Logotyp på utskrifter

Car komp

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
KontaktpersonLeif Wågman
E-postleif.wagman@nav.pitea.se
Telefonnummer0911-69 64 21
Beviljat ESF-stöd62 386 kr
Total projektbudget62 386 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2009-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Fordonsindustrin utgör en stomme i Sveriges basindustri. I regionen finns ett antal aktörer som påverkas av industrins utveckling. Utvecklingen i branschen ställer nya krav på leverantörernas kompetens. Projektet ska kartlägga kompetensutvecklingsbehovet för två företag som varslat personal.

Bakgrund

Den globala finanskrisen drabbar de flesta branscher mer eller mindre. Fordonsindustrin och dess underleverantörer är en av de branscher som märkt av nedgången först. Även om fordonsindustrin inte är en av de traditionella basindustrierna i regionen så finns ett antal underleverantörer som är betydelsefulla. I Piteå finns två av underleverantörerna som nu tvingats varsla personal. Accra Teknik AB och Nordtool AB har i dagsläget varslat tillsammans 20 personer.

Ökad arbetslöshet drabbar också kommunen som helhet genom minskade skatteintäkter och befarad befolkningsminskning. För att motverka detta krävs ett ökat samarbete mellan kommunen och näringslivet.

I Piteå Kommuns lokala tillväxtprogram prioriteras branschen industri som ett av sex prioriterade tillväxtområden. De två deltagande bolagen tillhör denna grupp.

I det Regionala Tillväxtprogrammet (RTP II) prioriteras basindustrin och dess förädling av Norrbottens råvaror. Ur RTP II går att läsa följande (sid. 20):

"Speciallösningar och unika applikationer som beställts av basindustrin utmanar kompetensen och nytänkandet hos länets små och medelstora företag. De levererade lösningarna -som oftast resulterar i helt nya varor och tjänster- måste emellertid ges möjlighet att nå en internationell marknad."

De deltagande företagen hör till dessa små och medelstora företag som med basindustrins krav på ökad förädling har pressat teknologins möjligheter och därigenom skapat en marknad som är större än den regionala. Med förprojekteringen ges möjligheter för dem att fortsatt kunna agera på en internationell eller nationell marknad. Förprojekteringen ökar därigenom regionens know-how inom i detta fall främst fordonsindustrin.

Fordonsindustrin har under de senaste åren mött två stora utmaningar. Den första som pågått under en längre tid men som eskalerat under de senaste åren rör miljöpåverkan. Hela industrin står inför en strukturomvandling, något som kommer att gynna de företag som vågar satsa på forskning och utveckling. Det kommer också att ställa högre krav på underleverantörers tekniska kompetens då produktionen hela tiden utvecklas mot en högre teknologisk nivå. Den andra utmaningen har uppdagats under det senaste året. Med vikande efterfrågan i finanskrisens spår tvingas hela industrin se över deras kostnader med ett stort antal varsel som följd.

Fordonsindustrins sysselsätter i Sverige cirka 150 000 personer. Det utgör en stomme i vårt privata näringsliv. I vår region finns ett antal underleverantörer som står för stort tekniskt kunnande, något som gynnat både Sveriges och Europas fordonsindustri. I Piteå finns ett par aktörer som agerar underleverantörer åt främst fordonsindustrin, men även åt andra, för Europa viktiga industrier. Det är av yttersta vikt att bolagen med deras höga teknologiska kunnande, trots tuffa besparingar, kan stå väl förberedda när konjunkturen vänder.

Det finns ytterligare företag i regionen som verkar inom samma bransch. Om det skulle visa sig att någon eller några av dessa avser att genomföra liknande analyser är vi intresserade att samarbeta med dessa för att utifrån ett regionalt perspektiv försöka stärka branshen som helhet.

Syfte

Förprojekteringen ämnar undersöka hur de anställda i företagen kan möta de högre krav som marknaden ställer på tekniskt kunnande, för att minska risken för arbetslöshet och för att de ska vara förberedda inför kommande efterfrågeökningar.

Undersökningen kommer att bestå av en kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet i de aktuella företagen.

Insatserna syftar till att öka överlevnadsgraden för regionens fordonsindustri och därigenom bibehålla och stärka arbetsmarknaden för högteknologisk verkstadsindustri.

Målsättning

Förprojekteringens huvudmålsättning är att sammanställa ett förslag på kompetensutvecklingsprogram för de anställda inom företagen Nordtool AB och Accra Teknik AB.

Förprojekteringen kommer att arbeta i tre steg, med tillhörande mätbara mål:

1. Undersöka vilka kompetenser i de nämnda bolagen som saknas och vilka resurser som krävs för att möta dessa (SWOT-analys).
Bolagen har 67 anställda - målet är att upprätta en individuell utbildningsplan för samtliga 67 anställda.

2. Utreda förutsättningarna för att förbättra särskilt de varslade anställdas attraktion på arbetsmarknaden
Bolagen har varslat totalt 20 anställda. Utbildningsplaneringen för dessa kommer att syfta till att öka deras attraktivitet såväl internt för deras nuvarande arbetsgivare, som på arbetsmarknaden i övrigt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under arbetet i projektet kommer

1. valet av möteslokal mm under behovsinventering och arbetsmöten att där behov finns vara väl anpassat för funktionshindrade.

2. förfrågningsunderlag och dokumentation av resultat att i god tid skickas ut och lagras digital form, vilket underlättar tillgängligheten av informationen via olika hjälpmedel (allt beroende på funktionshinder).

3. En analys av de aktuella företagen avseende tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning kommer att göras. Vi kommer att använda den manual som tagits fram av Activa i Örebro och som vi använder i alla våra ESF projekt.

4. I kartläggningen komer vi att särskillt undersöka om medarbetarna har något funktionshinder som måste beaktas vid ett genomförandeprojekt.
Detta innebär att speciell hänsyn skall tas till arbetsmiljö och tillgängligheten på arbetsplatserna.

Deltagande aktörer

  • Accra Teknik AB
  • Nordtool AB
  • Piteå kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Kommun

  • Piteå