Logotyp på utskrifter

Förstudie Anbud Norrbotten

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNorrbottens Handelskammare Service AB
KontaktpersonAndreas Lind
E-postlind@north.cci.se
Telefonnummer0920-455661
Beviljat ESF-stöd213 796 kr
Total projektbudget213 796 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-03-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Anbud Norrbotten ska kartlägga behovet av insatser inom offentlig upphandling. Syftet är att öka företagens chans att vinna fler affärer genom offentlig upphandling, och att överbrygga de problem och missuppfattningar som ofta finns mellan upphandlande enheter och privat sektor.

Bakgrund

Den svenska offentliga sektorn köper varor och tjänster för över en miljard svenska kronor per dag. Räknar vi med att Norrbotten motsvarar 3% av den svenska marknaden ser vi att norrbottens offentlig sektor avropar varor och tjänster för 30 miljoner kronor per dag, och summan ökar kontinuerligt.

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), det ramverk som styr all inköp för offentlig sektor, uppfattas ofta som ett svårt och tidskrävande ramverk att arbeta inom för såväl företagen som för upphandlande enheter. Att lämna anbud till upphandlande myndigheter kantas av svårförståelig formalia och byråkrati. Offentlig upphandling omges också av missuppfattningar som ofta får konsekvensen att många små- och medelstora företag i Norrbotten väljer att inte lämna anbud.

På senaste tiden har stora lagändringar och nya tekniska landvinningar gjort att offentlig upphandling förändrats till den grad att många företag inte är helt uppdaterade på vad som gäller för att lämna anbud: Hur gör man, vad bör man beakta, när skall man genomföra försäljningsinsatser och hur följer jag upp en anbudsgivning?

Detta är en av orsakerna till att Luleå Kommun, Norrbottens Läns Landsting, Luleå Tekniska Universitet och Norrbottens Handelskammare har bildat Norrbottens Upphandlingsråd. Upphandlingsrådet är ett forum för gemensamt erfarenhetsutbyte och består av representanter från såväl offentlig som privat sektor. Norrbottens Handelskammare administrerar rådet och har en naturlig del i upphandlingsfrågor i och med sin position som den oberoende tredje parten i all handel. Norrbottens Upphandlingsråd träffas kontinuerligt för att diskutera frågor rörande upphandling, och rådet ser ett tydligt behov av en större kompetenshöjande insats kring offentlig upphandling för såväl företag som upphandlande myndigheter.

Den 28 maj höll Norrbottens Upphandlingsråd ett upptaktsmöte på Quality Hotel i Luleå. Utan någon större införsäljning attraherade upptakten ca 80 personer, främst företagare från SME-företag. På dagen diskuterades bland annat ramavtal och den nya anbudsprocessen, samt eHandel med offentlig sektor. Frågorna var många och intresset från företagarna var mycket stort. Denna dag stärkte Norrbottens Upphandlingsråds övertygelse om att intresse finns, och visade också att mycket av okunskapen kring upphandlingsprocessen förmodligen går att överbrygga med en rak och öppen dialog mellan företagen och de upphandlande myndigheterna.

En ökad förståelse, inte bara för lagar och förordningar, utan även för den praktiska processen och upphandlande enheters förutsättningar skulle markant kunna öka norrbottniska företags marknadsandelar på den lokala, nationella och internationella nivån. Detta genom att dels öka antalet anbudsgivare från Norrbotten och dels öka kvalitén på inlämnade anbud.

Genom att höja norrbottniska företags kompetens inom offentlig upphandling skulle deras närvaro vid anbudsgivning öka, och risken att deras anbud faller på ren formalia eller på missuppfattningar minskar. En bättre förståelse för offentlig upphandling skulle alltså öka konkurrenskraften hos företagen, men även minska administration hos upphandlande myndigheter.

Norrbottens Upphandlingsråd vill med anledning av detta genomföra denna förstudie, med syfte och mål som beskrivs nedan.

Syfte

Förstudien skall på ett systematiskt och öppensinnigt sätt undersöka vilka behov som företag och upphandlande myndigheter har när det gäller information, utbildning och dialog gällande offentlig upphandling. Målet med förstudien är en klar och tydlig bild över hur man på bästa sätt kan genomföra kompetenshöjande insatser inom området, vilka branscher som har tydligast behov och vilka delar av LOU och upphandlingsprocessen man bör fokusera på. Allt för att på bästa sätt öka norrbottniska företags konkurrenskraft inom offentlig upphandling, och minimera offentliga myndigheters administration runt upphandlingsprocessen.

Målsättning

Det långsiktiga målet är att öka kompetensen kring LOU och upphandlingsprocessen för företag och upphandlande myndigheter i Norrbotten. Detta för att öka norrbottens näringslivs konkurrenskraft och kunna bidra till ett mer mångfacetterat utbud av anbudsgivare för offentliga myndigheter.

Förstudien skall kartlägga hur en större utvecklingsinsats i området kan komma att se ut, och kartläggningen i sig kommer leda till ökad kompetens och förståelse samt samverkan mellan offentlighet och privat näringsliv.

Mätbart är de seminarier och intervjuer som kommer att genomföras under förstudien:
5 genomförda öppna seminarier inom offentlig upphandling i 5 olika kommuner, totalt minst 100 personer från företag och upphandlande enheter som deltagare
10 genomförda djuplodande intervjuer med norrbottniska företagare som är vana anbudsgivare
5 genomförda djuplodande intervjuer med norrbottniska företagare som är novisa inom området

Förstudiens effekt kommer vara en ökad förståelse för de förutsättningar upphandlande myndigheter och företag lever under, samt ett ökat intresse i frågan. Effekten kommer också vara en tydlig bild över hur en större utvecklingsinsats inom området skall se ut, vilka frågor som behövs adresseras och vilka sektorer eller branscher man i en sådan utvecklingsinsats bör fokusera på.

Förstudien skall beskriva hur man kan uppnå följande:
o Ökad kompetens kring lagstiftning
o Ökad förståelse för formalia och dess betydelse
o Ökad förståelse för varandras förutsättningar
o Ökad insikt kring behov av insatser

Förstudien skall även kartlägga vad som krävs i utvecklingsinsatser för att nå:
o Fler anbud vunna i regionen
o Fler anbudsgivare som via projektet vågar ta steget till andra regioner
o Fler anbud lagda och vunna utanför Norrbotten
o Bättre kvalitet på inkomna anbud (enklare och effektivare administration för upphandlande myndigheter)
o Färre bestridda och överklagade anbud

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga seminarier och aktiviteter kommer att genomföras i lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Tillgängligheten av verksamhet, information och kommunikation kommer också att beaktas och tas hänsyn till.

Transnationellt samarbete

Förstudien innehåller inte inslag av transnationalitet.

Samarbetspartners

 • Luleå Tekniska Univerisitet
 • Norrbottens läns landsting
 • Utvecklingskontoret

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Pajala
 • Piteå
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå