Logotyp på utskrifter

CTCC: China Trade Competence Center

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSverigefinska folkhögskola
KontaktpersonMiguel Huhta
E-postmiguel.huhta@svefi.net
Telefonnummer0922-688 11
Beviljat ESF-stöd285 442 kr
Total projektbudget285 442 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Det finns behov för sysselsatta i Övre Norrland att öka sina kunskaper om Kina och det kinesiska näringslivet. Ett kompetenscentrum kan bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen genom att bättre rusta de sysselsatta med nya kunskaper i en av världens största ekonomier

Bakgrund

Kina är idag är en av världens största ekonomier med en BNP-tillväxt som vida överstiger många västländers dito. Detta innebär att kontakterna med Kina och handeln mellan svenska och kinesiska företag, såväl stora som små, ökar hela tiden. För att vi i Sverige framgångsrikt skall kunna bedriva affärer med kinesiska företag krävs bland annat utökade kunskaper om Kina, det kinesiska sättet att göra affärer och det kinesiska språket. Den planerade sjöfarts- och järnvägskorridoren NEW som skulle transportera varor mellan den nordamerikanska östkusten och Östasien via bland annat Sverige, Finland och Norge innebär att norra Sverige har en mycket intressant geografisk placering med tanke på handel med Kina. Haparanda-Tornio i östra Norrbotten har en lång historia av att vara en internationell mötesplats och är faktiskt den plats i Sverige som ligger närmast Kina.

I mars 2007 anordnade Haparanda stad tillsammans med bland andra Exportrådet ett Kinaseminarium för att informera om den kinesiska marknaden och viktiga aspekter att ta hänsyn till vid affärskontakter med kineser. Detta seminarium lockade till sig ett stort antal intresserade deltagare från regionen något som visar på att det finns ett intresse för att lära sig mer i dessa frågor. Då det naturligtvis finns företag i hela Sverige som ser Kina som en potentiell marknad är det angeläget att företag och anställda i norra Sverige skaffar sig behövliga kunskaper för att kunna göra affärer med Kina och därigenom undviker att hamna i ett sämre kunskapsläge, och sämre konkurrenssituation, än företag på andra håll i Sverige.

Mot bakgrund av detta vill Sverigefinska folkhögskolan (Svefi) i Haparanda tillsammans med Haparanda och Övertorneå kommuner samt Exportrådets regionkontor i Norrbotten i ett förprojekteringsprojekt inom Europeiska socialfondens program för kompetensutveckling för sysselsatta undersöka förutsättningarna för att hålla en utbildning i kinakunskaper för anställda inom ett antal utvalda företag, organisationer och myndigheter i Norrbotten och Västerbotten. I det aktuella första steget skall Sverigefinska folkhögskolan undersöka intresset för och kompetensbehovet inom kinakunskaper bland ett antal företag, organisationer och myndigheter i Norrbotten och Västerbotten, vad det finns för möjligheter att ordna nämnd utbildning och i korthet hur en sådan utbildning skulle utformas. I detta skede bidrar Exportrådet och Företagarna Norrbotten med sina kunskaper och kontakter inom kinakunskaper och sina kontaktnät med företag som potentiella projektdeltagare. Haparanda och Övertorneå kommuner bidrar med företagskontakter och kan utifrån projektet även få utökade kinakunskaper till sina respektive organisationer och därigenom kunna ge bättre stöd till företagsutvecklingen i regionen.

Svefi har rollen som projektägare mot bakgrund av sin långa erfarenhet av att organisera såväl utbildningar som projekt och kommer genom projektet att få en kompetenshöjning bland sina anställda. Skulle förprojekteringen visa att det finns behov för nämnd utbildning är steg 2 ett genomförandeprojekt där Svefi ordnar en utbildning i kinakunskaper till anställda inom utvalda företag, organisationer och myndigheter. Utbildningen skulle förutom kunskaper om Kina, det kinesiska affärslivet och affärsjuridik, kinesisk kultur, traditioner samt språk även innebära ett utökat kontaktnät med Kina och kinesiska aktörer samt till exempel med Exportrådet och Företagarna Norrbotten. På lång sikt skulle Svefi bli ett kompetenscentrum för affärskontakter med Kina därav projektnamnet China Trade Competence Center.

Vi ser att den föreslagna utbildningen med kinakunskaper stödjer stora delar av de tillväxtområden som i RTP och RUP utpekats som plattformen för Norrbottens fortsatta näringslivsutveckling. Som exempel kan nämnas upplevelsenäringen som genom projektet skulle kunna få fördjupade kunskaper om den kinesiska marknaden och dess kunder, detsamma gäller vår basindustri och våra kunskapsintensiva tjänstenäringar i länet där många företag kunde ha en fördel av att lära sig mer om Kina. De kunskaper som de sysselsatta kan få genom den aktuella utbildningen bidrar till möjligheter till ökat samarbete och samverkan med andra länder och regioner, i detta fall Kina och Asien, och vidgar perspektiven ur konkurrenssynpunkt, vilka alla är faktorer som enligt RTP och RUP för Norrbotten är viktiga för den regionala ekonomiska tillväxten.

Även den regionala planen för Europeiska socialfonden i Övre Norrland 2007-2013 stödjer insatser som möjliggör för företag och dess anställda att lära nytt och lära om för att vara bättre rustade för förändringar i arbetslivet och i den ständigt hårdnande konkurrensen inom landet men även globalt. Detta är precis det som vårt projektförslag CTCC vill kartlägga ytterligare tillsammans med sysselsatta i företag, myndigheter och organisationer i Övre Norrland med stöd från Europeiska socialfonden. Den långsiktiga målsättningen är att om förprojekteringen visar att intresse finns hos målgruppen, i ett senare genomförandeprojekt genomföra en utbildning med fokus på kinakunskaper för förbättrade affärsrelationer med Kina.

Syfte

Syftet med projektet är att få svar på om det finns intresse bland sysselsatta hos företag, myndigheter och organisationer i Norrbotten och Västerbotten att skaffa sig kunskaper om affärskontakter med Kina. Om intresset finns, är avsikten att i ett nästa steg hålla en sådan utbildning för sysselsatta. Detta skulle bidra till att de sysselsatta som deltar i utbildningen skaffar sig nya kunskaper och därigenom förstärker sina möjligheter till att behålla befintligt arbete i den ständigt ökande konkurrensen. På lång sikt skulle detta bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen och förnyad kompetens bland sysselsatta och därigenom en förstärkt konkurrenssituation för regionens företag.

Målsättning

Det långsiktiga målet är att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav genom ett kompetenscentrum i kinakunskaper, CTCC, vid Svefi i Haparanda. Det konkreta målet är att projektets kartläggning skall sammanställas i en skriftlig rapport. Om kartläggningen har visat på ett intresse för utbildningen, skall en lista över intresserade företag, myndigheter och organisationer samt översiktlig handlingsplan tas fram som en del av förprojekteringen. Förprojekteringen kommer även att bidra till att knyta upp ett kontaktnät med samverkanspartners inför en eventuell utbildning. Effekten av dessa blir att vi kan få svar på om det finns en efterfrågan för en utbildning av kinakunskaper till sysselsatta och hur en sådan utbildning skall se ut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Svefi har under lång tid haft personer med olika slags funktionshinder som elever. Även en del av vår personal har funktionshinder så vi anser att tillgänglighet för personer med funktionshinder avseende lokaler, verksamhet, information och kommunikation är något som vi redan idag är medvetna om. En del av personalen har genomgått kompetensutveckling inom området att arbeta med denna grupp. Vi arbetar aktivt med att integrera olika elevgrupper i aktiviteter som syftar till att ge kunskaper och förståelse för varandra. Målet är att de funktionshindrade eleverna med individuellt stöd så långt som möjligt skall kunna följa den ordinarie undervisningsverksamheten. Vi inser dock att tillgängligheten för personer med funktionshinder skulle kunna vara bättre både såväl på det fysiska planet som inom information och kommunikation varför vi i vår förprojektering avser att ta fram rutiner för hur vi kan säkra tillgänglighetsperspektivet i projektet.

Samarbetspartners

 • Exportrådets regionkontor i Norrbotten
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Näringslivsenheten/Socialkonto

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå