Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

En kompetent Assistent - EKA

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareInrekraft i norr AB
KontaktpersonNils Gustavsson
E-postnils.gustavsson@inrekraft.se
Telefonnummer0921-66430
Beviljat ESF-stöd241 859 kr
Total projektbudget241 859 kr
Projektperiod2008-11-16 till 2009-05-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att, ur ett brukar- och verksamhetsperspektiv, göra en analys av företagets kompetensutvecklingsbehov, en jämställdhetsanalys inkluderande förslag på åtgärder för att del bryta rådande könsfördelning samt förslag för att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som i större omfattning kan relateras till kvinnliga medarbetare. Förprojekteringen ska även belysa hur företagets ökande andel medarbetare med utländsk härkomst kan bidra till höjd kvalitet ur ett brukarperspektiv samt till ökad konkurrensfördel ur ett verksamhetsperspektiv.

Bakgrund

Inre Kraft är ett företag inom området personlig assistens. Företaget har ca 265 st anställda (1 januari 2008) utspridda på ett flertal orter i Norrbotten (Boden, Luleå, Älvsbyn, Haparanda, Kiruna, Gälllivare). Problemet är att dessa generellt sett har en låg utbildningsnivå, mycket begränsade möjligheter till kompetensutveckling med anledning av ensamarbete (små arbetsställen) och stor geografisk spridning, samt en relativt svag ställning på arbetsmarknaden bl a med anledning av dålig status och det faktum att brukarna har handlingsfrihet och med kort varsel kan välja andra lösningar/annan assistans. Dessutom bidrar yrket i viss mån till att upprätthålla den könsuppdelning som råder på regionens arbetsmarknad, då det - i likhet med många andra vård- och omsorgsyrken - är avsevärt fler kvinnor än män sysselsatta i branschen. Då den personlige assistentens arbetsmiljö i huvudsak är brukarens eget hem samt närmiljö, är arbetet fysiskt krävande. Detta bidrar ytterligare till könsproblematiken, med anledning av den höga andelen kvinnor och det faktum att mer än 70 % av kvinnorna uppger arbetsmiljörelaterade lyft o d som orsaken till förslitnings- och belastningsskador.

Fler utmaningar som företaget - och i viss mån branschen - står inför är det faktum att allt fler av assistenterna har utländsk härkomst i kombination med låg utbildningsnivå, vilket medför allt från språkproblem till att många från denna grupp "fastnar" i yrket trots en ambition om att utbilda sig och jobba inom andra områden (yrket som personlig assistent kan i viss mån betraktas som ett instegs- och genomgångsyrke). Utmaningen inom branschen är bl a att bättre kunna tillvarata denna kompetens, då denna bakgrund i allt större omfattning är efterfrågad bland våra brukare och kunder. I förlängningen ser vi således förmågan till att tillvarata och förmedla mångkulturell kompetens såsom språk, andra (olika) förhållningssätt till andra människor m m som en konkurrensfördel likväl som ett stort mervärde för brukaren.

Ovanstående utgångspunkt sammanfattar inte bara företagets nuläge och utmaningar, utan sammanfaller även till största del med de regionala prioriteringarna inom programområde 1 i den regionala planen för Övre Norrland.

Sammanfattningsvis är därför utmaningen att allokera resurser och engagemang till att påbörja en samlad kompetensutvecklingsinsats för att dels höja kompetensen och bidra till att höja kvalitén för brukaren och dels att öka och bredda kompetensen hos assistenterna i syfte att höja status, bryta könsuppdelning samt öka anställningsbarheten mot andra delar av arbetsmarknaden. Möjligheterna består bl a av tillvaratagandet av mångkulturell kompetens, utmaningen i att höja yrkets status och att fortsättningsvis utveckla branschen att bli en viktig del av den i samtliga tillväxtstrategier prioriterade tjänstesektorn i Övre Norrland.

Syfte

Syftet är att göra en kartläggning av kompetensbehovet (på individnivå) inom Inre kraft, att motivera och engagera personalen till utveckling och förändring inom arbetslivet samt i förlängningen (genomförandeprojekt) att stärka den personlige assistenten och göra denne ännu bättre förberedd på arbetsuppgifter såväl inom som utanför befintligt yrke, vilket även delvis ska resultera i ett mervärde och förhöjda livsbetingelser för brukarna.

Målsättning

Projektet ska resultera i en analys av kompetensutvecklingsbehov samt en ansökan om att få genomföra ett genomförandeprojekt. Delmål är:
- att tidigt i kartläggningsfasen (förprojektering) skapa engagemang och motivation hos samtliga medarbetare. Mäts genom enkät under kartläggningsfasen.
- att medarbetarna aktivt deltar i planeringen av insatsen genom aktivt påverkansarbete och förslag kring kompetensutvecklingsinsatsens innehåll och utformning. Mäts genom deltagande i aktiviteter (enkäter) samt genom antal förslag som inkommer till projektledning.
- att brukarnas krav och förväntningar tydligt och konkret kommer till uttryck och är vägledande vid kompetensutvecklingsinsatsens utformning. Mäts genom enkät till brukarna, där föreslaget innehåll till genomförandeprojekt/kompetensutvecklingsinsats presenteras.
- att projektet uppmärksammas minst en gång i länsmedia. Mäts genom bevakning av antal artiklar/nyhetsinslag i länsmedia.
- att förprojekteringen ska resultera i en analys (rapport) utvisande nuläge, behov samt föreslagen kompetensutvecklingsinsats. Mäts genom rapporten, vilken även utgör materialet som ligger till grund för ansökan om genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Företagets verksamhetsinriktning - personlig assistens för personer med funktionshinder - bygger till stor del på att tillgängliggöra samhällsaktiviteter för människor med funktionshinder. Således är företagets samtliga lokaler anpassade ur tillgänglighetssynpunkt. Det kommer även att gälla för de lokaler som eventuellt måste lånas/hyras vid de seminarierna som aves genomföras. Inför dessa aktiviteter kommer lokalerna att tillgänglighetsbesiktas av företagets personal, vilket även omfattar möjligher för eventuella hörsel- och synskadade att tillgodogöra sig seminariet.

Vid de aktiviteter som omfattar brukarundersökning/-attityder (enkäter och vissa intervjuer) kommer företaget, och dess personal som ansvarar för dessa aktiviteter, att säkerställa att enkäter o d även görs tillgängliga via exempelvis talsyntes, blindskrift e d. Företaget har stor erfarenhet av dessa typer av hjälpmedel.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå