Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

College till arbetslivet, CTA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonAnette Hedman
E-postanette.hedman@amf.lulea.se
Telefonnummer0920-453448
Beviljat ESF-stöd8 302 448 kr
Total projektbudget20 756 120 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

De nya reglerna i sjukförsäkringen innebär att många individer inte längre kan få ersättning från socialförsäkringen. Samhället måste därför arbeta mer aktivt med att skapa förutsättningar för att alla individer ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

College till arbetslivet (CTA) ger individer med behov av arbetslivsinriktade insatser nya möjligheter och kunskaper för att komma närmare arbetsmarknaden.

CTA bygger på ett individperspektiv och kombinerar jagstärkande aktiviteter med studie- och yrkesvägledning och yrkesförberedandeinsatser. Arbetet präglas av ett aktivt förhållningssätt som bidrar till engagemang och personlig utveckling.

Bakgrund

Vintern 2009 träffades Luleå kommun, Bodens kommun, Försäkringskassan Boden/Luleå och Arbetsförmedlingen Boden/Luleå för att diskutera hur vi gemensamt skulle kunna arbeta med gruppen som inte längre kommer att uppbära ersättning från socialförsäkringen. Mötet ledde fram till ett ESF finansierat förprojekt, College till arbetslivet (CTA), som pågick augusti till december 2009. Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, var projektägare i samverkan med Bodens kommun. Projektet bedrevs i nära samarbetet med både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som även medverkade i projektets styrgrupp. Projektet resulterade i att nya modeller, verktyg och arbetssätt har tagits fram anpassade till målgruppen med målsättningen att underlätta och stödja en återgång till arbetslivet. Utförlig beskrivning av det modeller och arbetssätt som har tagits fram i förprojektet presenteras i en bilaga till ansökan.

Rapporten (”Att bli sedd som människa – rehabiliteringsprocessen ut ett patientperspektiv”, Sandra Ardarve och Ulrika Eriksson, Göteborgs universitet) visar på att för den enskilde innebär sjukskrivningen utöver själva sjukdomen i många fall ett socialt utanförskap. Respektfullt bemötandet, individuella lösningar och en tillgänglig coach som kan stötta och motivera individen framåt utan tidspress är en framgångsfaktor vid en återgång till arbetslivet. Även möjlighet till fysisk aktivitet under rehabiliteringsprocessen leder till en snabbare återhämtning.

I Åsa Widmans doktorsavhandling ”Det är så mycket som kan spela in” framgår det att den enskilde upplever, utöver själva sjukdomen, i många fall ett socialt utanförskap och svårigheter med att återgå till arbete eller studier är inte bara sjukdomsrelaterade. Den långvariga sjukskrivningen bottnar många gånger även i sociala problem och individen upplever en skam och ett misslyckande att inte uppfylla normen i samhället. Många får en inlärd hjälplöshet och som leder till passivitet och ovilja att ta tag i situationen. För kvinnorna i studien framstår situationen som extra svår. Regelverk och system utgår från att kvinnor och män lever jämställt. Kvinnor har dock i långt större utsträckning ansvar för hem och familj än vad män har samt uppfostras till att ta mer hänsyn.

Med utgångspunkt om vad forskningen visar samt resultatet av förprojektet har vi skapat ett projekt som bygger på individuella lösningar för att stödja individen att komma närmare arbetsmarknaden. Projektet ska bidra till en attitydförändring till arbete och utbildning samt hjälp med att lyfta fram kompetens och kunskaper för att skapa en bättre självbild och ett aktivt förhållningssätt till arbete. Kompetenskartläggning, coachning och vägledning kombinerat med auskultation, yrkesträning och praktik hjälper individen att söka nya inriktningar och förändra synsättet på arbete. Projektet kommer även arbeta med hälsa och friskvård för en snabbare återgång till arbetslivet.

I förprojektet har vi kunnat utveckla och anpassa nya vägledningsmodeller för att skapa bättre förutsättningar för kvinnorna i målgruppen. Faktorer som ansvar för hemarbetet, barnpassning påverkar möjligheten att delta i projektet varför vi även kommer att arbeta mycket med webbaserade arbetsverktyg för att skapa förutsättningar för alla att delta.

