Logotyp på utskrifter

Förstudie Kultur för livet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKulturförvaltningen
KontaktpersonEleanor Bodel
E-posteleanor.bodel@umea.se
Telefonnummer090-163414
Beviljat ESF-stöd173 382 kr
Total projektbudget241 739 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-02-28
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Umeå kommun och dess partners vill med projektet "Kultur för livet" uppmärksamma behovet av en utveckling av kulturverksamhet för nya målgrupper. Genom tidigare samverkansprojekt med fokus på kulturaktiviteter för seniorer har vi uppmärksammat att det finns en stor efterfrågan på professionella ledare för de olika kulturverksamheter som kan erbjudas för målgrupperna. Här finns en möjlighet till en ny framväxande arbetsmarknad för arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer. Parterna vill genom förstudien "Kultur för livet" utreda föreliggande behov i syfte att klargöra hur kulturverksamheten för målgrupperna ska kunna utvecklas i framtiden. Genom en förprojektering vill parterna ta fram ett underlag angående efterfrågan på kulturaktiviteter inom vård/omsorg, på boendeenheter och andra mötesplatser för målgrupperna, samt få fram ett underlag för vilka behov av kompetensutveckling som finns hos arrangörer/aktörer som erbjuder kulturaktiviteter, samt kartlägga intresse och möjligheter för att kulturaktiviteter kan utgöra en ny arbetsmarknad för arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer. Mot bakgrund av de underlag som kommer att tas fram är målsättningen att förstudiens resultat ska kunna vidareutvecklas och implementeras i nya projekt vilka svarar mot verkliga behov. Genom ett seminarium under förprojekteringen kommer arrangörerna av kulturverksamheter ges möjlighet att bli delaktiga i formuleringen av framtida projekt. Ett förväntat resultat av förstudien är en ökad möjlighet för kulturaktörer att matcha kompetensen hos kulturarbetare, konstnärer och kreatörer med tillgängliga uppdrag.

Bakgrund

Umeå kommuns Kultur- och Socialförvaltningar har sedan fem år tillbaka samarbetat genom en satsning på projektet "Kultur för Seniorer - Kultur och Hälsa". Arbetet i detta projekt har genomförts i form av ett nätverkssamarbete mellan en rad aktörer såsom studieförbund, seniorföreningar, frivilligorganisationer och kulturinstitutioner. Sedan projektet "Kultur för Seniorer" startades har över 25 000 arrangemang genomförts av nätverket. Programmen som genomförts har utgått från en bred tolkning av kulturbegreppet. Genomförda aktiviteter har bland annat bestått av sång, musik, bildkonst, dans, teater, litteratur, poesi, skrivande av livshistoria och berättande som uttrycksform. Arrangörer för de olika aktiviteterna har varit aktörer inom nätverket. En viktig utgångspunkt för kulturprojektet är kunskaperna om kulturens positiva effekter i förhållande till deltagarnas hälsa. Effekterna av kulturellt deltagande finns väl dokumenterade i medicinsk forskning och bland annat främjas kommunikation och socialt utbyte.

Parterna bakom följande förstudie ser idag ett stort behov av en utveckling av kulturverksamheter för målgrupper som inte har tillgång till det allmänna kulturutbudet. Förutom den seniora målgruppen som man tidigare arbetat med vill parterna nu även inbegripa en bredare målgrupp, däribland personer med funktionsnedsättningar och personer som nås via parternas olika nätverk (till exempel RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa). Det finns en växande efterfrågan på professionella ledare för de olika kulturverksamheter som kan erbjudas för målgrupperna. Utifrån denna efterfrågan ser parterna en möjlig utveckling av en ny arbetsmarknad för arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer. Parterna vill med förstudien "Kultur för livet" lyfta fram ett antal frågor som behöver utredas i syfte att klargöra hur kulturverksamheten ska kunna utvecklas och vilka förutsättningarna som krävs för att nya arbetstillfällen ska tillskapas. Parterna vill särskilt fokusera på arbetslösa konstnärers arbetsutveckling. Vilka kompetenser efterfrågas inom vård/omsorg, på boendeenheter och mötesplatser för målgrupperna i fråga? Kan de önskemål som finns mötas genom arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer? Förväntade resultat av förstudien är bättre underlag för framtida projektutveckling, en ökad kunskap om hur behov av kulturaktiviteter och kompetensutveckling ska bemötas samt en kartläggning av arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer och deras möjligheter att kunna arbeta inom detta arbetsområde.

