Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Företagarnas Kompetensutvecklingsprogram

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagarnas i Norrbotten Service AB
KontaktpersonÅsa Fredriksson
E-postasa.fredriksson@paragon.se
Telefonnummer0920-201880
Beviljat ESF-stöd9 715 375 kr
Total projektbudget9 715 375 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet är för organisationen företagarna, företagen och regionen strategiskt viktigt och syftar till att stärka kompetens och utveckla nätverk mellan ca 40 företag med totalt runt 500 medarbetare. Totalt omfattar projektet nära 1000 st. utbildningsplatser, och ska resultera i bättre arbetsplatser, långsiktigt mer lönsamma företag, samt tillväxt i regionen.

Bakgrund

Norra Sverige är beroende av att fler företag startas, växer, och utvecklas. Detta för att regionen ska behålla och helst utveckla sin långsiktiga konkurrenskraft. Det är också i denna typ av företag som tilväxt och jobb skapas.

En viktig del i förstudien var att som ett pilotprojekt utveckla en modell för utveckling av befintliga, och starka företag. Projektet har gjort enkätundersökningar mot ett stort antal företag, samt på djupet fokuserat på tio hur redan starka företag inom olika branscher och från olika kommuner enskilt och i samverkan kan utvecklas.

Resultatet är dels en användbar modell för företagsutveckling, och dels en matris bestående av ett stort utbildningsbehov.

Förstudien visar på ett antal områden för ett fortsatt arbete utifrån de erfarenheter vi har dragit:

Företagarna bör gå vidare med att skapa nätverk för företag som är inriktade på att fördjupa förståelsen för de faktorer i omvärlden som är viktiga att följa. Det ökar företagens beredskap på att hantera förändringar i förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Företagen behöver även utveckla sin kompetens att lyfta blicken och se lite längre fram i framtiden än vad de flesta gör idag. Ett strategiskt tänkande utifrån omvärld och inre förutsättningar ökar våra företags konkurrensförmåga på sikt.

Vi samvekade också under analysfasen med ett projekt där MAX stod som huvdman och där Luleå Kommun och AF hade bärande roller. Projektet hette öppna dörren. Det projektet visade att tydligt Ledarskap och gemensamma värderingar i en organisation skapar förutsättningar för att utveckla jämställdhet och mångfald i företagen. Att koppla ihop dessa frågor med de strategiska ökar företagen attraktionskraft på både nya medarbetare och kunder. Företagarna ser att detta är ett område att utveckla i Norrbottens näringsliv inte bara ur ett samhällsperspektiv utan framför allt för att stärka konkurrenskraften

Samordning av de identifierade kompetensutvecklingsbehoven är ett tredje område där Företagarna kan ta en samordningsroll. Vi når två effekter med detta, dels skapar vi ytterligare kontakter och impulser mellan organisationer, dels ser vi kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i en samordning av insatserna.

Syfte

Den primära målgruppen i projektet har initialt innefattat tio pilotföretag med intresse för strategisk utveckling av sin verksamhet. De tio deltagande företagen var samtliga sett till anställda mansdominerade. De personer i företagsledande stälning som representerade företagen utgjordes ifyra av tio fall av kvinnor. Samtliga tio företag har genomfört ett strategiskt planeringsarbete i projektet. Det har resulterat i en genomlysning av respektive verksamhet utifrån omvärld och inre förutsättningar. Utifrån det har en bild/vision tagits fram som beskriver önskad position om 4-5 år. Arbetet avslutades med att ta fram strategier och handlingsplaner för att nå den önskade positionen. Projektets andra fas syftar till att verkställa dessa handlingsplaner, vilka bland annat innefattar ett kompetensutvecklingsbehov.

Vid sammanställning av samtliga företags handlingsplaner i det strategiska arbetet har vi sett ett antal gemensamma utvecklingsområden.

Marknad och försäljning
Produkt- och tjänsteutveckling
Utveckla partnerskap
Strukturerad verksamhetsstyrning
Ledarutveckling, strategisk styrning och värderingar

Utöver detta har enkätundersökningarna visat på liknande eller kompletterande kompetensutvecklingsbehov hos andra deltagande företag.

