Logotyp på utskrifter

Förstudie Integration Norrland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunalförbundet Partnerskap Inland- Akademi i Norr
KontaktpersonAnne Åberg
E-postanne@akademinorr.se
Telefonnummer070-2451840
Beviljat ESF-stöd1 568 180 kr
Total projektbudget1 568 180 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund som består av tretton kommuner från fyra län. Kommunerna tar emot ensamkommande flyktingbarn, men dessa tillsammans med övriga icke svenskfödda har svårt att ta sig in på vår arbetsmarknad. Landsbygd och mindre tätorter i inlandet kämpar med låga födelsetal, sjunkande servicenivå, brister i infrastruktur och ett näringsliv på tillbakagång. Våra kommuners framtida förutsättningar för tillväxt är direkt beroende av hur man förmår att ta tillvara våra ungdomar, oavsett härkomst. Vi saknar effektiva metoder, kunskaper och samarbetsformer för att tillsammans få de ungdomar och icke svenskfödda som idag står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete och utbildning så att de kan bo kvar och verka i våra kommuner. Förstudiens målsättning är att identifiera goda exempel och framgångsfaktorer samt de behov som föreligger ett samarbete inom området.

Bakgrund

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund som består av tretton kommuner från fyra län, Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur tillhör Norrbottens län. Sorsele, Malå, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner Västerbottens län. Strömsunds kommun Jämtlands län. Sollefteå och Kramfors kommuner tillhör Västernorrlands län. Partnerskapet bygger på en övertygelse om att tillväxt och livskraft skapas genom samarbete på lokal och regional nivå. Akademi Norr har sitt fokus på kunskapsdriven regional utveckling.

Akademi Norr genomförde ett (eller egentligen två) projekt finansierade av Sociala Fonden under perioden 2010 t.o.m. 2012. Syftet var att, genom kompetensutvecklingsinsatser, utveckla och vidga yrkesroller hos anställda som i sitt dagliga arbete ingår i den process som utgör flyktingars första kontakter. Projektidén växte fram som en följd av Akademi Norrs gemensamma utvecklingsstrategi där det handlar om att hitta kostnadseffektiva och hållbara former för fortlöpande kompetensutveckling.

Projektet blev mycket framgångsrikt och inspirerade kommunerna och deltagarna i projektet att söka fortsatta former för samarbete.
Referensgruppen från det tidigare projektet Kompetensutveckling för Integration i Norrland lever kvar och träffas c:a fyra ggr per år. Referensgruppen består av nyckelpersoner i respektive kommun som är kopplade till målgruppen - bl a verksamhetsansvariga inom arbetsmarknadsenheter, boendechefer och chefer för integrationsenheter. Samma referensgrupp kommer att nyttjas även i detta projekt, vilket borgar för kontinuitet.

Våra kommuner har under senare tid börjat ta emot ensamkommande flyktingbarn. Dessa tillsammans med övriga icke svenskfödda har svårt att ta sig in på vår arbetsmarknad. Detta tillsammans med att ungdomsarbetslösheten är hög i vår region vill Akademi Norr agera. Vi har fastnat med en ungdomsarbetslöshet på nära 25 procent. För varje lågkonjunktur förvärras ungdomsarbetslösheten och senast var minskningen av andelen sysselsatta personer under 25 år, nästan fem gånger större än bland äldre personer. Dessutom är generationsklyftan, skillnaden i arbetslöshet mellan unga och äldre, större i Sverige än i andra europeiska länder.

Landsbygd och mindre tätorter i inlandet kämpar med låga födelsetal, sjunkande servicenivå, brister i infrastruktur och ett näringsliv på tillbakagång. Många av våra kommuners framtida förutsättningar för tillväxt är direkt beroende av hur man förmår att ta tillvara våra ungdomar, oavsett härkomst.

Vi är medvetna om att flera projekt gentemot målgruppen har genomförts i vår region, men i de allra flesta fall fokuserar projekten i huvudsak gentemot den egna verksamheten i kommunen och erfarenheter och goda exempel får inte det genomslag som från början var tänkt.

Vi saknar effektiva metoder, kunskaper och samarbetsformer för att tillsammans få de ungdomar och icke svenskfödda som idag står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete och utbildning så att de kan bo kvar och verka i våra kommuner.

Förstudiens målsättning är att identifiera goda exempel och framgångsfaktorer samt de behov som föreligger ett samarbete inom området. Inventering av tidigare genomförda och/eller pågående projekt/insatser/arbetssätt i regionen/nationellt skall genomföras. Resultatet ska sedan förankras och metodutvecklas tillsammans med representanter från intressenter och målgrupp.

