Logotyp på utskrifter

Besöksnäring i utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHögskoleutbildning
KontaktpersonHans Ollander
E-posthans.ollander@skola.kiruna.se
Telefonnummer0980-704 11
Beviljat ESF-stöd1 655 824 kr
Total projektbudget1 655 824 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2012-06-29
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet avser att kompetensutveckla personal i besöknäringen i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Ny kunskap är nödvändig då branschen utvecklas både vad gäller nya målgrupper och ny verksamhet.

Bakgrund

Skall kopplas till genomförande 2008-3080275

Lapplands kommunalförbund är en sammanslutnign av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. På uppdrag av medlemskommunerna har vi sedan 1990 arbetat med att tillgängliggöra efterfrågade högskoleutbildningar. Förbundet arbetar i samverkan med de kommunala lärcentra som finns i varje kommun.

I regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 lyfts turismnäringen fram som en allt viktigare faktor för hållbar tillväxt i många regioner. En framgångsrik turismnäring genererar inte bara arbetstillfällen, den leder även till viktig näringslivsutvecklig, service och sysselsättning inom andra områden.

Under perioden 090315-100630 genomfördes i projektet ”Besöksnäring i utveckling” kompetensutvecklingsinsatser motsvarande 3719 deltagartimmar. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i områdena, värdskap, ledarskap, storytelling, guidning, matupplevelse, språk, entreprenörskap & paketering, områden som det i förprojekteringen framkom att det fanns ett stort behov att höja kompetensen inom.

De utbildningar som har genomförts i projektet är i huvudsak korta internatkurser (2-4 dagar) samt enstaka 1-dagsutbildningar och workshop samt några kvällskurser som har genomförts med hjälp av videokonferens. Se bilaga 1 för översikt över genomförda aktiviteter. Gemensamt för alla utbildningar är att de har haft betoning på praktiken och deltagarnas erfarenheter och verksamheter. Vid varje utbildning har målet varit att samla deltagare från alla fyra orter och olika verksamheter i syfte att möjliggöra samverkan mellan företagen.

Genomfört projekt har utvärderats dels genom en fortlöpande kursutvärdering som riktat sig till kursdeltagarna efter varje avslutad kurs, dels genom en enkätstudie riktad till ansvariga vid deltagande företag i slutet av projektet. Svarsfrekvensen för kursutvärderingen är 78% och för utvärderingen som riktar sig till deltagande företag är 50%. Projektledaren har helt eller delvis deltagit vid varje kurs i syfte att följa utvecklingen av projektet.

Under sommaren 2010 har en intresseanmälan till en förlängning av projektet gått ut till medlemmar i Visit Gellivare, Jokkmokks turistbyrå, Kiruna Lappland ek. förening, Pajala Turism och Evenemang, tidigare deltagare och övriga besöksnäringsföretag i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Underlaget till intresseanmälan, kursförslagen som företagen/organisationen har fått anmäla sig till, är sammanställt utifrån önskemål/behov som har framkommit under projektets gång, dels från kursdeltagare och deltagande företag, dels från styrgrupp/branschorganisationer.

Områdena för kompetensutvecklingsinsatserna som planeras är i huvudsak densamma som under genomförandet, värdskap, entreprenörskap, ledarskap, storytelling, guidning och matupplevelse. Det visar sig finnas ett stort kompetensutvecklingsbehov inom dessa områden, både i frågan om fler företag/kursdeltagare som har behov av att skaffa sig mer kompetens inom dessa områden men också tidigare deltagare som ytterligare vill kompetensutvecklas inom dessa områden. Förändringar som planeras i en förlängning/fortsättning av projektet handlar främst om upplägget av kurserna men till viss del även om innehållsmässiga förändringar.

