Logotyp på utskrifter

Förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStrukturum i Jokkmokk AB
KontaktpersonMari Klint
E-postmari@strukturum.se
Telefonnummer0971-17274
Beviljat ESF-stöd435 100 kr
Total projektbudget435 100 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2009-07-10
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga och analysera kompetensutvecklingsbehov hos företagen i Jokkmokk. Kartläggningen och analysen ska omfatta branschvisa och/eller yrkesvisa kompetensbehov hos företagen och företagarna i Jokkmokk

Bakgrund

Bakgrund och syfte med förprojekteringen
Inom Jokkmokks kommun finns idag ca 400 aktiva registrerade företag exkl jord- och skogs- och renskötselföretag. Av dessa företag är 24% kvinnliga företagsledare och 76 % är manliga företagsledare.

Kvinnliga företag återfinns inom textilindustri, fastighetsförvaltning, tjänste-, åkeri-, turism-, entreprenad-, konst/hantverk-, teknik- och handelsföretag d v s i huvudsak inom tjänstesektorn.

Manliga företag återfinns inom följande branscher: turism-, it/teknik, skogsentreprenad, handel, entreprenad, tjänste/service, trä, fastighet, verkstad, bygg och anläggning.

Andel nystartade företag inom Jokkmokks kommun under åren 2006 och 2008 framgår av nedan sammanställning:

Nystartade företag
År 2006 År 2007 År 2008 Totalt

Män 19 23 8 50

Kvinnor 13 13 6 32

Totalt 32 36 14 82
År 2008 t o m juni
Av sammanställningen framgår att andelen kvinnor som startar företag fortfarande än färre än män. Det finns en emellertid en tydlig tendens att antalet kvinnor som vill starta företag inom Jokkmokks kommun ökar från år till år men fortfarande domineras näringslivet i Jokkmokks av manliga företagsledare både vad gäller branscher liksom andelen företag som startas.

Företagsstrukturen i Jokkmokk består till största delen av enmans-och/eller småföretag. Detta innebär att det är svårt för företagen att själva anordna kompetensutvecklingsinsatser eftersom antalet deltagare då blir för få. Att delta vid kompetensutvecklingsinsatser på annan ort innebär stora kostnader för företagen eftersom de i så fall måste stänga företaget eller anlita ersättare.

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga och analysera vilka konkreta kompetensutvecklingsbehov som finns hos befintliga företagare/ entreprenörer samt deras anställda inom samtliga förekommande branscher och yrken i Jokkmokks näringsliv.


Enskilda företag/företagare har uttryckt behov av kompetensutveckling av sig själv men även av sina anställda. Ofta är det fråga om bransch- och/eller yrkesspecifika utbildningar men även generella utbildningsbehov såsom ekonomi, säljutbildningar, data, affärsengelska m m.

Förutom kartläggning av kompetensutvecklingsbehov är syftet att i förprojekteringen även undersöka förutsättningar att anordna/genomföra gemensamma utbildningar för företagsledare samt anställda antingen branschvis eller yrkesvis i Jokkmokk i stället för att varje företag deltar i utbildningar på andra orter i eller utanför länet. Även förutsättningarna för företagsförlagda kompetensutvecklingsinsatser ska undersökas i projektet. Särskild uppmärksamhet ska ges kvinnliga företagares samt företagare med utländsk bakgrund särskilda kompetensutvecklingsbehov. Även dessa företagares anställda ska omfattas av kartläggningen.

Kartläggningen och analysen ska omfatta samtliga branscher och samtliga yrkeskategorier i Jokkmokk.

Syfte

Syfte med förprojekteringen
Företagsstrukturen i Jokkmokk består till största delen av enmans-och/eller småföretag. Detta innebär att det är svårt för företagen att själva anordna kompetensutvecklingsinsatser eftersom antalet deltagare då blir för få. Att delta vid kompetensutvecklingsinsatser på annan ort innebär stora kostnader för företagen eftersom de i så fall måste stänga företaget eller anlita ersättare.

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga och analysera vilka konkreta kompetensutvecklingsbehov som finns hos befintliga företagare/ entreprenörer samt deras anställda inom samtliga förekommande branscher och yrken i Jokkmokks näringsliv.


Enskilda företag/företagare har uttryckt behov av kompetensutveckling av sig själv men även av sina anställda. Ofta är det fråga om bransch- och/eller yrkesspecifika utbildningar men även generella utbildningsbehov såsom ekonomi, säljutbildningar, data, affärsengelska m m.

Förutom kartläggning av kompetensutvecklingsbehov är syftet att i förprojekteringen även undersöka förutsättningar att anordna/genomföra gemensamma utbildningar för företagsledare samt anställda antingen branschvis eller yrkesvis i Jokkmokk i stället för att varje företag deltar i utbildningar på andra orter i eller utanför länet. Även förutsättningarna för företagsförlagda kompetensutvecklingsinsatser ska undersökas i projektet. Särskild uppmärksamhet ska ges kvinnliga företagares samt företagare med utländsk bakgrund särskilda kompetensutvecklingsbehov. Även dessa företagares anställda ska omfattas av kartläggningen.

Kartläggningen och analysen ska omfatta samtliga branscher och samtliga yrkeskategorier i Jokkmokk.

Målsättning

Målsättningen med förstudien är att minst 80 % av samtliga företag ska ha nåtts av enkäten, och därmed ha fått kännedom om syftena med förstudien, och att minst 70 % av företagen och deras anställda har deltagit i kartläggningen och analysen av kompetensutvecklingsbehoven. Kartläggningen och analysen ska tillsammans med en omvärldsanalys därefter utgöra underlag för planering och genomförande av yrkes- och branschspecifika kompetensutvecklingsinsatser. En ansökan för att genomföra detta planeras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
I förstudiens kartläggning och analys ska företagens förutsättningar att öka den fysiska tillgängligheten samt möjligheter för funktionshindrade att vara delaktiga i företagens verksamhet undersökas, t ex hur lokaler kan anpassas. Förstudien ska även undersöka vilka informationsinsatser samt övriga insatser som är nödvändig för att öka funktionshindrades delaktighet i näringsliv och arbetsliv.

I förprojekteringen ska också kartläggas företagens förutsättningar att erbjuda arbete till personer med funktionshinder eller annan utanförskap i företagen. Kartläggningen ska omfatta företagens verksamhet, lokaler m m.

Kommun

  • Jokkmokk