Logotyp på utskrifter

FRAMSYN ESF

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Västerbottens län
KontaktpersonTerese Ryndal
E-postterese.ryndal@regionvasterbotten.se
Telefonnummer090-165700
Beviljat ESF-stöd652 091 kr
Total projektbudget652 091 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2011-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet skall bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte, bland nyckelpersoner hos lokala och regionala aktörer och organisationer, för att åstadkomma regionalt efterfrågade insatser och projekt.

Bakgrund

Region Västerbotten har genomfört en förprojektering inom programområde 1, kallad FRAMSYN ESF. Förprojekteringen genomfördes första halvåret 2009 och syftade till att undersöka behov av kunskap och samverkan, bland nyckelpersoner hos lokala och regionala aktörer, för att på sikt åstadkomma efterfrågade socialfondsprojekt med kvalitet i genomförandet. Anställd projektledare har på olika sätt arbetat med nyckelpersonerna bland de aktörer och organisationer som arbetar med och för de målgrupper som Socialfonden riktar sig till. Det handlar om kommunala företrädare såsom EU-samordnare/motsvarande, arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsansvariga, näringslivssekreterare, personal vid lärcentra och vuxenutbildning, etc. Representanter för arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, samordningsförbund, berörda myndigheter såsom, arbetsförmedling, försäkringskassa, etc. Totalt har 71 organisationer och aktörer från länets samtliga kommuner berörts av projektet. Totalt har 48 kvinnor och 39 män deltagit i någon form. Projektledaren har besökt projektdeltagare, haft telefonmöten och deltagit i träffar och sammankomster, haft mejlkontakt samt genomfört en samlande konferens - Information och Workshop ESF. Detta har möjliggjort förankring, information och kunskapsspridning men också erfarenhetsutbyte och samordning. Under projekttiden har också en elektronisk enkätundersökning/utvärdering genomförts. I projektet har även samverkan med Kommunförbundet i Norrbotten pågått.Dialog och samarbete har också påbörjats med det av ESF-rådet upphandlade processtödet för Övre norrland, dvs European Minds.

Flertalet målsättningar kring förprojekteringen har realiserats och pekar på en rad utvecklingsområden: Deltagande aktörer och organisationer har upptäckt behoven av och möjligheterna med samverkan kring socialfondsprojekt. En bidragande faktor är att projektet påbörjats i rätt tid ur konjunktursynvinkel. Fler arbetsplatser efterfrågar stöd till kompetensutveckling samt att fler insatser behövs för att skapa nya möjligheter för arbetslösa att komma i arbete. Nu behöver vi agera än skarpare för att hitta fram och skapa regionens mest angelägna projekt.

Deltagande aktörer och organisationer vill verka för att stödja ESF-insatser som bidrar till att lösa regionens behov och som bygger på reell efterfrågan. Detta är av mycket stor vikt för regionen. De organisationer och aktörer som medverkat i förprojekteringen har god insikt i regionens framtida utmaningar. De vet vad som efterfrågas och behöver prioriteras för de målgrupper som socialfonden riktar sig till. De agerar utifrån ett intresse att lösa dessa utvecklingsfrågor och inte utifrån perspektivet att gynna sin egen organisation och sitt utbud. Det är befintliga aktörer och organisationer som vi bedömer också i en framtid kan stå starka i sitt arbete för kompetensförsörjning. Projektresultat och erfarenheter får därmed fäste i en reguljär verksamhet. I genomförd enkätundersökning svarade hela 96,5 % att de kan tänka sig att driva eller uppmuntra till projekt finansierade av Europeiska Socialfonden. Detta behöver vi fortsätta att stödja i ett genomförandeprojekt.

Deltagande aktörer och organisationer har uttryckt sina behov av kompetens och stöd för att aktivt kunna bidra till efterfrågade socialfondsprojekt av god kvalitet. Förprojekteringen visar bland annat på önskemål om att Region Västerbotten skall bidra till en strategisk kunskapsuppbyggnad av ett nätverk och en regional struktur som ska kunna användas för att sammanföra lokala initiativ till större regionala projekt. Vidare ska Region Västerbotten genom detta nätverk och denna struktur även kunna erbjuda en arena för lärande och resultatspridning mellan olika organisationer, aktörer och projekt samt även kunna initiera fortbildning och fortsatt kompetensutveckling inom området EUs strukturfonder och stödformer, Projektutveckling/projektledning, jämställdhet samt tillgänglighet och likabehandling.

Projektet har blivit ett bra underlag för ansökan om genomförande av kompetensutvecklings-insatser för målgruppen lokala och regionala aktörer. Hela 89,7 % av förstudieenkätens svaranden anger att de är intresserade av att inkluderas i ett genomförandeprojekt som motsvarar deras behov. Kompetensutvecklings insatser och erfarenhetsutbyten som har karaktären av att stödja projektdeltagarna i sitt arbete för att aktivt arbeta med utvecklingsfrågor för socialfondens målgrupper efterfrågas.

Syfte

Syftet med projektet är att genom förbättrad kunskap och erfarenhetsutbyte, bland nyckelpersoner hos lokala och regionala aktörer och organisationer, åstadkomma regionalt efterfrågade insatser och projekt för socialfondens målgrupper. I förlängningen bidrar projektet till att förbättra anställdas arbetsvillkor, främja likabehandling och motverka utanförskap, arbetslöshet och diskriminering.

Målsättning

Målen med genomförandeprojektet är:
- Att projektdeltagarna, ”nyckelpersoner” hos lokala och regionala aktörer och organisationer, stärks i sitt uppdrag att arbeta till stöd för individers kompetensutveckling, arbetsplatsers utveckling och motverka utanförskap och diskriminering. Genom att stödja denna målgrupp når projektet i sin tur en än större målgrupp, dvs såväl länets anställda som arbetslösa.
- Att också rikta ljuset på de ”mjuka” tillväxtfaktorerna, såsom mångfald, integration och likabehandling i arbetslivet. Det är en viktig framgångsfaktor för ökad konkurrenskraft och sysselsättning i Västerbotten.

- Att deltagande aktörer och organisationer genom planerade kompetensutvecklingsinsatser ska få än bättre förutsättningar att ansöka om och driva projekt.

- Att skapa förutsättningar för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagande aktörer och organisationer kring genomförda och framtida projekt och insatser.

- Att bidra till att projektdeltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks. Planerade kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten skall skapa möjligheter till positiv utveckling i arbetet för deltagarna och att de kanske kan bredda sin yrkesroll och utveckla samverkan med andra.

- Att bidra till att förbättra den inomregionala balansen, i bemärkelsen att samtliga aktörer och organisationer – oavsett storlek, geografi och andra förutsättningar – ska ges samma möjligheter och kunna dra nytta av EU-medlemskapet samt bli bättre på att erhålla och nyttja EU-finansiering.

Det bör dock understrykas att projektets avsikt är att den kompetens som upparbetas inom projektet i första hand ska stanna hos deltagande aktör/organisation och i förlängningen bidra till att kompetensen överförs till flera och att den bidrar till att realisera fler lokala och regionala utvecklingsinsatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder utifrån fysiska och kompetensförsörjnings mässiga aspekter. Aktiviteterna kommer att genomföras på ett sådant sätt att personer med funktionshinder kan delta i samma omfattning som andra medarbetare. Det gäller även tillgång till lokaler, information, material och webb.

I projektets uppstart och detaljplanering kommer särskilt fokus att läggas på tillgänglighet inför genomförandet av projektet. Processtödet Tillgänglighet / Handisam kommer att nyttjas.

I förprojekteringen har 38% av svaranden i enkätundersökningen angett att kompetensutvecklingsinsatser inom tillgänglighet och likabehandling vore värdefullt. Detta är något vi har för avsikt att tillgodose i genomförandeprojektet. Fokus kommer då att ligga på att höja kompetensen och medvetenheten kring tillgänglighetsperspektivet och att arbetet för att motverka diskriminering och främja likabehandling är nödvändig för tillväxt och demokrati.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen visar att det finns behov av insatser för att bidra till ett mer jämställt arbetsliv.

I krisens spår har många kvinnor blivit uppsagda från mansdominerade arbetsplatser då de har kortare anställningstid på företagen. Det är på senare tid som betydelsen av en jämställd arbetsplats fått större genomslag ute bland företagen och bland annat inneburit ökad rekrytering av kvinnor till mansdominerade branscher. När dessa senast anställda sägs upp påverkas jämställdheten i företagen. En hotbild är att dessa kvinnor söker sig till andra försörjningsmöjligheter/branscher och till andra orter. Något som projektdeltagarna bedömer kan få stora samhälleliga konsekvenser. Den totala arbetslösheten är dock högre bland män än kvinnor.

Kvinnorna i regionen har också som regel en högre utbildningsnivå än männen. Fler unga kvinnor än unga män lämnar av denna anledning sin uppväxtort för vidareutbildning och arbete. Detta är något som förstärker de könsobalanser som råder på flertalet mindre orter och är något som gör att regionen går miste om viktig kompetens. En jämnare könsfördelning i yrkeslivet skulle kunna mildra denna könsobalans. Detta upplever projektdeltagarna att vi än mer behöver fokusera på i framtiden.

Jämställdhetsaspekterna har i olika omfattning diskuterats i kontakten med deltagarna. Mer än 30% av svaranden i enkätundersökningen har angett att kompetensutvecklingsinsatser inom jämställdhetsområdet vore värdefullt. Detta är något vi har för avsikt att tillgodose i genomförandeprojektet. Fokus bör då ligga på hur man systematiserar och bygger in jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete i olika insatser.

I projektets uppstart och detaljplanering kommer särskilt fokus att läggas på jämställdhet inför genomförandet av projektet. I den inledande aktiviteten, med ett utbildnings-/konferenstillfälle, är temat: EU och den inomregionala obalansen. I detta tema har jämställdheten en central plats.

Processtödet kring jämställdhetsintegrering, ESF jämt, skall nyttjas i projektet.

Samarbetspartners

 • Kommunförbundet Norrbotten

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Lycksele
 • Arbetsförmedlingen Skellefteå
 • Arbetsförmedlingen Umeå
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Bjurholms kommun
 • Dorotea Lärcentrum
 • Försäkringskassan Umeå
 • Kommunledningskontoret Vännäs
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • Malå kommun
 • Nordmalings Kommun/utbildning
 • Näringsenheten
 • Näringsilvskontor
 • Näringsliv
 • Näringslivsservice i Vännäs
 • Samordningsförbundet Umeå
 • Storumans kommun
 • Tillväxt Skellefteå
 • Vilhelmina Lärcentrum
 • Vindeln Utveckling
 • VIVA Kompetenscentrum
 • Åsele Lärcentrum

Kommun

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele