Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Eco Buzz

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkelleftebuss AB
KontaktpersonChristian Linder
E-postchristian.linder@skelleftebuss.se
Telefonnummer0910-725620
Beviljat ESF-stöd1 499 941 kr
Total projektbudget1 499 941 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2011-02-28
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Eco Buzz projektet visar att tekniska investeringar för en bättre miljö bör kombineras med ökad kompetens. Busschaufförer testar en särskilt framtagen utbildning och Skelleftebuss AB sprider sina erfarenheter vidare. På så sätt bidrar de till att yrkets status höjs.

Bakgrund

Skelleftebuss är ett bussbolag med gamla anor i Skelleftebygden. Införlivandet av fd Norsjöbuss har bidragit till att företaget idag är marknadsledande i norra länsdelen. Bolaget omsatte år 2006 ca 125 miljoner kronor och antalet anställda uppgår till ca 200 personer. Företaget ägs till 100% av Skellefteå kommun.

Skelleftebuss kännetecknas av att verksamheten spänner över ett brett register och över en stor geografisk yta. Ett 90-tal bussar går i linjetrafik för trafikhuvudmännen i Norr- och Västerbotten. Med kommunen som huvudman bedrivs stadstrafiken i Skellefteå liksom skoltransporter och färdtjänst med specialfordon. En särskild avdelning svarar för en relativt omfattande beställnings- och turisttrafik. På några orter inom kommunen bedriver företaget också busstationsverksamhet och utför lokal distribution av bussgods. Service och underhåll av fordonsparken sker vid egna verkstäder i Skellefteå, Norsjö och Burträsk.

Under de år som företaget funnits har chaufförernas status väsentligen förändrats. På 50-talet var busschaufför ett populärt yrke med hög status sett till de olika chaufförsyrkena. Numera kan man inte ta busschaufförskort i gymnasieskolan utan man måste ha fyllt 21 år. Det har bidragit till att det inte längre är lika attraktivt att bli busschaufför. Det har i sin tur lett till en brist på busschaufförer, och behovet av nyrekryterad arbetskraft i samband med kommande pensionsavågångar är stort.

För att ta reda på hur personalen på Skelleftebuss uppfattar situationen genomfördes två medarbetaranalyser tillsammans med ett urval (24 st). I båda grupperna fanns både kvinnor och män inom flera yrkesgrupper representerade. Som stöd vid analyserna anlitades en extern handledare från Entru AB som ledde grupperna igenom analysfrågorna med hjälp av metaplanteknik. Medarbetarna lyfte bland annat vikten av att använda sig av befintliga kommunikationsvägar för att få det dagliga arbetet att flyta bättre. Parallellt med medarbetaranalyserna gick ledningsgruppen igenom vilka frågor som de ansåg vara viktiga att arbeta med. Ledningsgruppen bekräftade behovet av bra information och lyfte frågan om hur Skelleftebuss bör gå vidare för att stärka varumärket. Gemensamt för analyserna var vikten av kompetenta busschaufförer. Våra busschaufförer befinner sig i en utsatt situation.

Så här ser vår gemensamma analys ut:

1) Skelleftebuss står inför ökad konkurrens. Vi märker att konkurrensen mellan bussbolagen blir allt hårdare. Detta ställer krav på våra chaufförer i slutändan. De måste vara kompetenta nog för att bidra till att Skelleftebuss uppfattas som det bästa alternativet, annars riskerar vi att mista i första hand uppdraget och i värsta fall arbetstillfällen. Om den situationen skulle uppstå är det viktigt för individerna att ha fullgod kompetens för att kunna söka nya tjänster hos andra bussbolag eller andra företag med behov av chaufförer.

2) Att resa med buss är ett bra miljöalternativ. Det allmänna bussresandet har minskat under flera år. I takt med att miljömedvetenheten blivit allt starkare hos allmänheten har dock intresset för buss som alternativt färdmedel ökat. Skellefteå kommun har investerat i en biogasanläggning och samtidigt har Skelleftebuss köpt in flera biogasdrivna bussar och certifierat sig enligt ISO 14001. Vi ligger långt framme jämfört med våra konkurrenter. För våra chaufförer innebär detta ett ökat krav på förståelsen av hur man på bästa sätt nyttjar den nya tekniken. En biogasdriven buss kan vara en nog så stor miljöbov om inte också föraren lär sig köra ekonomiskt och miljömässigt riktigt. Därtill kommer behovet av kunskap som är relaterade till vårt nordiska klimat. Vi ska kunna garantera att de nya bussarna fungerar oavsett väderlek och temperatur. Det är i första hand upp till vår verkstadspersonal att laga fel och brister, men det är chaufförerna som ska kunna lösa problem i samband med att de uppstår och som bär huvudansvaret för passagerarnas säkerhet och trivsel.