Syfte

Förstudien Kultur för livet har följande syften:
- att kartlägga behovet av kompetensutveckling för personal inom omsorgen och boendeenheter inom förstudiens område
- att kartlägga behovet av professionell kompetens hos arrangörer/aktörer av kulturaktiviteter samt granska förutsättningarna för nyrekrytering
- kartlägga vilka kompetenser som finns bland arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer inskrivna på Arbetsförmedlingen, AF Kultur
- kartlägga intresse och möjligheter hos kulturarbetare, konstnärer och kreatörer att arbeta med dessa nya målgrupper hos aktörer/arrangörer av kulturaktiviteter
- att kartlägga behovet av kompetensutveckling bland arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer
- att undersöka om kompetensen hos kulturarbetare, konstnärer och kreatörer kan matchas med tillgängliga uppdrag
- att påvisa för styrande och verksamma inom vård/omsorg vikten av kulturell stimulans för deras brukare

Målsättning

Målet med förstudien Kultur för livet är att få fram ett underlag angående behovet av professionellt ledda kulturaktiviteter hos berörda partners, aktörer och arrangörer. En kartläggning görs också angående i vilken omfattning dessa kulturaktiviteter kan utgöra en ny arbetsmarknad för arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer. Målsättningen är också att se i vilken omfattning matchningsmöjligheter finns för arbetslösa kulturarbetare, konstnärer och kreatörer med olika uppdrag utifrån den arbetslöses kompetens, möjligheter, intresse och arbetsplatsens behov. I tillägg behövs underlag rörande vilken kompetensutveckling som kan behövas hos de aktörer som arbetar med kulturaktiviteter för förstudiens målgrupper.

Målsättningen är att förstudiens resultat ska kunna vidareutvecklas och implementeras i nya projekt vilka svarar mot verkliga behov och att arrangörerna av kulturverksamheter ges möjlighet att bli delaktiga i formuleringen av framtida projekt.
Mål med förstudiearbetet:
- att genomföra ett idéseminarium med partners, arrangörer och aktörer av kulturaktiviteter samt konstnärer
- att ta fram statistik angående antalet arbetslösa kulturarbetare och deras kompetensområden
- att utreda vilka behov som finns hos mottagargrupperna
- att presentera vilka behov av kompetensutveckling som finns bland deltagande målgrupper i förstudien
- att presentera förslag till handlingsplan för projektets fortsättning ur ett politiskt och organisatoriskt perspektiv
- att genomföra en SWOT-analys av projektområdet ur ett jämställhetsperspektiv
En effekt av förstudiens olika projektmål blir ökad kunskap om de olika målgruppernas behov, och därmed kan projekteringen av nya insatser utgå från reell kunskap om vilka aktiviteter som efterfrågas, vilka aktörer/arrangörer som kan genomföra dem.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer frågan om tillgänglighet till kulturaktiviteter för personer med funktionshinder att ha en central roll. Ett visst innovativt tänkande hos kulturarbetarna i syfte att göra kulturaktiviteter tillgängliga för alla kan krävas. Det ingår i förstudiens syfte att analysera kulturarbetares, konstnärers och kreatörers behov av kompetensutveckling vad gäller att arbeta med personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen kultur, norra regionen
 • Kulturförvaltningen
 • VIVA Resurs

Samarbetspartners

 • ABF Umeåregionen
 • RSMH Umeå Kooperativet Kärngården
 • Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst
 • Västerbottens museum
 • Västerbottensteatern

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå