Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

För Yrke och Integration

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFramtid i Norr
KontaktpersonAgneta Andersson
E-postagneta@framtidinorr.se
Telefonnummer0929-102 30
Beviljat ESF-stöd77 759 kr
Total projektbudget103 684 kr
Projektperiod2011-01-24 till 2011-04-22
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektets mål är att undersöka förutsättningarna för att anordna specialanpassade utbildningar för utlandsfödda och hur man väver ihop arbetsliv och utbildning på ett sådant sätt att de berikar varandra. Projektet vill också undersöka vilka andra aktiviteter som ska ingå i utbildningen för att göra deltagarna så anställningsbara som möjligt.

Bakgrund

Älvsbyn har i förhållande till sin storlek en ganska stor andel invandrare och flyktingar. Det är viktigt såväl för individen som för kommunen att de nya svenskarna så snart som möjligt ges möjlighet att ta del av samhället. Det är emellertid svårt för de nya svenskarna att få en egen försörjning. En stor del av de som kommer till Älvsbyn är lågutbildade, men även de med en hög utbildning har svårare än infödda svenskar att hitta ett jobb. Att inte ha ett arbete innebär att man hänvisas till försörjningsstöd för sitt uppehälle, vilket får många följder för individen, både ekonomiska och personligen. Självkänslan blir sämre när man inte själv kan försörja sig. Samhället förlorar på alla plan, kostnaderna för försörjningsstöd blir höga, skatteintäkter uteblir, sociala problem blir fler. Älvsbyn har en sjunkande befolkning och behöver att så många som möjligt stannar på orten. Om de nya svenskarna inte får möjlighet till arbete kommer fler att flytta dit arbete finns.
Att skaffa sig en utbildning är inte alltid lätt när man inte har svenska som modersmål. Det krävs att de utbildningar som ska ges är anpassade till de utlandsföddas förutsättningar. Idag finns det i Älvsbyn ingen anpassad yrkesutbildning att söka till. Det finns goda exempel att hämta från, t.ex. i Danmark där man under flera år har arbetat med att integrera yrkeslivet och språkinlärning. Bland annat har Michael Svendsen Pedersen på uppdrag av Ministeriet för flyktingar, invandrare och integration, utfört utredningar som har resulterat i rapporter (Individuella läroplaner och kollektiva lärorum, På väg med språket – arbete, livshistoria och språkinlärning) där man visar på hur man kan använda situationer i arbetslivet i undervisningssituationer och hur täta kopplingar mellan utbildning och arbetsliv leder till att båda lärorummen samspelar, inspirerar och berikar varandra. Han visar också på hur detta arbetssätt medverkar till en effektivare integration genom att eleverna får en så optimal utbildning som möjligt i samarbete med arbetsplatsen . Särskilt långt har de kommit på Laerdansk Sprogcentre på Jylland där det finns möjlighet till lärande för andra.
Kalmarsunds gymnasieförbund har också arbetat framgångsrikt med att via ett koppla ihop yrkesliv med språkinlärning. Även här finns möjlighet till inhämta idéer och utbyta erfarenheter.
Det är heller inte säkert att enbart en yrkesutbildning räcker till för att få ett arbete. Kulturella skillnader och okunskap om förväntningar och krav kan leda till misstroende och missförstånd mellan gamla och nya svenskar.
När man planerar vilka utbildningar som ska anordnas för de nya svenskarna måste man ta hänsyn till vilken arbetskraft som kommer att behövas i Älvsbyn och resten av Fyrkanten, men man måste också ta tillvara den kompetens de har med sig när de kommer och bygga vidare på den. Det är också viktigt att undersöka hur utbildningen blir effektiv och leder till ett arbete.
Det finns flera olika utbildningsanordnare i Älvsbyn och det är till nytta för orten om anordnarna kan samarbeta kring utbildningar. Det gynnar såväl anordnare som deltagare, men även samhället i stort drar nytta av ett samarbete.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET I vår ansökan har vi nämnt ordet yrkesutbildningar vid några tillfällen. Vi avser inte att anordna reguljära yrkesutbildningar, utan generella utbildningar som gör deltagarna mer beredda för yrkeslivet. Vi tänker oss att deltagarna dels har gemensamma aktiviteter och dels kan välja olika inriktningar, t.ex. prova på yrken, starta eget-stöd och andra aktiviteter som gör dem mer anställningsbara.

Syfte

Projektets syfte är att undersöka förutsättningarna att i Älvsbyn anordna yrkesutbildningar som är anpassade för personer med annat modersmål än svenska. Projektet ska undersöka vilka inom vilka branscher det kommer att finnas behov av arbetskraft under kommande år och vilka utbildningar som är möjliga att anordna inom dessa yrkesområden.

Projektet ska också inventera vilket behov av yrkesutbildningar som finns bland de nya svenskarna i Älvsbyn. Vad har de med sig från sitt hemland och hur kan man på bästa sätt bygga vidare på dessa kompetenser? Vilka utbildningar kan kombinera de behov som samhället har med de kompetenser som individerna har?

En annan viktig fråga att undersöka är hur man bygger upp en utbildning för människor med annat modersmål. Här ska information inhämtas från personer med utbildning och erfarenhet inom området. Studiebesök där man har startat liknande utbildningar ska göras för att se hur man har byggt upp utbildningarna och vilka framgångsfaktorer och fallgropar man kan hitta.

Projektet har också som syfte att undersöka vilka kompetenser som de nya svenskarna behöver för att öka deras anställningsbarhet förutom yrkesutbildning. Hur kan man koppla ihop utbildning och arbetsliv på ett effektivt sätt och vad kräver arbetsgivarna för att anställa? Genom ett nytt sätt att lägga upp utbildningen underlättas för målgruppen, som överlag har svårt att få ett arbete, att inträda på arbetsmarknaden.

Projektet vill också undersöka hur de olika utbildningsanordnarna i Älvsbyn kan samarbeta kring anordnandet av utbildningar.

Genom enkäter kommer medlemmarna i Företagarna och Köpmannaförening att komma till tals för att redogöra för vilka problem som finns inom området i nuläget och vad de anser behöver göras för att förändra dem. Deras deltagande påverkar på sikt förhållandena på arbetsplatsen och kan bidra till att motverka utestängning på arbetsplatser.

Målsättning

När projektet är slut ska följande mål ha uppnåtts:
Projektet ska ha undersökt vilket arbetskraftsbehov som finns i Älvsbyn och i Fyrkanten under kommande år. Det innebär att de eventuella utbildningar som startas blir adekvata och innebär att projektdeltagarnas chanser till anställning efter utbildningen ökar. Det kommer även samhället till godo eftersom man får arbetskraft till branscher där det behövs. Målet är att kunna specificera åtminstone tre områden där utbildning behövs.
Minst 57 utlandsfödda Älvsbybor ska ha tillfrågats om sin kompetens samt yrkes- och framtidsplaner. Uppgifterna sammanställs och ligger till grund för hur man på bästa sätt kan tillvarata den kunskap och den kompetens de nya svenskarna har.
Projektet ska ha intervjuat minst en person med specialkompetens inom området och gjort studiebesök hos minst en utbildningsanordnare för att tillgodose att de eventuella utbildningarna kommer att hålla en hög kvalitet och effektivitet.
En enkät ska ha gått ut till medlemmarna i Köpmannaföreningen och Företagarna i Älvsbyn för att undersöka vilka kompetenser de kräver av en anställd förutom de rent yrkesmässiga och på vilket sätt man kan förbereda projektdeltagarna för att bli mer anställningsbara. Det här kommer att innebära att ett genomförandeprojekt kan få det lättare att bereda väg för projektdeltagarna ut på arbetsmarknaden.
Projektet ska också ha undersökt om arbetsgivare är villiga att samarbeta under utbildningstiden så att projektdeltagarnas lärande kopplas direkt till arbetsplatsen och hur ett sådant samarbete ska organiseras.
Projektet ska ha undersökt möjligheterna till samarbete mellan utbildningsanordnare i Älvsbyn.
Projektet ska ha diskuterat möjligheterna till samarbete med de övriga Fyrkantskommunerna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska göras tillgängliga för alla. Den lokal som kommer att användas ligger på nedre plan och är anpassad för rullstolsburna. Man kan ta sig in i alla rum med rullstol. Belysningen är bra och det finns bullerdämpande skivor uppsatta i taket för att göra miljön bättre. Vi har möjlighet att hyra in en teckentolk eller en lokal med teleslinga vid behov.
Inför samtal och intervjuer är det viktigt att skapa en atmosfär där alla känner sig trygga och därmed vågar säga sin mening.
En del funktionshinder innebär att man har svårt att ta till sig information om inte förhållandena är de rätta. All information kommer därför att ges på olika sätt. Man ska ha möjlighet att ta till sig informationen i tal, i skrift, i grupp eller i lugn och ro via en dator. Information i skrift och via webben ska vara skriven på ett tydligt sätt, tillräcklig skriftstorlek samt färger och layout som underlättar läsandet. Tillgänglighet innebär också att vara observant på att man organiserar och leder arbetet på ett sådant sätt att ingen blir utesluten.
Under förprojekteringen ska rutiner upprättas för hur tillgängligheten ska säkerställas vid ett genomförandeprojekt. Funktionshinder är inte bara de som man ser, en del är dolda. En hälsoenkät kommer att delas ut till målgruppen för att undersöka vilka behov av anpassning som finns inför ett genomförandeprojekt. Det har vid undersökningar visat sig att den vanligaste orsaken till att deltagare hoppar av sin utbildning är att den inte är anpassad efter de behov de har. Enkäten kommer att undersöka bland annat på vilka sätt man tar till sig information, om man har problem med läsa och skriva, koncentrationsproblem eller andra problem som försvårar och utestänger. Hälsoenkäten kommer att följas upp av samtal för att ytterligare utreda målgruppens förutsättningar. Utifrån värderingen av hälsoenkäten och de uppföljande samtalen kommer tillgängligheten i genomförandeprojektet att planeras för att möta alla projektdeltagares behov. Vi kommer också att undersöka vilken kompetens om funktionsnedsättningar och tillgänglighet som finns i projektteamet.
I ett genomförandeprojekt kommer projektteamet att delta i de utbildningar anordnade av processtöd Tillgänglighet och Jämlikhet för att öka kompetensen i frågorna. Under genomförandeprojektet kommer en extern utvärderare att kopplas in och vi kommer då att försäkra oss om att kompetens om tillgänglighet finns hos den som får uppdraget.


Transnationellt samarbete

Under förprojektet kommer vi att besöka ett sprogcentre i Danmark, det vill säga motsvarande sfi-undervisningen i Sverige för att lära från deras erfarenheter då är längre fram i utvecklingen av integration mellan språk och yrkesliv. Vi vill även dela med oss av de erfarenheter som vi har och undersöka om det finns möjligheter hitta en samverkan i ett genomförandeprojekt.
De erfarenheter vi får med oss från studiebesöket kommer vi att använda när vi planerar ett genomförandeprojekt.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Älvsbyn
  • Socialtjänsten

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Älvsbyn
  • Socialtjänsten

Kommun

  • Älvsbyn