Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förprojektering Kraftverket

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBjurholms kommun
KontaktpersonStaffan Pettersson
E-posts.pettersson@bjurholm.se
Telefonnummer093214110
Beviljat ESF-stöd163 758 kr
Total projektbudget218 344 kr
Projektperiod2010-04-26 till 2010-09-02
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Kraftverket är ett förstudieprojekt i samverkan mellan Bjurholms kommun, kommunens näringsliv och arbetsförmedlingen. I projektet genomförs en systematisk kartläggning av situationen för de individer som står långt utanför arbetsmarknaden. Målet är att skapa ett genomarbetat underlag för utformandet av ett strategiskt och innovativt genomförandeprojekt, där kompetenshöjande aktiviteter, nya samverkansformer och en fysisk arena, Kraftverket, ska tillvarata samt stärka målgruppernas möjligheter på arbetsmarknaden.

Bakgrund

I Bjurholms kommun finns en växande andel invånare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar främst om unga vuxna, personer med utländsk bakgrund och långtidssjukskrivna. I en nyligen genomförd kartläggning av folkhälsan i kommunen framkom det att man inom dessa grupper oftare upplever psykisk ohälsa än inom andra grupper, man har i högre utsträckning problem med ekonomin, och man har låga förväntningar på framtiden och möjligheten att få ett arbete inom kommunen. En långvarig arbetsmarknadsfrånvaro riskerar att leda individerna in i en ond cirkel, där de negativa konsekvenserna av arbetslösheten förstärker varandra, med socialt utanförskap och isolering som yttersta konsekvens.

Orsakerna till att man hamnar långt från arbetsmarknaden är flera och varierar mellan individer och lokala miljöer. Negativa attityder till arbetslösa och fördomar är en viktig del i problematiken. Forskning har visat att det finns negativa attityder till arbetslösa generellt, och att man redan efter sex månaders arbetslöshet får det mycket svårare i konkurrensen på arbetsmarknaden. Attityderna handlar om att arbetslöshet orsakas av individernas personliga egenskaper - att de är lata eller på andra sätt inkompetenta. De fördomar som finns är främst kopplade till kön, funktionshinder och etnicitet. Särskilt utsatta är individer som är föremål för multipla fördomar, som exempelvis kvinnor (kön) med utländsk bakgrund (etnicitet). I en liten kommun som Bjurholm (Sveriges minsta) kan negativa attityder och fördomar vara extra problematiska, eftersom det är svårt för en enskild individ att söka sig till neutrala miljöer där ingen känner till ens bakgrund.

Andra viktiga orsaker till att en del individer hamnar långt från arbetsmarknaden är strukturellt betingade. De är en följd av arbetsmarknadens uppbyggnad och villkor, samt av de lokala förutsättningar som råder. I Bjurholm utgörs basen för näringslivet av små och medelstora företag inom jord- och skogsbruk samt inom verkstads- och plastindustri. Dessa företag kännetecknas av god lönsamhet och låg expansionstakt. Det finns en vilja hos en stor del av företagen att nyanställa, samt ta emot praktikanter, bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men den ekonomiska risken som detta innebär i ett litet företag medför en avvaktande och återhållsam strategi. Praktikplatser och nyanställningar kan vara krävande och kostsamma, i synnerhet om det behövs särskilt stöd och handledning i introduktionsfasen.

Vidare är variationen på de arbeten som erbjuds mer begränsad i en liten kommun. Det innebär att det är svårare att finna nya vägar in i arbetslivet, exempelvis för en person som på grund av sjukdom eller skada inte kan fortsätta med sina tidigare arbetsuppgifter. Det innebär också att om man har förvärvat en viss kompetens och arbetslivserfarenhet och sedan förlorar arbetet, så är det inte säkert att det finns någon annan arbetsgivare inom kommunen som kan erbjuda ett motsvarande arbete.

Samtidigt som det finns en växande andel invånare som har hamnat långt från arbetsmarknaden, så finns det en arbetskraftsbrist inom kommunen. Befolkningsutvecklingen i Bjurholm är negativ med ett flyttningsunderskott bland invånare i arbetsför ålder. Eftersom kommunen saknar eget ungdomsgymnasium så tar många unga vuxna steget ut från kommunen redan i och med sina gymnasiestudier. Återflyttningen är låg och de flesta söker högre utbildning och arbete på annan ort. Det här innebär dels att arbetskraftsutbudet är litet i kommunen, och dels att utbildningsnivån hos invånarna är betydligt lägre än hos riksgenomsnittet. Om den här utvecklingen fortsätter så kommer kommunen att dräneras på arbetsför och kompetent befolkning, något som innebär ett allvarligt hot mot såväl näringslivets framtid som möjligheterna att upprättahålla en fullvärdig kommunal service.

Det finns en stark och uttalad vilja i Bjurholm att ta itu med de sociala och strukturella problem som medför att en ökande andel av invånarna hamnar långt från arbetsmarknaden. Den långvariga arbetslöshetens negativa sidor i form av personligt lidande, ökad ohälsa och stora samhällskostnader är skäl nog att rikta insatser mot detta område. Men för Bjurholms del, med en tilltagande arbetskraftsbrist, är det inte minst ett slöseri med resurser att inte ta till vara de formella och informella kompetenser, arbetslivserfarenheter, praktiska färdigheter och akademiska kunskaper, som finns bland dessa invånare.

Syfte

Syftet med förstudien är att genomföra en systematisk kartläggning av situationen i Bjurholms kommun avseende personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Utifrån kartläggningen och den aktuella forskningen inom området, ska ett strategiskt och innovativt genomförandeprojekt utformas. Den ultimata målsättningen för detta projekt är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de personer som idag står långt utanför densamma.

Förstudien omfattar:

1. Identifiering av de invånare i Bjurholms kommun som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, samt individuella kartläggningar av deras kompetenser, behov och intressen. Utgångspunkten ska vara att målgruppen är en resurs snarare än ett problem som måste åtgärdas.

2. Intevjuer av privata och offentliga arbetsgivare i syfte att identifiera specifika arbetskraftsbehov utifrån vilka kompetenshöjande insatser kan planeras. Vidare ska arbetsgivarnas kunskaper om målgruppen inventeras, utifrån vilka informationsinsatser kan genomföras. Här avses exempelvis kunskaper om olika funktionsnedsättningar och de möjligheter som de omfattar, kunskaper om utlandsfödda och deras speciella situation och den resurs de kan utgöra, kunskaper om de strukturer som försvårar inträdet på arbetsmarknaden för vissa individer, och hur dessa strukturer kan förändras.

3. Undersökning av möjligheterna att utforma nya samarbetsformer mellan kommun, arbetsgivare och arbetsförmedling. En intressentanalys genomförs för att ta reda på nyttan av andra samverkanspartners. I processmöten ska en helhetslösning för samarbete mellan de olika aktörerna utformas, för att senare utprövas i ett genomförandeprojekt.

4. Undersökning av möjligheterna att skapa en arena, en aktivitetsnod, där olika möjligheter erbjuds målgruppen utifrån individuella behov. För en del kan arenan vara viktig för att bryta sin isolering, för att träffa andra människor, och för att få råd och stöd. För andra kan den vara en plattform utifrån vilken man deltar i en utbildning eller sköter ett arbete. Arenan kan också vara en tillgång för arbetsgivare som behöver stöd och hjälp vid anordnande av praktikplatser för individer inom målgruppen. Möjligheten att driva arenan som ett kooperativt företag ska prövas.

5. Löpande arbete genom processmöten och i fokusgrupper för att ta tillvara projektdeltagarnas erfarenheter, tankar och idéer, och för att vara till hjälp i arbetet med att utforma en ny modell för samverkan enligt punkt 3.

6. Utvärdering och analys av idéer och resultat i arbetsgrupp, samt utformning av strategiskt och innovativt genomförandeprojekt och för detta projekt en ansökan om medel från ESF.

Förtydligande från projektägaren 20100208:
Bjurholm är Sveriges minsta kommun med ca 2500 invånare. Det innebär att underlaget för kartläggningen är förhållandevis litet. Vår bedömning är därför att det under projekttiden är fullt möjligt att utföra en kartläggning av målgruppens kompetens, behov och intressen, samt av arbetsgivarnas arbetskraftbehov. Kartläggningen som avses är inte så omfattande på individnivå, ca 30 minuter per person. Deltagandet är frivilligt. Eventuellt kan kartläggningen av målgrupperna komma att utföras i form av en skriftlig enkät, där deltagarna garanteras anonymitet.

Förtydligande från projektägaren 20100211:
I förstudien ska möjligheterna att i ett genomförandeprojekt skapa en arena, en aktivitetsnod, prövas. Med det menas en fysisk lokal där det bedrivs olika verksamheter i syfte att stärka målgruppernas möjligheter på arbetsmarknaden. Verksamheterna ska utgå från deltagarnas individuella behov och förutsättningar, och kan omfatta individuell coachning, utbildning, arbetsträning och praktikanskaffning. Samverkan med arbetsgivare inom privat och offentlig sektor, utbildningsanordnare, arbetsförmedling och andra nyckelaktörer bör vara ett grundläggande inslag i arenans verksamhet. Arenan bör även med riktade insatser verka för att öka kunskaperna hos arbetsgivare om målgruppernas förutsättningar och behov, inte minst om deras kompetenser, kunskaper och erfarenheter, och om hur de med rätt stöd och insatser kan utgöra en betydande resurs i arbetslivet.

Målsättning

Det övergripande målet med förstudien är att den ska resultera i en konkurrenskraftig och väl underbyggd ansökan om medel från ESF för ett genomförandeprojekt.

Delmål är att genom kartläggningsarbete samt arbete i fokus- och processmöten:

- Erhålla kunskap om målgruppernas kompetenser, behov och intressen.

- Erhålla kunskap om privata och offentliga arbetsgivares specifika arbetskraftsbehov.

- Erhålla kunskap om sociala och i övrigt strukturella hinder för målgruppernas inträde på arbetsmarknaden. Här ingår kunskap om arbetsgivarnas uppfattningar om målgrupperna samt eventuella negativa attityder och fördomar. Särskilt beaktas etnicitet, kön, ålder och funktionshinder.

- Skapa underlag för att mellan kommun, arbetsgivare och arbetsförmedling, samt andra eventuella aktörer, utforma nya samarbetsstrategier i ett genomförandeprojekt, i syfte att stärka målgruppernas möjligheter på arbetsmarknaden.

- Skapa underlag för att i ett genomförandeprojekt utforma en aktivitetsnod - Kraftverket.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten ska vara en integrerade del under hela förprojekteringen och i ett eventuellt framtida genomförandeprojekt. Alla lokaler som används för aktiviteter inom projektet ska vara tillgängliga och anpassade för funktionshindrade. Vid behov används hörslingor och teckentolkar. Tillgängligheten för personer med funktionshinder kommer att utgöra en stående punkt på dagordningen för arbetsgruppen och på så sätt skapa förutsättningar för en löpande och ständigt aktuell tillgänglighetsanalys.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Umeå
  • barn och utbildningsförvaltningen
  • Bjurholms kommun

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Umeå
  • Bjurholms kommun

Kommun

  • Bjurholm