Logotyp på utskrifter

Draget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalix kommunförvaltning
KontaktpersonIngela Frisk
E-postingela.frisk@kalix.se
Telefonnummer0923-65457
Beviljat ESF-stöd2 215 737 kr
Total projektbudget5 419 837 kr
Projektperiod2010-01-11 till 2012-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning lever i utanförskap och isolering. De behöver meningsfull sysselsättning. Projektet kommer att erbjuda individuell sysselsättning och genom bl a socialträning och friskvård skapa en lugn och utvecklande tillvaro runt sysselsättningen.

Bakgrund

Kalix kommun har mellan 2007-12-01 och 2008-12-31 och tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vuxenpsykiatrin samt Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) utvecklat och testat en metod för sysselsättning bland unga personer med psykisk funktionsnedsättning. Satsningen gjordes i form av ett projekt.

Definitionen av psykiskt funktionsnedsättning som projektet har använt sig av och utgjort en avgränsning av målgruppen är den definition som finns i nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande: En person har psykisk funktionsnedsättning om han/hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller antas komma att bestå under en längre tid (mer än ett år). Funktionsnedsättningen i detta fall är en konsekvens av en psykisk störning. Dessa funktionsnedsättningar gör enligt vår bedömning att deltagarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Bakgrunden till satsningen var en medvetenhet om att det fanns unga personer med psykisk funktionsnedsättning som saknade en meningsfull sysselsättning och levde därför i isolering och utanförskap. Vid en inventering våren 2007 hos vuxenpsykiatrin i Kalix fann man att cirka 35 personer i åldersintervallet 19-29 år saknade meningsfull sysselsättning.

Projektet resulterade i att ungdomarna fått inskolning i arbetsuppgifter inom träteknisk produktion, de har fått socialt gemenskap. Detta, och arbete med fasta rutiner i kombination med friskvård har resulterat i att ungdomarna känner en meningsfullhet med sin tillvaro och ser resultat av det arbete de utför.

Under projekttiden har deltagarna fått utföra beställningar från det lokala näringslivet. Inom projektet har åstadkommits parkbänkar, lekstugor, bodar och möbelreparationer mm. Ett antal deltagare har fått praktikplatser hos företagen och någon av dem ligger i diskussioner om anställning.

En utvärdering av projektet gjorts av studenter på Luleå Tekniska Universitet visar att metoden var framgångsrik för målgruppen . Samarbetspartner har också beskrivit projektets resultat i positiva ordalag. Någon dokumentation av metoden har inte gjorts under projektet. Detta beror på att projektets fokus var tillämpningen och löpande utveckling av metoden. Att deltagargruppen var liten (8 personer) och i kombination av att inriktningen var smal (Snickeri) gjorde det svårt att generalisera projektets resultat. I dagsläget befinner sig två projektdeltagare i arbete, en på halvtid och den andre arbetar sporadiskt några timmar.

I ljuset av den framgång som metoden medfört beslutade arbetsgruppen som bestod av representanter för ovannämnda organisationer att ytterligare utveckla innehållet och metoder för arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt bredda målgruppen. Detta innebär att kvinnor med psykisk funktionsnedsättning samt personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att erbjudas meningsfulla aktiviteter som passar just för dem. Projektet ska även gå vidare med att utveckla handledningen till deltagarna som ska ske i företagen, genom så kallad "Supported Employment". Supported Employment innebär att deltagare som får ett arbete, praktik eller utbildning får stöd under en viss tid beroende av deltagaren. Under den tiden bekantar sig deltagaren med den nya miljön samtidigt som han/hon får stöd av ett behant ansikte från projektet. Tiden för Supported Employment varierar från fall till fall men en gemensam nämnare är att den trappas ner för att deltagaren inte ska göras beroende av stödet.

Som ett led i breddningen av utbudet av meningsfull sysselsättning för målgruppen tar projektet över ansvaret för kommunens bilpool från tekniska förvaltningen. Arbetsuppgifterna sköts av såväl kvinnor som män och består av bokning via ett datoriserat system, invändig och utvändig tvätt, vaxning och enklare service av bilarna (ej teknisk service eller service som omfattas av leasingavtal). Kalix kommun bedömer att arbetsuppgifterna är lämpliga såväl för kvinnor som för män inom målgruppen. Valet av bilpoolen grundas i att det är en meningsfull sysselsättning samtidigt som projektdeltagarna senare efter socialträning och friskvård kan ta ett jobb inom de privata tvätthallarna som finns på orten. Administration av bilpoolverksamheten (telefonombokning, körjournaler, rapportsammanställning, intern debitering) sköts av skrivbyrån vid kommunens Jobb- o Utvecklings- Center (JUC). Ytterligare verksamheter kommer att testas gentemot målgruppen, dessa kan t ex bestå av enklare arbetsuppgifter inom tvätt och städ.

Projektet kommer genom denna ansökan att dels arbeta med metodutveckling kopplat till sysselsättning av vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning med särskilt fokus på kvinnor och de yngre samt utveckla metoder för att förhindra inlåsningseffekter som innebär att projektdeltagare känner som bekväma i dem arbetsuppgifter de utför att de inte klarar av ett arbete på hel- eller deltid på arbetsmarknaden. Där kommer metoder för "supported employment" att utvecklas.

För att öka mervärde för projektet kommer alla metoder som testas att dokumenteras i en handbok för att göras tillgängliga för andra kommuner som vill arbeta med denna målgrupp.

Syfte

Syftet med projektet är att förbereda personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att kunna ta ett arbete, utbildning eller praktik. Detta sker genom att undanröja sociala och beteendemässiga hinder som försvårar deras inträde på arbetsmarknaden.

Projektet ska koppla ihop aktörernas åtgärder riktade till målgruppen för att vidareutveckla och dokumentera Draget-metoden och i nätverk med lokala företagare bredda utbudet av meningsfull sysselsättning till målgruppen. Projektet ska undanröja eventuella inlåsningseffekter som uppstår. I och med detta kan projektet hjälpa fler personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnesdättning ut i arbete, utbildning eller praktik.

Målsättning

Målet med projektet är att:
- utveckla modellen och dokumentera den i form av en handbok för framtida arbete med insatser riktade till personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

- Alla deltagare i projektet ska erbjudas meningsfull sysselsättning

- 25% av deltagare ska komma vidare från meningsfull sysselsättning till arbete på hel- eller deltid, utbildning eller praktik. Detta ska ske utifrån deltagarnas individuella förutsättningar.

- Inventera samhället på möjliga framtida uppgifter som fungerar som meningsfull sysselsättning. Detta för att personer som inte kan ta ett arbete, praktik eller utbildning kan få en fortsatt meningsfull sysselsättning utanför projektet. Detta görs av processledaren som även ansvarar för supported employment.

- Aktörerna som samarbetar i projektet bildar ett nätverk för arbete med rekrytering, metodutveckling och utvärdering av projektet. Nätverket ansvarar för att anskaffa lämpliga platser för utbildning, praktik och arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet vänder sig till personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lokalerna är anpassade för målgruppen.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
I och med att målgruppen är personer med funktionsnedsättning och att projektet erbjuder individuellt anpassade arbetsuppgifter tillgodoser projektet verksamhetstillgängligheten. Lokalerna som projektet använder är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Handledarna som kommer att arbeta med målgruppen har inhämtat erfarenheter av arbetets krav på kommunikation och information under förstudien.

Jämställdhetsintegrering

Insatserna inom ramen för projektet är riktade till både kvinnor och män. I projektet skall ingående samarbetspartner utveckla ett synsätt och erbjuda en miljö där såväl kvinnor som män ges bra villkor för att nå målet med individuellt anpassad meningsfull sysselsättning.
I projektet stöds och uppmuntras arbete över traditionella könsgränser. Tillgång till såväl kvinnlig som manlig handledare kommer att garanteras.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
  • Försäkringskassan, samverkansområde Kalix och Överkalix
  • Kalix kommunförvaltning
  • Kommunförbundet Norrbotten

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
  • Försäkringskassan, samverkansområde Kalix och Överkalix
  • Länsgemensam psykiatri

Kommun

  • Kalix