Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

CoDriver

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet - Umeå
KontaktpersonMatti Kuisma
E-postmatti.kuisma@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0733-888040
Beviljat ESF-stöd2 630 807 kr
Total projektbudget2 630 807 kr
Projektperiod2009-04-20 till 2011-04-19
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vår förprojektering av CoDriver visar att företag, oavsett storlek och bransch, är oroade inför en kommande arbetskraftsbrist. CoDriver ger företagen redskapen för att introducera och handleda all ny personal. CoDriver medverkar till trivsel, produktivitet, lönsamhet och därmed trygga arbetsplatser.

Bakgrund

Folkuniversitetets i Umeå förprojektering inför genomförandet av CoDriver pekar entydigt på att chefer på företag av olika storlek i en mängd olika branscher är oroade inför en nära förestående framtids bemanningsfrågor. Detta trots att vi just i slutet av år 2008 ser ett antal varsel. Slutsatsen styrks bl a av rapporter från framtidsforsknings-företaget Kairos Future och Gälllöfsta/Mercuri International. Arbetsledare, gruppchefer, första linjens chefer och andra ansvariga för introduktion och handledning av nyanställda, praktikanter, lärlingar och trainees är de som ska skapa de första - för alla kategorier av ny personal och företag - så väsentliga intrycken för ömsesidig framgång. Det gäller för företagen att stå väl rustade inför den väntade
arbetskraftbristen och redan nu påverka attityder, beteenden och kompetens inom det egna företaget för att ge organisationen den rätta profilen. Att på rätt sätt ta hand om nya medarbetare - oavsett kategori - får avgörande betydelse för om nya medarbetare vill stanna eller välja annan arbetsgivare. En praktik-, lärlings- eller traineeplats är för många både yngre och äldre av både svenskt och utländskt ursprung antingen en första inkörsport till yrkeslivet eller en chans att komma tillbaka till yrkeslivet efter långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Nu i början av december 2008 diskuteras problemet att en stor mängd nu långtidssjukskrivna personer kommer att tappa sin försörjning genom sjukpenning och följaktligen måste få möjlighet till omskolning för att klara den egna försörjningen. I detta sammanhang kommer praktik-, lärlings- eller traineeplatser att ha väsentlig betydelse.

Vår förprojektering visar på behovet av introduktionsutbildning och handledarutbildning för ökad förståelse och kunskap för att med fingertoppskänsla, empati och respekt ta hand om ny personal av alla kategorier. Introduktionsutbildningen kan vara väl formulerad på företag, men den praktiska tillämpningen ser annorlunda ut. Introduktionen går ofta alldeles för snabbt och är inte individ- och behovsanpassad, varför företaget riskerar att initiala avsikter och värderingar inte går hand i hand med företagets intentioner. Vissa företag har, vad de kallar introduktionsutbildning, då de bl a förmedlar information om företagets bakgrund och tänkt framtid. Allt på en övergripande nivå. En fortlöpande handledarutbildning saknas däremot oftast.

Folkuniversitetet i Umeå vill därför - grundad på den omfattande förprojekteringen - erbjuda utbildningen CoDriver. Vi har haft samtal med 400 företag inom Umeå arbetsmarknadsområde, d v s Umeå, Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Robertfors kommuner. 231 stycken eller 58% av dessa företag har förklarat sig intresserade av att delta i den kommande utbildningen CoDriver = en utbildning, som ska ge företagen redskapen för att på ett resultatgivande sätt ta hand om yrkespraktikanter, lärlingar, trainees och nyanställda. Av dessa 231 djupintervjuade företagen har 65% sagt sig ha eller sannolikt ha rekryteringsbehov inom
1-2 års sikt. 90% av företagen säger sig vara beredda eller sannolikt beredda att erbjuda platser till praktikanter, lärlingar eller trainees.

Ett väsentligt antal av de 169 företag som vi haft samtal med - men inte fått tillfälle att djupintervjua om CoDriver - säger sig dock vara intresserade av att få veta mer om CoDriver när ett genomförande ser dagens ljus.

Utbildningen CoDriver kommer att omfatta 4 heldagar om 8 timmar vardera. Det första steget är 2 heldagar, därefter egen praktisk tillämpning på varje företag. Nästa steg är ytterligare 2 heldagar
om 8 timmar vardera med uppföljande diskussioner, avrapportering av hemuppgifter, teori och nya praktiska övningar i gruppen. Varje utbildningsomgång, av de planerade 21 st, omfattar 14-15 deltagare från olika företag för att nå strategisk spridning och breda synergi-givande diskussioner oavsett bransch och företagsstorlek. Inom CoDriver's ram vill vi genomföra 21 utbildningsomgångar om 2 + 2 dagar med 14-15 deltagare i varje omgång. Alltså ca 300 deltagare och totalt 84 utbildningsdagar under perioden 2009-04-20--2011-04-19, alltså 24 månader.

Syfte

Folkuniversitetets omfattande förprojektering har resulterat i ett antal slutsatser, som naturligt mynnar ut i avsikten med projekt CoDriver:
Deltagande aktörer = 231 djupintervjuade företag har förklarat sig intresserade av att delta i och har följaktligen behov av CoDriver, d v s en målinriktad utbildning för att bättre än i dagsläget ta hand om praktikanter, lärlingar, trainees och nyanställda fr o m första arbets-dagen. Allt för att alla ska trivas väl och snabbt bli produktiva. Detta är ett gemensamt mål för all personal och företaget.
På frågan - Är ni beredda att erbjuda platser till praktikanter, lärlingar, trainees har vi fått följande svar: JA: 81%. Eventuellt: 9%. Vet inte: 7%. Sammantaget finns det alltså möjlighet att att hela 97% av deltagande aktörer kan erbjuda platser till praktikanter, lärlingar, trainees. Vi ser detta som en synnerligen intressant slutsats, eftersom vi vill koppla samman Folkuniversitetets ansökan Projekt MÖTET med denna ansökan CoDriver - genomförande. I MÖTET är praktik en bärande del av utbildningen. Behovet av ett mångfasetterat kursinnehåll i CoDriver är uppenbart enligt vår förprojektering. När vi sätter samman kursdeltagare i de 21 utbildningsomgångarna kommer vi att medvetet sträva efter att alla ska få just den efterfrågade mixen av kursinnehåll.
På frågan - Anser ni att ert företags rutiner för att introducera nyanställda, praktikanter, lärlingar, trainees och handleda dem bättre kan förbättras - har vi fått följande svar: JA: 85%. Eventuellt: 6%. Vet inte: 7%. Sammantaget svarar alltså 98% att behov finns eller sannolikt finns.
Avsikten med CoDriver: Folkuniversitetet vill genomföra CoDriver - en utbildning, som kommer att omfatta ca 300 personer anställda på ca 200 företag. Dessa personer ska efter utbildningen CoDriver - fr o m första dagen på nya jobbet - på ett medvetet och resultatgivande sätt välkomna, ta hand och vägleda praktikanter, lärlingar, trainees och nyanställda för att alla ska trivas och snabbt bli produktiva. CoDriver's innehåll, som kommer att anpassas efter deltagarna inför var och en av de 21 utbildningsomgångarna:
- Konkret diskutera handledarens olika uppgifter, t ex planera, introducera, informera, instruera, öva, bedöma, dokumentera, följa upp.
- Ledarskap.
- Regler för arbetsmiljön.
- Skapa rutiner för det första mötet med arbetsplatsen.
- Mångkulturell kommunikation.
- Arbetsplatslärande är när teori och praktik smälter samman så att man lär sig samtidigt som man arbetar. Arbetsplatslärandets pedagogik kommer att diskuteras och tränas.
- Coachning i det dagliga arbetet som arbetsledare.
- Oskrivna regler på jobbet.
- Krishantering.
- Konflikthantering.
- Kunskaper om jämställdhet.
- Jämställdhetslagens krav på företaget.
- Presentationsteknik - för att inspirera och övertyga.
- Projektledning.
- Smartare rekrytering - diskussion om framgångsrik rekrytering.
- Pedagogik.
- Förmåga att hantera kulturella skillnader, t ex beroende på bakgrund och geografiskt ursprung.
- Medarbetarsamtal.
- Hantering av alkohol- och drogfrågor.
- Utveckla en kompetensprofil för handledare - alltså krav på attityd, kunskap och förmåga.
- Förståelse för hur grupper fungerar, alltså teamkunskap.
- Ekonomi- och affärsmässigt tänkande.
- Förmåga att sätta mål.
- Praktiska övningar i utbildningsgruppen.
Inför starten i varje utbildningsomgång kommer en överenskommelse att träffas med var och en av kursdeltagarna att de ska ge strategisk spridning inom respektive företag av de kunskper de förvärvar genom aktivt deltagande i CoDriver.

Målsättning

Deltagande aktörer = 231 djupintervjuade företag (Deltagande aktörer) har förklarat sig intresserade av att delta i CoDriver. Eftersom det hinner gå viss tid mellan dessa avsiktsförklaringar och kursstarter räknar vi med att ca 200 företag kommer att delta med 1,5 personer från varje företag, d v s antal kursdeltagare = 300 personer.

Den förväntade målsättningen är att dessa 300 personer, som är praktiskt ansvariga för introduktions- och handledarutbildning på 200 företag, ska få en klart förbättrad kompetens att ge alla nya medarbetare = nyanställda, praktikanter, lärlingar, trainees det rätta välkomnandet, som ger effekten att de nya medarbetarna vill stanna kvar på företagen och snabbare än nu blir produktiva. För att klara morgondagens ökade behov av arbetskraft behövs:
- Invandrare.
- Ungdomar.
- Långtidsarbetslösa.
- Arbetskraftinvandrare.
- Sjukskrivna på väg tillbaka till arbetslivet.
- Asylsökande.
De som ansvarar för och praktiskt svarar för introduktionen och handledningen av nya medarbetare - av alla kategorier - kommer genom CoDriver att förstå de i många stycken annorlunda värderingar, som t ex styr ungdomar och unga vuxna i deras syn på arbetet och arbetslivet. De kommer också att få ökade kunskaper, förståelse och intresse för mångfald och mångkulturalism på arbetsplatser då olika etniska grupper kommer att behöva attraheras i den nya arbetsmarknaden.

Vi kommer att tillämpa såväl resultat. som effektindikatorer för att följa upp och utvärdera dessa målsättningar. Se vidare under rubriken Uppföljning, utvärdering och lärande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren Folkuniversitetet kommenterar här i enlighet med "Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007-2013 - en utgångspunkt" hur CoDriver klarar tillgänglighet för personer med funktionshinder:
Fysisk tillgänglighet:
Vi tar ansvar för att platsen, som utgör den lärande miljön i CoDriver är tillgänglig att ta sig fram till på ett enkelt sätt och går att ändamålsenligt fungera vid. Den fysiska tillgängligheten
gäller naturligtvis också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsanordningar.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra:
Vi ta ansvar för, bl a i nära samverkan med utbildare och konsulter skapa lärande miljöer, som genomsyras av ömsesidig förståelse, respekt medvetenhet och kunskap så att ingen medverkande i CoDriver känner sig diskriminerad. Denna tillgänglighetsfråga kommer - tillsammans med övriga tillgänglighetsfrågor - att vara ständigt aktuell genom en inledande grundlig genomgång innan projektstart tillsammans med utbildare, konsulter och projektdeltagare. Dessutom kontrolleras vid återkommande uppföljningar och utvärderingar under hela projekttiden att våra rutiner i tillgänglighetsfrågor efterlevs och fungerar i den lärande miljön.
Kommunikativ tillgänglighet:
Vi tar ansvar för att alla projektdeltagare har möjlighet att höra och vara delaktiga i lektioner, diskussioner och annan kommunikation under projektets gång. Detta kan t ex ske genom teckentolkning, god akustisk miljö samt ett intranät, som kan användas för den som är synskadad eller blind.
Informativ tillgänglighet:
Vi ansvarar för att all information som delges projekt-deltagarna är utformad så att alla kan tillgodogöra sig den. Olika media kan vara bärare av informationen. Vi kommer att ha beredskap för att ta fram information på alternativa sätt,
t ex kassett eller DVD.

Jämställdhetsintegrering

I vår förprojektering till CoDriver har vi djupintervjuat chefer på olika nivåer i 231 företag. Könsfördelningen bland dessa respondenter har vi av naturliga skäl inte kunna påverka. I vårt kommande genomförande av CoDriver kommer vi - i nära samverkan med deltagande aktörer - att efterstäva en jämn fördelning mellan könen, vad gälelr projektdeltagare.

I CoDriver's olika utbildningsavsnitt kommer vi medvetet att synliggöra kvinnor och män, d v s att alltid arbeta könsöverskridande och individorienterat. I CoDriver kommer projektdeltagarna med svensk bakgrund att möta projekt-deltagare med utländsk bakgrund. Detta kommer att synlig-göra och positivt spegla den goda effekten av mångfald i gruppen av kursdeltagare.

En bärande tanke i CoDriver är att utbilda och motivera företagen att skapa förutsättningar för att blandade grupper av kvinnor och män - oavsett ålder och ursprung - ska återfinnas på företagen och ges tillfälle att att samarbeta utifrån var och ens egna förutsättningar. Vår förprojektering och vår tidigare erfarenhet pekar på att detta är den främsta metoden att påverka och förändra stelnade strukturer och handlingsmönster ute på arbetsplatser. Jämställdhetsintegrering är ett genomgående tema i CoDriver's strategiska påverkansarbete. Vår förprojektering har gett vid handen, generellt sett, att företags kunskaper om vilka krav Jämställdhetslagen ställer på företag, t ex avseende Jämställdhetsplan (antal anställda, ettårig plan ska upprättas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, utvärdering, nulägesbeskrivning, arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering, löner) bör belysas och diskuteras.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationalitet.

Deltagande aktörer

 • AB Nordprotekt
 • AC Golv och Plattsättning
 • Ahlsell Umeå
 • Akademiska Hus Norr AB
 • Allservice Hemtrivsel Norr AB
 • Apoteket Produktion
 • AR Affärsresor
 • AR Bygg AB
 • Armstrong World Industries
 • Arne Lundquist Måleri I Umeå A
 • Astridgården i Umeå AB
 • ATEA
 • Atrans AB
 • Axlagården Umeå Hospice
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barnens Hus
 • Bergners Bil AB
 • Best Western Winn
 • Bilbolaget Nord AB
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Björklöven
 • Bjöörns Maskin
 • BL-Interiör AB
 • Bokia Umeå
 • Bostaden i Umeå AB
 • Bravida Umeå
 • Bro- och Takisoleringar AB
 • Brottsoffermyndigheten
 • Bröllop i dag i Umeå AB
 • Byggbolaget Yngve Nilsson AB
 • Bäcklund NJ AB
 • Canon Business Center
 • Carstedts Bil AB
 • Clas Ohlson/Kungsg
 • Colorama /Vindeln
 • Conradzons Potatis i Stöcksjö
 • Contacten Elgrossist AB
 • Coop Forum Umeå
 • Cranab AB
 • Crocs Concept Store
 • Daily Print Umeå AB
 • Danod i Robertsfors
 • Delta Elteknik
 • DEM-verk Mekaniska AB
 • Denson-produkter AB
 • Dialect
 • Din Sko
 • Dressman
 • Duka Strömpilen
 • Duroc Engineering AB
 • Duroc Tooling AB
 • Ecco Sko Shop Company
 • EFS Västerbotten
 • Electrum Automation AB
 • El-Kedjan
 • Eltjänst i Robertsfors
 • EM i Umeå
 • Ernst & Young AB
 • ES Hydagent AB
 • Esam AB
 • Fastighetsbolaget Norrporten
 • Folksam Umeå
 • Frigoscandia Distribution AB
 • Fält Comminications AB
 • GE Health Care Bio Sciences AB
 • Gina Tricot
 • Green Cargo
 • Grenholms Kylservice AB
 • Griba Möbler /EM
 • Gustafssons Rör i Umeå AB
 • HM /Formv.
 • HM Renmarkstorget
 • HM/ Strömpilspl.Umeå
 • Hotell Vännäs
 • HSB UMEÅ
 • Hällnäs Handelsträdgård
 • IBS Norra Norrland AB
 • IBU Montage i Umeå AB
 • ICA Diamanten
 • ICA Kvantum
 • ICA Maxi
 • ICA Supermarket/Umå
 • ICA Sävar
 • ICA Vännäs
 • IKAB
 • Indexator
 • Industri&Robotservice AB Nilss
 • Infomer i Umeå AB
 • Jula / Gräddv.
 • Kaj Johanssons Åkeri AB
 • Kakelhuset Säfström
 • Kapp Ahl/ Formv.
 • Kapp Ahl/MVG-Gallerian
 • Kenneth Mångberg Åkeri AB
 • KFUM Umeå
 • Knut Karlssons Snickerifabrik
 • Kogertek AB
 • Komatsu Forest AB
 • Kommuninfo i Sverige AB
 • Konfektyrgrossisten i Norr AB
 • Konsum Nord Ek. För
 • K-Rauta Umeå
 • Krelastater AB
 • Ledins Åkeri
 • Lehman Brothers AB
 • Lerstenen AB
 • Lindex / Strömpilsplatsen
 • Lineprinting i Umeå AB
 • LPS Konstruktörer AB
 • Länsförsäkringar
 • Löbegranit AB
 • Masonite AB
 • Masonite Beams AB
 • Medicvent AB
 • Mediehuset i Umeå
 • Mekka i Umeå AB
 • Milles Transport AB
 • MKS Umetrics AB
 • Moonshine AB
 • Motorcentralen i Umeå AB
 • MQ
 • MQ /Strömpilspl.
 • NCC Roads Nord
 • Nolia
 • Nordmalings Kommun/utbildning
 • Nordreportern
 • Nordsjö Idé och Design
 • Norra Skogsägarna Umeå Ek. För
 • Norrlandsoperan
 • Norrlandsägg Ek. För.
 • Norrmejerier Ek för
 • NSA FRAKT AB
 • NVS Installation AB
 • Nya Konditoriet AB
 • Nymans Däckservice AB
 • OCAB Sanering i Västerbotten A
 • OF BYGG
 • Office Data i Umeå AB
 • Office Dokument AB
 • Ohlssons Tyger
 • OK / Oblarv.
 • OK /Formv.
 • OK /Mineralv.
 • OK /Parkv.
 • OnLine i Lund AB Umeå
 • Oryx Simulations AB
 • Oskarsson o Nilsson Åkeri AB
 • PEAB Regionkontor
 • Plakat AB
 • Postens Meddelande AB
 • Protab i Slipstenssjön AB
 • Ramada
 • Rest Invito
 • Rusta AB /Umeå
 • Rådhusets Festsalar
 • Röbäcks Sweden AB
 • Saint-Gobain Advanced Ceramics
 • Sandå Umeå AB
 • SCA Packaging Obbola
 • Seimens Financial Services AB
 • Sharp Center
 • Sharp Copiator Västerbotten AB
 • Shell /Tankv.
 • Sjögrens Trafik AB
 • Skanska Väg- och anläggning
 • Sko Centrum i Umeå AB
 • Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst
 • Sodexo AB
 • Sogeti Sverige AB
 • Special Städ i Umeå AB
 • Specsavers JP Optik
 • SRP Styr- och Reglerprojekt
 • Stöcksjö Trafik AB
 • Sub Shop Sweden AB
 • Swebus
 • Sweco AB
 • Swedbank / Umeå
 • Swelog AB
 • Svenska Dynor AB
 • Sävar Metall AB
 • Sävar Snickerifabrik AB
 • Takringen i Umeå AB
 • Taxi Direkt
 • Techtum Lab AB
 • TEctel i Vindeln AB
 • Teknik Montage i Umeå
 • Telecenter i Bygdeå
 • Two Wheels i Umeå AB
 • Tängmans Process Automation AB
 • Ume Assistance AB
 • Ume Assistance Miljö AB
 • Umeå Bilskadecenter AB
 • Umeå Datakonsulter
 • Umeå El- och VVS Automatik AB
 • Umeå Energi
 • Umeå Folkets Hus
 • Umeå Färg och Tapet
 • Umeå Försäljningsorganisation
 • Umeå Hamn AB
 • Umeå Parketings AB
 • Umeå Sport & Motion
 • Umeå Taxi Åkeri AB
 • Umeå Tidnigstransporter AB
 • Umeå Van Service AB
 • Umeåclip AB
 • Uminova Innovation AB
 • Ur & Penn
 • Ur & Penn / Mvg-gallerian
 • Vindelns Trafikskola
 • Vitec Software
 • WOW Hairdressing AB
 • Vägverket Produktion
 • Västerbotten Kuriren AB
 • Västerbottens Golv AB
 • Västerbottens museum
 • XTM Umeå
 • Åhléns Umeå

Kommun

 • Nordmaling
 • Robertsfors
 • Umeå
 • Vindeln
 • Vännäs