Logotyp på utskrifter

Folkhögskolor i förändring, FIF

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSunderby folkhögskola
Kontaktpersonsussanne Blomdahl
E-postsussanne@sunderby.fhsk.se
Telefonnummer0920-26 66 44
Beviljat ESF-stöd6 981 920 kr
Total projektbudget6 981 920 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2013-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska skapa en grund för en god lärmiljö för personalen på 13 folkhögskolor i Norr- och Västerbotten och
därigenom förbättra hälsa och anställbarhet.
Projektet ska arbeta med kompetensutveckling för alla yrkesgrupper på skolorna.
Projektet innehåller ledarskapsutbildning för ledningen på varje skola, detta är viktigt för att skapa goda relationer ta
tillvara personalens resurser och implementera resultaten på varje arbetsplats.
Projektet ska öka förutsättningar för dialog på skolorna ska öka arbetsplatsernas attraktivitet och bidra till
ökad jämställdhet.

Bakgrund

Under våren 2009 genomfördes ett förprojekt gemensamt mellan 13 folkhögskolor i Norr- och Västerbotten. De samverkande folkhögskolorna i Norr- och Västerbotten är alla fristående företag med olika huvudmän. Folkhögskolorna har en geografisk spridning i länen med kust- och inlandsperspektiv, stads- och glesbygdsperspektiv. Skolorna har tillsammans 464 anställda fördelade på 294 kvinnor och 170 män.Könsfördelningen är ojämn i olika yrkesgrupper med fler kvinnor i pedagog- och servicegrupper. I förprojektet gjorde varje skola en kartläggning av personalens behov, där framkom att pedagoggrupperna tidigare har fått mer kompetensutveckling.

Folkhögskolorna och dess personal står under ett starkt förändringstryck och dess verksamhet har under lång tid i huvudsak bestått av verksamhet som finansierats med statsbidrag och landstingsbidrag. Bidragen har inte räknats upp i takt med kostnadsökningarna under de senaste 15-20 åren. Detta har inneburit att folkhögskolornas ekonomi har blivit allt mer ansträngd och att man har sökt sig ut på en konkurrensutsatt marknad. Staten har utifrån sina syften med statsbidraget ställt nya krav på folkbildningen, t.ex.Utbildningsinsatser för unga. Traditionellt sett har folkhögskolorna varit en utvecklande miljö för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eleverna blir yngre och många har haft stora problem i sin tidigare skolgång. Målgrupper som ökat på skolorna är invandrare, långtidssjukskrivna personer med funktionsnedsättningar och långtidsarbetslösa. Skolorna behöver öka sin kompetens för att klara de förändringar man står inför för att möta målgruppernas behov. Dessutom befinner sig många folkhögskolor i en generationsväxling som också är en utmaning att hantera.

Ett ökat samarbete mellan skolorna ger möjlighet att utföra den nödvändiga kompetensutvecklingen. Detta gör att
man måste lära sig dra nytta av varandras kompetens för att tillsammans stärka sin konkurrenskraft. Folkhögskolorna utvecklar därmed sin roll som tillväxtfaktor inom den sociala ekonomin i hela regionen. Under förprojektet framkom att det finns ett stort behov av samarbete mellan folkhögskolorna. Genom att skapa ett nätverk mellan olika skolors yrkesgrupper skapas utrymme för erfarenhetsutbyte som är en vinst både för verksamheten och för individen. Ett utvecklat samarbete mellan skolorna kan underlättas genom en gemensam digital teknik för konferenser och gemensamma utbildningar. Förbättrad teknik skapar också bättre rutiner och mindre stress i arbetet. De deltagande folkhögskolorna behöver arbeta gemensamt med organisationsutveckling för att skapa en stödstruktur som kan användas i framtiden för gemensamma frågor. Ledarskapsutbildningen för rektorer och ordförande i skolornas styrelser ska i ett inledande skede implementera tanken om kompetensutvecklingens betydelse för personalens välbefinnande Man ska på de deltagande folkhögskolorna arbeta gemensamt med organisationsutveckling för att hitta en gemensam stödstruktur som kan användas i framtiden för gemensamma frågor. Vidare ska projektet skapa ett nätverk mellan olika skolors yrkesgrupper. En ökad kompetens och gemenskap mellan de deltagande skolorna ger en tryggare yrkesroll och förbättrar hälsan i personalgrupperna. Folkhögskolorna ska i samverkan ta fram verktyg för att utvärdering för att förbättra verksamheten och öka sin konkurrenskraft.
VÄRDEGRUND
Värdegrunden är folkhögskolornas varumärke som man måste arbeta kontinuerligt med. Folkhögskolornas huvudmän är idéburna organisationer som alla verkar inom den sociala ekonomin och som har en profil utifrån sina grundvärderingar.
Genom att hålla värdegrundsfrågor levande på folkhögskolorna förbättras förutsättningarna för att ta emot målgrupper som ingår i det riktade uppdragen från staten. Projektet ska skapa en modell för att arbeta långsiktigt med kvalitetssäkring som svarar emot de krav staten har för bl.a. värdegrund, jämställdhet och allas lika värde. Utbildning till samtliga anställda kommer att genomföras i värdegrundsfrågor.
LEDARSKAP
För att få en utveckling är det viktigt att ledarna på folkhögskolorna genomgår en gedigen ledarskapsutbildning för att skapa en tillåtande och stimulerande miljö och verka för att personalens nya kompetens tas tillvara och implementeras i verksamheten. Detta har betydelse för de anställdas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling. Rektorerna för de medverkande folkhögskolorna ingår i projektets styrgrupp för att säkerställa att personalen ges möjlighet att delta i utbildningarna. Ledarskapsutbildningar på skolorna är ett led i att få in ett större mått av företagstänkande och utveckla organisationsstrukturen.
MARKNADSFÖRING
Strategisk marknadsföring är viktig då de flesta folkhögskolor står inför en omfattande verksamhetsförändring. Folkhögskolornas förändrade situation från bidragsfinansiering till konkurrensutsatthet ställer speciella krav på omvärldsbevakning och ett nytt sätt att använda sig av marknadsföring.
PEDAGOGISKA ARBETSFORMER
Folkhögskolorna har fått stora förändringar i målgrupperna. De pedagogiska utmaningarna har ökat i takt med att det mångkulturella samhället vidgas. Vi möter utlandsfödda från länder där utbildningsanordnare ofta helt saknas. Allt fler i målgrupperna är unga utan kompletta grundskoleutbildningar, ofta med en mycket låg studiemotivation. Vi har också under senare år fått uppdrag från staten som riktar sig till dessa målgrupper men även långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa samt personer med funktionsnedsättningar. Det innebär att vi har stora behov av att ta till oss kunskap om nya pedagogiska arbetsformer för att på ett bra sätt möta dessa målgrupper.
MATKULTUR
Genom att skolorna arbetar med målgrupper från olika delar av världen finns ett behov av att lära mer om olika matkulturer. Genom mötet med andra kulturer synliggörs vår värdegrund, mångfald, kultur och jämställdhet. Med kunskap om andra länders religion och kultur skapas trygghet i individens yrkesroll. Bland våra målgrupper finns många personer med funktionsnedsättningar, vilket också ställer särskilda krav. I genomförandet kommer utbildning att ges om olika matkulturer till kökspersonal vid deltagande skolor.
SOCIAL EKONOMI
Samhället lyfter idag fram aktörer inom den sociala ekonomin som tillväxtfaktorer. En del av de deltagande skolorna har redan i nuläget en god kompetens och erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor inom social ekonomi. Samtliga folkhögskolor ska i genomförandeprojektet få rätt kompetens för att bygga upp en kunskapsbank för andra aktörer inom den sociala ekonomin. Utifrån detta kommer man att kunna bygga upp stödsystem för sociala företag och andra verksamheter inom den sociala ekonomin. Projektet ger möjlighet för alla samverkande folkhögskolor att ta del av den kompetens som finns och därmed bli
starka aktörer och ett stöd för sociala ekonomin i regionen.
PROJEKTVERKSAMHET
Flera av de deltagande skolorna bedriver idag en omfattande projektverksamhet. Projekten är olika former av EU-projekt med stöd av Socialfonden eller Regionala fonden men också projekt som finansieras på annat sätt. Några skolor har stor erfarenhet av att driva projekt medan andra helt saknar sådana erfarenheter. Man behöver öka kompetensen inom detta område, men också sprida redan befintlig kunskap till alla medverkande skolor. Det handlar t.ex. om att utbilda projektledare, projektadministratörer och andra grupper som ska medverka i projekten. Speciella kompetenser krävs också med tanke på målgrupper som ingår som deltagare i olika projekt dvs. långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, invandrare och personer med funktionsnedsättningar.
Skolorna behöver kompetens för att kunna vara aktiva vid upphandlingar och anbudsförfarande vad gäller ovanstående målgrupper.