Målsättning

Det övergripande målet är utveckling av företag och deras lönsamhet. Vägen till detta sker bland annat genom kompetensutveckling inom en rad områden. Målet är att ca 300-500 medarbetare i olika företag ska stärka sin kompetens, och därigenom öka företagens och sin egen attraktionskraft. Totalt handlar det om att ca. 700 utbildningsplatser bereds i de olika utbildningarna. Det finns också med i målbilden att utbildning i jämställdhetsintegrering ska genomföras för nyckelpersoner i framförallt de större bolagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi tar största möjliga hänsyn för att personer med funktionshiner ska kunna medverka i projektet. Hänsyn tas genom att tillse att:
-Personer med funktionshiner kan medverka vid seminarieträffar. Fysisk tillgänglighet vid behov bland annat genom handikapanpassade lokaler, hörselslingor, samt teckentolkning.
-Information utformas på ett sådant sätt att alla medverkande kan tillgodogöra sig informationen. Ex. genom nyttjande av projektplats där all information om projektet finns tillgänglig (möjlighet att även lägga in ljudfiler på denna projektplats).
-Det finns en öppen atmosfär i arbetet som inbjuder samtliga till aktivt deltagande.

Jämställdhetsintegrering

Vi har under behovsanalysen gått igenom problematiken med att alltför få kvinnor startar företag, samt att alltför få kvinnor finns i ledande positioner i företag. En del i detta har varit att brett se över jämställdhets-, samt jämliketsfrågan. Vi har haft inne en expert på området som under några timmar berättat om hur samhället ser ut idag, hur vi människor tenderar att tänka, samt effekterna i samhället i detta perspektivet. Deltagarna har fått en bra grund för utvec kling av sina verksamheter med ovan nämnda perspektiv som en del i strategiutvecklingen.

När det gäller själva förprojekteringen representerade fyra av företagen av kvinnor i ledande ställning. Siffran som sådan är inte tillräckligt bra, men ändå bättre än för några år sedan. Vi har också sett över hur vi kan attrahera fler kvinnor som deltagare i våra program. Förstudien visade framförallt att etik och värdertingsfrågor attraherar företag (det finns ett stort intresse för dessa frågor), vilket bland annat innefattar jämställdhet och mångfaldsfrågan. Resultatet blev att etik och värderingsfrågor finns med som utbildning i genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Projektet i sig är helt strategiskt inriktat för de deltagande företagen. De har gjort en förstudie där fokus legat på fem år fram i tiden, och nya sätt att se på sin verksamhet och de möjligheter företagen har. Resultatet har blivit förändringar i företagen befintliga strategier. De effekter som kommit till som resultat av projektet har och kommer fortsatt att ha inverkan på deltagare, företagen, samt i förlängningen regionens utveckling. Projektet är helt förankrat i deltagarnas ledande forum. Projektets fokus är dock inte primärt transnationellt, men vi avser samverka med andra projekt drivna av oss där så är möjligt (projekt riktade mot barenstsområdet).

Deltagande aktörer

 • 3370-0246
 • AB Jan-Olov Wettainen, Jowab
 • Aktiebolaget Luleå ångsåg
 • Assistansteamet Erik Hegglund
 • Borö-Pannan
 • Br Olofssons Bageri AB
 • Cedit AB
 • Duroc Rail Aktiebolag
 • Enboms Bensin och Fritid Aktie
 • ERPARTNER, IT- och Verksamhets
 • Forema kök
 • Galären i Luleå AB
 • Glommershus AB
 • Hemmia textil & inspiration AB
 • Hälsoplaneten AB
 • HÖ Allbygg Aktiebolag
 • Icona Projektteknik AB
 • Josefssons Rederi AB
 • Kablia Production AB
 • KBTCOACHEN BODEN
 • Kossab Industriteknik AB
 • Kvickström & Engström Bygg AB
 • Luleå Skylt och Reklam Aktiebo
 • Mattisudden's Trä & Bygg AB
 • My Life Sweden AB
 • NKV Kontorsvaror AB
 • Nordisk Handel & Konsult AB
 • Norrbottens Vandrarhem
 • Norrhälsan i Lappland AB
 • P. Larssons entreprenad
 • Paragon Affärsutveckling AB
 • Part Construction AB
 • Porsi Syprodukter AB
 • QE Leadership Handelsbolag
 • Robert Granströms Utveckling A
 • Storfors Plåtslageri Aktiebola
 • Telepronordic AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Pajala
 • Piteå
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå