Logotyp på utskrifter

Företagsamma unga i Boden

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsförvaltningen
KontaktpersonErik Svensson
E-posterik.svensson@boden.se
Telefonnummer070-629 73 15
Beviljat ESF-stöd154 200 kr
Total projektbudget205 600 kr
Projektperiod2010-01-11 till 2010-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen är inriktad på innovation och entreprenörskap för unga vuxna. Syftet med förprojektering är att undersöka på vilket det är möjligt att koppla samman unga entreprenörer och innovatörer med företag och organisationer

Bakgrund

Boden är en av många kommuner där unga vuxna har problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Allra mest utsatta är de som inte avslutat grundskolan eller gymnasiet, men även för dem med avslutad akademisk utbildning kan det vara svårt att hävda sig utan arbetslivserfarenhet. Att som ung inte efterfrågas på arbetsmarknaden och inte klara sin egen försörjning innebär att det blir svårt att skaffa egen bostad och bilda familj, det blir omöjligt att få en bra start på vuxenlivet.

För att undvika att unga hamnar i långtidsarbetslöshet behövs ett flertal olika aktiviteter som ökar unga vuxnas närvaro hos företag och organisationer. Näringslivsförvaltningen har under våren träffat unga vuxna och startat en dialog för se vilka områden och aktiviteter som kan bidra till en ökad närvaron på arbetsmarknaden.

Vid Näringslivsförvaltningens möten med unga vuxna Bodensare har följande framkommit: Unga vuxna i Boden vill vara med och utveckla det sociala Boden. Samhällets aktörer bör genomföra ökade insatser och aktiviteter för fler arbeten och fler utbildningsalternativ. Vill att unga vuxna får vara delaktiga i samhällets utveckling genom en möjlighet att vara med och påverka nutid och framtid.

Näringslivsförvaltningen ser behovet av att genomföra kvalificerade och individuellt anpassade utbildningar för unga vuxna i åldern 16 till 30 år.

Vi vill med denna förprojektering undersöka på vilket sätt som vi kan koppla samman unga entreprenörer och innovatörer med företag och organisationer i syfte att arbeta med utveckling, innovation, entreprenörskap och intraprenörskap.

Syfte

Syfte med förprojekteringen är att undersöka på vilket sätt som det är möjligt att koppla samman entreprenörskap, intraprenörskap och innovation med företagare och organisationer. Näringslivsförvaltningen vill hitta en lämplig väg att utveckla nya och befintliga företag med unga vuxna som har en entreprenöriell förmåga.

Målsättning

Förprojekteringens målsättning är att kontakta företag, organisationer och unga vuxna för att ta fram ett projektförslag som kan utveckla entreprenörskapet hos unga innovatörer och entreprenörer tillsammans med företagare och organisationer i Boden kommun.

Delmål: Kartlägga företags och organisationers intresse för ett projekt. Kartlägga intresset hos unga vuxna i Boden. Ta fram ett projektförslag och projektbudget. Kontakta andra orter och regioner för erfarenhets-återvinning av liknande projekt. Marknadsföra och förankra ett framtida projekt. Ta fram underlag för en projektansökan till ett ESF genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under arbetet med förprojekteringen kommer projektet att genomföras en kartläggning av deltagande företag och organisationer. Exempel på frågor som hanteras är: Om man har rutiner för hur man hanterar personal med funktionshinder. Om man har någen egen personal med funktionshinder. Hur man ställer sig till att arbeta med personer som funktionshinder. Finns det några hinder att anställa personer med funktionshinder.

Resultatet sammanställs och redovisas vid slutrapporteringen.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen kommer att undersöka på vilket sätt ungt entreprenörskap hanteras i andra regioner, på vilket sätt kan samverkan ske med företag och organisationer?

Under förprojekteringen kommer kontakter att tas med näringslivs organisationer i Norge, Finland och Holland för att undersöka hur entreprenörskapet är utformat och hur detta påverkar företagandet hos unga vuxna. Avsikten är att genomföra framtida erfarenhetsutbyten mellan unga innovatörer och entreprenörer, förprojekteringen kommer att beskriva på vilket sätt det är möjligt.

Resultatet av arbetet vid förprojekteringen kommer att sammanställas och användas vid ett eventuellt projektgenomförande.

Medfinansiärer

  • Näringslivsförvaltningen

Kommun

  • Boden