Upplägg: I utvärderingar av projektet har det framkommit att det är svårt att avvara personal under flera dagar i sträck då verksamheterna är personalkrävande och det är svårt att ta in extrapersonal. Av den anledningen har vi valt att sprida ut kurstillfällena i tid och i vissa fall kortat ned kurserna vid en förlängning/fortsättning av projektet. Ambitionen att samla deltagare från olika orter och branscher har visat sig mycket positivt. Mötet med andra deltagare och deras erfarenheter/verksamheter lyfts fram som positivt av deltagarna, bl.a. för det egna lärandet skull och möjligheter till framtida samverkan. Tanken om att öka samverkan, företagen och deltagarna emellan, finns kvar. Samverkan tar tid och det är en av anledningen till att önskemål om förlängning av projektet har uppkommit från deltagarna och branschorganisationer/medlemsorganisationer.

Innehåll: När det gäller innehållet/inriktningen på kurserna har vi under genomförandet, genom utvärderingar och med samtal med kursdeltagarna, kunnat urskilja delar i dessa utbildningsområden som tydligare behöver lyftas fram och läggas till, bilaga 2 för innehåll kursutbud. Från företag och branschorganisationer har behovet av en utbildning inom området "om olyckan händer", efterfrågats. Ett stort antal intresseanmälningar för den utbildningen har gjorts. Från en av medlemsorganisationerna har man påtalat att om en sådan utbildning kommer tillstånd räknar man med att kunna rekrytera ett stor antal medlemsföretag till utbildningen.

I alla kurser som har getts i projektet har fokus, om än i olika omfattning, legat på deltagarnas egna verksamheter och hur de kan arbeta med aktuellt (för kursen) område när de återgår till den egna verksamheten. Det har varit särskilt tydligt i de kurser där vi har haft återträffar, något som även planeras i en fortsättning av projektet. Ett behov som framkommit är att under projekttiden öka dialogen med ansvariga vid deltagande företag. Detta för att sprida erfarenheter och lära mer om hur man ute på företagen kan arbeta med att ta tillvara på den kompetens som kursdeltagarna förvärvar.

Med utgångspunkt i samverkanstanken har studiebesök ingått i en av kurserna. Detta är något som kommer att utvecklas och kommer att ingå i fler kurser vid en fortsättning av projektet.

Genom projektet har vi nått anställda inom besöksnäringen som tidigare inte har tagit del av kompetensutvecklingsinsatser.

Anmälningar till kurser har kommit in från 21 företag som har anmält 311 kursdeltagare. Intresseanmälningarna till en förlängning av projektet har skickats ut via Kiruna Lappland, Visit Gellivare, Turistbyrån i Jokkmokk, Pajala turism och evenemang samt direkt av projektledaren. Annonsering har även gjort där intresserade har hänvisats till hemsidan med information om projektet och blankett för intresseanmälan.

Syfte

Under genomförandet av projektet Besöksnäring i utveckling, 2008-3080275, har det framkommit att det finns en stor efterfrågan/stort behov av kompetensutveckling inom besöksnäring i regionen. Så väl styrgrupp som deltagande företag anser att kompetensutveckling krävs för att så väl enskilda företag som branschen skall utvecklas. Höjd kvalitet i de tjänster/produkter man erbjuder är av stor betydelse för att möta nya kundgrupper och en ökande konkurrens.

Företag och branschorganisationer menar även att det är viktigt att öka samverkan mellan företagen inom besöksnäringen, bland annat för att kunna erbjuda tjänster/produkter där fler företag är aktörer.

Projektets syfte är att fortsätta arbetet med:
att höja kompetensen för anställda i de företag som deltar i utbildningsinsatserna och därigenom möjliggöra för en utveckling av företagens verksamhet och möjligheter för den enskilde anställde att utvecklas i sitt arbete.
att stärka samverkan mellan företag i Lkf-regionen så att de kan arbeta tillsammans
att besöksnäringen utvecklas i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Målsättning

Målsättningen med projektet är:
att 80% av kursdeltagarna (utifrån valt område) upplever ökade kunskaper i områdena värdskap, ledarskap, storytelling, matupplevelse, entreprenörskap & paketering, lokal historia, guidning, att hantera olyckor.
Deltagarna förväntas att höja sin kompetens inom ovan nämnda områden, det innebär att deltagande företag kan hålla en högre kvalitet när de har den typen av verksamhet och att kunderna blir mer nöjda. Tillsammans bör detta leda till ökade affärsmöjligheter.
Att 80% av deltagarna upplever att aktiviteterna bidrar till en ökad samverkan mellan turismföretag.
Under kurstillfället blandas personal från olika företag och de får möjlighet att diskutera mellan varandra både inom men även utanför ”kursämnet”, på det sätt utvecklas nätverk som företagen kan ha nytta av. Även besökare har glädje av detta samarbete då företagen kan hänvisa till andra företag för tjänster utanför sitt kompetensområde.
Att 75% av kursdeltagarna upplever att de har större förutsättningar att delta i verksamhetsutveckling på sitt företag efter att ha deltagit i kurstillfällen.
När personal ökar sin kunskap kring ett ämnesområde ökar även möjligheterna (och lusten) att tänka nytt eller att tänka utveckling. De gamla hjulspår som man kanske varit fast i kan man med kompetensutveckling komma ifrån. Detta innebär att företag kan utvecklas och bredda sin verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder, lokaler för kurser ska vara anpassade för olika typer av funktionsnedsättning. I de fall där deltagare har nedsatt syn eller hörser ska lokaler och genomförande av aktiviter särskilt ta hänsyn till detta. Samtliga deltagare skall mötas så att de känner sig välkommna och delaktiga i aktiviteterna, alla deltagar skall bemötas med respekt. Checklista används vid upphandling av konferens/logi.

Delar av innehållet i kursen i värdskap innehåller bemötande av personer med funktionsnedsättning.

Genomförandet av kurser ska anpassas så att personer med funktionsnedsättning kan tillgodogöra sig kursinnehållet, till exempel genom att anpassa kurslitteraturen för personer med läs- och skrivsvårigheter eller synskada.

Jämställdhetsintegrering

Projektledaren ska få utbildning i jämställdhet för att på ett aktivt sätt kunna förstå begreppet jämställdhet samt att verka för att implementera detta i hela projektet. Utbildningen skall utgå från projektledarens befintliga kunnskapsnivå. Även styrgruppen skall erbjudas detta.

Projektledaren skall särskilt beakta eventuella könsskillnader i utvärderingar från utbildningsinsatserna och kontinuerligt analysera dessa för att kunna göra ev. förändringar.

I dokumentation, foldrar, artiklar och informationer ska jämställdhetsperspetivet lyftas fram.

I slutrapporten ska jämställdhetsperspektivet lyftas fram så att man i den strategiska påverkansprocessen kan visa på skillnader mellan kön, åtgärder för att minska skillnaderna samt att visa på möjliga aktiviteter i framtiden för deltagnde aktörer som skulle kunna minska könsskillnaderna.

Delar av innehållet i kurserna, exempelvis ledarskapsutbildningen, ska behandla området jämställdhet.

Samarbetspartners

 • Kommunledningskontoret
 • Kunskapssmedjan
 • Näringslivs- och utvecklingsen
 • Service- och teknikförvaltningen

Deltagande aktörer

 • 4141-3741
 • AB Snickarbacken
 • Ajtte Fjäll och Samemuseum
 • APTAS
 • Hjalmar Lundbohmsgården Ek.För
 • Icehotel AB
 • Jukkasjärvi Vildmarksturer AB
 • Kiruna Lappland Ek.för.
 • Northern Lights Retreat
 • Position Jokkmokk AB
 • Stora Sjöfallet Fjäll AB
 • SWEDAVIA
 • Visioner i Vuollerimbygden AB, Hotel Vuollerim

Kommun

 • Gällivare
 • Jokkmokk
 • Kiruna
 • Pajala