Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

FPJ Gargnäs

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGargnäs Snickeri AB
KontaktpersonAndré Emilsson
E-postgargnassnickeri@gmail.com
Telefonnummer0952-109 16
Beviljat ESF-stöd238 167 kr
Total projektbudget238 167 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill i en verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys på ett ingående sätt försöka belysa företagtens starka sidor som dess svagheter. Vi ska titta på de möjligheter som står till buds, likväl de hinder och hot som vi har att beakta och ta hänsyn till inför vår framtida satsning.

Bakgrund

Industristrukturen i norra Västerbotten i allmänhet, och i Sorsele i synnerhet, består av ett antal SME-företag som arbetar inom en regionalt snäv geografisk marknad. Företagen utgör en stor del av sysselsättningen och är därigenom en vital som ekonomisk motor för regionen. Men med en allt hårdnande konkurrens som bl. a globaliseringen medför är det av yttersta vikt att dessa företag kan vidareutvecklas och växa på nya marknader.

Gargnäs Snickeri AB är, som namnet antyder, ett snickeri som specialiserat sig på entré- och hotellinredningar, olika interiörsnickerier samt legoserietillverkning och Norrlist AB har sitt affärsområde inom vidareförädlade trävaror där tillverkning av detaljer till trägrossister, sågverk och möbelindustri är framträdande.

Vi vill utgöra ett undantag av att enbart vilja verka på en lokal marknad, varför vi har för avsikt att påbörja inriktningen mot en internationell marknad. Målet är att under 2010-2011 nå nya marknadssegment som möjliggör en omsättningsökning vilket medför att vi kan skapa ekonomisk trygghet för våra företag och anställningstrygghet för våra anställda, men också en möjlig sysselsättningsökning.

Men för att nå dessa mål och denna förnyelse måste en förstärkning av våra resurser i form av investeringar i en kompetenshöjning ske, varför vi vill ta ett samlat grepp och i ett sammanhållet projekt med deltagare från 3 företag tillföra samtlig personal en kompetenshöjning. Ett aktivt arbete med att stärka de anställdas kompetens, söka allianser och samverkan med kunder och leverantörer samt utveckla metoder och verktyg för en effektiv miljöhantering och en förstärkt marknads-kommunikation ser vi som en nödvändighet för att kunna bibehålla och förbättra våra företags positioner på marknaden. För att möta de nya krav som bl. a globaliseringen medfört och för att lyckas i vår målsättning är det av allra största vikt att i en analys ta reda på behovet av kompetensutveckling och efter genomförda utbildningar skapa förutsättningar för nya fördjupande och breddade arbetsområden. Vi ser också med de insatser vi nu påbörjat kunna ha en god kompetensförsörjning inför framtiden och där personalen kommer att känna tillfredsställelse och en större delaktighet i sitt dagliga arbete.

Syfte

Vi strävar alltid efter att ha en hög beredskap och stor kunskap om de förändringar som sker i vår omvärld, varför det är av allra största vikt att personalen besitter den kunskap som omvärlden kommer att efterfråga. Syftet med projektet är därför att i en studie undersöka och analysera inom vilka kompetenser och tekniker en förstärkning måste ske och vilket kompetensbehov vi kommer att ställas inför de närmaste åren. Vad som ovan sagts har också varit motivet för vårt arbete med att påbörja en kunskaps- och kompetenshöjning i hela organisationen.

Målsättning

Målsättningen med vårt projekt är att utifrån de fakta och material som framkommer från kartläggnings- och analysarbetet utarbeta en Handlingsplan som ska ligga till grund för vår framtidssatsning. Den gemensamt framarbetade handlingsplanen kommer att innehålla motivet för handlingsplanen, de formulerade målen, metoden för delaktighet, beskrivningen av utvecklingen av organisationerna, redovisning av utbildningsnivån och behoven av kompetensutbildningsinsatser, samt en översyn och förslag på åtgärdsplan på hur göra vår arbetsplats än mer tillgänglig.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Som tidigare nämnts ska vi undersöka arbetsplatserna ur fysiska, organisatoriska och psykosociala förhållanden och föreslå sådana åtgärder som krävs (mot de brister kartläggningen visat) för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män och säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I vårt arbete med att utarbeta handlingsplanen för organisationens framtida utveckling kommer tillgänglighetsbegreppets samtliga integrerade delar att analyseras och förslag på lämpliga åtgärder och rutiner att presenteras.

Samarbetspartners

  • Lindstaden AB
  • Näringsilvskontor

Deltagande aktörer

  • Norrlist AB
  • Stensunds Träprodukter

Kommun

  • Sorsele