invandrare behöver starta sin skolgång i Sverige från en mycket grundläggande nivå. Alla unga i den nu aktuella gruppen behöver också mycket grundläggande information om regelverk om den svenska arbetsmarknaden och slutligen är de unga i behov av grundläggande konkret introduktion/ praktik i den lokala arbetsmarknaden.

Syfte

Syfte med förprojekteringen
Syftet med förprojekteringen är att genom fördjupade individuella intervjuer kartlägga och analysera unga kvotflyktingars och ensamkommande ungdomars verkliga kunskaps- och kompetensnivå för att kunna utforma individuella och/eller generella utbildningsplaner för de unga invandrarna samt utforma modell för hur skolan tillsammans med det lokala näringslivet kan medverka till att skapa framtida arbetsmöjligheter för unga invandrare.

Målsättning

Mål med förprojekteringen
Förprojekteringen ska utifrån den genomförda kartläggningen och analysen resultera i en genomförandeansökan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen ska funktionshinder och behovet av särskilt stöd kartläggas och analyseras hos den aktuella målgruppen

Medfinansiärer

  • Kommunledningskontoret

Kommun

  • Jokkmokk