Logotyp på utskrifter

College till arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonSven Lindahl
E-postsven.lindahl@amf.lulea.se
Telefonnummer0920-45 37 98
Beviljat ESF-stöd232 064 kr
Total projektbudget309 420 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla och anpassa vägledning, jobbcoachning och kompetensutveckling för att stödja och hjälpa personer med sjukersättning närmare arbetsmarknaden.

Bakgrund

Nya regler i sjukförsäkringen medför att en stor grupp individer kommer att utförsäkras inom kort och samhället måste mer proaktivt skapa förutsättningar för alla att delta i arbetslivet. Insatser för att motivera och hjälpa individen till att själv delta aktivt för en återgång till arbetsmarkanden blir nödvändig för att hjälpa den stora gruppen individer som annars kommer att ställas utanför arbetsmarkanden.

I Regional plan för Europeiska socialfonden i Övre Norrland beskrivs behovet av att tillvarata arbetsförmågan och underlätta en återgång till arbetsmarknaden. Åtgärder såsom vägledning, arbetsträning, kompetensutveckling, jobbmatchning, m.m. i samverkan med flera olika aktörer förbättrar förutsättningarna att återgå till arbete. Insatser som utgår från varje individs förutsättningar att utveckla en större grad av självförsörjning ska därför prioriteras. Även i Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten prioriteras insatser för att bättre tillvarata arbetskraften som idag står utanför arbetsmarknaden.

Problemställningen kring att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för sjukskrivna är svår och få aktörer har själva tillräcklig kraft att själva hjälpa målgruppen. Det krävs därför samordnade insatser från många aktörer för att underlätta arbetet. Ett utökat samarbetet mellan myndigheter och organisationer bidrar till att effektivisera verksamheten och nya metoder och arbetssätt kan utvecklas.

Erfarenheter från tidigare insatser för att underlätta en återgång till arbetsmarknaden visar på att individanpassade insatser bör tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. Kunskaper kring åldersstruktur, kön, utbildningsbakgrund, erfarenheter är en viktig faktor för att skapa en individanpassad verksamhet som utgår från behov och förutsättningar.

För den enskilde innebär sjukskrivningen utöver själva sjukdomen i många fall ett socialt utanförskap och svårigheter med att återgå till arbetet eller studier är inte bara sjukdomsrelaterade. Många får en inlärd hjälplöshet och som leder till passivitet och ovilja att ta tag i situationen. Flertalet är i behov av stöd och hjälp för att själva aktivt arbeta för att återgå till arbetsmarkanden. Med hänsyn till individen kan behovet vara en attitydförändring till utbildning, bättre självbild samt lyfta fram kompetens och kunskaper för att skapa ett aktivt förhållningssätt till att finna vägar till arbete. Kompetenskartläggning, coachning och vägledningssamtal kombinerat med studiebesök och praktik kan inspirera individen att söka nya inriktningar och förändra synsättet på arbete.

För många personer som inte har studerat på länge är det ett stort steg att börja studera och många känner stor osäkerhet i sin egen förmåga. Ofta bottnar osäkerheten i personens egna attityder och okunskap samt att många förknippar utbildning med sin egen skolgång under uppväxten. Inom utbildningsområdet och kanske än mer inom utbildning riktad mot vuxnas lärande har stora förändringar skett den senaste tiden och flexibla och anpassade studiegångar leder till stora möjligheter för individen att utifrån sina egna villkor påbörja studier. Vägledning, ökad kunskap kring inlärningsstilar och distansteknik samt orienteringskurser mot studier ökar motivationen att påbörja studier och kompetensutveckling.

Kompetensutveckling leder till en ökad rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Kraven på ett mer livslångt lärande ökar och kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig. Sjukskrivna har inte kunnat ta del av den kompetensutveckling som sker på en arbetsplats och har därför svårare att i konkurrens med andra att återgå till arbetsmarknaden. Grundläggande kunskaper inom data är nödvändigt både på arbetsmarknaden och för studier. Datakunskaper är nästan en förutsättning för att kunna ta del av platsbanker, jobbsajter m.m. kommunicera med arbetsgivare samt för att skriva och formulera en CV. Utbildningsinsatser till målgruppen kan även innefatta praktisk samhällskunskap, med andra ord vilka regelverk styr vårt samhälle, vilka rättigheter och skyldigheter har vi som medborgare samt arbetsmarknadens behov och efterfrågan på lång och kort sikt.