Målsättning

Projektet ska öka hälsan hos personalen genom förbättrad verksamhetsutveckling och lärandemiljö.

De medverkande folkhögskolorna ska stärka sin organisation och öka sin kompetens för att öka förutsättningarna för att möta långtidssjukskrivna, arbetslösa, personer med funktionsnedsättningar samt invandrare.

Projektet ska bygga en organisatorisk struktur/modell som möjliggör fortlöpande kompetensutveckling och lärande för personalen gemensamt för de deltagande folkhögskolorna.

Projektet ska skapa ett nätverk mellan olika skolors yrkesgrupper. En ökad kompetens och gemenskap mellan de deltagande skolorna ger en tryggare yrkesroll.

Erfarenheten från projektet kommer att spridas till andra folkhögskolor utanför Norr- och Västerbotten, bl a genom nationella intresseorganisationer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsfrågan är central i projektet. Folkhögskolorna har lång erfarenhet av att arbeta med människor med
funktionsnedsättningar det gäller både anpassning av lokaler och anpassning av lärandemiljö. Ingen får känna sig
utestängd från någon aktivitet pga. funktionsnedsättning. Samtliga utbildningar kommer att vara anpassade så att
alla kan delta på sina villkor.
De samverkande folkhögskolorna har lång erfarenhet av att arbeta aktivt för att stärka och ta emot målgruppen
långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Bland skolornas anställda finns personer som har olika
funktionsnedsättningar.
Redan idag är lokalerna på de deltagande folkhögskolorna anpassade för personer med funktionsnedsättningar.
Alla aktiviteter i projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Tillgänglighet handlar om
lokalernas utformning, bemötande, förhållningssätt, information och kommunikation. Tillgänglighet avser all
informations- och arbetsmaterial och teknisk anpassning som t.ex. ljud, ljus och datorer. Projektgruppen kommer att erbjudas utbildning av processtöd tillgänglighet.

Utbildningar i tillgänglighet kommer i projektet att ges till alla anställda.

Transnationellt samarbete

Sunderby folkhögskola har i tidigare projekt samarbetat transnationellt och har goda kontakter i Italien och
Skottland där man i projekten har besökt sociala företagen.
I ett genomförandeprojekt planeras ett transnationellt samarbete för att underlätta en utveckling och förnyelse på de
deltagande skolorna.
För att få inspiration till folkhögskolorna, samt för att hitta nya metoder och verktyg i sitt arbete, planeras tre resor.

En resa planeras till Italien för att att lära om social ekonomi och socialt företagande. Resan ska gå till Trieste i norra Italien och det sociala företagen som tillhör Il Poste Delle Fragole.

För EU-strategiutbildningen planeras en resa till Bryssel där kontakter ska tas med Regionkontort i Bryssel för att få information om de nya strukturfonderna.

En resa till Skottland planeras för att lära mer om vuxenutbildning. Den samverkande organisationen är Social firm Scotland.

Deltagande aktörer

 • Dalkarlså Folkhögskola
 • Edelviks folkhögskola
 • Framnäs Folkhögskola
 • Kalix Folkhögskola
 • Malmfältens folkhögskola
 • Medlefors folkhögskola
 • Solviks folkhögskola
 • Storumans folkhögskola
 • Strömbäcks folkhögskola
 • Sunderby folkhögskola
 • Tornedalens folkhögskola
 • Vindelns Folkhögskola
 • Älvsby folkhögskola

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå