Logotyp på utskrifter

En länk i Rehabkedjan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Kiruna
KontaktpersonKristina Palo
E-postkristina.palo@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 83 48
Beviljat ESF-stöd5 093 999 kr
Total projektbudget13 004 099 kr
Projektperiod2009-10-01 till 2011-10-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att i samverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt med genomtänkta metoder snabbare få tillbaka sjukskrivna och personer med aktivitetsersättning i arbetslivet och därmed minska utanförskapet.

Bakgrund

De nya bestämmelserna sedan Rehabkedjan infördes 1/7 2008 innebär att sjukskrivningarna är tidsbegränsade enligt vissa cykler:
- dag 1-90 får personen sjukpenning om denne inte kan återgå till ordinarie arbetsuppgifter
- dag 91-180 får personen sjukpenning om denne inte kan återgå till ordinarie arbetsgivare.
Under den tiden har personen rätt att vara tjänstledig för att prova på annat arbete. Arbetsförmedlingen kommer in i rehabkedjan efter 90 dagar och ger information om vad som finns att tillgå på marknaden. Efter 180 dagar påbörjas ett arbete att hitta ny arbetsplats om den sjukskrivne bedöms ha en arbetsförmåga och att alla vägar är uttömda hos arbetsgivaren där den sjukskrivne har sin anställning. Den totala tiden för rehabiliteringen är max 12 månader antingen har man arbetsförmåga eller så får man en tillsvidare sjukersättning.
Inflödet till Arbetsförmedlingen av sjukskrivna eller pesoner med sjuk-/aktivitetsersättning och har anställning har ökat och dessa riskerar att förlora sina anställningar. Detta medför ett ökat inflöde i arbetslöshet med risk för utanförskap på grund av funktionshinder. I det lokala försäkringsområdet finns ca 500 personer med tidsbegränsad sjuk-/aktivitetsersättning samt ca 650 personer som är sjukskrivna. För de flesta av de sjukskrivna som har en anställning är kommunerna och landstinget arbetsgivare. I regleringsbrevet för 2009 framhålls några uppdrag särskilt, bl a: Väl fungerande samverkan med Försäkringskassan för att underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete.

Syfte

Det vanliga är att Arbetsförmedlingen kommer in i samarbete med Försäkringskassan i slutskedet av sjukskrivningen/aktivitetsersättningen eller i sämsta fall när den redan avbrutits. Personerna har då oftast gått sjukskrivna en längre tid och har svårt att anpassa sig till att vara aktivt arbetssökande. De som har anställning är även "chockerade" för att de blivit uppsagda på grund av sjukdom/funktionshinder. Projektets syfte är att finna metoder för utökad samverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan i god tid för att hindra inflödet till utanförskap. Kommunerna och Landstinget i det lokala försäkringsområdet erbjuds att medverka i projektets styrgrupp eftersom flertalet av de sjukskrivna har dem som arbetsgivare. Att genom proaktiva insatser förkorta tiden i Rehabkedjan sparar pengar för samhället samt lidande för den enskilda. Syftet är också att finna metoder för kartläggning och coachning som passar speciellt för sjukskrivna så att personerna snabbare kommer tillbaka i arbete.
I projektet kommer vi att ha 30 årsplatser och det är handläggaren på försäkringskassan som anvisar sjukskrivna till projektet,samverkan med Arbetsförmedlingen sker över vilka som ska antas. De som antas till projektet har varit i rehabkedjan mindre än sex månader och total tiden i projektet blir max sju månader.

Information till de sjukskrivna kommer att ske om projektet så att de som vill kan anmäla sitt intresse att medverka, informationen sker i samverkan mellan myndigheterna.

Målsättning

40% skall efter deltagandet i projektet gå vidare till anställning/sysselsättning hos nuvarande eller annan arbetsgivare.
Sjukskrivningstiden ska förkortas.
De sjukskrivna ska vara bättre fysiskt och mentalt förberedda för att återgå till arbete och därmed minska utanförskapet.
Skapa kartläggningsinstrument och arbetsmetoder som kan användas även efter projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteterna pågår mestadels i Arbetsförmedlingens lokaler som är anpassade för deltagare med funktionshinder. Personalen som arbetar med målgruppen kommer att ha utbildning och kunskap om funktionshinder samt anpassning av arbetsplatser. De senaste åren har myndighetrna ägnat stor uppmärksamhet på bemötandefrågor. Detta säkrar att de tar hänsyn till de olika aspekterna av tillgänglighet. Tillgängligheten ska beaktas för lokaler som behövs hyras externt för gruppaktiviteter. Vid behov ska teckenspråkstolk kunna upphandlas.

Jämställdhetsintegrering

På grund av målgruppens sammansättning och problembild kommer projektdeltagarna att bestå av fler kvinnor än män.
I projektet kommer vi att visa på otraditionella yrkesval och vägarna dit. Av personerna med tidsbegränsad sjuk-/aktivitetsersättning kan man se att en större andel kvinnor finns kvar i arbete på deltid med sjuk-/aktivitetsersättning i viss del. Männen har i större omfattning hel sjuk-/aktivitetsersättning. Bland gruppen sjukskrivna är kvinnorna i majoritet och till största del av dem med anställning så kommer de från vård och omsorg.
Malmfälten domineras av tung basindustri med gruvor och mekaniska verkstäder. Dessa arbetsplatser är mansdominerade medan kvinnorna mestadels arbetar inom offentlig sektor. Sedan flera år tillbaka har Arbetsförmedlingen framgångsrikt arbetat med att få kvinnor att välja arbetsmarknadsutbildningar som leder till mansdominerade yrken. Detta beroende på att arbetsmarknadens behov har varit inom gruva, industri, anläggning och transport. Många av dessa yrken har ändrat karaktär och är ej så tunga som de varit tidigare. I och med stora pensionsavgångar samt en åldrande befolkning finns behov av arbetskraft inom offentlig sektor och främst då inom vård och omsorg och då är det även viktigt att ge män möjlighet att pröva arbete inom offentlig sektor. I projektet kommer vi att föra in information om otraditionella yrkesval vid kartläggningen och vägledningen för att hitta nya vägar till arbete.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Gällivare

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Gällivare
  • Arbetsförmedlingen Jokkmokk
  • Arbetsförmedlingen Kiruna
  • Försäkringskassan Gällivare

Kommun

  • Gällivare
  • Kiruna