Utvärderingar av tidigare projekt som riktar sig mot sjukskrivna visar på vikten av motiverade deltagare som har fått en klar bild om projektet och dess målsättning. Deltagare måste även få tydlig information om vad som förväntas av dem och hur projektet kan hjälpa dem till att utvecklas och komma närmare den reguljära arbetsmarkanden. Ett nära samarbete med Försäkringskassan är därför en viktig faktor i rekryteringen och informationsspridning till presumtiva deltagare i ett projekt.

Problemställningen kring en återgång till arbetsmarknaden för sjukskrivna finns inte bara hos individen. Även arbetsgivarens kunskaper och attityder gentemot personer som varit sjukskrivna måste förbättras. Ökade kunskaper kring regelverk, framtida arbetskraftsutbud, subventionerade anställningar förbättrar förutsättningarna både för arbetsgivaren att hitta arbetskraft samt för sjukskrivna att närma sig arbetsmarknaden.

Med bakgrund mot ovanstående ansöker Lärcentrum i Luleå i samarbete med Lärcentrum i Boden, Försäkringskassan Luleå/Boden samt Arbetsförmedlingen om ett förprojekt för att utreda förutsättningarna att skapa ett College till arbetslivet för att stödja individer med sjukersättning att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Genom ökade kunskaper om målgruppen, utökad samverkan och anpassade aktiviteter kan Lärcentrum skapa en ingång för effektiv och kvalitativ vägledning, valstöd, coachning och riktade utbildningsinsatser.

Förprojektet ska inrikta sig på följande
- Kartlägga målgruppen
- Finna goda exempel på tidigare insatser till gruppen sjukskrivna
- Upparbeta samverkan kring aktörer som arbetar med målgruppen
- Kartlägga behovet av arbetskraft på lång och kort sikt
- Skapa effektiva coachning och vägledningsmetoder
- Utreda och skapa insatser för att motivera till studier
- Skapa underlag till orienteringskurser, inlärningsstilar, distansteknik
- Undersöka behovet av kompetensutvecklingsinsatser, datautbildningar, praktisk samhällskunskap
- Skapa kontakter med arbetsgivare för praktikplatser, studiebesök m.m.
- Framställa mallar för handlingsplaner för målgruppen
- Framställa information och kompetensutvecklingsinsatser riktat till arbetsgivare
- Utreda hur introduktion och marknadsföring ska utformas vid ett genomförandeprojekt

Syfte

Syftet med förprojektet är att undersöka förutsättningarna att i samverkan skapa ett College till arbetslivet riktat till personer som uppbär tidsbegränsad sjukersättning. Genom att utveckla och anpassa vägledning, jobbcoachning och kompetensutveckling kan förprojektet finna arbetsformer för att stödja individer med sjukersättning att närma sig arbetsmarknaden.

Målsättning

Målsättningen med projektet är
- att samtliga samarbetspartner ska finna en väl fungerande modell utifrån det beskrivna syftet
- att en strategi för hur denna modell ska tillämpas i ett genomförandeprojekt är upprättad och förankrad hos alla samarbetspartners
- att efter genomförd förprojektering göra en ansökan till Europeiska Socialfonden för en genomförande modell

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla aktiviteter i förprojektet kommer att vara tillgängliga för samtliga deltagare som omfattas av projektet och lokaler som används i projektet är anpassade för funktionshindrade.

I framställningen av metoder och modeller kommer tillgängligheten att beaktas. Projektet kommer i ett tidigt skede ta stöd och hjälp av Myndigheten för handikappolitisk samordning, och processtöd Handisam i utformningen av aktiviteter i ett genomförandeprojekt. I förprojektet kommer vi även att undersöka om det finns behov av särskilda kompetensutvecklingsinsatser för inblandad personal för att öka kunskapen kring funktionshinder och tillgänglighet.

Medfinansiärer

  • Näringslivsförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, Luleå
  • Försäkringskassan
  • Näringslivsförvaltningen

Kommun

  • Boden
  • Luleå