Förprojektet visar på att bland de sjukskrivna finns det grupper som anger att dem skulle kunna arbeta om de fick möjlighet till kompetensutveckling och att vissa individuella behov på arbetsplatsen blir tillgodosedda. Studien visar även på vikten av tidiga och individanpassade insatser som utgår från individens behov och förutsättningar, allt för att underlätta en återgång till arbetsmarknaden. Utifrån individens behov kan en attitydförändring till kompetensutveckling samt hjälp med att lyfta fram kunskaper skapa ett aktivt förhållningssätt till att finna nya vägar till arbete. Kompetenskartläggning, coachning och vägledningssamtal kombinerat med arbetsträning och auskultation ska inspirera och vidga individens perspektiv till att söka nya vägar till yrken och arbetsmarknad.

En stor del av kompetensutvecklingen för vuxna sker i arbetslivet och nya arbetssätt och system införs kontinuerligt, regelverk förändras, förändringar i sätt att kommunicera och inhämta information tillsammans med en ökad globalisering har förändrat många yrken och till viss del hela arbetsmarknaden. Möjligheten till kompetensutveckling är en viktig del i arbetslivet och i vissa fall en förutsättning för att kunna fortsätta på ett jobb. Personer som står utanför arbetsmarknaden har inte kunnat ta del av den kompetensutveckling som sker på en arbetsplats och för vissa i målgruppen kan det finnas behov av en komplettering av befintliga utbildningar. För individer som inte har studerat på länge är det ett stort steg att börja studera och många känner stor osäkerhet i sin egen förmåga. Projektet kommer därför att ge ökad kunskap kring inlärningsstilar och användandet av distansteknik samt erbjuda orienteringskurser med inriktning mot arbete och studier. Projektet kommer även ge kompetensutveckling om hur arbetsmarknaden ser ut, vilka jobb finns och vilka försvinner, vilka krav som ställs idag, vilken kompetens efterfrågas, vilka system används, hur man söker jobb m.m.

Förprojektet har visat att vid ett genomförande projekt kommer introduktionen av deltagaren vara ett betydelsefullt moment för att individen ska lyckas i förlängningen. Deltagaren kommer därför redan från start få en personlig handledare som kan stötta individen och verka som kontaktperson för deltagaren genom hela projektet. Introduktionsfasen kommer att bygga mycket på individperspektivet och erbjuda individstärkande aktiviteter både i grupp och individuellt. Projektet kommer inledningsvis arbeta med, Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Arbetet kommer ske utifrån deltagarens förutsättningar och utveckling. Introduktionen kommer att präglas av ett aktivt förhållningssätt som ska leda till ett ökat engagemang att ta del av projektet insatser.

Förprojektet har också visat på vikten av att hålla myndigheter och arbetsgivare informerade om projektet. Projektet ska därför arbeta med marknadsföring och information genom uppsökande verksamhet, broschyr och webb samt delta vid olika aktiviteter som exempelvis branschråd, frukostmöten, nätverksträffar och konferenser. Projektet kommer även arrangera seminarier och uppföljningskonferenser dels för att sprida information men även öppna för dialog med samarbetspartners och medverkande deltagare.

Problemställningen kring en återgång till arbetsmarknaden för exempelvis långtidssjukskrivna finns inte bara hos individen. Även arbetsgivarens kunskaper och attityder gentemot personer som varit sjukskrivna eller har nedsatt arbetsförmåga måste förbättras. Projektet kommer bjuda in arbetsgivare till informationsträffar och workshops för att informera om vilka möjligheter som finns med att ta emot och/eller rekrytera personer med en sjukskrivningsbakgrund t ex vilken hjälp finns att få, vilka krav på ställs på arbetsgivaren och den anställde, handledning vid praktikplatser m.m. Aktiviteter riktat till arbetsgivare kommer att genomföras i samarbete med Luleå Näringslivs AB som har goda kontakter med näringslivet.

För att stödja individen att återgå till den reguljära arbetsmarknaden kommer vi även erbjuda kortare anställningar med lönesubvention. Anställningen kommer att inriktas mot lärande i jobb och kombineras med exempelvis yrkesvägledning. Vi beräknar att ca 50 deltagare kan erbjudas lönesubventionerade anställningar som löper ca 6 månader.

En utförlig beskrivning av aktiviteter lämnas som bilaga till ansökan.

Syfte

Syftet med College till arbetslivet är att med individanpassade insatser öka förutsättningarna för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna och/eller har nedsatt arbetsförmåga till egenförsörjning. Deltagaren ska via samtal, gruppdeltagande och personlig handledning stärka sitt självförtroende och sitt hälsotillstånd samt medvetandegöras om sina möjligheter att återetablera/etablera sig i arbetslivet.

Målsättning

- 210 personer ska delta i projektet
- 50 personer ska erbjudas en kortare anställning med lönesubvention för lärande i jobb.
- ökad samverkan mellan myndigheter, organisationer och arbetsgivare ska underlätta individens arbetslivsinriktade rehabilitering
- stärka deltagarens hälsotillstånd genom att erbjuda aktiviteter inom områdena hälsa och friskvård
- erbjuda socialt stöd genom gruppaktiviteter samt individuell vägledning
- öka deltagarens reella och upplevda förmåga till att kunna ansvara för och förändra sin livssituation
- genom att upprätta individuella handlingsplaner i samråd med deltagaren öka känslan av delaktighet och möjlighet till att aktivt påverka sin kompetensutveckling
- implementera ett förhållningssätt hos arbetsgivare som i större utsträckning beaktar deltagarens resurser
- 100 % av dem som genomgått projektet ska uppleva att deras förutsättningar för en anställning eller vidare studier har ökat
- 50 % av dem som genomgått projektet ska sex månader efter avslutat projekt ha påbörjat studier eller fått arbete

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsaspekten i projektet är en ständigt pågående process och vi har genom förprojektet redan kunnat påbörja arbetet med att skapa en tillgänglig verksamhet. I förprojektet har vi både fått utbildning i tillgänglighet samt hjälp vid utformning av ett genomförandeprojekt.

Projektet kommer att ta stöd och hjälp av Myndigheten för handikappolitisk samordning och processtöd Handisam för att säkerställa att projektet är tillgängligt för alla samt genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser för inblandad personal för att öka kunskapen kring bemötande, funktionsnedsättning och tillgänglighet. Målsättningen är att det skall finnas en mycket god beredskap i hela projektorganisationen när det gäller bemötande, aktiviteter, material, lokaler och beslutfattande.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Norrbotten, (HSO) deltar i projektet både med utbildningsinsatser, föreläsningar, handledning men även deltagande i styrgrupp för att säkerställa tillgängligheten i projektet. HSO kommer även medverka som stöd och hjälp vid utformningen av aktiviteter.

Eftersom målgruppen är mycket heterogen och för att kunna möta alla deltagare med funktionsnedsättningar går det inte att utarbeta generella tillgänglighetsplaner som omfattar alla funktionshindrade. Vi måste istället vid behov och i samråd med individen skapa individuella tillgänglighetsplaner som möjliggör ett deltagande utifrån förutsättningar.

Vid behov kommer vi genomföra utbildningsinsatser även till arbetsgivare som tar emot personer med funktionsnedsättning för att skapa förståelse och kunskap om olika funktionshinder.

Informationsmaterial och övrig dokumentation kommer framställas med lättläst och tydligt innehåll. Hänsyn tas till synskadade med att informationen även finns med stor och fet text. Resurser finns för alternativa format som punktskrift och Brailleskrift. För personer med psykiska funktionshinder har vi anpassad undervisning med lugna och tydliga budskap. Information och presentationer kommer ske i lugn miljö och vid behov bistå med teckentolk och hörselslingor.

Hemsidor, tekniklösningar ska utvecklas/upphandlas utifrån de riktlinjer och standarder som finns för full delaktighet. Projektet kommer att nyttja flera typer av medier för att på så sätt öka tillgängligheten. Valstödet erbjuder möjligheter till ljudupptagning i stället för text. Valstödet är webbaserat vilket gör tillgängligheten god. Arbetet med karriärpaketet är webbaserat och kräver därför bara en uppkopplad dator för att delta. Verktyget minframtid.se och Adobe Connect som förläsningar/genomgångar erbjudas via är båda webbaserade vilket gör tillgängligheten är mycket god.

Projektet kommer att ha tillgängliga lokaler som är väl utformade för verksamheten. Konferenser, utbildningar, möten osv. arrangeras så att alla kan delta fullt ut. För att underlätta deltagarna med allergier kommer vi att kräva att övriga tar hänsyn och inte använder parfymer.

Vid upphandling av externa konsulter som kommer vi att beakta tillgänglighetsperspektivet. Uppdragstagaren ska ha kunskap om tillgänglighet samt helst erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning.

Jämställdhetsintegrering

Det råder stora skillnader mellan könen vad gäller det obetalda hemarbetet, villkor på arbetsmarknaden, yrkesinriktning, sjukskrivningstal m.m. Genomförandeprojektet är därför utformat för att skapa möjligheter för alla att delta, minska könsdiskrimineringen, bryta mönster och motverka traditionella yrkesval.

Med utgångspunkt av resultatet av förprojektet samt SWOT-analysen inom jämställdhetsintegrering som har framställts har vi anpassat projektet för att bättre säkerställa jämställdhetsintegreringen vid ett genomförandeprojekt.

Arbetsgruppen och styrgruppen har vid förprojektet haft en ganska jämn könsfördelning vid utformandet av ett genomförande har vi fokuserat på att lyfta fram både mäns och kvinnors förutsättningar att delta. Hela arbetsgruppen och delar av styrgruppen har deltagit i jämställdhetsutbildning under förprojektet vilket har varit mycket positivt vid utformningen av ett genomförandeprojekt. Projektägaren har goda kunskaper inom lagstiftning och regelverk samt lång erfarenhet av målgruppen vilket underlättar att synliggöra olika förhållanden och villkor för kvinnor och män samt anpassa innehållet vid ett genomförandeprojekt. Vi har breda kontaktnät och bra samverkan med myndigheter, företag och föreningar för att exempelvis kunna erbjuda praktikplatser inom många sektorer. Vid ett genomförande kommer både styrgrupp och arbetsgrupp utökas och vi kommer att efterstäva en jämn könsfördelning.

Under förprojektet hade vi svårigheter att finna information om målgruppen vad gäller utbildning, tidigare erfarenheter, hur länge personen har varit från arbetsmarknaden m.m. för att anpassa projektet däremot vet vi hur stor målgruppen är samt fördelningen mellan kvinnor och män. Under genomförandeprojektet kommer vi göra uppföljningar samt sammanställa statistik om målgruppen.

Under förprojektet har vi ur ett jämställdhetsperspektiv granskat programvaran som används inom vägledningsområdet och vi har även varit i kontakt med leverantören för att påpeka bristerna. Vid ett genomförandeprojekt kommer vi använda en uppdaterad version som är bättre ur ett jämställdhetsperspektiv.

I förstudien har vi kunnat utveckla och anpassa nya vägledningsmodeller som i kombination med arbetsprövning, praktik m.m. kan skapa bättre förutsättningar för alla i målgruppen. Eftersom målgruppen till stor del består av kvinnor kommer projektet skapa förutsättningar för att få en jämnare balans på arbetsmarknaden. Inom vägledningen och yrkesorienteringen är det ett naturligt inslag att diskutera jämställdhetsaspekterna.
Exempel på frågeställningar är
-Vad påverkar könsfördelningen inom yrkesområdet?
-Har ett funktionshinder betydelse för möjligheten att arbeta inom området?
-Har lönen betydelse – i så fall på vilket sätt?
-Vad styr lön?
-Vilka stödorganisationer finns det att tillgå?
-Om jag blir diskriminerad när jag söker ett arbete eller i ett arbete. Vilka lagar och regler finns det? Var kan jag få stöd?

Arbetskraftsbrist öppnar upp för målgruppen att återgå till arbetsmarknaden men även att bryta traditionella yrkesval. Nationella satsningar på vuxenutbildning och främst yrkesinriktade utbildningar skapar möjligheter att läsa till nya yrken och tillsammans med en utvecklad vägledning kan fler välja nya yrkeskarriärer som bryter de traditionella mönstren.

Aktiviteter i projektet kommer att anpassas till individens behov. En handlingsplan skapas för varje deltagare där vi kommer ta hänsyn till ex. hemarbete och möjligheter att transportera sig. Delar av aktiviteterna kan genomföras i hemmet för att alla ska kunna delta, minska resandet och för att individen själv kan planera sitt arbete.

Lokaler för projektet kommer vi försöka förlägga i närheten av busshållplats för att underlätta möjligheten att transportera sig till och från projektet. Vi har budgeterat för transportkostnader i projektet vid studiebesök, friskvårdsaktiviteter, föreläsningar m.m. för att så många som möjligt ska kunna delta.

Enligt den statistik som togs fram under förprojektet består målgrupp av övervägande del kvinnor. Projektet kan därför få en ojämn fördelning bland deltagare. Vi kommer föra statistik på deltagarna och om så krävs göra särskilda insatser för att locka underrepresenterat kön.

Transnationellt samarbete

Vi finner det angeläget att i projektet få ta del av hur andra länder arbetar med arbetslivsrehabilitering dels för att ta lärdom för projektets verksamhet men även för att på längre sikt implementera nya arbetssätt i verksamheten. Kunskaper om hur andra arbetar med frågan kan både stärka våra egna metoder samt ge influenser att omvärdera och prova nya arbetssätt vilket bidrar till att verksamheten fortlever även efter projektettiden.

Målet med det transnationella inslaget är att skapa ett varaktigt samarbete och ett ömsesidigt utbyte av kunskaper, erfarenheter och metodutveckling. Projektet ska bidra till en fördjupad förståelse hur andra länder och verksamheter arbetar med att återetablera långtidssjukskrivna i arbetslivet.

Luleå kommun har genom Arbetsmarknadsförvaltningen etablerat en kontakt med två kranskommuner till Köpenhamn i Danmark. Kommunerna heter Rödovre och Albertslund och diskussioner förs om samverkan och erfarenhetsutbyte inom fyra områden.

De fyra områdena är: Arbetsmarknadspolitik, speciellt med inriktning på åtgärder för de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Utbildningsfrågor, med inriktning på vuxnas lärande och på studie - och yrkesvägledning för vuxna.

Arbetslivsinriktad rehabilitering med inriktning på de som av olika medicinska skäl hamnat utanför arbetsmarknaden.

Yrkesvägledning, med inriktning mot Jobcenter i Danmark som bedriver öppen vägledning vilket innefattar information, rådgivning och vägledning om arbets- och utbildningsmöjligheter.
Jobcenter i Danmark bedriver också olika projekt inom området och för CTA är det särskilt intressant att undersöka projektet för förtidspensionärer som vill komma tillbaka till arbetslivet.

Danmark har i olika avseenden valt andra vägar och lösningar än vad vi gjort i Sverige varför både vi och de danska kommunerna är intresserade av fortsatt och utvecklat kunskapsutbyte i de frågor som är aktuella för CTA.

I Danmark finns även sekretariatet Knowledge Network vars syfte är att samla och sprida information om funktionshinder och sysselsättning. Nätverket riktar sig till arbetsförmedlare och aktörer som arbetar inom området och som behöver kunskap om metoder i arbetet att få människor med funktionshinder/sjukdom att komma närmare arbetsmarknad och sysselsättning.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Luleå
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Försäkringkassan Luleå
 • Näringslivsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Adecco Sweden AB
 • Arbetsförmedlingen Luleå
 • Försäkringkassan Luleå
 • HSO Norrbotten
 • Luleå Näringsliv AB
 • Näringslivsförvaltningen

Kommun

 • Boden
 • Luleå