Logotyp på utskrifter

EQUITUS

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkellefteå Ridklubb - Ridsport
KontaktpersonMargaret Zingmark
E-postdoniro@allt1.se
Telefonnummer0910-775130
Beviljat ESF-stöd1 103 360 kr
Total projektbudget1 103 360 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2010-12-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Ridklubbar, ridskolor måste kunna erbjuda ridning med tydliga mål, inriktade mot tävling eller nya former för att nå nya målgrupper samt nå unga killar/män.Ridklubbar i Norr-och Västerbotten måste bestämma sig för en utveckling.Turismnäringen och samarbete är en sådan möjlig utvecklingsväg.

Bakgrund

BAKGRUND:

Ridklubbarna är en viktig arena för ungas engagemang och identitetsutveckling.
Det är också en viktig uppfostringsmiljö och en social mötesplats där unga tjejer
lär sig att hantera sociala koder och relationer.
Det är en arena för unga tjejer att utveckla ett ledarskap, som man har nytta av i
arbetslivet, samhället och det sociala livet.
Den moderna hästnäringen är en motor för den sociala och
ekonomiska utvecklingen på landsbygden, enligt jordbruksminister
Eskil Erlandsson. Hästverksamheten har blivit viktig
för den svenska landsbygdens överlevnad.

En del av hästnäringens professionalisering handlar om att åstadkomma en
kompetenshöjning inom de olika yrkesområdena. Målet är att säkra en fortsatt
god tillväxt vad gäller antal aktiva och ekonomi. I början av 1990-talet
fanns bland ridsportens företrädare oro för kompetensnivån, utbildningsstrukturen
och det låga samhällsintresset för hästnäringen. Det fanns också
en viss misstro mot den befintliga yrkesutbildningen. Mot denna bakgrund
tog ridsportens företrädare initiativ till att utarbeta förslag om yrkesprov
enligt internationellt mönster. Systemet med yrkesprov är idag etablerat och
innebär att det efter avslutad utbildning inom hästhållning eller ridsport finns
möjlighet att avlägga ett yrkesprov. Utbildningar som kan ligga till grund för
yrkesproven anordnas av riksanläggningarna Wången, Strömsholm och Flyinge
samt av naturbruksgymnasierna. Egen lång yrkeserfarenhet kan också räcka
för att kunna genomgå ett godkänt yrkesprov.
Proven omfattar främst praktisk färdighet i att utföra de arbetsuppgifter som
anges i kompetensbeskrivningen, men även teoretiska prov ingår. Bedömningen görs av erfarna yrkesmänniskor som har rekommenderats av branschorganisationerna
och som efter godkänd prövning erhållit examinatorsbehörighet
av Svenska Ridsportförbundet. Antalet genomförda yrkesprov ökar för närvarande.
Största antalet prov avläggs av elever som avslutat sin utbildning vid naturbruksgymnasium
med hästutbildning. Yrkesprov finns också för biträdande
ridinstruktörer, ridinstruktörer och ridlärare.
Ovanstående yrkeskategorier är främst verksamma vid landets ridskolor
och ska besitta såväl stort hästkunnande som pedagogisk kompetens.
Diplomerade unghästutbildare och diplomerade beridare har kompetens att
yrkesmässigt utbilda hästar till hög nivå inom ridsportens olika discipliner.

PROBLEM:
Övre Norrland har inte samma möjligheter som södra Sverige när det gäller utbildning och utveckling av ridsporten och av ridskoleverksamheten. Detta framgår av en swot analys, som gjorts och genom samtal med ridskolechefer i Norr- och Västerbotten. Ridskolorna måste kunna erbjuda ridning med tydliga mål, specialinriktade mot tävling eller helt nya former ex. tournerspel, terrängridning för att nå nya målgrupper och framförallt nå unga killar/män.
Ridklubbarna bör även sträva mot att nå fler ungdomar med invandrarbakgrund. Genom samverkan kan vi hitta nya
verksamhetsformer och nå högre kompetens och kvalitet i verksamheterna i Övre Norrland.

Hot/Risker :

Krav på ökad kompetens och kvalitet hämmar utvecklingen om det inte finns personal med rätt kompetens.
Lovande ryttare inom dressyr och hoppning får svårt att komma vidare

Ryttare behöver mer träning och större utmaningar än de kan få i Skellefteå med omnejd
Kompetens måste hyras in från södra Sverige och det blir mycket kostsamt för en ideell förening.
Risk att duktiga ryttare flyttar från Västerbotten och Norrbotten till södra Sverige.
Pensionsavgångar innebär att kompetens försvinner från verksamheten.
Planerade investeringar i manege, stallplatser och ridvägar ställer högre krav på personal.

Möjligheter:
Hästnäringen är på frammarsch i hela Sverige och är en bransch med stor potential.
De flesta ridklubbar i Norr-och Västerbotten måste bestämma sig för en utveckling för att få ekonomin att gå ihop. Ridklubbar/ridskolor i Norr-och Västerbotten måste samarbeta för att lyckas och ta tillvara möjligheter, som hästbranschen idag har, att utvecklas.
Ytterligare en manege planeras att byggas 2009 Skellefteå Ridklubb.
Fler uppstallningsplatser planeras under 2009-2010 Skellefteå Ridklubb.
Ny detaljplan har påbörjats för utbyggnaderna Skellefteå kommun.
Planer på nya ridvägar med möjlighet till övernattning och bredare ridväg för häst och vagn,så att funktionshindrade kan komma ut i naturen finns och planeras ske 2009-2010 Skellefteå Ridklubb.
Paketering av upplevelseturism på häst.
Nya målgrupper ex. unga pojkar och deltagare med invandrarbakgrund
Fler privatryttare
Fler lektionstider/ fler instruktörstimmar
Fler specialkurser
Fler medlemmar
Ridning som friskvård för anställda erbjuds företag (2009 förslag om skattebefriad ridningsaktivitet)
Ridvägar och terrängbana lockar nya ryttare och medlemmar
Kvalitetsträning av tävlingsryttare
Träning och uppmuntran till klubbarnas egna dressyr- och hopplag
Utökat samarbete med
skolan (ridning på skolschemat)
Ridning som FAR-aktivitet


Behov av kompetensutveckling för tillväxt:

Ridskolechefer utbildas: Ridsportens affärsskola ,Ridsportförbundet.
Marknadsföring (hemsida, broschyrer)till företag och nya grupper
Fler lektionstider/ fler instruktörstimmar
Fler specialkurser
Fler medlemmar
Ridning som friskvård för anställda erbjuds företag (2009 förslag om skattebefriad ridningsaktivitet)
Ridvägar och terrängbana lockar nya ryttare och medlemmar
Kvalitetsträning av tävlingsryttare
Träning och uppmuntran till klubbarnas egna dressyr- och hopplag
Utökat samarbete med skolan (ridning på skolschemat)
Ridning som FAR-aktivitet

Behov av kompetensutveckling för tillväxt:

Ridskolechefer utbildas: Ridsportens affärsskola
Marknadsföring (hemsida, broschyrer)till företag och nya grupper
Utbilda ansvarig, chef + personal i marknadsföring och ekonomi
Fler och större sponsorer
Kompetenshöjning av ridinstruktörer och ridledare
Utbilda minst en instruktör till Diplomerad ridinstruktör
Utveckla samarbete med skolan
Öka tillgängligheten för funktionshindrade med ridväg för häst och vagn
Utökad samverkan mellan Ridklubbar i Västerbotten och Norrbotten
Utbildnings Centrum Norr samordnar utbildningar för ridklubbar / ridskolor

Se bilaga 1 Swot analys.

Syfte

Samarbetet mellan ridklubbar och ridskolor i Övre Norrland ska fungera på ett effektivt sätt, som bidrar till utvecklingen av hästsporten, som tävlingsgren, som en aktivitet inom turismen och som friskvård på recept(FAR) . Samordning när det gäller utbildningar på alla nivåer ska resultera i bättre konkurrenskraft och kvalitet.
Projektet ska bidra till ökad kvalitet inom ridsporten i Övre Norrland och därmed bidra till att ungdomar och instruktörer stannar kvar i verksamheten och på orten. Bättre utbildade tränare i hoppning/dressyr ska knytas till regionen och fler lovande idrottare kommer att stanna kvar och verka i regionen Övre Norrland. Fler duktiga ryttare, som kan mäta sig med konkurrensen från södra Sverige i dressyr- och hopptävlingar. Övre Norrlands tävlingsryttare ska finnas med i Distrikts-Svenska- och Nordiska mästerskapen.

Bättre ekonomiska villkor för ridklubbar genom ökat samarbete med kommuner, näringsliv och turism.

Samverkan mellan turismnäringen och ridklubbarna ska göra dessa till duktiga arrangörer av upplevelsepaket och ridläger för turistande familjer.
Samverkan med näringslivet ska göra ridsporten till en kvalitativ friskvård för personalen och vara en förmån för deras anställda.
Samverkan med landstingen och vården bidrar till friskvårdsaktiviteter på recept (FAR)

Målsättning

1. Minst 54 anställda har ökat sin kompetens
2. Hälften av klubbarna har ökat medlemsantalet
3. Minst 4 klubbar har startat en ridgrupp med killar/män
4. Minst 2 ridklubbar har nått ut till invandrar-tjejer / killar
5. Ridskolor/klubbar i Övre Norrland har startat ett samarbete när det gäller utbildning och erfarenhetsutbyte
6. Nätverk har bildats mellan ridskolechefer och mellan ridinstruktörer i Övre Norrland
7. Ett utbildnings Centrum i Norr har initierats och förankrats hos Ridsportförbunden i Norr- och
Västerbotten
8. Minst en klubb har startat ett samarbete med grundskolorna i kommunen
9. Minst 5 upplevelsepaket har skapats inom turism och FAR
10.Särskilda ridläger under sommaren genomförs riktade till turism/FAR.
11.Minst 3 företag har anlitat ridklubbar för friskvård till personal.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det är inte ekonomiskt lika lönsamt att bedriva ridning för personer med
funktionshinder som att ha vanlig ridskola. Hänsyn måste tas till olika behov och därför
är antalet deltagare i dessa ridgrupper färre än i andra ridgrupper och intäkterna blir
därmed inte lika stora. Mindre intäkter vid ridning för personer med funktionshinder
och föreningarnas ambitioner att öka nyttjandet av manegerna under dagtid är två skäl
till att ridningen inte sker under attraktiv kvällstid och sällan på helger. Ridning för
personer med funktionshinder pågår generellt bara under dagtid. Projektet ska förbättra tillgängligheten för funktionshindrade, så att de kan rida även kvällar och helger. Det innebär svårigheter med att ha personliga assistenter för individerna och därför bör samarbete ske med kommunens socialförvaltning och ex. grundskolan.Instruktörer ska utbildas i tillgänglighet och bemötande.
Skellefteå Ridklubb har anpassad läktare med hiss, så att funktionshindrade, rullstolsbundna har möjlighet att se tävlingar, träningspass mm.

Jämställdhetsintegrering

Målet med projektet är bla att nå ut till fler pojkar/killar/män eftersom hela ridbranschen domineras av kvinnor. Projektet ska utveckla nya verksamheter , som attraherar fler killar/män. Projektet ska aktivt söka kontakt med killar/pojkar där de finns. Ex. i skolan, i medeltidsföreningen, i dataspelsföreningar, idrottsföreningar.
Projektet ska särskilt söka upp unga män med utländsk bakgrund och erbjuda ridning. Ridsporten och hela hästnäringen är i många länder en manlig sport.

Transnationellt samarbete

Projektet har kontakt angående samarbete med
en Ridskola/ridklubb i Uleåborg Finland.Studiebesök och erfarenhetsutbyte mellan ridskolechefer och ridinstruktörer i länderna genomförs under år två .Målet är att lära av varandras verksamheter och starta ett utbyte mellan ridelever i Skellefteå och Uleåborgs Ridklubb.Vår kontakt är Ilkka Yliniemi +358500680409.
Det transnationella samarbetet kommer att bidra till nya ideer och utveckling av ridklubbarnas verksamhet. Projektet kommer att söka samarbete med Tyskland och/eller Irland- England. Ridskolan i Strömsholm hjälper till med kontakterna eller söks kontakt via ESF-partnersök.Målet är erfarenhetsutbyte mellan ridinstruktörer.

Samarbetspartners

 • Doniro
 • Ridskolan Strömsholm
 • SISU -idrottsutbildarna
 • Tillväxt Skellefteå

Deltagande aktörer

 • Bodens Ridklubb
 • Dundrets Ridklubb
 • Kiruna Ridklubb
 • Kågedalens ryttarförening
 • Luleå Ridklubb
 • Piteå Ridklubb
 • Södra Umeås Ryttarförening

Kommun

 • Boden
 • Gällivare
 • Kiruna
 • Luleå
 • Piteå
 • Skellefteå
 • Umeå