Projektet syftar till att utveckla strategisk samverkan mellan ett antal olika aktörer och kommuner och därigenom stärka individers och den lokala organisationens utveckling så att vi klarar att ta tillvara våra unga och icke svenskfödda och förmår att skapa en attraktiv livsmiljö.

Akademi Norr vill verka för att tillsammans ta fram en modell för hur små kommuner kan arbeta med kunskapsöverföring och därigenom utveckla kostnadseffektiva och socialt hållbara metoder att arbeta med ungdomar och icke svenskfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden.

För alla kommuner är detta redan idag en fråga om tillväxt. Kommunerna behöver framtidsbyggare så att det finns barn och ungdomar i skolan och personer i arbetsför ålder som kan ta arbeten i generationsväxlingens spår inom en mycket snar framtid. Kommunerna arbetar ständigt med dessa frågor och projektet kommer att bidra/stärka deras fortsatta arbete för att uppnå full potential. Kommunerna strävar mot att få fler medborgare produktiva då alla behövs. Kommunerna måste handskas med sina resurser på ett mer effektivt sätt. Samtliga kommuner kommer att intervjuas under förstudien för att säkerställa förankring och delaktighet.

I och med projektet Kompetensutveckling för Integration i Norrland insåg vi att förankring är A och O för ett väl genomfört projekt. Vi kommer därför i vår förundersökning att fokusera på ett starkt förankringsarbete gentemot alla tänkbara aktörer, främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Målsättning

Målet på lång sikt är att minska arbetslösheten för unga och icke svenskfödda, att fler unga och icke svenskfödda väljer att leva och verka i inlandskommunerna. Akademi Norr vill verka för att tillsammans ta fram en modell för hur små kommuner kan arbeta med kunskapsöverföring och därigenom utveckla kostnadseffektiva och socialt hållbara metoder att arbeta med ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. De kunskaper och erfarenheter som framkom i KIN (Akademi Norrs tidigare projekt) + andra projekt skall tillvaratas. Vi vill hitta former för hur våra 13 kommuner kan hitta godbitar och arbeta vidare tillsammans. Samarbete är A och O för våra kommuners överlevnad

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska genomföras på ett sådant sätt att alla i målgruppen har samma möjligheter att delta, det kan exempelvis handla om att utforma informationsflöden, lokaler, särskilda hjälpmedel eller anpassa upplägg av utbildningsinsatser eller möten. Projektet kommer att lägga stor vikt vid användandet av teknik vid seminarier och möten för att öka tillgängligheten och möjligheten för alla deltagare, oavsett funktionshinder, att tillgodogöra sig innehållet.

Funktionsnedsättningen kan för de anställda många gånger vara svår att upptäcka men också svår att komma åt på grund av skuld och skam hos den drabbade, vilket ofta har sin orsak i vilken kultur man vuxit upp i. Projektet har stor betydelse som informationsbärare och för att arbetet med tillgänglighet ska bli framgångsrikt krävs en samsyn kring värdegrundsfrågor och hur man ska jobba med dessa. Under projekttiden kommer deltagarna att samlas i dialogmöten. Kunskap om tillgänglighet som finns i projektorganisationen har identifierats och kommer också att tillvaratas och spridas i projektet. Projektets samverkan och erfarenhetsutbyten ger ökade kunskaper om tillgänglighet och funktionshinder, Det kommer även att bidra till ökad likabehandling inom mottagningsprocessen.

Arbetet med tillgänglighet är således mycket viktigt för projektet. Området innefattar komplexa frågor och kräver mycket baskunskap för att behärska. Tillgänglighet kommer att tas upp i projektorganisationens samtliga delar för att omsluta projektet som helhet men också för att öka spridningen utanför projektet. Det är viktigt att det finns kunskap om tillgänglighet och att verktyg finns och används i beslutsprocesser, både inom projektet och när det gäller planering och genomförande av den ordinarie verksamheten.

Vi kommer att upphandla en extern följeforskare som ska utvärdera projektet men även fungera som stöd vid planering och genomförande av aktiviteter. Följeforskaren ska ha erfarenhet och kompetens av att arbeta med funktionsnedsättningar.

Kommun

  • Arjeplog
  • Arvidsjaur
  • Dorotea
  • Lycksele
  • Malå
  • Norsjö
  • Sorsele
  • Storuman
  • Vilhelmina
  • Åsele