3) Skelleftebuss står för säkerhet och trygghet. Samtidigt blir den värld vi lever i allt tuffare. Allt oftare sker incidenter på våra bussar där chaufförerna utsatts för hot om våld. Våldsamma, narkotikapåverkade eller i övrigt stökiga passagerare är en del av vardagen. Våra chaufförer är Skelleftebuss ansikte utåt och de beslut de tar i pressade situationer avspeglas på hela verksamheten. De behöver inte bara förarkompetens - de behöver även social kompetens och förmåga att hantera svåra situationer.

4) Skelleftebuss kan bli ännu bättre tack vare ett stort nätverk. Genom att nyttja nätverket kan Skelleftebuss bidra till att stärka busschaufförernas position på arbetsmarknaden, med en högre status som följd. Skelleftebuss har många nära relationer till företag som kan inspirera oss att bli ännu bättre.
a) Vi har miljöcertifierat oss och gjort en stor satsning på biogas. Därigenom finns en gedigen kunskap om biogastekniken. Vi har goda kontakter med andra företag som nyttjar biogas. Vi kan utbyta erfarenheter med dem för att tillsammans nyttja den nya tekniken på bästa sätt.
b) Vi har kontakter med Skellefteå Drive Center som utbildar förare efter internationell standard och som har nära kopplingar till biltestverksamheten. Vi kan nyttja dessa kontakter ännu mer för att få en ännu tydligare koppling till utveckling av branschen och förarkompetens.
c) Vi är väl bekanta med Bilfrakt.se som tillsammans med de största lastbilscentralerna i Norrland skapat en webutbildning (www.forarfokus.se). De kan lära oss mer om hur vi kan nyttja IT-teknik för att fortbilda våra chaufförer och andra anställda.

Med ovanstående analys som grund har vi kommit fram till följande:

1) Vi vill låta våra chaufförer delta i en särskilt framtagen utbildning med följande delmoment:
a) Produktutbildning i nordiskt klimat
b) Ecodriving
c) Trygg körning-säkerhet och bemötande

Dessa tre delmoment ska vara basen i en särskilt framtagen utbildning med syfte att stärka chaufförernas kunskaper om biogasdrivna bussar, hur man framför biogasdrivna och moderna dieseldrivna bussar på bästa sätt ur miljösynpunkt samt hur man som chaufför framför bussarna så att passagerarna upplever bussåkning som ett tryggt och säkert alternativt färdmedel. Vi vill att utbildningen till viss del ska arrangeras via webben. Det sparar både tid, pengar och miljö. Kombinerat på detta sätt och med denna inriktning är denna utbildning innovativ och har aldrig genomförts tidigare vad vi vet.

I första hand vill vi låta de chaufförer som kör stadstrafik och regionaltrafik testa denna utbildning. Här cirkulerar många passagerare och många situationer kan uppstå där chaufförernas kompetens sätts på prov. Det är här som största risken om hot och våld finns som en del av chaufförernas vardag. Det är stadstrafiksbussarna som till stor del drivs av biogasbränsle.

Denna avgränsning gör vi primärt för att kunna lämna in en ansökan till ESF som inte överstiger 1,5 miljoner kr, vilket är gränsen för eu-bidrag till ett kommunalt bolag.

2) Vi vill föra våra erfarenheter vidare genom att skapa ett nytt projekt finansierat av sociala fonden, Eco Buzz. Ovanstående planerade utbildningar för chaufförerna går utöver ordinarie verksamhet och kan därför ingå i ett projekt finansierat inom programområde 1, Genomförandefasen. Genom att skapa ett projekt som kombinerar kompetensutveckling med syftet att också sprida erfarenheterna uppnår vi något som vi tidigare aldrig försökt oss på, nämligen att visa utåt hur viktiga våra chaufförer är. Busschaufförerna har allt för länge tagits för givna i en allt mer teknikfokuserad värld. Precis som sjuksköterskor och läkare ansvarar de faktiskt för liv!

Våra chaufförer kan fungera som ett gott exempel på hur man bör varva miljötekniska lösningar med kompetensutveckling. Genom att lyfta kompetensfrågan i olika sammanhang där vi kommunicerar med andra bussbolag i Västerbotten och Norrbotten bidrar vi till att höja yrkets status.

Syfte

Detta projekt, Eco Buzz, har två huvudsakliga syften

a) genomföra aktiviteter som bidrar till att höja busschaufföryrkets status.

b) genomföra aktiviteter som belyser vikten av att koppla teknikinvesteringar till kompetensfrågor för en bättre miljö.

Målsättning

Utifrån syftena har vi ställt upp följande målsättningar. Några av målsättningarna går att koppla till båda syftena.

Höja busschaufförernas status
a) stärka chaufförernas kunskaper om biogasdrivna och moderna dieseldrivna bussar, hur man framför bussarna på bästa sätt ur miljösynpunkt samt hur man som chaufför framför bussarna så att passagerarna upplever bussåkning som ett tryggt och säkert alternativt färdmedel. Detta gör vi genom att låta ett urval busschaufförer på Skelleftebuss genomgå en för ändamålet särskilt framtagen utbildning.

b) sprida erfarenheterna från utbildningen för att visa utåt hur viktiga våra chaufförer är. Detta gör vi i samband med nedanstående aktiviteter.

Belysa vikten av koppling teknik-kompetens för en bättre miljö
a) genomföra ett antal seminarier där vi bjuder in olika intressenter och samarbetspartners för att dels prata om själva utbildningen, dels inbjuda till dialog om vilka fler insatser som bör göras för att minska miljöpåverkan.

b) sprida budskapet genom pressreleaser och på så sätt hitta utrymme för debatt i tidningar, radio och TV

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet.

För att få köra buss förutsätts att du inte har sådana funktionshinder som hindrar dig i ditt yrkesutövande eller utsätter passagerare för någon risk. I de fall någon inte lever upp till de krav som ställs på säkerhet omplaceras denne person vanligtvis inom organisationen, alternativt sjukskrivs under en kortare tid. I utbildningen för chaufförer tar vi alltså till stor del ingen särskild hänsyn till funktionshinder beroende på dessa yrkets förutsättningar. Genom några planerade åtgärder tar vi dock hänsyn till läs och skrivsvårigheter samt hörselnedsättningar. Genom att göra material tillgängligt via webb underlättar vi egenstudier och repetitioner. Där ges också information muntligt och skriftligt.

Tillgänglig verksamhet.

Vi värnar om att bibehålla arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Genom att vi arbetar med att kompetensutveckla vår personal i de frågor där de är som mest sårbara säkerställer vi att vi bidrar till en bättre och tryggare arbetsmiljö, oavsett om man har ett uttalat funktionshinder eller ett kompetensgap.

Kommunikativ tillgänglighet.

Genom att göra material tillgängligt via webb underlättar vi egenstudier och repetitioner. Där ges information både muntligt och skriftligt, vilket underlättar för de med ex läs och skrivsvårigheter.

Informativ tillgänglighet.

Vi kommer att skicka skriftliga kallelser till varje utbildningsinsats via e-post. Vi kommer att tydliggöra att vår projektledare Christian Linder finns tillgänglig för frågor samt lämna dennes kontaktuppgifter. Detta gör vi både muntligt samt skriftligt genom e-post till varje deltagare. Vi kommer även att lägga ut särskild information om aktiviteter i projektet på vår hemsida.

Jämställdhetsintegrering

I vår analys konstaterar vi att vi önskar att fler kvinnor skulle finna branschen och företaget som intressant att jobba inom. Genom att sprida erfarenheterna från projektet vidare tror vi att bilden av branschen i allmänhet och yrket i synnerhet kommer att förändras till det bättre. I det budskap vi för ut vill vi visa att busschaufförsyrket passar både män och kvinnor. Vi vill belysa de goda exempel som vi har. Om vi kan locka fler kvinnor till branschen så ökar samtidigt möjligheten för Skelleftebuss att rekrytera fler kvinnliga chaufförer.

Vi konstaterar i analysen att det finns en positiv trend i branschen. På Skelleftebuss arbetar flera kvinnliga chaufförer, och det är mer än vad man kan säga om andra närstående branscher. Vår avsikt är att i samband med pressreleaser och seminarier alltid presentera EcoBuzz som ett projekt där jämställdhet råder. Vi har ett underskott av kvinnor inom företaget, men i de fall vi ska exemplifiera eller intervjuer ska göras med deltagare i projektet kommer vi att alltid att presentera minst en kvinna. Vi vill samtidigt visa att vara busschaufför handlar om så mycket mer än om att Köra buss. Det budskapet tror vi attraherar både blivande kvinnliga och manliga busschaufförer!

Av de personer som ska gå ecoBuzz utbildningen är 6 st kvinnor. Det är 12% av deltagarna, vilket också motsvarar det totala antalet anställda kvinnliga chaufförer.

Deltagande aktörer

  • Skelleftebuss AB
  • Skelleftebuss AB

Kommun

  • Norsjö
  • Skellefteå