Logotyp på utskrifter

Förare på väg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÅkeriservice Norr AB
KontaktpersonIvan Larsson
E-postivan.larsson@akeri.se
Telefonnummer090-13 22 61
Beviljat ESF-stöd556 050 kr
Total projektbudget556 050 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Nya krav ställs på transportnäringen, t ex jämställdhet och social kompetens. Företagen och gymnasieskolornas fordonsprogram vill därför ta reda på både hur företagen kan utvecklas för att attrahera alla grupper ungdomar, och hur skolan kan utvecklas för att utbilda ungdomarna för de nya kraven.

Bakgrund

I en snabbt föränderlig värld ställs allt högre krav på kvalitet, miljö, leveranssäkerhet och kundanpassning för marknadens aktörer. Detta har blivit tydligt inte minst inom transportnäringen. Därför måste dessa företag höja kraven såväl på sitt eget sätt att arbeta, och därmed även kraven på sina egna medarbetare, som på de utbildningsinstitutioner som skall leverera framtidens medarbetare.
I ett modernt företag är alla medarbetare med och bygger företagets image eller varumärke, samt är fullständigt delaktiga i arbetet att utveckla företagets framtid. Den rena yrkeskunskapen är inte längre tillräcklig.
Samtidigt visar verkligheten att det blir allt svårare att rekrytera rätt ungdomar till de jobb som erbjuds inom dessa branscher. Visserligen är intresset för fordonsprogrammet relativt stort, men många hoppar av utbildningen av olika anledningar.
Arbetsgivarna upplever att de arbetssökande inte har tillräckligt av de kompetenser som krävs utöver rena yrkeskunskaper - samarbetsförmåga, beslutsfattande, social kompetens, imagebyggande i kundkontakter, och inte minst kunskap om hur likabehandling av alla främjas. Samtidigt som vi måste kunna ställa högre krav såväl på företagen som på skolorna, finns rekryteringsproblem även när det gäller kompetenta lärare till yrkesinriktade program. Detta förhållande kan självklart inte förändras över en natt. Men vi är övertygade om, att med rätt insatser och rätt engagemang kan utvecklingen vändas till en "god spiral", som successivt förbättrar verksamheternas konkurrenskraft.

Syfte

Projektet syftar till att skapa grunden för att hur ett mycket mer omfattande och nära samarbete mellan skolor och kommande arbetsgivare för ömsesidig kompetensutveckling skall organiseras och genomföras. Vi tror att det kommer att bli än mer nödvändigt att alla aktörer måste tänka i helt nya banor - och på ett tydligt sätt visa hur verksamheterna har utvecklats, hur man arbetar och på vilket sätt resultatet har förbättrats .
Ett exempel på hur en "god spiral" kan fungera, är: Företagen arbetar för att kunna bli moderna, goda, jämställda och för individen utvecklande arbetsplatser. Detta måste ske genom kompetensutveckling på olika nivåer - inte minst inom den högsta ledningen.
Ökat utbyte med skolorna, där lärare både kan praktisera och fungera som utbildare i företagen. Skolorna måste samtidigt arbeta för att skapa mer motiverade elever. Detta kan ske exempelvis genom närmare samarbete med företagen, där t ex vissa lektioner kan hållas på företagen och med företagens personal som lärare, och med annat kompetensutvecklande stöd utifrån. Lärarna måste även ha resurser och engagemang att stötta och motivera varje elev, även när det gäller elevens sociala utveckling för att på så sätt öka anställningsbarheten för dem. En på detta sätt mer utvecklad skola, där eleverna vet att de får stöd och att de kommer att efterfrågas på företag med ett modernt sätt att arbeta, kommer även att locka nya grupper av sökande till dessa utbildningar. På så sätt förses företagen med nya kompetenta medarbetare, vilket hjälper dem att bli mer moderna, goda, jämställda och för individen utvecklande arbetsplatser......

Man kan även förvänta sig att rekryteringen av lärare underlättas eftersom skolan blir en attraktivare arbetsplats. Utbytet med företagen kan leda till att anställda i företagen, som vill utvecklas och "sadla om", går över till en lärande roll (det har föreslagits ett enklare sätt för utbildning av yrkeslärare, där de med full betalning kan på deltid komplettera med pedagogiska studier och där deras yrkeskunnande tillgodoräknas som högskolepoäng) Företagsutbytet kan även leda i andra riktningen - lärare som vill "sadla om" kan börja arbeta inom företagen. Föreslagen förstudie skall leda till ett konkret förslag rörande kompetensutveckling för skolpersonal och för medarbetare i företag, samtidigt som en ny samarbetsstruktur planeras.

Målsättning

Förstudien skall resultera i gemensamt överenskomna planer för:

- hur personal (lärare och ledning) vid de yrkesinriktade gymnasieskolorna skall utveckla kompetens för att elever skall ha bättre förutsättningar att svara mot företagens krav.

- hur skolorna bättre kan stödja de elever som har särskilda behov (funktionshinder, dyslexi etc) samt nyanlända invandrarungdomar (efter IVIK-introduktion) så att dessa inte riskerar att få underkända betyg och-eller hoppa av sin utbildning.

- hur personal vid företagen skall utveckla kompetens för att utveckla dett moderna arbetssätt som eftefrågas av framtidens elever - med frågor som delaktighet, jämställdhet, likabehandling och antidiskriminering, utvecklingsmöjligheter, entreprenörskap och social kompetens i fokus.

- hur det konkreta arbetet med dessa frågor skall organsieras för att kunna permanentas för framtiden och för att även kunna arbeta med ständig förbättring.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien skall vi se över de eventuella svårigheter och hinder som kan finnas i skolor och i företag, och hur dessa kan motverkas för att inte utestänga personer från vare sig utbildning eller arbete. Förutom personer med fysiska funktionshinder, kommer vi även att arbeta med hur framförallt skolorna stöder elever men andra svårigheter. Det finns t ex bevis för att elever som exempelvis invandrare med relativt kort tid i landet och personer med funktionshinder som Asperger, dyslexi etc, med rätt stöd kan utveckla självförtroende, motivation, social kompetens och all nödvändig yrkeskompetens.

Deltagande aktörer

 • Anderstorpskolan
 • Bilfrakt.se
 • Björknäsgymnasiet
 • Liljaskolan
 • Malgomajskolan
 • Sandbackaskolan
 • Tannbergsskolan

Kommun

 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Luleå
 • Lycksele
 • Piteå
 • Skellefteå
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vännäs