Logotyp på utskrifter

FRAMSYN ESF

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet Västerbottens län
KontaktpersonTerese Ryndal
E-postterese.ryndal@regionvasterbotten.se
Telefonnummer090-165700
Beviljat ESF-stöd427 460 kr
Total projektbudget427 460 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-07-07
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet skall undersöka behov av kunskap och samverkan bland lokala och regionala aktörer som arbetar med och för de målgrupper som Sociala fonden riktar sig till. Målsättningen är att på sikt åstadkomma efterfrågade socialfondsprojekt med kvalitet i genomförandet.

Bakgrund

Det operativa dokumentet - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 - innehåller, liksom det regionala ESF-programmet för Övre Norrland 2007-2013, en rad förväntningar på resultat och effekter, både på kort och lång sikt. Dessa förväntningar delas av oss som arbetar med regional utveckling och som ser att regionens framtida utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet är många.
Som många andra län i Sverige och länder i Europa står vi inför en befolkningsstruktur som innebär att färre ska försörja allt fler. Förändringstakten i arbetslivet är snabb och det råder brist på arbetskraft i vissa branscher samtidigt med överskott i andra. Ett närmande mellan utbildningssystem och näringsliv blir allt viktigare för att svara mot framtida behov. Integration, mångfald och jämställdhet i arbetslivet är också strategiska tillväxtfrågor och en absolut förutsättning för framtidens arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Därför är det av största vikt att näringslivets signaler fångas upp och bearbetas för att kunna påverka och göra skillnad.
I Västerbotten har vi en omfattande men otydlig struktur vad gäller aktörer, aktiviteter, projekt, initiativ, etc kring frågor som rör länets kompetensförsörjning. Aktörerna och intressenterna är många men samordningen och resultatsammanställningen är bitvis bristfällig. För att möta framtidens utmaningar och nå resultat behövs bättre samverkan bland berörda aktörer. Den 3 april 2008 gick därför startskottet för ett Partnerskap för kompetensförsörjning i Västerbotten län (ersätter det "vilande" regionala kompetensrådet). Partnerskapet leds av Regionförbundet i Västerbottens län. Partnerskapet för kompetensförsörjning är under uppbyggnad , men för närvarande ingår representanter för följande organisationer: Regionförbundet Västerbottens län, Arbetsförmedlingen, Umeå Universitet, Campus Skellefteå, Akademi Norr, Företagarna, Västerbottens Handelskammare, LO, TCO, SACO, LRF, Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Västerbotten. När det gäller kommunerna så representeras de i form av en deltagare från Lärcentra, Personalavd, Näringslivskontor, Gymnasie & Vux.

Syftet med Partnerskapet för Kompetensförsörjning är att skapa en samarbetsform som möjliggör ett samlat regionalt strategi- och genomförandearbete för regionens kompetensförsörjning.

Region Västerbotten har varit i kontakt med Kommunförbundet i Norrbotten kring deras beviljade ESF-projekt SAMSYN. Projekt SAMSYN är intressant även för Västerbotten i ett flertal avseenden och därför avser vi att hålla kontakt med Kommunförbundet i Norrbotten under projektets gång. Region Västerbotten har också intresse av att skapa samsyn över hur resurserna från ESF på ett optimalt och efterfrågestyrt sätt kan verka i länet. Därför vill vi söka stöd för att genomföra ett motsvarande projekt i Västerbotten. Tillsammans med Norrbotten kan vi därmed omfamna hela Övre Norrland i denna fråga.


Problem - / situationsbeskrivning
Alla är överens om att behovet av ett regionalt samarbete kring kompetensförsörjningsfrågorna finns och att det är av största vikt att insatser och resurser fokuseras på de för regionen viktiga utvecklingsområdena. Vissa typer av behov är mer förekommande i vissa kommuner, förutsättningarna varierar kraftigt mellan kust och inland, och frågor om tillväxt och arbetsmarknad är en högst lokal företeelse. Detsamma gäller frågan om kompetens och utbildningsnivåer, om arbetslöshetssiffror och företagsamhet.

Region Västerbottens intryck är att det finns en stor potential i Socialfondsprogrammet och att några lokala aktörer uppmärksammat detta. Men det är önskvärt att dessa aktörer skall bli fler och mer insatta i socialfondsprogrammet. För att åstadkomma detta upplever vi att kunskaper och erfarenheter behöver spridas och initiativ samordnas. Om insatser inte görs inom detta område anser vi att risken är stor att Socialfondsprogrammet bidrar till projekt som mycket väl uppfyller programkriterierna men där kopplingen till de regionala behoven uteblir. Vi anser att det är av mycket stor vikt att uppmuntra till projekt som förutom att leva upp till socialfondsprogrammets intentioner också bidrar till att lösa våra regionala utmaningar.


Utifrån ovanstående utgångspunkter önskar vi i denna förstudie genom inventering och analys få svar på följande frågor:

Hur skapar vi en gemensam bild av behoven av och skälen för samverkan inom ramen för sociala fondens programområden?
Hur samordnar vi lokala aktörer för framtida ESF-insatser som verkar för att lösa regionens behov och som bygger på efterfrågan?
Vilken kompetens och vilka stödstrukturer önskas bland berörda aktörer för att kunna bidra till och administrera nya och efterfrågade socialfondsprojekt?

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka behov av kunskap och samverkan, bland lokala och regionala aktörer, för att på sikt åstadkomma efterfrågade socialfondsprojekt med kvalitet i genomförandet.

Målsättning

Målen med förprojekteringen är:
- Att deltagande aktörer och organisationer ska upptäcka behoven av och möjligheterna med samverkan kring socialfondsprojekt.

- Att deltagande aktörer och organisationer vill verka för att stödja ESF-insatser som bidrar till att lösa regionens behov och som bygger på reell efterfrågan.

- Att deltagande aktörer och organisationer skall uttrycka sina behov av kompetens och stöd för att aktivt kunna bidra till efterfrågade socialfondsprojekt av god kvalitet.

- Att utgöra underlag för ansökan om genomförande av kompetensutvecklingsinsatser för målgruppen lokala och regionala aktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder utifrån fysiska och kompetensförsörjnings mässiga aspekter. Alla aktiviteter kommer att genomföras på ett sådant sätt att personer med funktionshinder kan delta i samma omfattning som andra medarbetare. Det gäller även tillgång till information, material och webb. I förprojekteringen skall också tillgänglighetsperspektivet byggas in i planeringen inför eventuellt genomförandeprojekt.

Transnationellt samarbete

..

Kommun

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele